پورتوریکو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 92.23 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25968 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33844 USD 2013-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.4 % 2017-07
جمعیت 3.47 میلیون 2016-12
افراد شاغل 982 هزار 2017-07
نرخ اشتغال 35.6 % 2017-07
اشتغال دولتی 222 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 39.7 % 2017-07
صورت های پرداخت توليد 71 هزار 2017-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 871 هزار 2017-07
افراد بیکار 114 هزار 2017-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-07
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 59786 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1470 USD - میلیون 2017-06
صادرات 5310 USD - میلیون 2017-06
واردات 3840 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 176 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 8638 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 687 USD - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
ورشکستگی 664 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 55 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.1 % 2017-06
شاخص PMI تولید 43.6 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 % 2016-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2016-12
قیمت گازوئیل 0.71 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 325 2015-12
شاخص مسکن 151 نقاط شاخص 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12