پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 8.5 2017-09
نرخ تورم 1.4 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -1181 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-11
بازار سهام 5284 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.93 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44823 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7468 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 805 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1588 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5446 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8491 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3030 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1166 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 48690 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-09
افراد شاغل 4726 هزار 2017-09
افراد بیکار 442 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 4295 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 508 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 54.3 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 25.7 % 2017-09
هزینه های کار 100 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 11987 2017-09
دستمزد 1130 EUR / ماه 2015-10
حداقل دستمزد 650 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 4.9 % 2017-08
دستمزد در تولید 99.29 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.25 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66.25 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-06
تغییر نرخ بیکاری -7416 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.34 % 2017-10
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.58 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 1.32 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-11
عرضه پول M0 26732 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 112683 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 202731 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 372232 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 21103 EUR - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 74858 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 110778 EUR - میلیون 2017-09
میزان رشد وام -1.8 % 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1181 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 4648 EUR - میلیون 2017-09
واردات 5829 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری 218 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2016-12
بدهی خارجی 406576 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 270 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 272 EUR - میلیون 2017-09
حواله 285 EUR - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 1668 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 383 تن 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 4640945 2017-09
فروش اسلحه 169 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130 % 2016-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4154 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 8327 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 28965 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 249030 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 33119 EUR - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 70 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3750 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2017-10
تولید صنعتی 2.8 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.7 % 2017-09
تولید صنعتی 2.4 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 81.77 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 199 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 15898 ماشین 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 % 2017-10
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4745 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن -0.9 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.1 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 28582 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 3.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 115016 EUR - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 3.02 % 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 39554 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 106 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.2 % 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.4 % 2017-08
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1575 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 74.8 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56 mm 2015-12
درجه حرارت 10 celsius 2015-12