شاخص یاب

لهستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.77 2019-01
بازار سهام 60290 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.85 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
نرخ بیکاری 5.7 2018-11
نرخ تورم 1.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 1.5 2019-01
موازنه تجاری -229 2018-11
حساب جاری -221 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -1.7 2017-12
اطمینان کسب و کار 5.3 2018-12
شاخص PMI تولید 47.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 525 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 516236 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91966 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37889 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2018-11
افراد شاغل 16617 2018-09
افراد بیکار 971 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 12.3 2018-11
هزینه های کار 114 2018-09
بهره وری 120 2018-09
پست های خالی شغلی 90.3 2018-11
دستمزد 4580 2018-09
حداقل دستمزد 480 2018-12
رشد دستمزد 6.1 2018-12
دستمزد در تولید 4752 2018-11
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 2.8 2018-12
نرخ اشتغال 67.7 2018-06
استخدام تمام وقت 15139 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1087 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2018-12
اندازه اصل تورم 0.6 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-09
قیمت تولید 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2018-12
قیمت صادرات 97.2 2018-09
قیمت واردات 104 2018-09
تورم مواد غذایی 0.9 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-01
عرضه پول M0 269168 2018-11
عرضه پول M1 974893 2018-11
عرضه پول M2 1395254 2018-11
عرضه پول M3 1409696 2018-11
ترازنامه بانک 1965002 2018-09
ذخایر ارزی 116965 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 439438 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -229 2018-11
حساب جاری -221 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
صادرات 20025 2018-11
واردات 20254 2018-11
بدهی خارجی 367245 2018-09
رابطه مبادله 93.1 2018-09
گردش سرمایه 2952 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 614 2018-09
ذخایر طلا 129 2018-12
تولید نفت خام 21 2018-08
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -1.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 11060 2018-11
هزینه های دولت 90760 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2017-12
درآمدهای دولت 343395 2018-11
بدهی های دولت 959862 2018-10
هزینه های مالی 332335 2018-11
درخواست پناهندگی 175 2018-08
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.3 2018-12
شاخص PMI تولید 47.6 2018-12
تولید صنعتی 2.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-11
تولید صنعتی 2.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 82.5 2018-12
میزان سفارشات جدید 105 2018-11
تغییرات موجودی انبار 11217 2018-09
تولید خودرو 33.4 2018-11
ثبت خودرو 43248 2018-11
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1654 2018-11
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 88642 2018-06
شاخص فساد مالی 60 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 14496 2018-10
استخراج معدن -8.9 2018-12
تولید فولاد 805 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 306226 2018-09
پس انداز های شخصی -9.4 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 720833 2018-11
قیمت گازوئیل 1.3 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 19.4 2018-10
شاخص مسکن 112 2018-06
جواز ساختمان 85836 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2017-12