لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 0.9 0.8 0.5
نرخ بیکاری 7.10 7.1 7.7 7.5 7.3 6.8
نرخ تورم 1.80 2 2.2 2.4 2.5 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری -547.00 400 170 200 800 550
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.9 52.9 49.4 49.4 45.1
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.57 3.51 3.48 3.44 3.41 3.02
بازار سهام 64209.19 60100 59500 58900 58300 51600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.32 3.32 3.36 3.39 3.42 3.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 0.9 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.4 3.6 3.4 3.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 469.51 508 508 528 528 564
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466894.70 557000 566000 572000 583000 625000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76050.00 86400 146000 53700 77200 154000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15048.98 15700 15700 16200 16200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003.01 26100 26100 26700 26700 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9500.50 9619 10348 10096 9777 9786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30090.60 28526 37395 19436 29685 36050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 77045.80 78036 96363 90515 78051 88412
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.10 7.1 7.7 7.5 7.3 6.8
افراد شاغل 16496.00 16500 16600 16700 16800 17600
افراد بیکار 1137.35 1160 1150 1140 1130 1020
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60 2 1.8 1.8 1.7 1.5
نرخ بیکاری جوانان 14.40 13.6 13.4 13.2 13 12
بهره وری 115.10 106 134 108 110 146
هزینه های کار 103.50 108 99.5 106 104 106
پست های خالی شغلی 109.50 98.4 55.6 106 107 65.8
دستمزد 4220.69 4400 4500 4500 4600 4850
دستمزد در تولید 4332.99 4300 4400 4400 4500 4750
رشد دستمزد 6.60 4.6 4.4 4 3.6 2.5
حداقل دستمزد 453.48 453 453 470 470 500
جمعیت 38.42 38.38 38.38 38.36 38.36 38.24
سن بازنشستگی زنان 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58
سن بازنشستگی مردان 65.58 65.58 65.58 65.58 65.58 65.58
تغییر اشتغال 4.60 4.9 4.7 4.4 4.2 3.2
نرخ اشتغال 65.40 65.1 65.1 65.2 65.3 68
استخدام تمام وقت 14880.30 15600 15700 15800 15900 17100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2040.00 2270 2270 2275 2275 2520
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4340.00 4500 4500 4550 4550 4860
قسمت مدت زمان اشتغال 1069.70 1200 1220 1230 1240 1490
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 56.5 56.6 56.7 56.8 59
هزینه زندگی خانواده 2796.60 3620 3620 3660 3660 3790
هزینه زندگی انفرادی 2466.80 2710 2710 2750 2750 2940
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.80 2 2.2 2.4 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170.60 174 176 178 180 196
قیمت مصرف کننده اصلی 100.73 104 106 108 110 124
اندازه اصل تورم 0.70 0.8 1 1.2 1.4 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.77 109 110 111 112 126
قیمت تولید 107.90 114 116 118 120 136
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 4.2 5.2 4.3 3.2 2.2
قیمت صادرات 102.50 102 102 102 102 103
قیمت واردات 101.30 102 102 102 102 103
تورم مواد غذایی 4.30 3.2 2.9 2.7 2.6 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.00 104 106 108 110 126
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.63 1.65 1.63 1.86 2.03 2.5
عرضه پول M0 244186.90 234000 241000 245000 249000 295000
عرضه پول M1 837270.65 879000 907000 925000 944000 1400000
عرضه پول M2 1252694.99 1410000 1490000 1570000 1660000 2260000
عرضه پول M3 1264710.30 1450000 1600000 1670000 1760000 2450000
ذخایر ارزی 109682.20 109900 110000 110500 111000 125000
ترازنامه بانک 1827824.30 1950000 2020000 2070000 2140000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.51 0.5 0.63 0.72 1.5
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 441870.10 515000 522000 528000 534000 654000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127.34 125 125 122 122 118
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -547.00 400 170 200 800 550
صادرات 14439.00 15500 14220 15500 15600 15440
واردات 15486.00 15100 14050 15300 14800 14890
حساب جاری -878.00 -778 -178 -220 -540 223
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.1 -1.1 -0.4 -0.4 1
بدهی خارجی 343669.00 368800 372000 374000 378000 397000
رابطه مبادله 101.20 101 103 103 102 101
گردش سرمایه 1195.00 -420 -870 -910 850 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167091.00 179400 183000 185200 186000 194300
حواله 1193.00 1170 1190 1220 1250 1450
ذخایر طلا 102.97 103 103 103 103 103
تولید نفت خام 22.00 22 22 22 22 22
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
فروش اسلحه 3.00 22.55 26.2 33.67 41.13 43.05
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.9 52.9 49.4 49.4 45.1
بودجه دولت -2.40 -1.9 -1.9 -1.6 -1.6 -0.5
ارزش بودجه دولت 2350.90 -15400 -49400 -4900 -16900 -51600
هزینه های دولت 84649.90 83800 107000 79100 84600 119000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41.2 41.2 41 41 41
درآمدهای دولت 206105.30 242600 295000 82300 159100 327000
بدهی های دولت 945695.49 955000 962000 975000 985000 1152000
هزینه های مالی 203754.40 258000 344400 87200 176000 378600
درخواست پناهندگی 395.00 520 390 350 370 340
مخارج نظامی 9790.70 10228 10216 10240 10264 10387
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 7.40 5.4 7.7 8.6 9 8
شاخص PMI تولید 52.50 54.1 52.2 53.2 53.6 53
تولید صنعتی 8.80 5.1 6.2 4.9 4.4 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 -0.4 0.7 -0.6 0.5 0.4
تولید صنعتی 6.90 4.6 5.4 4.4 4 2
استفاده از ظرفیت 80.50 80.6 80.8 81 79.9 84
میزان سفارشات جدید 111.10 104 103 105 106 105
تغییرات موجودی انبار 11185.90 8130 3150 5444 4238 2050
تولید خودرو 32.90 41.6 37.6 59.9 60.2 40.5
ثبت خودرو 34505.00 30100 41400 50200 39200 53900
تولید سیمان 1818.00 1590 1050 1500 1620 1360
شاخص رقابتی 4.56 4.56 4.56 4.59 4.59 4.68
رتبه رقابتی 36.00 36 36 36 35 33
آسانی کسب و کار 24.00 24 24 23 23 21
تولید الکتریسیته 13468.00 13700 15000 14500 12900 15400
سود شرکت سهامی 154837.80 125100 162000 45200 95200 179000
شاخص فساد مالی 62.00 63 63 64 64 66
رتبه فساد مالی 29.00 29 29 28 28 26
تولید فولاد 800.00 790 574 880 650 584
استخراج معدن -2.10 2.2 2.3 2.4 2.5 1.3
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.70 6.2 4.4 3.6 2.9 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.5 -0.6 0.8 -0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.60 4.7 4.5 4.2 3.6 1.9
هزینه های مصرف کننده 276846.90 279000 264000 289000 275000 284000
پس انداز های شخصی 3.49 6.5 14.1 -6.6 2.8 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 671803.60 684000 692000 699000 705000 758000
قیمت گازوئیل 1.19 1.18 1.1 1.19 1.19 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.90 35.4 35.4 34.9 34.9 34.1
بدهی خانوار به درآمد 60.61 57 57 56.7 56.7 56
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 19.80 5.6 4.4 3.2 3 2.6
شاخص مسکن 100.60 101 101 99.5 101 103
جواز ساختمان 67015.00 75500 99100 26300 48200 107200
نرخ مالکیت مسکن 83.70 83.8 83.8 83.9 83.9 84.1
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71