پورتوریکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 93.74 95.03 95.97 96.91 97.85 108
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -1.9 -2.4 -2.4 -2.4 -1.5
تولید ناخالص داخلی 103.10 103 103 103 102 106
تولید ناخالص داخلی سرانه 25967.57 20100 25637 25543 25450 21900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33843.61 34300 33399 33279 33160 37000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.70 12.5 12.7 12.8 12.8 13.3
جمعیت 3.47 3.5 3.5 3.5 3.32 3.12
نرخ مشارکت نیروی کار 39.90 39.96 40.05 40.14 40.23 40.93
صورت های پرداخت توليد 71.00 71.09 71.15 71.21 71.27 71.82
آمار اشتغال غیر کشاورزی 868.50 871 872 873 874 880
اشتغال دولتی 216.90 222 224 227 229 244
افراد شاغل 969.00 974 976 977 979 991
نرخ اشتغال 35.20 35.48 35.59 35.7 35.8 36.59
افراد بیکار 128.00 132 134 136 138 140
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.00 1.9 2.2 2.2 2.3 2.6
تورم مواد غذایی 0.60 2.3 2.5 2.7 2.8 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.20 118 120 120 121 124
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ترازنامه بانک 59786.50 60893 61694 62193 62695 66008
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 2002.00 600 650 770 900 1100
صادرات 5306.20 4700 5100 5250 5380 5700
واردات 3304.20 4200 4400 3900 4300 4000
حساب جاری 8638.50 9608 9484 9361 9237 7650
گردش سرمایه 176.40 1225 1692 2159 2626 2570
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درآمدهای دولت 687.40 742 742 743 744 744
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 12366.58 12792 12749 12629 12656 11797
آدرس های IP 444657.00 440817 442567 443418 443589 447945
شاخص اقتصادی مقدم -2.10 -2.8 -2.6 -2.5 -2.4 -2.9
شاخص PMI تولید 33.10 37 38 40 42 44
آسانی کسب و کار 64.00 60 59 59 59 50
شاخص فساد مالی 63.00 65 63 61 59 64
رتبه فساد مالی 31.00 38 37 36 35 35
ورشکستگی 254.00 755 796 852 881 922
شاخص رقابتی 4.64 4.62 4.62 4.61 4.61 4.58
رتبه رقابتی 32.00 33 33 33 34 35
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.01 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 0.97 0.89 0.86 0.84 0.82
قیمت گازوئیل 0.67 0.63 0.63 0.63 0.63 0.61
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 151.04 148 149 148 148 147
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00 42 41 41 40 36
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 94.00 177 177 177 177 177
درجه حرارت 25.00 24.68 24.51 24.92 25.02 24.78