قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 2017-09
نرخ بیکاری 0.1 2017-06
نرخ تورم 0.4 2017-12
نرخ بهره 5 2017-11
موازنه تجاری 12836 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-01
بازار سهام 9178 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.69 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 152 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53630 QAR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118215 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198601 QAR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-06
جمعیت 2.57 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2240083 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 5.5 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-12
قیمت تولید 60.8 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 21.4 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-11
عرضه پول M0 57980 QAR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 123192 QAR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 589696 QAR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1332660 QAR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 51571 QAR - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 185720 QAR - میلیون 2017-11
میزان رشد وام 14.8 % 2017-11
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12836 QAR - میلیون 2017-11
صادرات 21773 QAR - میلیون 2017-11
واردات 8937 QAR - میلیون 2017-11
حساب جاری 7990 QAR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 % 2016-12
گردش سرمایه 42172 QAR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 29.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 615 BBL/D/1K 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 743 QAR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2930 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 123455 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های دولت 128190 QAR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 336557 QAR - میلیون 2014-12
هزینه های مالی 213102 QAR - میلیون 2014-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 20.7 نقاط شاخص 2016-12
شاخص رقابتی 5.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 61 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 31 2016-12
آسانی کسب و کار 83 2017-12
تولید صنعتی -0.1 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2017-06
تولید صنعتی -2.8 % 2017-06
استخراج معدن -2.1 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 143009 QAR - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 478551 QAR - میلیون 2017-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2017-06
قیمت گازوئیل 0.48 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 838 2017-11
شاخص مسکن 256 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12