شاخص یاب

لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.77 3.8 3.83 3.86 3.89 3.95
بازار سهام 60289.51 56799 56068 55343 54629 53231
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84 2.73 2.77 2.8 2.84 2.92