شاخص یاب

قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-03
نرخ بیکاری 0.1 2018-06
نرخ تورم 0.6 2018-08
نرخ بهره 5 2018-08
موازنه تجاری 16888 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-09
بازار سهام 9769 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.22 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 168 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090 QAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199199 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 302 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24870 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18776 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 94074 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10547 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13743 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4805 QAR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 695 QAR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2018-06
جمعیت 2.64 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1995521 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -2.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
قیمت تولید 51.1 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 37.6 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-08
عرضه پول M0 73231 QAR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 128778 QAR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 588142 QAR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1387340 QAR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 165091 QAR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 2 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 199930 QAR - میلیون 2018-07
میزان رشد وام 5.3 % 2018-07
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16888 QAR - میلیون 2018-07
صادرات 26607 QAR - میلیون 2018-07
واردات 9719 QAR - میلیون 2018-07
حساب جاری 11788 QAR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
گردش سرمایه 178 QAR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 26.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 612 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189 QAR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2938 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 59950 QAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 160512 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 195907 QAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 23 نقاط شاخص 2018-03
ثبت خودرو 4622 2018-07
شاخص رقابتی 5.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 83 2017-12
تولید صنعتی 0 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.9 % 2018-06
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
استخراج معدن -0.4 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 QAR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 517284 QAR - میلیون 2018-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2018-03
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 383 2018-06
شاخص مسکن 235 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12