پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
نرخ بیکاری 8.80 8.9 9.5 9.1 8.2 7.5
نرخ تورم 1.40 1.6 1.9 2 2.1 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1315.67 -1420 -1064 -1000 -1166 -1230
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.40 128 126 126 126 121
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 5463.85 5360 5300 5250 5190 4600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.31 2.46 2.49 2.51 2.54 2.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3 2.9 3.2 3.1 2.8
تولید ناخالص داخلی 204.56 206 208 210 200 242
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44443.20 45900 46000 46200 44977 48900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7467.50 7720 7800 7940 8202 8900
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347.03 22600 22900 22900 22900 23600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27006.87 27600 27900 27900 27900 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 805.40 919 810 811 812 945
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1587.80 1690 1653 1673 1690 1930
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5446.50 5520 5405 5385 5366 5850
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8491.30 8520 8606 8631 8649 8850
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3029.50 3290 3034 3034 3032 3540
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1166.10 1410 1166 1166 1164 1770
تولید ناخالص ملی 48690.35 48400 48800 49000 47294 51600
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 9.5 9.1 8.2 7.5
افراد شاغل 4723.00 4740 4780 4820 4692 4990
افراد بیکار 453.30 479 472 466 419 445
قسمت مدت زمان اشتغال 554.80 586 589 594 571 610
استخدام تمام وقت 4205.60 4230 4270 4310 4250 4440
نرخ اشتغال 53.80 52.9 53 53.1 53.94 54
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00 58.2 58.1 58 58.99 57.8
نرخ بیکاری بلند مدت 5.30 5.8 5.7 5.6 4.15 5.2
نرخ بیکاری جوانان 24.60 23 22.8 22.6 24.72 21.7
هزینه های کار 100.10 102 93.4 98.8 93.68 103
پست های خالی شغلی 10444.00 10110 16200 16150 10880 10412
دستمزد 1130.37 1190 1190 1220 1035 1410
دستمزد در تولید 113.97 123 98.2 105 101 125
رشد دستمزد 5.50 2.4 2.3 2.3 1.6 2.7
حداقل دستمزد 649.83 650 670 670 677 700
جمعیت 10.31 10.31 10.27 10.27 10.27 10.21
سن بازنشستگی زنان 66.25 66.25 66.33 66.33 66.11 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.25 66.25 66.33 66.33 66.11 66.5
هزینه زندگی خانواده 764.90 850 890 890 723 1205
هزینه زندگی انفرادی 626.40 690 750 750 590 910
بهره وری 102.20 103 99.6 104 111 104
تغییر نرخ بیکاری 1960.00 -3900 -16600 -24400 92.46 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 663.00 690 690 695 606 790
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1310.00 1480 1480 1540 1266 1750
تغییر اشتغال 0.70 0.4 0.3 0.5 0.44 0.5
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.40 1.6 1.9 2 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.3 0.3 0.54 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.15 108 110 112 103 125
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.02 108 110 112 104 125
قیمت مصرف کننده اصلی 103.50 109 111 113 104 126
اندازه اصل تورم 1.31 1.1 1.2 1.3 1.5 2
قیمت تولید 100.20 106 108 110 99.95 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 3.9 3.4 3.3 1.78 2.2
CPI مسکن آب و برق 105.58 111 113 115 106 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.58 103 105 107 97.06 122
تورم مواد غذایی 1.10 0.8 1.5 1.8 2 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.30 1.7 1.8 1.8 1.86 2.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.24 -0.18 -0.06 -0.17 0.45
عرضه پول M0 26732.00 27800 28400 28900 26699 34500
عرضه پول M1 112683.00 128200 134000 139000 112543 244400
عرضه پول M2 202731.00 217100 228700 236200 202721 293300
