شاخص یاب

پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-06
نرخ تورم 1.2 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -1168 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-09
بازار سهام 5361 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.88 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 218 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45639 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8051 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 817 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1630 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5526 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8763 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3172 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1179 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 47369 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-06
افراد شاغل 4843 هزار 2018-07
افراد بیکار 337 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت 4367 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 507 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 55.1 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 20.3 % 2018-07
هزینه های کار 103 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 10411 2018-08
دستمزد 1148 EUR / ماه 2017-04
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 5.9 % 2018-07
دستمزد در تولید 131 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 10.29 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
تغییر نرخ بیکاری 7560 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.61 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 27891 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 125947 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 215722 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 370676 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 19170 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 72032 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 108327 EUR - میلیون 2018-08
میزان رشد وام -0.1 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1168 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 5271 EUR - میلیون 2018-07
واردات 6439 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 770 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 411680 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 1189 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 EUR - میلیون 2018-07
حواله 336 EUR - میلیون 2018-07
درآمد گردشگری 2011 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 382 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 4669325 2018-07
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3962 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 8429 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 25768 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 245829 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 29730 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -1.7 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-07
تولید صنعتی -1.7 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 82.56 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 308 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 26162 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 % 2018-07
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4734 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 16.6 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 29076 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 115076 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2.68 % 2018-07
درآمد قابل تصرف شخص 41690 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.92 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.6 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.2 % 2018-07
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1805 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 74.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12