لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-06
نرخ بیکاری 7.1 2017-06
نرخ تورم 1.7 2017-07
نرخ بهره 1.5 2017-07
موازنه تجاری -227 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2017-08
بازار سهام 62763 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.33 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 470 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 446565 PLN - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52606 PLN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15049 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10150 PLN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18583 PLN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 88128 PLN - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2017-06
افراد شاغل 16281 هزار 2017-03
افراد بیکار 1140 هزار 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 13.9 % 2017-06
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 119 هزار 2017-06
دستمزد 4221 PLN / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 453 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 4.9 % 2017-07
دستمزد در تولید 4308 PLN / ماه 2017-06
جمعیت 38.42 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60.58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2017-12
تغییر اشتغال 4.5 % 2017-07
نرخ اشتغال 65.4 % 2017-03
استخدام تمام وقت 14880 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 2797 PLN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2467 PLN / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1070 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4340 PLN / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2040 PLN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.79 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2017-07
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-04
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 4.4 % 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 1.63 % 2017-08
عرضه پول M0 233614 PLN - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 830443 PLN - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1249468 PLN - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1261178 PLN - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 1827824 PLN - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 109786 USD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 441870 PLN - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -227 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 16627 EUR - میلیون 2017-06
واردات 16854 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری -932 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2016-12
بدهی خارجی 343669 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 98.6 نقاط شاخص 2017-04
گردش سرمایه 1080 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167091 EUR - میلیون 2015-12
حواله 1193 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 103 تن 2017-03
تولید نفت خام 22 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 5860 PLN - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 78779 PLN - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 176702 PLN - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 940531 PLN - میلیون 2017-05
هزینه های مالی 170841 PLN - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 255 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9791 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7.4 2017-07
شاخص PMI تولید 52.3 2017-07
تولید صنعتی 6.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 % 2017-06
تولید صنعتی 6.9 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 80.5 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات موجودی انبار 8107 PLN - میلیون 2017-03
تولید خودرو 46.6 هزار واحد 2017-06
ثبت خودرو 41890 ماشین 2017-06
تولید سیمان 1821 هزاران تن 2017-06
شاخص رقابتی 4.56 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 36 2017-12
سود شرکت سهامی 154838 PLN - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 24 2016-12
تولید الکتریسیته 13417 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن -2.1 % 2017-07
تولید فولاد 845 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 289270 PLN - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 3.49 % 2016-09
تسهیلات اعتباری خریدار 672823 PLN - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.9 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 60.61 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.5 % 2017-05
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2016-12
جواز ساختمان 67015 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 83.7 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2016-12