پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 7.9 2018-03
نرخ تورم 0.4 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -1207 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 5705 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45407 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7744 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 821 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5682 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8556 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3130 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1200 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 49006 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2018-03
افراد شاغل 4775 هزار 2018-03
افراد بیکار 391 هزار 2018-03
استخدام تمام وقت 4290 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 517 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 54.3 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.9 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.8 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 21.3 % 2018-03
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 15030 2018-03
دستمزد 1145 EUR / ماه 2016-10
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 5.6 % 2018-02
دستمزد در تولید 105 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 103 نقاط شاخص 2017-12
تغییر نرخ بیکاری -11269 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.18 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 27217 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 118408 EUR - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 205506 EUR - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک 369271 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 20496 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 73642 EUR - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 112036 EUR - میلیون 2018-03
میزان رشد وام -0.8 % 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1207 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 4944 EUR - میلیون 2018-03
واردات 6151 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 301 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 407482 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 1014 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -381 EUR - میلیون 2018-03
حواله 280 EUR - میلیون 2018-02
درآمد گردشگری 787 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 382 تن 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 2918604 2018-03
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -729 EUR - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 8423 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 7362 EUR - میلیون 2018-02
بدهی های دولت 242620 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 8091 EUR - میلیون 2018-02
درخواست پناهندگی 80 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 1.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 % 2018-03
تولید صنعتی -2.2 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 80.58 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 90.47 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 21430 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 % 2018-03
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4592 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن 4 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.4 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 28808 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 5.4 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 114484 EUR - میلیون 2018-02
نرخ وام بانکی 2.81 % 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 40597 EUR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.2 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.9 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 % 2018-03
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1640 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 75.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12