شاخص یاب

قطر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-03
نرخ بیکاری 0.1 2017-12
نرخ تورم 0.1 2018-06
نرخ بهره 5 2018-06
موازنه تجاری 14880 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2018-07
بازار سهام 9421 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.2 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 168 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090 QAR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199199 QAR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 % 2017-12
جمعیت 2.64 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2047348 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.9 نقاط شاخص 2015-12
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-05
قیمت تولید 67.7 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 25.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-06
عرضه پول M0 70147 QAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 132970 QAR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 581155 QAR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1346522 QAR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 163122 QAR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 2 % 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 197869 QAR - میلیون 2018-05
میزان رشد وام 4.4 % 2018-05
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 14880 QAR - میلیون 2018-05
صادرات 24823 QAR - میلیون 2018-05
واردات 9943 QAR - میلیون 2018-05
حساب جاری 11788 QAR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
گردش سرمایه 178 QAR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 26.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 622 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189 QAR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.12 2016-12
ورود توریست 2938 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 59950 QAR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 160512 QAR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 195907 QAR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 248 QAR - میلیارد 2014-12
سرعت اینترنت 13710 KBps 2017-03
آدرس های IP 327042 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.3 نقاط شاخص 2017-12
ثبت خودرو 5189 2017-12
شاخص رقابتی 5.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 83 2017-12
تولید صنعتی 1.4 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 % 2018-04
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
استخراج معدن -0.4 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 QAR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 506038 QAR - میلیون 2018-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 نقاط شاخص 2018-03
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 597 2018-05
شاخص مسکن 252 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.55 mm 2015-12
درجه حرارت 19.07 celsius 2015-12