لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.8 0.8 0.8 0.5
نرخ بیکاری 6.50 7.5 7.3 7 7.4 6.8
نرخ تورم 2.10 2.4 2.5 2.6 2.7 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2
موازنه تجاری 109.00 200 800 -82.3 140 550
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 49.4 49.4 49.4 49.4 45.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.41
3.48 3.56 3.64 3.72 4.06
بازار سهام 66897.08
64438 62498 60618 58791 46039
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.33
3.48 3.51 3.55 3.45 3.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.9 0.8 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3.4 3.3 3 2.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 469.51
528 528 468 528 564
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 476489.50
572000 583000 469910 595000 625000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81915.30
53700 77200 81203 148000 154000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15048.98
16200 16200 16200 16200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003.01
26700 26700 26353 26700 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9132.60
9995 9709 9449 9812 9624
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36946.40
19565 29588 36362 37156 36480
تولید ناخالص داخلی از ساخت 83840.80
89784 78365 83437 95293 91581
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.50
7.5 7.3 7 7.4 6.8
افراد شاغل 16510.00
16700 16800 16451 16800 17600
افراد بیکار 1083.04
1140 1130 1165 1100 1020
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.8 1.7 1.7 1.7 1.5
نرخ بیکاری جوانان 14.00
13.2 13 13.59 13 12
هزینه های کار 103.40
106 104 106 102 106
بهره وری 113.10
108 110 113 138 146
پست های خالی شغلی 105.10
96.41 90.83 85.87 59.4 65.8
دستمزد 4255.59
4500 4600 4344 4700 4850
دستمزد در تولید 4422.07
4400 4500 4369 4600 4750
رشد دستمزد 7.30
4 3.6 6.49 3 2.5
حداقل دستمزد 473.27
490 490 490 490 590
جمعیت 37.97
37.91 37.91 37.91 37.91 37.84
سن بازنشستگی زنان 60.58
60.58 60.58 61 60.58 60.58
سن بازنشستگی مردان 65.58
65.58 65.58 66 65.58 65.58
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70
56.7 56.8 56.74 57 59
قسمت مدت زمان اشتغال 1079.60
1230 1240 1082 1290 1490
تغییر اشتغال 4.60
4.4 4.2 3.53 4 3.2
نرخ اشتغال 66.50
65.2 65.3 66.15 66 68
استخدام تمام وقت 15078.70
15800 15900 15019 16100 17100
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
2.4 2.5 2.6 2.7 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.4 0.5 0.16 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.40
178 180 176 185 196
قیمت مصرف کننده اصلی 100.89
108 110 101 113 124
اندازه اصل تورم 0.90
1.2 1.4 1.7 1.9 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.10
111 112 112 115 126
قیمت تولید 108.80
118 120 109 124 136
تغییر قیمت تولید کننده 0.30
4.3 3.2 0.31 4.1 2.2
قیمت صادرات 104.70
102 102 137 101 103
قیمت واردات 100.40
102 102 137 103 103
تورم مواد غذایی 5.40
3.6 3.2 3 2.6 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.20
108 110 103 115 126
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.62
1.67 1.79 1.95 2 2.5
عرضه پول M0 239311.60
245000 249000 236472 262000 295000
عرضه پول M1 874442.38
925000 944000 902877 1046000 1400000
عرضه پول M2 1284960.22
1570000 1660000 1317375 1750000 2260000
عرضه پول M3 1295827.09
1670000 1760000 1326059 1880000 2450000
ذخایر ارزی 113278.90
110500 111000 113191 114000 125000
ترازنامه بانک 1830087.00
2070000 2140000 1837745 2250000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.53 0.6 0.68 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127.34
122 122 126 122 118
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.52 3.53 3.54 3.64
ترازنامه بانک مرکزی 431688.70
