قطر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1 0.8 0.9 1.4 1.2
نرخ بیکاری 0.10 1 0.1 1 0.1 1.2
نرخ تورم 0.10 1.3 1.8 2.4 2.6 3.6
نرخ بهره 5.00 5 5 5.5 5.5 6.25
موازنه تجاری 13351.00 12496 12030 11968 12000 11993
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 48 48 48 45 42
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 9049.19
8295 7915 7553 7207 5974
پول 3.64
3.78 3.93 4.09 4.25 4.95
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57
4.2 4.38 4.57 4.77 5.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1 0.8 0.9 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2.3 2.6 2.8 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 152.50
147 145 245 259 269
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090.00
53974 52955 69750 65058 73782
تولید ناخالص داخلی سرانه 66415.30
66498 65797 66192 65568 65557
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 118207.10
118358 118085 117812 116698 116679
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 204219.00
200329 211719 209937 202945 222074
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 0.10
1 0.1 1 0.1 1.2
جمعیت 2.64
2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
افراد شاغل 2047348.00
2161497 2228747 2193268 2211986 2205516
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.10
1.3 1.8 2.4 2.6 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00
110 110 112 112 120
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.90
91.51 91.88 92.24 89.14 83.03
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.05 0.07 0.1 0.07 -0.1
قیمت تولید 55.30
61.24 64.66 74.26 65.81 112
تغییر قیمت تولید کننده 19.20
18 18 19 19 24
تورم مواد غذایی 4.00
3.45 3.1 2.82 2.59 1.85
CPI مسکن آب و برق 108.31
113 112 112 111 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.55
120 121 125 128 134
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5.5 5.5 6.25
عرضه پول M0 63752.30
61498 61002 60940 61058 61230
عرضه پول M1 135583.00
132398 124684 127976 131945 129346
عرضه پول M2 601673.00
548745 530226 552346 586469 581893
ذخایر ارزی 137742.00
135816 128860 132763 130018 131139
ترازنامه بانک 1394779.20
1421811 1451209 1480800 1510359 1827169
نرخ بهره سپرده 1.75
1.5 1.5 2 2 2.75
میزان رشد وام 11.70
7.4 7.24 18.7 7.18 16.2
نرخ بهره معکوس 2.50
2.75 3 3.5 2.49 4
ترازنامه بانک مرکزی 192622.60
192206 192253 192260 192261 192262
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 13351.00
12496 12030 11968 12000 11993
صادرات 23872.00
20864 20689 20681 20662 20666
واردات 10521.00
8367 8660 8739 8662 8673
حساب جاری 10308.00
5778 5778 5778 5778 5778
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80
6 6 6 8 7
گردش سرمایه -14167.00
-41891 -41891 -41891 -41891 -41891
ذخایر طلا 26.60
26.82 26.38 25.37 25.03 20.42
تولید نفت خام 606.00
610 580 598 608 598
شاخص تروریسم 0.12
0.32 0.29 0.27 0.29 0.4
ورود توریست 2938.00
3050 3075 3100 3125 3200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 713.00
780 780 780 780 780
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40
48 48 48 45 42
بودجه دولت -5.80
-2 -2 -2 2.5 4
ارزش بودجه دولت -35395.00
-64578 -67128 -22229 -63715 31548
هزینه های دولت 59950.00
129664 129856 135996 131651 143858
درآمدهای دولت 160512.00
142378 151033 210000 166795 267000
هزینه های مالی 195907.00
206956 218160 229365 230511 235452
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60
600 605 610 667 1347
سرعت اینترنت 13710.27
12916 12730 12521 12280 10081
آدرس های IP 327042.00
334933 336899 336454 335486 336517
تولید صنعتی 6.90
7.77 7.78 7.78 7.78 7.78
استخراج معدن -0.40
-1.13 -1.21 -1.19 -1.2 -1.2
تولید صنعتی -2.50
-0.91 -0.36 -0.53 -0.48 -0.49
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
2.01 1.64 1.81 1.73 1.76
آسانی کسب و کار 83.00
83 83 83 83 83
شاخص رقابتی 5.11
5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
رتبه رقابتی 25.00
21 21 21 21 21
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
ثبت خودرو 5189.00
5854 5854 5854 5854 5854
اطمینان کسب و کار 23.30
19.77 20 20.85 21.3 20.46
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00
144654 144868 151718 146870 160488
اعتبار بخش خصوصی 497525.80
491452 497033 502375 507445 548822
قیمت گازوئیل 0.49
0.47 0.44 0.41 0.39 0.27
ضریب اطمینان مصرف کننده 184.00
184 184 184 184 184
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 252.10
260 262 263 264 265
جواز ساختمان 662.00
688 688 688 688 688
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 22.55
3.31 0.15 5.58 13.28 6.22
درجه حرارت 19.07
30.43 34.16 24.01 18.94 27.45