شاخص یاب

پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 5068.02 4670 4621 4572 4525 4430
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.60 1.75 1.8 1.85 1.91 2.02