پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 8.10 8.4 7.9 7.7 8 7
نرخ تورم 0.60 1.5 1.6 1.4 1.5 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1248.77 -1064 -1000 -1220 -1392 -1230
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.20 122 122 122 122 115
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 5429.97
5492 5339 5191 5047 4028
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76
2.16 2.33 2.51 2.7 3.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.7 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2 1.8 1.6 1.8 0.8
تولید ناخالص داخلی 204.84
210 210 210 210 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45205.60
46000 46200 46500 46800 48900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7743.70
7800 7940 7970 8200 8900
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347.03
22900 22900 22900 22900 23600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27006.87
27900 27900 27900 27900 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 820.90
816 814 812 920 945
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629.40
1584 1609 1595 1740 1930
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5682.30
5623 5598 5587 5610 5850
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8556.50
8495 8469 8458 8670 8850
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3130.40
3116 3115 3114 3340 3540
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1200.50
1179 1186 1184 1520 1770
تولید ناخالص ملی 49187.73
49700 50100 50600 51200 54100
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.10
8.4 7.9 7.7 8 7
افراد شاغل 4730.50
4780 4820 4850 4890 4990
افراد بیکار 421.00
405 402 400 398 392
قسمت مدت زمان اشتغال 531.70
520 540 550 560 600
استخدام تمام وقت 4273.20
4320 4340 4360 4380 4510
نرخ اشتغال 54.30
54.5 54.6 54.7 54.8 55.1
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00
59.5 59.6 59.7 59.8 60.1
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20
4 4 3.8 3.8 3.2
نرخ بیکاری جوانان 22.20
21.8 21.6 21.4 21.2 19.9
هزینه های کار 106.50
93.4 98.8 94.37 102 103
پست های خالی شغلی 13298.00
16200 14150 12100 10185 10412
دستمزد 1144.61
1190 1220 1240 1250 1410
دستمزد در تولید 100.44
110 115 105 145 170
رشد دستمزد 5.40
4.5 4.1 3.8 2.5 2.7
حداقل دستمزد 676.67
677 677 677 677 720
جمعیت 10.31
10.27 10.27 10.27 10.27 10.21
سن بازنشستگی زنان 66.33
66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.33
66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
تغییر نرخ بیکاری -854.00
-16600 -24400 -7500 -3700 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615.00
650 650 650 650 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360.00
1450 1450 1450 1450 1650
بهره وری 103.00
99.6 104 110 103 104
هزینه زندگی خانواده 870.00
890 890 890 890 1205
هزینه زندگی انفرادی 595.00
650 650 650 650 850
تغییر اشتغال 0.70
0.3 0.5 0.6 0.7 0.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.60
1.5 1.6 1.4 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.70
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.51
104 106 108 110 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.23
105 107 109 111 120
قیمت مصرف کننده اصلی 101.08
105 107 109 111 122
اندازه اصل تورم 0.58
1.2 1.3 1.5 1.4 2
قیمت تولید 102.10
103 105 106 108 119
تغییر قیمت تولید کننده 1.40
1.5 1.8 2.1 1.9 2.4
CPI مسکن آب و برق 107.39
108 110 112 114 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.66
101 103 105 107 125
تورم مواد غذایی 0.45
2 1.8 2 1.9 2.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.80
1.6 1.6 1.8 1.8 2.2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.2 -0.1 0.1 0.2 0.5
عرضه پول M0 26828.00
28400 28900 29500 30200 34500
عرضه پول M1 116403.00
134000 139000 145100 156200 244400
