شاخص یاب

قطر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 1 0.9 0.8 0.2 1.2
نرخ بیکاری 0.10 0.1 1 0.1 0.1 1.2
نرخ تورم 0.10 0.4 0.5 1.2 1.6 2.8
نرخ بهره 5.00 5 5.5 5.5 5.5 6.25
موازنه تجاری 14880.00 17003 16865 16909 16970 16933
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 48 48 45 45 42
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 9439.97
8820 8455 8105 7770 6561
پول 3.64
3.78 3.92 4.07 4.23 4.91
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.08
4.55 4.77 5.01 5.25 6.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60
1 0.9 0.8 0.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
2.6 2.8 2.7 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 167.61
170 170 185 185 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090.00
58529 66913 66847 54854 70781
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696.39
66100 66100 66600 66600 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116935.60
117000 117000 118500 118500 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199199.00
211719 212533 204577 203596 224819
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.10
0.1 1 0.1 0.1 1.2
جمعیت 2.64
2.74 2.74 2.76 2.78 3
افراد شاغل 2047348.00
1998719 1985283 1973033 1961864 1892291
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.10
0.4 0.5 1.2 1.6 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.14
109 109 110 111 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.90
91.88 92.24 89.14 86.04 83.03
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
-0.07 0.1 -0.08 -0.08 -0.1
قیمت تولید 67.70
64.66 74.26 78.42 81.24 112
تغییر قیمت تولید کننده 25.10
18 19 19 20 24
تورم مواد غذایی 1.80
1.9 1.91 1.9 1.89 1.89
CPI مسکن آب و برق 107.15
110 110 110 114 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.42
119 123 126 122 129
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5.5 5.5 5.5 6.25
عرضه پول M0 70147.20
67086 66381 65967 65740 65461
عرضه پول M1 132970.00
132432 132393 132389 132388 132388
عرضه پول M2 581155.00
570655 568285 567679 567538 567497
ذخایر ارزی 163121.60
164812 164578 164836 164801 164806
ترازنامه بانک 1346522.10
1383270 1400785 1419447 1438323 1619248
نرخ بهره سپرده 2.00
2 2.5 2.5 2.5 3.25
میزان رشد وام 4.40
3.42 18.7 3.08 3.07 16.2
نرخ بهره معکوس 2.50
3 3.5 2.5 2.5 4
ترازنامه بانک مرکزی 197869.10
199299 200006 200492 200826 201541
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 14880.00
17003 16865 16909 16970 16933
صادرات 24823.00
25907 26048 26037 26056 26051
واردات 9943.00
8905 9245 9127 9086 9118
حساب جاری 11788.00
13867 14508 15011 15374 16428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80
6 6 8 8 7
گردش سرمایه 178.00
-4201 -10242 -14141 -15552 -13447
ذخایر طلا 26.60
26.66 26.21 26.02 26.19 26.03
تولید نفت خام 622.00
609 608 609 610 609
شاخص تروریسم 0.12
0.29 0.27 0.29 0.31 0.4
ورود توریست 2938.00
3025 3000 3000 3000 2900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189.00
-1720 606 2269 -587 176
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40
48 48 45 45 42
بودجه دولت -5.80
-2 -2 2.5 2.5 4
ارزش بودجه دولت -35395.00
31986 23719 54649 56506 90115
هزینه های دولت 59950.00
129856 61629 61569 131779 65191
درآمدهای دولت 160512.00
218291 210000 237838 242787 267000
هزینه های مالی 195907.00
186306 180097 183189 186281 176885
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60
227 237 238 238 237
سرعت اینترنت 13710.27
19885 20653 21437 22340 30112
آدرس های IP 327042.00
336899 336454 335486 336477 336517
تولید صنعتی 6.90
7.78 7.78 7.78 7.78 7.78
استخراج معدن -0.40
-1.21 -1.19 -1.2 -1.19 -1.2
تولید صنعتی 1.40
-0.85 -0.83 -0.83 -0.83 -0.83
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50
-1.68 2.18 2.26 0.45 1.25
آسانی کسب و کار 83.00
77 74 73 71 50
شاخص رقابتی 5.11
5.14 5.14 5.06 5.03 4.85
رتبه رقابتی 25.00
22 22 26 27 27
شاخص فساد مالی 63.00
63 64 63 63 64
رتبه فساد مالی 29.00
29 28 28 28 28
ثبت خودرو 5189.00
6253 6495 6511 6452 6393
اطمینان کسب و کار 23.30
22.77 23.1 23.35 23.25 23.18
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00
144868 154833 154683 147013 163784
اعتبار بخش خصوصی 506038.50
525697 539887 553533 566690 674649
قیمت گازوئیل 0.55
0.52 0.49 0.46 0.44 0.25
ضریب اطمینان مصرف کننده 184.10
185 185 185 185 185
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 252.10
253 253 253 253 253
جواز ساختمان 597.00
686 674 670 671 672
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 4.25 5 -6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
2.03 2.03 4.6 5.46 -5.85
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.55
0.15 5.58 13.28 4.92 6.22
درجه حرارت 19.07
34.16 24.01 18.94 34.4 27.45