لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 0.9 0.8 0.8 0.5
نرخ بیکاری 6.60 7.7 7.5 7.3 7 6.8
نرخ تورم 2.10 2.2 2.4 2.5 2.6 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 764.00 170 200 800 -268 550
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 52.9 49.4 49.4 49.4 45.1
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.53 3.65 3.62 3.58 3.54 3.14
بازار سهام 63891.90 63700 63000 62400 61700 54700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.32 3.44 3.48 3.51 3.55 3.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 1 0.9 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 3.6 3.4 3.3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 469.51 508 528 528 428 564
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466894.70 566000 572000 583000 445219 625000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76050.00 146000 53700 77200 76555 154000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15048.98 15700 16200 16200 16200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003.01 26100 26700 26700 26878 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9500.50 10348 10096 9777 9727 9786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30090.60 37395 19436 29685 28167 36050
تولید ناخالص داخلی از ساخت 77045.80 96363 90515 78051 78412 88412
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.60 7.7 7.5 7.3 7 6.8
افراد شاغل 16496.00 16600 16700 16800 16418 17600
افراد بیکار 1071.08 1150 1140 1130 1132 1020
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50 1.8 1.8 1.7 1.77 1.5
نرخ بیکاری جوانان 13.80 13.4 13.2 13 13.63 12
هزینه های کار 103.40 99.5 106 104 106 106
بهره وری 115.10 134 108 110 108 146
پست های خالی شغلی 113.80 55.6 100 94.34 89.23 65.8
دستمزد 4255.59 4500 4500 4600 4063 4850
دستمزد در تولید 4302.03 4400 4400 4500 4301 4750
رشد دستمزد 7.40 4.4 4 3.6 5.63 2.5
حداقل دستمزد 453.48 453 470 470 452 500
جمعیت 37.97 37.94 37.91 37.91 37.91 37.84
سن بازنشستگی زنان 60.58 60.58 60.58 60.58 61 60.58
سن بازنشستگی مردان 65.58 65.58 65.58 65.58 66 65.58
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70 56.6 56.7 56.8 56.22 59
قسمت مدت زمان اشتغال 1079.60 1220 1230 1240 1063 1490
تغییر اشتغال 4.40 4.7 4.4 4.2 2.8 3.2
نرخ اشتغال 66.20 65.1 65.2 65.3 66.15 68
استخدام تمام وقت 15078.70 15700 15800 15900 14780 17100
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.10 2.2 2.4 2.5 2.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.5 1.59 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172.20 176 178 180 173 196
قیمت مصرف کننده اصلی 100.82 106 108 110 101 124
اندازه اصل تورم 0.80 1 1.2 1.4 1.7 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.77 110 111 112 110 126
قیمت تولید 109.10 116 118 120 109 136
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 5.2 4.3 3.2 4.2 2.2
قیمت صادرات 100.30 102 102 102 137 103
قیمت واردات 102.50 102 102 102 141 103
تورم مواد غذایی 4.40 4 3.6 3.2 3 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20 106 108 110 101 126
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 1.63 1.63 1.8 1.97 2.14 2.5
عرضه پول M0 234086.90 241000 245000 249000 235895 295000
عرضه پول M1 844458.40 907000 925000 944000 854635 1400000
عرضه پول M2 1266349.00 1490000 1570000 1660000 1287835 2260000
عرضه پول M3 1287690.47 1600000 1670000 1760000 1292316 2450000
ذخایر ارزی 110639.00 110000 110500 111000 110669 125000
ترازنامه بانک 1830087.00 2020000 2070000 2140000 1821465 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.6 0.68 0.77 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127.34 125 122 122 127 118
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.52 3.53 3.54 3.64
