شاخص یاب

قطر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 1 0.9 0.8 1 1.2
نرخ بیکاری 0.10 0.1 1 0.1 0.1 1.2
نرخ تورم 0.60 0.4 0.5 1.2 1.6 2.8
نرخ بهره 5.00 5 5.5 5.5 5.5 6.25
موازنه تجاری 16888.00 16546 16502 16580 16621 16581
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 48 48 45 45 42
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.64
3.69 3.73 3.78 3.83 4.02
بازار سهام 9766.33
9690 9555 9423 9291 8785
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.23
4.28 4.35 4.42 4.49 4.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60
1 0.9 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
2.1 1.8 2.4 2.1 3
تولید ناخالص داخلی 167.61
170 170 185 185 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65090.00
58385 66262 66652 54481 69887
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696.39
66100 66100 66600 66600 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116935.60
117000 117000 118500 118500 120000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 302.00
304 299 301 298 282
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24870.00
26008 26571 27131 27686 33040
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18776.00
19680 19753 19777 19785 19789
تولید ناخالص داخلی از معادن 94074.00
97594 97983 97873 97904 97897
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10547.00
10662 10663 10663 10663 10663
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13743.00
13778 14306 13808 14277 14174
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4805.00
4496 4792 4948 4756 5190
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 695.00
718 718 718 718 718
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199199.00
211197 210465 203980 202210 221982
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.10
0.1 1 0.1 0.1 1.2
جمعیت 2.64
2.74 2.74 2.76 2.78 3
افراد شاغل 1995521.00
1998719 1985283 1973033 1961864 1892291
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.60
0.4 0.5 1.2 1.6 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.95
109 109 110 110 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 76.90
91.88 92.24 89.14 86.04 83.03
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0 0.1 0 0 -0.1
تورم مواد غذایی -2.60
-3.44 -3.41 -3.39 -3.39 -3.39
CPI مسکن آب و برق 107.18
110 110 110 109 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.21
119 123 126 129 129
قیمت تولید 51.10
72.34 81.74 85.67 92.22 140
تغییر قیمت تولید کننده 37.60
32 31 30 31 32
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5.5 5.5 5.5 6.25
عرضه پول M0 73231.00
72753 70818 69969 69488 68892
عرضه پول M1 128778.00
130041 129490 129422 129413 129412
عرضه پول M2 588142.00
591013 592582 592999 593113 593165
ذخایر ارزی 165091.10
166180 166024 166281 166244 166250
ترازنامه بانک 1387340.20
1405260 1424961 1446711 1468931 1684680
نرخ بهره سپرده 2.00
2 2.5 2.5 2.5 3.25
میزان رشد وام 5.30
7.2 8.8 7.5 4.45 7.9
ترازنامه بانک مرکزی 199930.48
200806 201714 202329 202751 203650
نرخ بهره معکوس 2.50
3 3.5 2.5 2.5 4
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 16888.00
16546 16502 16580 16621 16581
صادرات 26607.00
26380 26454 26450 26459 26456
واردات 9719.00
9834 10024 9869 9838 9875
حساب جاری 11788.00
13867 14508 15011 15374 16428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80
6 6 8 8 7
گردش سرمایه 178.00
-4201 -10242 -14141 -15552 -13447
ذخایر طلا 26.60
26.66 26.21 26.02 26.19 26.03
تولید نفت خام 612.00
609 608 609 610 609
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5189.00
-1720 606 2269 -587 176
شاخص تروریسم 0.12
0.29 0.27 0.29 0.31 0.4
ورود توریست 2938.00
3025 3000 3000 3000 2900
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40
48 48 45 45 42
بودجه دولت -5.80
-2 -2 2.5 2.5 4
ارزش بودجه دولت -35395.00
31986 23719 54649 56506 90115
هزینه های دولت 59950.00
129536 61029 61389 130882 64369
درآمدهای دولت 160512.00
218291 210000 237838 242787 267000
هزینه های مالی 195907.00
186306 180097 183189 186281 176885
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 247.60
227 237 238 238 237
سرعت اینترنت 13710.27
19885 20653 21437 22340 30112
آدرس های IP 327042.00
336899 336454 335486 336477 336517
تولید صنعتی 6.90
7.78 7.78 7.78 7.78 7.78
استخراج معدن -0.40
-1.21 -1.19 -1.2 -1.19 -1.2
تولید صنعتی 0.00
-0.85 -0.83 -0.83 -0.83 -0.83
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.90
-1.68 2.18 2.26 0.45 1.25
آسانی کسب و کار 83.00
77 74 73 71 50
شاخص رقابتی 5.11
5.14 5.14 5.06 5.03 4.85
رتبه رقابتی 25.00
22 22 26 27 27
شاخص فساد مالی 63.00
63 64 63 63 64
رتبه فساد مالی 29.00
29 28 28 28 28
ثبت خودرو 4622.00
6253 6495 6511 6452 6393
اطمینان کسب و کار 23.00
22.77 23.1 23.35 23.25 23.18
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00
144511 153327 154231 146012 161717
اعتبار بخش خصوصی 517284.00
527529 542323 556662 570467 684169
قیمت گازوئیل 0.55
0.56 0.53 0.5 0.47 0.37
ضریب اطمینان مصرف کننده 184.10
185 185 185 185 185
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 383.00
449 502 528 542 560
شاخص مسکن 235.06
236 236 236 236 236
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 4.25 5 -6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
2.03 2.03 4.6 5.46 -5.85
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.55
0.15 5.58 13.28 4.92 6.22
درجه حرارت 19.07
34.16 24.01 18.94 34.4 27.45