شاخص یاب

پورتوریکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 94.34 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 105 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27309 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35045 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2018-06
جمعیت 3.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 993 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 36.7 % 2018-05
اشتغال دولتی 208 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 40.5 % 2018-05
صورت های پرداخت توليد 69.4 هزار 2018-05
آمار اشتغال غیر کشاورزی 852 هزار 2018-06
افراد بیکار 102 هزار 2018-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 63897 USD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 885 USD - میلیون 2018-04
صادرات 5331 USD - میلیون 2018-04
واردات 4446 USD - میلیون 2018-04
گردش سرمایه -5143 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 10527 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 107 هزار 2018-05
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 1481 USD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 KBps 2017-03
آدرس های IP 444657 IP 2017-03
ورشکستگی 652 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.2 % 2018-04
شاخص PMI تولید 56.8 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 % 2016-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2016-12
قیمت گازوئیل 0.74 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 188 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 94.71 mm 2015-12
درجه حرارت 25.12 celsius 2015-12