عرضه پول M2 206698.00
228700 236200 242400 251500 293300
ذخایر ارزی 21237.58
22640 24241 25136 25620 28220
ترازنامه بانک 369644.00
380700 384800 387800 395100 429200
وام به بخش خصوصی 73015.00
74650 76850 78100 81400 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269.70
263 263 263 263 249
میزان رشد وام -1.10
-0.4 0.2 0.5 0.9 1.4
ترازنامه بانک مرکزی 110759.00
112150 114100 116200 119500 151250
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1248.77
-1064 -1000 -1220 -1392 -1230
صادرات 4759.59
4278 4498 4740 4265 4675
واردات 6008.36
5342 5498 5960 5657 5905
حساب جاری -552.41
290 -190 150 -160 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
بدهی خارجی 407482.01
407600 408100 410300 412300 423300
گردش سرمایه -650.46
520 -320 270 304 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -531.71
304 398 320 450 120
حواله 305.23
280 302 290 396 402
درآمد گردشگری 1021.86
950 1320 1840 1020 1400
ذخایر طلا 382.51
383 383 383 383 383
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 1753009.00
2920000 4451000 4660000 1774000 2153000
فروش اسلحه 56.00
100 100 100 100 50
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126.20
122 122 122 122 115
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.9
ارزش بودجه دولت -4822.00
-1660 -3920 -2970 -3160 -2310
هزینه های دولت 8422.90
8450 8490 8520 8580 8785
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10
44.8 44.8 44.8 44.8 44.7
درآمدهای دولت 45585.00
9960 21130 33750 45410 47250
بدهی های دولت 249110.00
249800 252600 253200 254000 271000
هزینه های مالی 45472.00
11620 25050 36720 48570 49560
مخارج نظامی 3750.50
4329 4329 4329 4329 4334
درخواست پناهندگی 75.00
52 58 80 45 35
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.90
2 2.2 2.3 2.1 1.1
تولید صنعتی 2.80
2.4 2.6 2.5 2.8 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
1.2 -0.3 0.5 -0.8 0.5
تولید صنعتی 4.70
5.1 4.5 4.4 3.6 2.3
استفاده از ظرفیت 81.70
80.7 80.8 80.8 80.9 81.4
تغییرات موجودی انبار 90.47
-120 210 42 56 88
ثبت خودرو 20773.00
28300 24520 14950 21550 25420
شاخص اقتصادی مقدم 2.60
3.2 3.6 3.4 3.3 2.7
سرعت اینترنت 12894.80
12226 11932 11706 11430 9034
آدرس های IP 3662187.00
3613163 3592740 3569371 3548632 3337527
استخراج معدن -12.70
-6.2 -2 0.5 1 2
شاخص رقابتی 4.57
4.57 4.57 4.57 4.57 4.74
رتبه رقابتی 42.00
42 42 42 42 40
آسانی کسب و کار 29.00
28 28 28 28 26
تولید الکتریسیته 5115.00
4940 4650 4720 4620 4720
شاخص فساد مالی 63.00
64 64 64 64 66
رتبه فساد مالی 29.00
27 27 27 27 25
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.30
1.4 1.7 2.1 1.9 0.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
1.1 0.7 -0.6 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40
4.9 4.2 4.4 3.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 28808.30
29650 29850 30460 30990 34630
پس انداز های شخصی 4.40
3.6 3.6 3.8 4.1 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 114689.00
114900 115100 115200 115400 116900
هزینه های شخصی 2.10
2.9 3 3 2.9 2.6
نرخ وام بانکی 2.86
2.5 2.5 3 3 3.5
درآمد قابل تصرف شخص 39768.80
41290 41770 41920 42960 46120
قیمت گازوئیل 1.86
1.95 1.9 1.9 1.85 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.20
69.5 68.8 65.7 64.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 104.29
99.8 99.8 99.8 99.8 91.9
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.00
4.6 3.8 3.7 3.6 2
شاخص مسکن 119.60
121 123 125 127 140
جواز ساختمان 1255.00
1400 1440 1650 1360 1620
نرخ مالکیت مسکن 75.20
74.2 74.2 74.2 74.2 73.8
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75
34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75
23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 56.68
94.32 52.28 22.3 103 69.39
درجه حرارت 10.55
9.64 16.26 21.14 11.86 15.05