شاخص یاب

پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ بیکاری 6.70 6.4 6.9 7.2 6.4 6
نرخ تورم 1.20 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -1167.78 -1270 -1430 -800 -940 -1260
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70 123 123 119 119 115
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 5361.44
5445 5394 5344 5293 5097
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.90
1.93 2 2.06 2.13 2.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.4 2.2 2 2.1 1.7
تولید ناخالص داخلی 217.57
225 225 232 232 240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45639.30
45421 46212 46323 46598 47891
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8050.90
7817 7956 8086 8220 8245
تولید ناخالص داخلی سرانه 23116.58
23700 23700 24500 24500 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27936.90
28500 28500 29100 29100 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 816.80
827 840 840 834 870
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629.70
1583 1666 1670 1664 1727
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5525.80
5690 5762 5680 5642 5971
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8763.20
8566 8747 8823 8947 9065
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3172.40
3202 3199 3109 3239 3315
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1178.80
1193 1227 1238 1204 1271
تولید ناخالص ملی 50587.13
49852 50102 48317 51649 51922
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
6.4 6.9 7.2 6.4 6
افراد شاغل 4843.20
4850 4890 4910 4920 4990
افراد بیکار 337.20
340 320 300 285 260
قسمت مدت زمان اشتغال 507.30
550 560 570 575 600
استخدام تمام وقت 4366.80
4360 4380 4400 4420 4510
نرخ اشتغال 55.10
54.7 54.8 54.9 55 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00
59.7 59.8 59.9 60 60.1
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70
3.8 3.7 3.7 3.6 3.2
نرخ بیکاری جوانان 20.30
19.9 19.5 19.2 18.8 16.5
هزینه های کار 103.20
96.7 107 102 97.4 108
پست های خالی شغلی 10411.00
12100 10185 16100 14300 10412
دستمزد 1148.29
1240 1250 1280 1290 1410
دستمزد در تولید 130.68
105 145 109 119 157
رشد دستمزد 5.90
5.1 4.5 3.2 2.5 2.6
حداقل دستمزد 676.67
677 677 700 700 720
جمعیت 10.29
10.29 10.29 10.28 10.28 10.28
سن بازنشستگی زنان 66.33
66.33 66.33 66.42 66.42 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.33
66.33 66.33 66.42 66.42 66.5
تغییر نرخ بیکاری 7560.00
-7500 -3700 -12100 -20500 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615.00
650 650 700 700 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360.00
1450 1450 1500 1500 1650
بهره وری 101.80
110 103 99.7 104 104
هزینه زندگی خانواده 870.00
890 890 1150 1150 1205
هزینه زندگی انفرادی 595.00
650 650 700 700 850
تغییر اشتغال -0.30
0.6 0.7 0.6 0.5 0.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.5 1.7 1.7 1.8 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.7 0.3 0.5 -0.2 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.46
105 104 104 106 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30
105 105 105 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.98
104 104 105 106 108
اندازه اصل تورم 0.61
0.9 1.1 1.2 1.5 1.8
قیمت تولید 104.44
104 103 104 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 4.60
4.1 2.5 2.2 2.3 2.4
CPI مسکن آب و برق 108.19
107 108 109 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.95
99.04 101 101 103 105
تورم مواد غذایی 0.90
1.1 1.5 1.9 2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.00
1.5 1.5 1.7 1.7 2.2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 27891.00
29500 30200 30900 31600 34500
عرضه پول M1 125947.00
145100 156200 159700 165100 244400
عرضه پول M2 215722.00
