پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-06
نرخ بیکاری 8.8 2017-06
نرخ تورم 0.9 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -1004 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 5167 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.76 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44414 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7340 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 806 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1632 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5374 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8380 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3007 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1166 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 45951 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 % 2017-06
افراد شاغل 4712 هزار 2017-06
افراد بیکار 444 هزار 2017-06
استخدام تمام وقت 4206 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 555 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 53.8 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.9 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 23.4 % 2017-06
هزینه های کار 93.1 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 13680 2017-06
دستمزد 1130 EUR / ماه 2015-10
حداقل دستمزد 650 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 1.8 % 2017-03
دستمزد در تولید 110 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.25 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66.25 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 765 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 626 EUR / ماه 2016-12
بهره وری 98.5 نقاط شاخص 2017-03
تغییر نرخ بیکاری -14085 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1310 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 663 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.03 % 2017-07
CPI Housing Utilities 105 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.37 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.31 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-03
قیمت تولید 99.8 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M0 26562 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 108721 EUR - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 198399 EUR - میلیون 2017-04
ترازنامه بانک 376511 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 22677 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 74497 EUR - میلیون 2017-05
ترازنامه بانک مرکزی 107876 EUR - میلیون 2017-06
میزان رشد وام -1.6 % 2017-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1004 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 4773 EUR - میلیون 2017-06
واردات 5777 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 12.77 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2016-12
بدهی خارجی 402625 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 621 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.33 EUR - میلیون 2017-06
حواله 324 EUR - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 1262 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 383 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0.06 2015-12
ورود توریست 4394288 2017-06
فروش اسلحه 169 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3280 EUR - میلیون 2017-04
هزینه های دولت 8336 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 12664 EUR - میلیون 2017-04
بدهی های دولت 243487 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 15944 EUR - میلیون 2017-04
درخواست پناهندگی 115 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3750 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.2 2017-07
تولید صنعتی 0.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2017-06
تولید صنعتی 0.1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.62 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 113 نقاط شاخص 2013-12
تغییرات موجودی انبار -250 EUR - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 24847 ماشین 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 3 % 2017-05
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 46 2017-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 25 2016-12
تولید الکتریسیته 4550 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن -8.8 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.5 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 28639 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 3.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 116179 EUR - میلیون 2017-05
نرخ وام بانکی 3 % 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 39958 EUR - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.7 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.8 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 106 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.7 % 2017-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.3 % 2017-05
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1674 2017-05
سفارشات ساخت و ساز 63 % 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 74.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12