شاخص یاب

پورتوریکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 96.84 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 105 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27309 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35045 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-10
جمعیت 3.73 میلیون 2017-12
افراد شاغل 995 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 37 % 2018-09
اشتغال دولتی 208 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 40.5 % 2018-09
صورت های پرداخت توليد 70.7 هزار 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 854 هزار 2018-10
افراد بیکار 93 هزار 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 65909 USD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 880 USD - میلیون 2018-09
صادرات 4848 USD - میلیون 2018-09
واردات 3968 USD - میلیون 2018-09
گردش سرمایه -5143 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری 10527 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 127 هزار 2018-07
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 796 USD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 KBps 2017-03
آدرس های IP 444657 IP 2017-03
ورشکستگی 279 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.2 % 2018-09
شاخص PMI تولید 57.8 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 % 2016-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.73 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 150 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 94.71 mm 2015-12
درجه حرارت 25.12 celsius 2015-12