پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 8.50 9.5 9.1 8.2 8.4 7.5
نرخ تورم 1.50 1.9 2 2.1 2.1 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -867.03 -1064 -1000 -1121 -1392 -1230
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.40 126 126 126 126 121
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 5613.58
5492 5339 5191 5047 4028
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.03
2.49 2.51 2.54 3.15 2.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.7 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.9 3.2 3.1 3 2.8
تولید ناخالص داخلی 204.56
208 210 200 225 242
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44823.10
46000 46200 45424 46800 48900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7645.10
7800 7940 8095 8200 8900
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347.03
22900 22900 22900 22900 23600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27006.87
27900 27900 27900 27900 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 765.50
690 685 705 920 945
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1562.70
1579 1581 1593 1740 1930
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5597.00
5585 5569 5545 5610 5850
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8467.20
8503 8512 8512 8670 8850
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3195.00
3236 3281 3299 3340 3540
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1185.90
1205 1207 1207 1520 1770
تولید ناخالص ملی 49187.73
48800 49000 48239 49900 51600
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.50
9.5 9.1 8.2 8.4 7.5
افراد شاغل 4738.30
4780 4820 4750 4890 4990
افراد بیکار 428.60
472 466 419 456 445
قسمت مدت زمان اشتغال 508.00
589 594 541 599 610
استخدام تمام وقت 4295.00
4270 4310 4355 4360 4440
نرخ اشتغال 54.30
53 53.1 54.39 53.1 54
نرخ مشارکت نیروی کار 59.30
58.1 58 59.25 58 57.8
نرخ بیکاری بلند مدت 4.60
5.7 5.6 3.14 5.4 5.2
نرخ بیکاری جوانان 23.70
22.8 22.6 23.58 22.4 21.7
هزینه های کار 95.40
93.4 98.8 95.22 102 103
پست های خالی شغلی 10233.00
16200 16150 10581 10185 10412
دستمزد 1130.37
1190 1220 1036 1250 1410
دستمزد در تولید 126.16
98.2 105 102 123 125
رشد دستمزد 4.90
2.3 2.3 1.93 2.5 2.7
حداقل دستمزد 649.83
670 670 677 670 700
جمعیت 10.31
10.27 10.27 10.27 10.27 10.21
سن بازنشستگی زنان 66.25
66.33 66.33 66 66.33 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.25
66.33 66.33 66 66.33 66.5
تغییر نرخ بیکاری -7416.00
-16600 -24400 38.92 -3700 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615.00
690 695 637 720 790
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360.00
1480 1540 1360 1610 1750
بهره وری 109.50
99.6 104 109 103 104
هزینه زندگی خانواده 870.00
890 890 870 890 1205
هزینه زندگی انفرادی 595.00
750 750 556 750 910
تغییر اشتغال 0.60
0.3 0.5 0.6 0.7 0.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
1.9 2 2.1 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.3 0.14 0.7 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.37
110 112 102 115 125
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.97
110 112 103 115 125
قیمت مصرف کننده اصلی 103.25
111 113 103 116 126
اندازه اصل تورم 1.18
1.2 1.3 1.5 1.4 2
قیمت تولید 101.11
108 110 100 113 125
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
3.4 3.3 1.36 2.8 2.2
CPI مسکن آب و برق 106.13
113 115 106 120 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.38
105 107 99.63 112 122
تورم مواد غذایی 2.28
1.5 1.8 2 1.9 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.40
1.8 1.8 2 2.1 2.6
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.18 -0.06 -0.2 0.15 0.45
عرضه پول M0 26777.00
28400 28900 26762 30200 34500
عرضه پول M1 115137.00
134000 139000 114573 156200 244400
عرضه پول M2 204910.00
228700 236200 204977 251500 293300
ذخایر ارزی 21771.69
21429 21085 20753 25620 28220
