پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 90.55
92.94 93.86 94.78 95.7 98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10
-1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.5
تولید ناخالص داخلی 103.10
102 103 103 105 106
تولید ناخالص داخلی سرانه 25967.57
25394 25506 25619 20700 21900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33843.61
33093 33235 33376 35000 37000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.70
12.7 12.8 12.8 12.7 13.3
جمعیت 3.47
3.5 3.5 3.44 3.4 3.12
نرخ مشارکت نیروی کار 39.90
40.05 40.14 40.23 40.31 40.93
صورت های پرداخت توليد 71.00
71.15 71.21 71.27 71.33 71.82
آمار اشتغال غیر کشاورزی 868.50
872 873 874 875 880
اشتغال دولتی 216.90
224 227 229 231 244
افراد شاغل 969.00
976 977 979 980 991
نرخ اشتغال 35.20
35.59 35.7 35.8 35.9 36.59
افراد بیکار 128.00
134 136 138 134 140
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.00
2.2 2.2 2.3 2.3 2.6
تورم مواد غذایی 0.60
2.5 2.7 2.8 2.6 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.20
120 120 121 121 124
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ترازنامه بانک 59786.50
61694 62193 62695 63197 66008
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3761.00
650 770 900 800 1100
صادرات 6429.00
5100 5250 5380 5300 5700
واردات 2668.00
4400 3900 4300 3850 4000
حساب جاری 8638.50
8461 8843 9226 9608 7650
گردش سرمایه 176.40
-218 263 744 1225 2570
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درآمدهای دولت 687.40
742 743 744 744 744
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 12366.58
12749 12629 12656 12595 11797
آدرس های IP 444657.00
442567 443418 443589 443943 447945
شاخص اقتصادی مقدم -1.90
-2.6 -2.5 -2.4 -2.5 -2.9
شاخص PMI تولید 33.10
38 40 42 39 44
آسانی کسب و کار 64.00
64 64 65 66 57
شاخص فساد مالی 63.00
64 64 65 65 64
رتبه فساد مالی 31.00
35 36 37 38 35
ورشکستگی 199.00
699 788 840 869 911
شاخص رقابتی 4.64
4.63 4.63 4.62 4.62 4.58
رتبه رقابتی 32.00
32 32 33 33 35
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
0.89 0.86 0.84 0.83 0.82
قیمت گازوئیل 0.71
0.68 0.67 0.66 0.66 0.63
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 160.06
156 158 156 157 155
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00
39 40 41 42 36
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 94.71
97.96 196 223 186 180
درجه حرارت 25.12
23.73 25.69 27.07 25.56 26.08