شاخص یاب

پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.15
93.86 94.78 95.7 96 96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40
-7 -7 -6 -6 -5
تولید ناخالص داخلی 105.03
105 105 107 107 107
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99
28000 28000 28500 28500 29200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70
34000 34000 34500 34500 36000
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.10
9.5 9.7 10 10 11.4
جمعیت 3.73
3.47 3.45 3.53 3.62 3.79
نرخ مشارکت نیروی کار 41.00
40.5 40.6 40.7 40.8 41
صورت های پرداخت توليد 69.50
69 69 69.2 69.4 70.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 844.70
848 848 847 848 848
اشتغال دولتی 205.90
208 209 209 209 215
افراد شاغل 1000.00
997 999 997 995 1000
نرخ اشتغال 37.10
36.8 37 37.2 37.4 37.4
افراد بیکار 105.00
106 108 110 110 112
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.70
2 2.3 2.6 2.5 2.6
تورم مواد غذایی 0.90
1 0.9 1.3 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.90
121 121 122 122 127
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ترازنامه بانک 65909.40
64500 65000 62000 65500 75000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 366.60
1030 900 983 934 1300
صادرات 4884.40
5380 5300 5233 5234 5650
واردات 4517.90
4350 4400 4250 4300 4350
حساب جاری 10526.60
9700 9700 9900 9900 10000
گردش سرمایه -5142.70
-6000 -6000 -5700 -5700 -4900
ورود توریست 134.90
130 140 145 150 165
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درآمدهای دولت 796.10
800 850 800 700 825
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 12366.58
12792 13786 14352 14064 16524
آدرس های IP 444657.00
432645 432755 434638 435067 432779
شاخص اقتصادی مقدم -0.70
-0.4 -0.1 1.3 1.6 2.2
شاخص PMI تولید 59.10
42 39 53.84 53.89 44
آسانی کسب و کار 64.00
65 66 64 62 59
شاخص فساد مالی 63.00
62 62 64 66 72
رتبه فساد مالی 31.00
35 37 35 34 29
ورشکستگی 642.00
609 615 614 614 614
شاخص رقابتی 4.64
4.62 4.62 4.62 4.61 4.58
رتبه رقابتی 32.00
37 38 39 40 31
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.90
6 5.52 5.21 4.99 4.58
قیمت گازوئیل 0.76
0.77 0.73 0.69 0.65 0.51
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 187.87
187 187 186 187 187
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00
39 39 39 39 39
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 94.71
223 186 98.16 191 180
درجه حرارت 25.12
27.07 25.56 23.77 26.56 26.08