شاخص یاب

پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-09
نرخ تورم 1 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -1203 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 4956 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.96 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 218 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45639 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8051 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 817 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1630 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5526 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8763 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3172 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1179 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 50587 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-09
افراد شاغل 4822 هزار 2018-09
افراد بیکار 340 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 4398 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 505 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 55.4 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 19.6 % 2018-09
هزینه های کار 103 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 12064 2018-09
دستمزد 1148 EUR / ماه 2017-04
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 3.4 % 2018-08
دستمزد در تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
جمعیت 10.29 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 990 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 EUR / ماه 2018-12
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
تغییر نرخ بیکاری 7560 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.45 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 27937 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 126422 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 216447 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 370807 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 20755 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 71876 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 108865 EUR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 0.1 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1203 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 4729 EUR - میلیون 2018-09
واردات 5932 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 525 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 411680 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 1248 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1357 EUR - میلیون 2018-08
حواله 300 EUR - میلیون 2018-08
درآمد گردشگری 2196 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 382 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 5002274 2018-08
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2744 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 8429 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 30462 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 246767 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 33206 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 % 2018-09
تولید صنعتی -0.4 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 81.16 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 308 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 12771 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 % 2018-08
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 70.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 4522 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 22.1 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.1 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 29076 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 115232 EUR - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 2.74 % 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 40922 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.84 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.6 % 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.6 % 2018-08
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1597 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 74.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12