شاخص یاب

قطر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 0.5 1 1.1 1.2
نرخ بیکاری 0.10 0.1 0.7 0.7 0.7 1.1
نرخ تورم -0.40 0.5 1.2 1.6 1.5 2.8
نرخ بهره 5.00 5.5 5.5 5.5 6 6.25
موازنه تجاری 15459.00 14927 15590 15340 15253 15319
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 55 50 50 50 45
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.64
3.68 3.73 3.77 3.82 4.01
بازار سهام 10168.01
9684 9552 9423 9294 8799
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.30
4.17 4.24 4.3 4.37 4.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00
0.9 0.5 1 1.1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.2 2.7 2.3 2.6 3
تولید ناخالص داخلی 167.61
170 185 185 185 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090.00
66522 66847 66587 66782 70231
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696.39
66100 66600 66600 66600 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116935.60
117000 118500 118500 118500 120000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 303.00
295 315 318 321 334
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23768.00
23822 23610 23458 23272 21775
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20872.00
23854 21945 21706 23301 24816
تولید ناخالص داخلی از معادن 98002.00
98088 94890 97695 99923 98217
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10838.00
10136 10219 10186 9935 9280
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13882.00
15199 14368 14413 14919 16137
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4563.00
4792 4919 4766 4679 5190
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 864.00
761 602 773 898 653
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 204365.00
211292 205767 209065 209678 223072
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.10
0.1 0.7 0.7 0.7 1.1
جمعیت 2.64
2.74 2.76 2.78 2.81 3
افراد شاغل 1995521.00
1958122 1941802 1926889 1913260 1832954
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -0.40
0.5 1.2 1.6 1.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.99
109 110 110 110 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.90
92.24 89.14 86.04 82.94 83.03
نرخ تورم (ماهانه) -1.12
0.1 -0.28 -0.19 -0.21 -0.1
تورم مواد غذایی -2.53
0.2 0.9 1.1 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 106.81
110 110 109 108 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.08
123 126 129 128 129
قیمت تولید 74.60
81.74 81.72 84.48 88.03 104
تغییر قیمت تولید کننده 36.10
31 24 20 18 10
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.00
5.5 5.5 5.5 6 6.25
عرضه پول M0 72427.20
70322 69589 69152 68909 68604
عرضه پول M1 123740.00
123139 123063 123053 123052 123052
عرضه پول M2 565602.00
555865 552500 551295 550856 550618
ذخایر ارزی 169173.90
169136 169160 169157 169157 169157
ترازنامه بانک 1404004.40
1423256 1444712 1466664 1488621 1679591
نرخ بهره سپرده 2.25
2.75 2.75 2.75 3.25 3.5
میزان رشد وام 8.10
8.8 7.5 8.4 7.4 7.9
ترازنامه بانک مرکزی 202265.40
203227 203753 204041 204199 204389
نرخ بهره معکوس 2.50
3.5 2.5 2.5 2.5 4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 15459.00
14927 15590 15340 15253 15319
صادرات 26811.00
27108 27148 27166 27162 27164
واردات 11352.00
12586 11558 11826 11908 11845
حساب جاری 13875.00
15260 15919 16256 16602 17495
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80
5 6.7 6.7 6.7 6.9
گردش سرمایه 178.00
-10242 -14141 -15552 -15305 -13447
ذخایر طلا 26.60
26.16 25.97 26.13 25.98 25.97
تولید نفت خام 609.00
600 603 602 602 602
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189.00
606 2269 -587 2308 176
شاخص تروریسم 0.12
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
ورود توریست 2256.00
1900 1850 1800 1750 1400
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40
55 50 50 50 45
بودجه دولت -5.80
2.5 10 10 10 15
ارزش بودجه دولت -35395.00
23719 54649 56506 58363 90115
هزینه های دولت 59950.00
61269 61569 61329 61509 64685
درآمدهای دولت 160512.00
210000 237838 242787 247736 267000
هزینه های مالی 195907.00
180097 183189 186281 189373 176885
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60
237 238 238 239 237
سرعت اینترنت 13710.27
20653 21437 22340 23245 30112
آدرس های IP 327042.00
336454 335486 336477 336950 336517
تولید صنعتی 6.90
7.78 7.78 7.78 7.78 7.78
استخراج معدن -0.40
-1.19 -1.2 -1.19 -1.2 -1.2
تولید صنعتی 4.70
0.4 1.21 1.1 1.08 1.09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
0.46 0.51 0.51 0.51 0.51
آسانی کسب و کار 83.00
80 81 81 82 78
شاخص رقابتی 71.02
71.52 71.52 71.52 71.52 74.02
رتبه رقابتی 30.00
30 30 30 30 30
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
ثبت خودرو 3818.00
4383 4475 4465 4462 4464
اطمینان کسب و کار 23.00
21.08 21.38 21.67 21.58 20.51
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00
153930 154683 154080 154532 162511
اعتبار بخش خصوصی 525753.10
539468 552918 565766 578128 670883
قیمت گازوئیل 0.56
0.55 0.54 0.53 0.52 0.48
ضریب اطمینان مصرف کننده 184.20
184 184 184 184 184
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 247.00
399 462 501 523 547
شاخص مسکن 235.06
236 236 236 236 236
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 22.55
5.58 13.28 4.92 4.92 6.22
درجه حرارت 19.07
24.01 18.94 34.4 32.83 27.45