پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 92.15 93.06 93.98 94.9 95.83 106
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -1.9 -1.9 -2.5 -2.5 -2.4
تولید ناخالص داخلی 103.10 103 103 103 103 106
تولید ناخالص داخلی سرانه 25967.57 20100 20100 25983 25965 21900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33843.61 34300 34300 33772 33734 37000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 10.40 12.5 12.5 12.7 12.8 13.3
جمعیت 3.47 3.5 3.5 3.5 3.5 3.43
نرخ مشارکت نیروی کار 39.70 40.61 40.6 40.6 40.6 40.6
صورت های پرداخت توليد 71.00 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9
آمار اشتغال غیر کشاورزی 871.30 885 887 886 887 887
اشتغال دولتی 222.20 224 224 224 224 224
افراد شاغل 982.00 997 995 996 996 996
نرخ اشتغال 35.60 36.04 35.99 36 36.01 36
افراد بیکار 114.00 129 132 134 136 140
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.70 2.6 3 3.3 3.5 3.6
تورم مواد غذایی 1.20 1.76 2.3 2.5 2.7 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.90 118 118 120 120 124
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ترازنامه بانک 59786.50 56029 55746 55495 55254 53347
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 1469.70 800 600 650 770 1100
صادرات 5310.10 4900 4700 5100 5250 5700
واردات 3840.40 3960 4200 4400 3900 4000
حساب جاری 8638.50 6471 6837 7067 7297 8112
گردش سرمایه 176.40 -1370 159 271 382 1591
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
درآمدهای دولت 687.40 1032 1173 1020 1167 1165
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم -2.10 -2.6 -2.8 -2.6 -2.5 -2.9
شاخص PMI تولید 43.60 39 37 38 40 44
آسانی کسب و کار 55.00 57 60 59 59 50
شاخص فساد مالی 63.00 62 62 63 65 69
رتبه فساد مالی 31.00 35 37 35 34 28
ورشکستگی 664.00 801 802 802 802 802
شاخص رقابتی 4.64 4.62 4.62 4.62 4.61 4.58
رتبه رقابتی 32.00 37 38 39 40 33
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 -2.4 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41
قیمت گازوئیل 0.71 0.73 0.71 0.7 0.69 0.64
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جواز ساختمان 325.00 309 309 309 309 309
شاخص مسکن 151.04 152 151 150 149 142
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33