قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 2017-09
نرخ بیکاری 0.1 2017-09
نرخ تورم 0.8 2018-02
نرخ بهره 5 2018-03
موازنه تجاری 16352 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-03
بازار سهام 8826 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 152 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52275 QAR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118215 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 208922 QAR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-09
جمعیت 2.64 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2329133 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
قیمت تولید 60.8 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 21.4 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-03
عرضه پول M0 57954 QAR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 128641 QAR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 598866 QAR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 1366719 QAR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 137133 QAR - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 191754 QAR - میلیون 2018-01
میزان رشد وام 10.2 % 2018-01
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16352 QAR - میلیون 2018-01
صادرات 25933 QAR - میلیون 2018-01
واردات 9581 QAR - میلیون 2018-01
حساب جاری 7990 QAR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه -41610 QAR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 29.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 539 BBL/D/1K 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 816 QAR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2930 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -49858 QAR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 128190 QAR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 161180 QAR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 211038 QAR - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 23 نقاط شاخص 2017-09
ثبت خودرو 5189 2017-12
شاخص رقابتی 5.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 83 2017-12
تولید صنعتی 7.1 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2017-06
تولید صنعتی -2.8 % 2017-06
استخراج معدن -2.1 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 143009 QAR - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 480753 QAR - میلیون 2018-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2017-09
قیمت گازوئیل 0.51 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 701 2017-12
شاخص مسکن 253 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12