شاخص یاب

پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 96.84
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40
-7 -5 -5 -5 4
تولید ناخالص داخلی 105.03
105 107 107 107 107
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99
28000 28500 28500 28500 29200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70
34000 34500 34500 34500 36000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.30
9.7 10 10 8.7 11.4
جمعیت 3.73
3.45 3.53 3.62 3.7 3.79
نرخ مشارکت نیروی کار 40.50
40.6 40.7 40.8 40.52 41
صورت های پرداخت توليد 70.70
69 69.2 69.4 70.46 70.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 853.50
849 850 850 850 850
اشتغال دولتی 208.00
209 209 209 209 215
افراد شاغل 995.00
999 997 995 995 1000
نرخ اشتغال 37.00
37 37.2 37.4 36.94 37.4
افراد بیکار 93.00
108 110 110 98.05 112
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.80
2.3 2.6 2.5 0.8 2.6
تورم مواد غذایی 0.50
0.9 1.3 1.4 0.36 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.87
121 122 122 121 127
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ترازنامه بانک 65909.40
65000 62000 65500 68655 75000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 880.20
-1200 700 700 710 150
صادرات 4848.40
3200 5300 5400 4600 4500
واردات 3968.20
4400 4600 4700 3890 4350
حساب جاری 10526.60
9700 9900 9900 10554 10000
گردش سرمایه -5142.70
-6000 -5700 -5700 -1509 -4900
ورود توریست 127.30
140 145 150 100 165
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درآمدهای دولت 796.10
850 800 700 1097 825
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 12366.58
13786 14352 14064 14141 16524
آدرس های IP 444657.00
432755 434638 435067 433683 432779
شاخص اقتصادی مقدم 5.20
-0.1 1.3 1.4 1.4 2.1
شاخص PMI تولید 57.80
39 57.18 57.45 57.43 44
آسانی کسب و کار 64.00
68 65 63 62 72
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
ورشکستگی 279.00
281 282 282 282 282
شاخص رقابتی 4.64
5.14 5.14 5.14 5.14 7.64
رتبه رقابتی 32.00
32 32 32 32 32
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00
12.2 12.2 12.19 12.19 12.19
قیمت گازوئیل 0.73
0.72 0.7 0.69 0.68 0.63
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 149.83
157 154 157 156 155
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00
39 39 39 39 39
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 94.71
186 98.16 191 191 180
درجه حرارت 25.12
25.56 23.77 26.56 26.52 26.08