پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 94.19
92.94 93.86 94.78 95.7 95.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40
-1.8 -1.8 -1.8 -0.6 -1.5
تولید ناخالص داخلی 103.10
102 103 105 105 106
تولید ناخالص داخلی سرانه 25967.57
25689 20700 20700 21400 21900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33843.61
33480 33645 35000 36000 37000
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.80
12.8 12.8 12.7 11.6 13.3
جمعیت 3.73
3.5 3.47 3.45 3.53 3.79
نرخ مشارکت نیروی کار 40.00
39.78 39.49 39.53 39.65 39.67
صورت های پرداخت توليد 70.50
71 71.01 71.01 71.01 71.01
آمار اشتغال غیر کشاورزی 845.10
886 876 863 862 864
اشتغال دولتی 209.60
216 215 215 215 215
افراد شاغل 979.00
982 966 973 973 972
نرخ اشتغال 36.00
36.09 34.86 35.75 35.12 35.37
افراد بیکار 109.00
136 138 134 117 140
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.60
2.2 2.3 2.3 2.6 2.6
تورم مواد غذایی 1.40
2.7 2.8 2.6 2.5 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10
121 122 121 122 127
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ترازنامه بانک 60366.60
60077 60077 60077 60077 60077
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 300.10
1350 1080 1450 850 1700
صادرات 4367.60
5250 5380 5300 4561 5700
واردات 4067.50
3900 4300 3850 3711 4000
حساب جاری 8638.50
9504 10094 10684 10665 11844
گردش سرمایه 176.40
822 1271 1721 2316 3144
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درآمدهای دولت 735.60
740 740 741 741 741
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 12366.58
12834 12792 13786 14352 16524
آدرس های IP 444657.00
436507 432645 432755 434638 432779
شاخص اقتصادی مقدم -14.00
-2.5 -2.4 -2.5 -7.66 -2.9
شاخص PMI تولید 50.70
40 42 39 48.1 44
آسانی کسب و کار 64.00
64 64 64 64 64
شاخص فساد مالی 63.00
64 65 65 63 61
رتبه فساد مالی 31.00
34 35 37 35 29
ورشکستگی 547.00
561 545 610 583 583
شاخص رقابتی 4.64
4.63 4.62 4.62 4.62 4.58
رتبه رقابتی 32.00
35 37 38 39 31
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
0.85 0.83 0.81 0.8 0.8
قیمت گازوئیل 0.77
0.69 0.65 0.61 0.58 0.4
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 160.63
154 154 154 154 154
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00
39 39 39 39 39
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 94.71
196 223 186 98.16 180
درجه حرارت 25.12
25.69 27.07 25.56 23.77 26.08