ذخایر ارزی 22736.36 24820 21960 21606 21268 28220
ترازنامه بانک 372232.00 395100 402700 407800 369319 455200
وام به بخش خصوصی 74858.00 73389 73650 76850 75164 11238
میزان رشد وام -2.30 -0.4 0.2 0.5 -0.52 1.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 271.50 267 263 263 250 249
ترازنامه بانک مرکزی 110778.00 119700 121150 123100 110254 171250
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1315.67 -1420 -1064 -1000 -1166 -1230
صادرات 3956.71 4095 4278 4498 4495 4675
واردات 5272.38 5515 5342 5498 5547 5905
حساب جاری 973.15 -180 290 -190 -111 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6
بدهی خارجی 406576.00 406300 407600 408100 412356 423300
گردش سرمایه 1627.24 256 520 -320 15.68 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.81 598 304 398 317 120
حواله 297.75 392 280 302 240 402
درآمد گردشگری 2004.34 950 820 1310 626 1250
ذخایر طلا 382.51 383 383 383 387 383
ورود توریست 5234589.00 1676000 2920000 4251000 1953000 2153000
شاخص تروریسم 0.06 0.06 0.06 0.06 0.13 0.06
فروش اسلحه 169.00 6 7 7 132 9
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.40 128 126 126 126 121
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -0.9
ارزش بودجه دولت -4154.00 -3710 -1660 -3920 -3604 -2310
هزینه های دولت 8326.60 8383 8387 8392 8296 8485
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 45 44.8 44.8 46.97 44.7
درآمدهای دولت 28965.00 44680 9960 21130 15939 47250
بدهی های دولت 249030.00 249000 249800 252600 252128 271000
هزینه های مالی 29552.00 48390 11620 25050 19367 49560
مخارج نظامی 3750.50 4314 3697 3694 3691 4334
درخواست پناهندگی 105.00 55 52 58 77.33 35
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.10 2.3 2 1.8 2.07 1.1
تولید صنعتی 10.40 2.5 2.4 2.6 1.53 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70 -0.7 1.2 -0.3 0.12 0.5
تولید صنعتی 8.70 2.1 2 2.2 1.09 2.3
استفاده از ظرفیت 81.62 80.6 80.7 80.8 80.5 81.4
میزان سفارشات جدید 112.60 112 112 112 112 112
تغییرات موجودی انبار 199.44 45 -120 210 42 88
ثبت خودرو 14860.00 17880 28300 24520 16892 25420
شاخص اقتصادی مقدم 3.00 3.4 3.4 3.2 3.19 2.7
استخراج معدن 8.50 -4 0.2 0.5 -3.49 1
شاخص رقابتی 4.57 4.48 4.56 4.56 4.54 4.74
رتبه رقابتی 42.00 46 45 45 43 43
آسانی کسب و کار 25.00 24 23 23 32 21
تولید الکتریسیته 5153.00 4560 4940 4650 4025 4720
شاخص فساد مالی 62.00 63 64 64 63 66
رتبه فساد مالی 29.00 28 27 27 28 25
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.50 -3.6 -3.4 -2.2 -1.56 -8.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -1.6 -2.2 1.9 0.01 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 3.6 2.9 3.2 2.74 2.2
هزینه های مصرف کننده 28581.60 29540 29650 29850 28725 34630
پس انداز های شخصی 3.80 3.4 3.6 3.6 4.9 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 115016.00 114800 114900 115100 114222 116900
هزینه های شخصی 2.70 2.9 2.9 3 2.63 2.6
نرخ وام بانکی 3.13 3.4 3.4 3.4 3.96 3.8
درآمد قابل تصرف شخص 39554.00 40890 41290 41770 40201 46120
قیمت گازوئیل 1.74 1.62 1.6 1.58 1.69 1.65
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.00 70.6 69.5 68.8 65.37 56.98
بدهی خانوار به درآمد 105.67 104 103 103 94.89 96.4
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.40 4.8 4.6 3.8 -0.63 2
شاخص مسکن 115.51 117 119 121 114 136
جواز ساختمان 1674.00 1250 1400 1440 1585 1620
سفارشات ساخت و ساز 63.00 8.8 5.1 4.2 -15.12 2.2
نرخ مالکیت مسکن 74.80 74.4 74.2 74.2 74.67 73.8
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21.18 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.50 56.5 56.5 56.5 53.78 56.5
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 22.77 22.77 22.77 22.29
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.48 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.76 23.76 23.79
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 10.99 10.99 11 10.99 11