شاخص یاب

قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-06
نرخ بیکاری 0.1 2018-06
نرخ تورم -0.4 2018-09
نرخ بهره 5 2018-10
موازنه تجاری 15459 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-11
بازار سهام 10315 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.29 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 168 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090 QAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 204365 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 303 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23768 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20872 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 98002 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10838 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13882 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4563 QAR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 864 QAR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2018-06
جمعیت 2.64 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1995521 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -2.53 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.12 % 2018-09
قیمت تولید 74.6 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 36.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-10
عرضه پول M0 72427 QAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 123740 QAR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 565602 QAR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1404004 QAR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 169174 QAR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.25 % 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 202265 QAR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 8.1 % 2018-09
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15459 QAR - میلیون 2018-09
صادرات 26811 QAR - میلیون 2018-09
واردات 11352 QAR - میلیون 2018-09
حساب جاری 13875 QAR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
گردش سرمایه 178 QAR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 26.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 609 BBL/D/1K 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189 QAR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2256 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 59950 QAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 160512 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 195907 QAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 23 نقاط شاخص 2018-03
ثبت خودرو 3818 2018-08
شاخص رقابتی 71.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی 4.7 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-08
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
استخراج معدن -0.4 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 QAR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 525753 QAR - میلیون 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 247 2018-08
شاخص مسکن 235 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12