لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-06
نرخ بیکاری 7 2017-08
نرخ تورم 2.2 2017-09
نرخ بهره 1.5 2017-10
موازنه تجاری 298 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.59 2017-10
بازار سهام 63720 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.39 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 470 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466895 PLN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76050 PLN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15049 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9500 PLN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30091 PLN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 77046 PLN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2017-08
افراد شاغل 16496 هزار 2017-06
افراد بیکار 1117 هزار 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 13.9 % 2017-08
هزینه های کار 103 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 115 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 120 هزار 2017-08
دستمزد 4221 PLN / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 453 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 6 % 2017-09
دستمزد در تولید 4299 PLN / ماه 2017-08
جمعیت 37.97 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2017-12
تغییر اشتغال 4.5 % 2017-09
نرخ اشتغال 66.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 14880 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 2797 PLN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2467 PLN / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1070 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4340 PLN / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2040 PLN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-09
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 97.7 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 5 % 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 1.63 % 2017-10
عرضه پول M0 232026 PLN - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 843172 PLN - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1259830 PLN - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 1270331 PLN - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 1825384 PLN - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 111351 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 422302 PLN - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 298 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 15682 EUR - میلیون 2017-08
واردات 15384 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری -100 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2016-12
بدهی خارجی 363658 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -288 EUR - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167091 EUR - میلیون 2015-12
حواله 1050 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 103 تن 2017-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 4884 PLN - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 84650 PLN - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 235023 PLN - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 936501 PLN - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 230138 PLN - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 395 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9791 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.3 2017-09
شاخص PMI تولید 53.7 2017-09
تولید صنعتی 4.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 % 2017-08
تولید صنعتی 6.9 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 80.5 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 114 نقاط شاخص 2017-08
تغییرات موجودی انبار 11186 PLN - میلیون 2017-06
تولید خودرو 24.7 هزار واحد 2017-08
ثبت خودرو 37111 ماشین 2017-09
تولید سیمان 1675 هزاران تن 2017-08
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 154838 PLN - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 24 2016-12
تولید الکتریسیته 13540 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -2.1 % 2017-07
تولید فولاد 910 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.6 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 276847 PLN - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 3.49 % 2016-09
تسهیلات اعتباری خریدار 673120 PLN - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.5 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 60.61 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 23.2 % 2017-08
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2016-12
جواز ساختمان 87184 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 83.7 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2016-12