ترازنامه بانک مرکزی 431688.70 522000 528000 534000 417174 654000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 764.00 170 200 800 -268 550
صادرات 17207.00 14220 15500 15600 15686 15440
واردات 16443.00 14050 15300 14800 15498 14890
حساب جاری -100.00 -178 -220 -540 -832 223
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.1 -0.4 -0.4 -0.4 1
بدهی خارجی 363658.00 372000 374000 378000 361587 397000
رابطه مبادله 97.90 103 103 102 101 101
گردش سرمایه -357.00 -870 -910 850 -372 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005.00 183000 185200 186000 154436 194300
حواله 1050.00 1190 1220 1250 949 1450
ذخایر طلا 102.97 103 103 103 103 103
شاخص تروریسم 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00 72.91 77.38 81.84 86.3 87.46
تولید نفت خام 13.00 22 22 22 13.88 22
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 52.9 49.4 49.4 49.4 45.1
بودجه دولت -2.50 -1.9 -1.6 -1.6 -1.6 -0.5
ارزش بودجه دولت 3775.07 -49400 -4900 -16900 -12163 -51600
هزینه های دولت 84649.90 107000 79100 84600 81265 119000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30 41.2 41 41 43.78 41
درآمدهای دولت 262262.62 295000 82300 159100 92102 327000
بدهی های دولت 936501.48 962000 975000 985000 930802 1152000
هزینه های مالی 258487.54 344400 87200 176000 121835 378600
مخارج نظامی 9790.70 10036 9983 9929 9875 9346
درخواست پناهندگی 195.00 390 350 370 661 340
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 4.60 7.7 8.6 9 3.68 8
شاخص PMI تولید 53.40 52.2 53.2 53.6 51.9 53
تولید صنعتی 12.30 6.2 4.9 4.4 6.02 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.7 -0.6 0.5 0.47 0.4
تولید صنعتی 14.00 5.4 4.4 4 6.79 2
استفاده از ظرفیت 81.40 80.8 81 79.9 78.62 84
میزان سفارشات جدید 107.30 103 105 106 112 105
تغییرات موجودی انبار 11185.90 3150 5444 4238 3659 2050
تولید خودرو 38.00 37.6 59.9 60.2 39.01 40.5
ثبت خودرو 40507.00 41400 50200 39200 28410 53900
آدرس های IP 6362131.00 6314375 6300066 6287813 6277347 6196190
تولید فولاد 880.00 574 880 650 847 584
استخراج معدن -1.50 2.3 2.4 2.5 -1.6 1.3
تولید سیمان 1744.00 1050 1500 1620 1302 1360
شاخص رقابتی 4.59 4.56 4.59 4.59 4.54 4.68
رتبه رقابتی 39.00 36 39 35 39 33
آسانی کسب و کار 27.00 24 23 23 33 21
تولید الکتریسیته 13501.00 15000 14500 12900 13450 15400
سود شرکت سهامی 90055.10 162000 45200 95200 117508 179000
شاخص فساد مالی 62.00 63 64 64 60 66
رتبه فساد مالی 29.00 29 30 31 31 26
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 4.4 3.6 2.9 2.19 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.6 0.8 -0.6 0.36 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.00 4.5 4.2 3.6 7.33 1.9
هزینه های مصرف کننده 276846.90 264000 289000 275000 283480 284000
پس انداز های شخصی -12.55 14.1 -6.6 2.8 3.76 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 677791.95 692000 699000 705000 684831 758000
قیمت گازوئیل 1.20 1.1 1.24 1.23 1.23 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.50 35.4 34.9 34.9 35.53 34.1
بدهی خانوار به درآمد 60.61 57 56.7 56.7 60.89 56
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 23.20 4.4 3.2 3 7.31 2.6
شاخص مسکن 105.44 106 108 109 110 120
جواز ساختمان 87184.00 99100 26300 48200 47311 107200
نرخ مالکیت مسکن 83.70 83.8 83.9 83.9 78.43 84.1
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 33 33 33 33 34
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12 36.12 36.12 36.12 34.66 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 22.41 22.41 22.41 22.66 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 15.95 13.71
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 24.00 49.29 49.28 49.28 49.28 49.28
درجه حرارت 4.00 4.64 6.52 11.15 9.31 6.18