528000 534000 425678 544000 654000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 109.00
200 800 -82.3 140 550
صادرات 18234.00
15500 15600 17466 14480 15440
واردات 18134.00
15300 14800 17245 14340 14890
حساب جاری 233.00
-220 -540 -712 -37 223
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 1
بدهی خارجی 369450.00
374000 378000 366170 379000 397000
رابطه مبادله 104.30
103 102 101 103 101
گردش سرمایه 380.00
-910 850 -345 -560 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005.00
185200 186000 169160 186800 194300
حواله 1050.00
1220 1250 949 1290 1450
ذخایر طلا 102.97
103 103 103 103 103
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00
45.59 54.7 63.81 72.91 87.46
تولید نفت خام 22.00
22 22 17.7 22 22
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10
49.4 49.4 49.4 49.4 45.1
بودجه دولت -2.50
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.5
ارزش بودجه دولت -2412.20
-4900 -16900 -11968 -51700 -51600
هزینه های دولت 83726.30
79100 84600 83187 112000 119000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30
41 41 42.75 41 41
درآمدهای دولت 323263.30
82300 159100 103858 304000 327000
بدهی های دولت 932008.32
975000 985000 927948 998000 1152000
هزینه های مالی 325675.50
87200 176000 121921 355700 378600
مخارج نظامی 9790.70
10119 10092 10064 10036 9346
درخواست پناهندگی 165.00
350 370 635 370 340
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 3.50
8.6 9 3.24 11 8
شاخص PMI تولید 55.00
53.2 53.6 52.28 53.5 53
تولید صنعتی 2.70
4.9 4.4 6.04 2.8 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50
-0.6 0.5 0.47 0.5 0.4
تولید صنعتی 3.50
4.4 4 7.56 2.8 2
استفاده از ظرفیت 81.40
81 79.9 79.58 82 84
میزان سفارشات جدید 118.80
105 106 114 104 105
تغییرات موجودی انبار 7111.00
4827 3751 3351 2720 2050
تولید خودرو 43.60
59.9 60.2 42.89 38.4 40.5
ثبت خودرو 48011.00
50200 39200 31568 45900 53900
سرعت اینترنت 12609.78
12573 12505 12406 12290 11220
آدرس های IP 6362131.00
6300066 6287813 6277347 6266516 6196190
تولید فولاد 845.00
880 650 833 578 584
استخراج معدن -8.40
2.4 2.5 -2.2 1.9 1.3
تولید سیمان 1486.00
1500 1620 1320 1140 1360
شاخص رقابتی 4.59
4.59 4.59 4.54 4.59 4.68
رتبه رقابتی 39.00
39 35 39 35 33
آسانی کسب و کار 27.00
23 23 32 23 21
تولید الکتریسیته 14738.00
14500 12900 13416 15100 15400
سود شرکت سهامی 90055.10
45200 95200 117944 166000 179000
شاخص فساد مالی 62.00
64 64 61 64 66
رتبه فساد مالی 29.00
30 30 30 28 26
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.20
3.6 2.9 -0.12 2 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60
0.8 -0.6 0.37 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00
4.2 3.6 7.33 2.3 1.9
هزینه های مصرف کننده 287005.30
289000 275000 283618 269000 284000
پس انداز های شخصی -12.55
-6.6 2.8 3.26 14.5 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 676459.07
699000 705000 675405 717000 758000
قیمت گازوئیل 1.28
1.28 1.28 1.27 1.14 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.30
34.9 34.9 35.59 34.9 34.1
بدهی خانوار به درآمد 60.61
56.7 56.7 60.22 56.7 56
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 16.00
3.2 3 7.85 2.8 2.6
شاخص مسکن 106.50
108 109 110 112 120
جواز ساختمان 114905.00
26300 48200 50584 101200 107200
نرخ مالکیت مسکن 83.40
83.9 83.9 80.85 83.9 84.1
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
33 33 33 33 34
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12
36.12 36.12 35 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41
22.41 22.41 22.01 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71
13.71 13.71 14.78 13.71 13.71
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.66
32.85 56.99 70.48 42.83 51.92
درجه حرارت 4.28
-1.72 12.34 16.53 2.85 7.66