شاخص یاب

لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 5.90 5.6 5.4 5.2 5.1 5.1
نرخ تورم 2.00 1.8 2.2 2.2 2.3 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -432.00 200 500 300 500 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 49.4 49.4 47.6 47.6 45.1
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.65
3.7 3.73 3.76 3.79 3.91
بازار سهام 58355.87
60652 59977 59315 58652 56089
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.24
3.23 3.28 3.33 3.38 3.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4.4 4.3 4 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 524.51
551 551 564 564 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 500982.30
498084 586919 495549 520020 627506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80831.60
83717 148186 85192 83903 158434
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751.23
16200 16200 16700 16700 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216.44
26700 26700 27500 27500 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864.20
9334 11082 10952 10239 11848
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37888.60
37740 46336 23356 39328 49540
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144.40
85685 115968 95830 95646 123988
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
5.6 5.4 5.2 5.1 5.1
افراد شاغل 16565.00
16900 17100 17200 17300 18000
افراد بیکار 959.50
995 991 989 989 980
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.6 1.6 1.5 1.6 1.7
نرخ بیکاری جوانان 10.10
12.6 12.5 12.2 12 10
هزینه های کار 111.80
116 103 106 105 106
بهره وری 122.70
115 139 114 118 146
پست های خالی شغلی 106.00
115 75 115 130 85
دستمزد 4521.08
4650 4700 4750 4650 4850
دستمزد در تولید 4688.16
4500 4600 4600 4550 4750
رشد دستمزد 6.80
6.1 5.1 4.5 4.2 3
حداقل دستمزد 480.20
480 480 560 560 615
جمعیت 37.98
37.98 37.98 38 38 38.06
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50
56.5 56.4 56.3 56.6 56.2
قسمت مدت زمان اشتغال 1044.50
1150 1170 1190 1200 1320
تغییر اشتغال 3.40
3.4 3.2 3 2.8 2
نرخ اشتغال 66.60
66.7 66.8 66.9 66.9 67.5
استخدام تمام وقت 14965.10
15600 15700 15800 15900 16900
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.00
1.8 2.2 2.2 2.3 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.50
174 177 177 179 186
قیمت مصرف کننده اصلی 100.92
101 101 101 102 102
اندازه اصل تورم 0.90
0.7 1 1.2 1.5 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.89
113 115 116 117 126
قیمت تولید 105.50
106 105 106 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
3.2 2.2 2.3 2 2.2
قیمت صادرات 98.70
102 102 102 102 103
قیمت واردات 100.60
102 103 103 102 103
تورم مواد غذایی 2.10
3 2.6 2.4 2.5 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40
103 104 104 105 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62
1.62 1.87 1.87 2.12 2.62
عرضه پول M0 257445.90
252000 262000 265000 269000 295000
عرضه پول M1 931495.36
975000 1046000 1091000 1141000 1400000
عرضه پول M2 1343164.22
1690000 1750000 1810000 1870000 2260000
عرضه پول M3 1356806.00
1820000 1880000 1950000 2030000 2450000
ذخایر ارزی 113263.00
112300 114000 114000 115000 125000
ترازنامه بانک 1948745.10
2150000 2250000 2290000 2330000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.75 0.75 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.50
119 119 115 115 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 430751.00
438000 444000 451000 462000 554000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -432.00
200 500 300 500 300
صادرات 17115.00
17700 15600 18900 18100 17200
واردات 17547.00
17500 15100 18600 17600 16900
حساب جاری -809.00
250 -37 -200 -480 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30
-0.4 -0.4 0.5 0.5 1
بدهی خارجی 392174.00
376000 379000 381000 383000 397000
رابطه مبادله 97.40
99.61 98.93 99.03 99.51 100
گردش سرمایه 2568.00
-420 -560 -320 910 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005.00
186800 186800 190700 190700 194300
حواله 674.00
700 685 710 720 770
ذخایر طلا 103.00
103 103 103 103 103
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00
5 5 5 5 5
تولید نفت خام 21.00
21 21 21 21 21
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
49.4 49.4 47.6 47.6 45.1
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -0.6 -0.6 -0.2
ارزش بودجه دولت -858.70
-3000 -10700 -1600 -2900 -11600
هزینه های دولت 90974.00
83499 111112 87075 94431 118795
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
41 41 41 41 41
درآمدهای دولت 212154.40
259000 345000 87500 175100 367000
بدهی های دولت 956144.59
991000 998000 1005000 1029000 1152000
هزینه های مالی 213013.10
262000 355700 89100 178000 378600
مخارج نظامی 9518.90
9948 10211 10270 10329 10677
درخواست پناهندگی 175.00
220 370 290 300 340
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 9.90
11 10 9 9 5
شاخص PMI تولید 51.40
53.8 53.6 53 53.4 53
تولید صنعتی 5.00
5.1 4.9 4.5 4.4 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
-0.3 0.5 -0.4 0.5 0.4
تولید صنعتی 5.40
4.5 4.4 4 3.7 2.5
استفاده از ظرفیت 83.50
82.7 82.8 82.9 83 84
میزان سفارشات جدید 111.50
106 104 102 107 105
تغییرات موجودی انبار 12257.60
9360 2720 9441 11683 2050
تولید خودرو 32.10
40 29 62 66 40
ثبت خودرو 46090.00
38200 45900 51500 40500 53900
سرعت اینترنت 12609.78
12477 12550 12518 12502 12584
آدرس های IP 6362131.00
6261122 6254363 6248466 6242679 6204256
تولید فولاد 870.00
880 578 890 700 584
استخراج معدن 4.80
2.2 1.9 2.5 2.2 1.3
تولید سیمان 1950.00
1720 1140 1510 1650 1360
شاخص رقابتی 4.59
4.59 4.59 4.64 4.64 4.68
رتبه رقابتی 39.00
39 39 38 38 37
آسانی کسب و کار 27.00
26 26 25 25 24
تولید الکتریسیته 14185.00
13600 15100 14600 13200 15400
سود شرکت سهامی 88642.50
132400 166000 49100 99100 179000
شاخص فساد مالی 60.00
61 61 62 62 63
رتبه فساد مالی 36.00
35 35 34 34 33
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.20
4 3.8 3.6 3.2 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.4 -0.2 0.4 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00
6.5 5.9 4.5 4 2.5
هزینه های مصرف کننده 295128.40
297577 291324 298486 306343 311470
پس انداز های شخصی -9.40
2 14.5 -8.1 3 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 705961.79
711000 717000 722000 727000 758000
قیمت گازوئیل 1.41
1.44 1.36 1.28 1.21 0.96
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.10
34.9 34.9 34.4 34.4 34.1
بدهی خانوار به درآمد 59.96
56.7 56.7 56.2 56.2 56
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 16.60
9.5 7.8 6.2 5.8 3.2
شاخص مسکن 109.48
110 110 112 113 115
جواز ساختمان 55258.00
91400 118200 27900 61500 132200
نرخ مالکیت مسکن 84.20
83 83 82.7 82.7 82.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.66
70.48 42.83 32.92 50.22 51.92
درجه حرارت 4.28
16.53 2.85 -1.72 11.32 7.66