پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-06
نرخ بیکاری 8.8 2017-06
نرخ تورم 1.1 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -1057 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 5306 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.43 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44443 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7468 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 805 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1588 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5446 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8491 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3030 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1166 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 45951 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 % 2017-06
افراد شاغل 4730 هزار 2017-07
افراد بیکار 452 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت 4206 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 555 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 53.8 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 23.8 % 2017-07
هزینه های کار 100 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 11482 2017-07
دستمزد 1130 EUR / ماه 2015-10
حداقل دستمزد 650 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 5.5 % 2017-06
دستمزد در تولید 124 نقاط شاخص 2017-07
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.25 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66.25 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 765 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 626 EUR / ماه 2016-12
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییر نرخ بیکاری -1914 2017-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1310 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 663 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.28 % 2017-08
CPI Housing Utilities 105 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.99 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.37 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
قیمت تولید 99.87 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-09
عرضه پول M0 26702 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 111551 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 200775 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 373401 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 22747 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 75096 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 108358 EUR - میلیون 2017-07
میزان رشد وام -2.3 % 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1057 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 4668 EUR - میلیون 2017-07
واردات 5724 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری 787 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2016-12
بدهی خارجی 406576 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 1261 EUR - میلیون 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 389 EUR - میلیون 2017-07
حواله 324 EUR - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 1262 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 383 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0.06 2015-12
ورود توریست 4885481 2017-07
فروش اسلحه 169 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3280 EUR - میلیون 2017-04
هزینه های دولت 8327 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 12664 EUR - میلیون 2017-04
بدهی های دولت 243487 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 15944 EUR - میلیون 2017-04
درخواست پناهندگی 105 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3750 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2017-08
تولید صنعتی 6.4 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 % 2017-07
تولید صنعتی 3.8 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 81.62 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 113 نقاط شاخص 2013-12
تغییرات موجودی انبار 199 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 11937 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 3 % 2017-05
شاخص رقابتی 4.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 46 2017-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 25 2016-12
تولید الکتریسیته 5068 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 15.8 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.3 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 28582 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 3.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 115026 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 3.08 % 2017-07
درآمد قابل تصرف شخص 39958 EUR - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.74 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.8 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 106 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.7 % 2017-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.7 % 2017-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1674 2017-05
سفارشات ساخت و ساز 63 % 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 74.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12