پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 8.5 2017-09
نرخ تورم 1.5 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -867 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 5689 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.74 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44823 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7645 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 766 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1563 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5597 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8467 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3195 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1186 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 49188 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-09
افراد شاغل 4738 هزار 2017-11
افراد بیکار 429 هزار 2017-11
استخدام تمام وقت 4295 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 508 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 54.3 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 23.7 % 2017-11
هزینه های کار 95.4 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 10233 2017-11
دستمزد 1130 EUR / ماه 2015-10
حداقل دستمزد 650 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 4.9 % 2017-08
دستمزد در تولید 126 نقاط شاخص 2017-11
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-09
تغییر نرخ بیکاری -7416 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.18 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.38 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.28 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-09
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-01
عرضه پول M0 26777 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 115137 EUR - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 204910 EUR - میلیون 2017-10
ترازنامه بانک 372861 EUR - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 21772 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 74202 EUR - میلیون 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 110973 EUR - میلیون 2017-11
میزان رشد وام -1.8 % 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -867 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 5217 EUR - میلیون 2017-11
واردات 6084 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 209 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2016-12
بدهی خارجی 406678 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 620 EUR - میلیون 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 246 EUR - میلیون 2017-11
حواله 283 EUR - میلیون 2017-11
درآمد گردشگری 1005 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 383 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 2261582 2017-11
فروش اسلحه 169 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4518 EUR - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 8394 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 36940 EUR - میلیون 2017-10
بدهی های دولت 249110 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 33119 EUR - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 100 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3750 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.9 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3.2 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 % 2017-11
تولید صنعتی 4.7 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 81.77 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 167 EUR - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 17058 ماشین 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 % 2017-10
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4561 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -12.2 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.3 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.9 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 28710 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 4.4 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 114609 EUR - میلیون 2017-10
نرخ وام بانکی 2.96 % 2017-11
درآمد قابل تصرف شخص 39769 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.85 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.8 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 106 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.2 % 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.6 % 2017-11
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 1575 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 75.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12