پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 89.61
92.94 93.86 94.78 95.7 98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.5
تولید ناخالص داخلی 103.10
105 105 105 105 106
تولید ناخالص داخلی سرانه 25967.57
20700 20700 20700 20700 21900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33843.61
35000 35000 35000 35000 37000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.70
12.7 12.8 12.8 12.7 13.3
جمعیت 3.47
3.4 3.4 3.4 3.4 3.12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.60
40.21 40.29 40.38 40.46 41.34
صورت های پرداخت توليد 69.60
70.62 70.73 70.86 70.89 71.3
آمار اشتغال غیر کشاورزی 842.30
860 865 865 865 865
اشتغال دولتی 210.20
212 215 216 216 215
افراد شاغل 981.00
974 976 978 975 976
نرخ اشتغال 36.00
34.9 35.78 35.36 35.53 35.49
افراد بیکار 118.00
134 136 138 134 140
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
2.2 2.2 2.3 2.3 2.6
تورم مواد غذایی 2.90
2.5 2.7 2.8 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.00
120 120 121 121 124
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ترازنامه بانک 60366.60
61904 62445 62960 63466 67259
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 300.10
650 770 900 800 1100
صادرات 4367.60
5100 5250 5380 5300 5700
واردات 4067.50
4400 3900 4300 3850 4000
حساب جاری 8638.50
9608 9608 9608 9608 7650
گردش سرمایه 176.40
1225 1225 1225 1225 2570
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درآمدهای دولت 735.60
960 1047 893 717 914
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 12366.58
12749 12629 12656 12595 11797
آدرس های IP 444657.00
442567 443418 443589 443943 447945
شاخص اقتصادی مقدم -14.00
-2.6 -2.5 -2.4 -2.5 -2.9
شاخص PMI تولید 58.50
38 40 42 39 44
آسانی کسب و کار 64.00
66 66 66 66 57
شاخص فساد مالی 63.00
65 65 65 65 64
رتبه فساد مالی 31.00
38 38 38 38 35
ورشکستگی 547.00
729 661 594 626 631
شاخص رقابتی 4.64
4.62 4.62 4.62 4.62 4.58
رتبه رقابتی 32.00
33 33 33 33 35
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
0.89 0.86 0.84 0.83 0.82
قیمت گازوئیل 0.73
0.71 0.68 0.68 0.67 0.67
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 160.06
156 158 156 157 155
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00
39 39 39 39 37
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 94.71
97.96 196 223 186 180
درجه حرارت 25.12
23.73 25.69 27.07 25.56 26.08