242400 251500 256100 261200 293300
ذخایر ارزی 19170.43
20166 25620 20262 20264 28220
ترازنامه بانک 370676.00
387800 395100 405100 408100 429200
وام به بخش خصوصی 72032.00
78100 81400 85900 88440 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50
252 252 248 248 244
میزان رشد وام -0.10
0.5 0.9 1 1.5 2
ترازنامه بانک مرکزی 108327.00
116200 119500 122500 125200 151250
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1167.78
-1270 -1430 -800 -940 -1260
صادرات 5271.21
4850 4320 5680 5250 4850
واردات 6438.99
6120 5750 6480 6190 6110
حساب جاری 770.32
451 -160 -120 51 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.4 0.6 0.6 0.5
بدهی خارجی 411679.63
410300 412300 414100 415900 423300
گردش سرمایه 1189.38
270 304 480 -280 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.83
320 450 340 450 120
حواله 336.37
290 396 285 307 402
درآمد گردشگری 2011.34
1840 1020 1000 1410 1400
ذخایر طلا 382.50
383 383 383 383 383
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 4669325.00
4660000 1774000 2990000 4722000 2153000
فروش اسلحه 56.00
60 60 80 80 50
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70
123 123 119 119 115
بودجه دولت -3.00
-1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.7
ارزش بودجه دولت -3962.00
-2970 -3160 -1670 -3900 -2310
هزینه های دولت 8429.30
8497 8588 8584 8606 8900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90
45.1 45.1 44.7 44.7 44.2
درآمدهای دولت 25768.00
33750 45410 10050 22050 47250
بدهی های دولت 246767.00
253200 254000 257400 259100 271000
هزینه های مالی 29730.00
36720 48570 11720 25950 49560
مخارج نظامی 3662.30
3525 4329 3484 3494 4334
درخواست پناهندگی 60.00
80 45 50 51 35
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.50
2.5 2.2 1.9 2.2 1.5
تولید صنعتی -1.70
2.5 2.8 2.7 2.5 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
-3.8 0.5 2.9 -0.2 0.5
تولید صنعتی -1.70
4.4 3.6 2.5 2.2 2.3
استفاده از ظرفیت 82.56
80.8 80.9 81 81.5 81.4
تغییرات موجودی انبار 307.87
42 56 97.06 150 88
ثبت خودرو 15281.00
14950 21550 28600 25150 25420
شاخص اقتصادی مقدم 1.80
1.8 1.8 1.7 1.8 2.4
سرعت اینترنت 12894.80
12907 12940 12932 12939 12988
آدرس های IP 3662187.00
3699162 3702855 3706932 3710223 3742609
استخراج معدن 16.60
15.1 6.9 2.5 1.7 2
شاخص رقابتی 4.57
4.57 4.57 4.65 4.65 4.74
رتبه رقابتی 42.00
42 42 41 41 40
آسانی کسب و کار 29.00
28 28 27 27 26
تولید الکتریسیته 4734.00
4720 4620 4950 4700 4720
شاخص فساد مالی 63.00
64 64 65 65 66
رتبه فساد مالی 29.00
28 28 27 27 26
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.50
-1.2 0.5 1.1 1.9 1.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
0.9 0.4 0.7 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20
4.4 3.8 3.2 3 2.2
هزینه های مصرف کننده 29076.20
29066 29465 29655 29687 30535
پس انداز های شخصی 4.40
4.8 4.5 4.2 4.4 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 115076.00
115200 115400 115500 115600 116900
هزینه های شخصی 1.60
1.6 1.8 1.8 1.7 2
نرخ وام بانکی 2.68
2.68 2.68 2.68 2.68 3.43
درآمد قابل تصرف شخص 41689.80
41920 42960 43250 43860 46120
قیمت گازوئیل 1.92
1.96 1.85 1.74 1.65 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.40
65.7 65.7 61.1 61.1 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95
99.8 99.8 95.1 95.1 91.9
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.20
3.7 3.6 3.2 3 2
شاخص مسکن 128.49
131 136 138 140 149
جواز ساختمان 1805.00
1750 1400 1690 1720 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.70
74.2 74.2 74 74 73.8
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75
34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75
23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 56.68
22.3 103 94.51 69.64 69.39
درجه حرارت 10.55
21.14 11.86 9.66 17.82 15.05