قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-03
نرخ بیکاری 0.1 2017-03
نرخ تورم -0.4 2017-08
نرخ بهره 5 2017-08
موازنه تجاری 11912 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.66 2017-09
بازار سهام 8361 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 152 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63085 QAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118215 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 197695 QAR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-03
جمعیت 2.57 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2240083 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.8 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-08
قیمت تولید 51.1 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 11.1 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-08
عرضه پول M0 71933 QAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 130761 QAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 531953 QAR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1305866 QAR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 90140 QAR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 198535 QAR - میلیون 2017-06
میزان رشد وام 12 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11912 QAR - میلیون 2017-07
صادرات 18149 QAR - میلیون 2017-07
واردات 6237 QAR - میلیون 2017-07
حساب جاری 1086 QAR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه 5300 QAR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 26.58 تن 2017-06
تولید نفت خام 616 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1317 QAR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
ورود توریست 2930 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 123455 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های دولت 128190 QAR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 336557 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های مالی 213102 QAR - میلیون 2014-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
اطمینان کسب و کار 20.7 2016-12
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 18 2017-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 83 2016-12
تولید صنعتی -2.2 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2017-06
تولید صنعتی -2.8 % 2017-06
استخراج معدن -2.1 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 143009 QAR - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 465480 QAR - میلیون 2017-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 411 2017-06
شاخص مسکن 281 نقاط شاخص 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12