شاخص یاب

پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ بیکاری 6.70 6.9 7.2 6.4 5.6 6
نرخ تورم 1.00 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1203.00 -1430 -800 -940 -1180 -1260
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70 123 119 119 119 115
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 4913.93
5263 5213 5163 5114 4922
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.97
1.93 1.99 2.05 2.11 2.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.2 2 2.1 1.9 1.7
تولید ناخالص داخلی 217.57
225 232 232 232 240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46008.20
46212 46323 46598 46882 47656
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8050.90
7956 8086 8220 8204 8204
تولید ناخالص داخلی سرانه 23116.58
23700 24500 24500 24500 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27936.90
28500 29100 29100 29100 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 816.80
840 840 834 832 866
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629.70
1666 1670 1664 1661 1718
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5525.80
5762 5680 5642 5631 5942
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8763.20
8747 8823 8947 8930 9020
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3172.40
3199 3109 3239 3233 3299
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1178.80
1227 1238 1204 1201 1265
تولید ناخالص ملی 50587.13
50102 48317 51649 51548 51667
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.70
6.9 7.2 6.4 5.6 6
افراد شاغل 4821.90
4890 4910 4920 4940 4990
افراد بیکار 340.10
320 300 285 275 260
قسمت مدت زمان اشتغال 505.00
560 570 575 580 600
استخدام تمام وقت 4397.70
4380 4400 4420 4440 4510
نرخ اشتغال 55.40
54.8 54.9 55 55.2 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40
59.8 59.9 60 60 60.1
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10
3.7 3.7 3.6 3.6 3.2
نرخ بیکاری جوانان 19.60
19.5 19.2 18.8 18.4 16.5
هزینه های کار 103.20
107 102 97.4 98.5 108
پست های خالی شغلی 12064.00
10185 16100 14300 12300 10412
دستمزد 1148.29
1250 1280 1290 1320 1410
دستمزد در تولید 103.36
145 109 119 108 157
رشد دستمزد 3.40
4.5 3.2 2.5 2.3 2.6
حداقل دستمزد 676.67
677 700 700 700 720
جمعیت 10.29
10.29 10.28 10.28 10.28 10.28
سن بازنشستگی زنان 66.33
66.33 66.42 66.42 66.42 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.33
66.33 66.42 66.42 66.42 66.5
تغییر نرخ بیکاری 7560.00
-3700 -12100 -20500 -6600 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00
650 700 700 700 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00
1450 1500 1500 1500 1650
بهره وری 101.80
103 99.7 104 110 104
هزینه زندگی خانواده 990.00
890 1150 1150 1150 1205
هزینه زندگی انفرادی 670.00
650 700 700 700 850
تغییر اشتغال -0.30
0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.6 1.7 1.8 1.9 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.5 -0.2 0.6 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.49
104 104 106 107 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.37
105 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.31
104 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 0.45
1.1 1.2 1.5 1.6 1.8
قیمت تولید 104.80
108 110 106 107 119
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
2.5 2.2 2.3 2.1 2.4
CPI مسکن آب و برق 108.65
108 109 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.30
101 101 103 104 105
تورم مواد غذایی 0.30
1.5 1.9 2 1.9 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.00
1.5 1.7 1.7 1.9 2.2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 27937.00
30200 30900 31600 32200 34500
عرضه پول M1 126422.00
156200 159700 165100 184100 244400
عرضه پول M2 216447.00
251500 256100 261200 268800 293300
ذخایر ارزی 20755.43
25620 20821 20821 20821 28220
ترازنامه بانک 370807.00
395100 405100 408100 411200 429200
وام به بخش خصوصی 71876.00
81400 85900 88440 89950 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50
252 248 248 248 244
میزان رشد وام 0.10
0.9 1 1.5 1.7 2
ترازنامه بانک مرکزی 108865.00
119500 122500 125200 128500 151250
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1203.00
-1430 -800 -940 -1180 -1260
صادرات 4728.70
4320 5680 5250 5070 4850
واردات 5931.64
5750 6480 6190 6250 6110
حساب جاری 524.74
-160 -120 51 551 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.6 0.6 0.6 0.5
بدهی خارجی 411679.63
412300 414100 415900 416800 423300
گردش سرمایه 1247.67
304 480 -280 320 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1357.33
450 340 450 360 120
حواله 300.08
396 285 307 295 402
درآمد گردشگری 2196.02
1020 1000 1410 1950 1400
ذخایر طلا 382.50
383 383 383 383 383
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 4451477.00
1774000 2990000 4722000 4750000 2153000
فروش اسلحه 56.00
60 80 80 80 50
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70
123 119 119 119 115
بودجه دولت -3.00
-1.2 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
ارزش بودجه دولت -2744.00
-3160 -1670 -3900 -2810 -2310
هزینه های دولت 8429.30
8588 8584 8606 8589 8857
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90
45.1 44.7 44.7 44.7 44.2
درآمدهای دولت 30462.00
45410 10050 22050 35400 47250
بدهی های دولت 246767.00
254000 257400 259100 261900 271000
هزینه های مالی 33206.00
48570 11720 25950 38210 49560
مخارج نظامی 3662.30
4329 3484 3494 3505 4334
درخواست پناهندگی 60.00
45 50 51 60 35
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.40
2.2 1.9 2.2 2.5 1.5
تولید صنعتی -0.10
2.8 2.7 2.5 2.7 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80
0.5 2.9 -0.2 -2.6 0.5
تولید صنعتی -0.40
3.6 2.5 2.2 2.6 2.3
استفاده از ظرفیت 81.16
80.9 81 81.5 81.4 81.4
تغییرات موجودی انبار 307.87
56 97.06 150 45 88
ثبت خودرو 13956.00
21550 28600 25150 16200 25420
شاخص اقتصادی مقدم 1.60
1.8 1.7 1.8 1.9 2.4
سرعت اینترنت 12894.80
12940 12932 12939 12958 12988
آدرس های IP 3662187.00
3702855 3706932 3710223 3713630 3742609
استخراج معدن 22.10
6.9 2.5 1.7 2.2 2
شاخص رقابتی 70.20
70.7 70.7 70.7 70.7 73.2
رتبه رقابتی 34.00
34 34 34 34 34
آسانی کسب و کار 34.00
28 27 27 27 26
تولید الکتریسیته 4522.00
4620 4950 4700 4750 4720
شاخص فساد مالی 63.00
63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.10
0.5 1.1 1.9 1.5 1.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.70
0.4 0.7 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30
3.8 3.2 3 2.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 29076.20
29465 29655 29687 29629 30385
پس انداز های شخصی 4.40
4.5 4.2 4.4 4.9 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 115232.00
115400 115500 115600 115700 116900
هزینه های شخصی 1.60
1.8 1.8 1.7 1.8 2
نرخ وام بانکی 2.74
2.75 2.75 2.75 3 3.5
درآمد قابل تصرف شخص 40921.50
42960 43250 43860 44150 46120
قیمت گازوئیل 1.84
1.81 1.78 1.75 1.71 1.59
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.70
65.7 61.1 61.1 61.1 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95
99.8 95.1 95.1 95.1 91.9
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 4.60
3.6 3.2 3 2.6 2
شاخص مسکن 128.49
136 138 140 142 149
جواز ساختمان 1597.00
1400 1690 1720 1970 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.70
74.2 74 74 74 73.8
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75
34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75
23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 56.68
103 94.51 69.64 69.64 69.39
درجه حرارت 10.55
11.86 9.66 17.82 15.48 15.05