پورتوریکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 89.65 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25968 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33844 USD 2013-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.7 % 2018-01
جمعیت 3.47 میلیون 2016-12
افراد شاغل 981 هزار 2018-01
نرخ اشتغال 36 % 2018-01
اشتغال دولتی 210 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 40.6 % 2017-11
صورت های پرداخت توليد 69.6 هزار 2018-01
آمار اشتغال غیر کشاورزی 842 هزار 2018-01
افراد بیکار 118 هزار 2018-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-01
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 60367 USD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 300 USD - میلیون 2017-12
صادرات 4368 USD - میلیون 2017-12
واردات 4068 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 176 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 8638 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 736 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 KBps 2017-03
آدرس های IP 444657 IP 2017-03
ورشکستگی 547 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -14 % 2017-12
شاخص PMI تولید 58.5 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 % 2016-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2016-12
قیمت گازوئیل 0.73 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 160 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 94.71 mm 2015-12
درجه حرارت 25.12 celsius 2015-12