شاخص یاب

پورتوریکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 94.14 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 105 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27309 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35045 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-08
جمعیت 3.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1000 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 37.1 % 2018-07
اشتغال دولتی 206 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 41 % 2018-07
صورت های پرداخت توليد 69.5 هزار 2018-07
آمار اشتغال غیر کشاورزی 845 هزار 2018-08
افراد بیکار 105 هزار 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 65909 USD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 367 USD - میلیون 2018-07
صادرات 4884 USD - میلیون 2018-07
واردات 4518 USD - میلیون 2018-07
گردش سرمایه -5143 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 10527 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 135 هزار 2018-06
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 796 USD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 KBps 2017-03
آدرس های IP 444657 IP 2017-03
ورشکستگی 642 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.7 % 2018-06
شاخص PMI تولید 59.1 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 % 2016-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.9 % 2018-04
قیمت گازوئیل 0.76 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 188 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 94.71 mm 2015-12
درجه حرارت 25.12 celsius 2015-12