قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-03
نرخ بیکاری 0.1 2017-03
نرخ تورم 0.2 2017-07
نرخ بهره 5 2017-07
موازنه تجاری 12511 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2017-08
بازار سهام 9134 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 152 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63085 QAR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118215 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 197695 QAR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-03
جمعیت 2.57 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2105958 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.5 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-07
قیمت تولید 54.1 نقاط شاخص 2017-05
تغییر قیمت تولید کننده 20.5 % 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-07
عرضه پول M0 71933 QAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 130761 QAR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 531953 QAR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1305866 QAR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 90140 QAR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 198535 QAR - میلیون 2017-06
میزان رشد وام 12 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12511 QAR - میلیون 2017-06
صادرات 18377 QAR - میلیون 2017-06
واردات 5866 QAR - میلیون 2017-06
حساب جاری 1086 QAR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه 5300 QAR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 26.58 تن 2017-03
تولید نفت خام 611 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1317 QAR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
ورود توریست 2930 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 123455 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های دولت 128190 QAR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 336557 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های مالی 213102 QAR - میلیون 2014-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
اطمینان کسب و کار 20.7 2016-12
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 18 2017-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 83 2016-12
تولید صنعتی -0.2 % 2017-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-03
تولید صنعتی -1.1 % 2017-03
استخراج معدن 0 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 143009 QAR - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 465480 QAR - میلیون 2017-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 411 2017-06
شاخص مسکن 277 نقاط شاخص 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12