ترازنامه بانک 372861.00
402700 407800 371602 418100 455200
وام به بخش خصوصی 74202.00
73650 76850 73569 85467 11238
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269.70
263 263 258 263 249
میزان رشد وام -1.80
0.2 0.5 0.12 0.9 1.4
ترازنامه بانک مرکزی 110973.00
121150 123100 110492 127500 171250
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -867.03
-1064 -1000 -1121 -1392 -1230
صادرات 5216.56
4278 4498 4744 4265 4675
واردات 6083.60
5342 5498 5962 5657 5905
حساب جاری 283.20
290 -190 -94.27 -160 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6
بدهی خارجی 406677.51
407600 408100 408328 412300 423300
گردش سرمایه 812.47
520 -320 33.55 304 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683.70
304 398 318 450 120
حواله 275.90
280 302 240 396 402
درآمد گردشگری 1668.08
820 1310 609 1070 1250
ذخایر طلا 382.51
383 383 385 383 383
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 4160750.00
2920000 4251000 0 1774000 2153000
فروش اسلحه 169.00
7 7 122 8 9
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 130.40
126 126 126 126 121
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.9
ارزش بودجه دولت -4518.00
-1660 -3920 -3609 -3160 -2310
هزینه های دولت 8394.40
8387 8392 8519 8398 8485
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10
44.8 44.8 45.68 44.8 44.7
درآمدهای دولت 36940.00
9960 21130 16283 45410 47250
بدهی های دولت 249110.00
249800 252600 253587 254000 271000
هزینه های مالی 33119.00
11620 25050 19483 48570 49560
مخارج نظامی 3750.50
3569 3613 3656 4329 4334
درخواست پناهندگی 100.00
52 58 69.57 45 35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.90
2 1.8 1.72 1.5 1.1
تولید صنعتی 3.20
2.4 2.6 0.72 2.8 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80
1.2 -0.3 0.09 0.1 0.5
تولید صنعتی 4.70
2 2.2 1.18 2.6 2.3
استفاده از ظرفیت 81.77
80.7 80.8 80.88 80.9 81.4
تغییرات موجودی انبار 166.87
-120 210 42 56 88
ثبت خودرو 17629.00
28300 24520 17077 21550 25420
شاخص اقتصادی مقدم 2.70
4.2 4.5 4.4 4.3 2.7
سرعت اینترنت 12894.80
12226 11932 11706 11430 9034
آدرس های IP 3662187.00
3613163 3592740 3569371 3548632 3337527
استخراج معدن -12.20
0.2 0.5 -3.9 0.5 1
شاخص رقابتی 4.57
4.56 4.56 4.54 4.56 4.74
رتبه رقابتی 42.00
45 45 43 45 43
آسانی کسب و کار 29.00
23 23 31 23 21
تولید الکتریسیته 4053.00
4940 4650 3832 4620 4720
شاخص فساد مالی 62.00
64 64 63 64 66
رتبه فساد مالی 29.00
27 27 28 27 25
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.30
-3.4 -2.2 0.39 -7.9 -8.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.90
-2.2 1.9 0.04 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80
2.9 3.2 2.92 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 28710.00
29650 29850 28774 30990 34630
پس انداز های شخصی 4.40
3.6 3.6 4.78 4.1 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 114609.00
114900 115100 113268 115200 116900
هزینه های شخصی 2.20
2.9 3 3 2.9 2.6
نرخ وام بانکی 2.96
3.4 3.4 3.26 3.5 3.8
درآمد قابل تصرف شخص 39768.80
41290 41770 40011 42960 46120
قیمت گازوئیل 1.85
1.6 1.58 1.83 1.65 1.65
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.80
69.5 68.8 65.74 64.78 57.78
بدهی خانوار به درآمد 105.67
103 103 101 103 96.4
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 2.60
4.6 3.8 -0.27 3.6 2
شاخص مسکن 119.60
119 121 121 125 136
جواز ساختمان 1575.00
1400 1440 1483 1360 1620
نرخ مالکیت مسکن 75.20
74.2 74.2 74.24 74.2 73.8
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.50
56.5 56.5 56 56.5 56.5
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 22
نرخ تامین اجتماعی 34.75
34.75 34.75 35 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75
23.75 23.75 23.75 23.75 23.79
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
10.99 11 10.99 11 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 56.68
94.32 52.28 22.3 103 69.39
درجه حرارت 10.55
9.64 16.26 21.14 11.86 15.05