پورتوریکو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 93.53 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25968 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33844 USD 2013-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.5 % 2017-04
جمعیت 3.59 میلیون 2015-12
افراد شاغل 991 هزار 2017-04
نرخ اشتغال 35.9 % 2017-04
اشتغال دولتی 222 هزار 2017-04
نرخ مشارکت نیروی کار 40.5 % 2017-04
صورت های پرداخت توليد 71.7 هزار 2017-04
آمار اشتغال غیر کشاورزی 881 هزار 2017-04
افراد بیکار 128 هزار 2017-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2017-05
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-05
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 56899 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2831 USD - میلیون 2016-12
صادرات 6482 USD - میلیون 2016-12
واردات 3652 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه -1207 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری 6331 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 1268 USD - میلیون 2017-04
تجارت آخرین مرجع
ورشکستگی 795 بانک اطلاعات شرکتها 2017-02
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 55 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.5 % 2017-03
شاخص PMI تولید 46.1 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 % 2016-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2016-12
قیمت گازوئیل 0.63 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 325 2015-12
شاخص مسکن 154 نقاط شاخص 2016-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12