پورتوریکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 90.81 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 103 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25968 USD 2013-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33844 USD 2013-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 % 2017-08
جمعیت 3.47 میلیون 2016-12
افراد شاغل 969 هزار 2017-08
نرخ اشتغال 35.2 % 2017-08
اشتغال دولتی 217 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 39.9 % 2017-08
صورت های پرداخت توليد 71 هزار 2017-08
آمار اشتغال غیر کشاورزی 868 هزار 2017-08
افراد بیکار 128 هزار 2017-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 59786 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3761 USD - میلیون 2017-10
صادرات 6429 USD - میلیون 2017-10
واردات 2668 USD - میلیون 2017-10
گردش سرمایه 176 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 8638 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 687 USD - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 KBps 2017-03
آدرس های IP 444657 IP 2017-03
ورشکستگی 199 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.9 % 2017-08
شاخص PMI تولید 33.1 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 % 2016-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2016-12
قیمت گازوئیل 0.71 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 160 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 94.71 mm 2015-12
درجه حرارت 25.12 celsius 2015-12