قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
نرخ تورم 0.1 2018-04
نرخ بهره 5 2018-04
موازنه تجاری 13351 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-05
بازار سهام 9042 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.6 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 152 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090 QAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118207 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 204219 QAR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-12
جمعیت 2.64 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2047348 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 4 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-04
قیمت تولید 55.3 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 19.2 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-04
عرضه پول M0 63752 QAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 135583 QAR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 601673 QAR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1394779 QAR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 137742 QAR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 192623 QAR - میلیون 2018-03
میزان رشد وام 11.7 % 2018-03
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13351 QAR - میلیون 2018-03
صادرات 23872 QAR - میلیون 2018-03
واردات 10521 QAR - میلیون 2018-03
حساب جاری 10308 QAR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
گردش سرمایه -14167 QAR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 26.6 تن 2018-03
تولید نفت خام 606 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 713 QAR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2938 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 59950 QAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 160512 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 195907 QAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.3 نقاط شاخص 2017-12
ثبت خودرو 5189 2017-12
شاخص رقابتی 5.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 83 2017-12
تولید صنعتی -2.5 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-01
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
استخراج معدن -0.4 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 QAR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 497526 QAR - میلیون 2018-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2017-12
قیمت گازوئیل 0.49 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 662 2018-04
شاخص مسکن 252 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12