شاخص یاب

لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 5.70 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1
نرخ تورم 1.80 2 2.5 2.6 2.7 2.7
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2 2.5
موازنه تجاری -449.00 500 300 500 -480 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 49.4 47.6 47.6 47.6 45.1
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.79
3.76 3.79 3.82 3.85 3.97
بازار سهام 56865.17
58279 57607 56947 56292 53748
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.25
3.28 3.33 3.37 3.42 3.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4 3.8 3.5 3.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 524.51
551 564 564 564 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 500982.30
585231 494596 518517 518016 620869
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80831.60
147760 85028 83661 83580 156758
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751.23
16200 16700 16700 16700 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216.44
26700 27500 27500 27500 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864.20
11050 10931 10209 10200 11723
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37888.60
46203 23311 39215 39177 49016
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144.40
115635 95646 95369 95277 122677
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.70
5.4 5.2 5.1 5.1 5.1
افراد شاغل 16565.00
17100 17200 17300 17400 18000
افراد بیکار 938.50
945 932 925 927 951
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
0.8 0.8 0.9 0.9 1.5
نرخ بیکاری جوانان 9.60
9.1 8.5 7.8 6.9 6
هزینه های کار 112.60
103 106 105 116 106
بهره وری 122.70
139 114 118 115 146
پست های خالی شغلی 98.00
75 115 130 102 85
دستمزد 4521.08
4700 4750 4650 4650 4850
دستمزد در تولید 4604.70
4600 4600 4550 4720 4750
رشد دستمزد 6.70
5.1 4.5 4.2 4.2 3
حداقل دستمزد 480.20
480 560 560 560 615
جمعیت 37.98
37.98 38 38 38 38.06
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.50
56.4 56.3 56.6 56.4 56.2
قسمت مدت زمان اشتغال 1087.40
1170 1190 1200 1200 1320
تغییر اشتغال 3.20
3.2 3 2.8 2.7 2
نرخ اشتغال 67.70
66.8 66.9 66.9 67 67.5
استخدام تمام وقت 15138.90
15700 15800 15900 16000 16900
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.80
2 2.5 2.6 2.7 2.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 175.50
177 178 179 180 187
قیمت مصرف کننده اصلی 100.84
101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.80
1 1.2 1.5 1.9 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.89
112 112 113 114 120
قیمت تولید 105.90
105 106 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
2.2 2.3 2 2.2 2.2
قیمت صادرات 105.90
102 102 102 102 103
قیمت واردات 104.60
103 103 102 102 103
تورم مواد غذایی 1.80
2.6 2.4 2.5 2.4 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40
104 105 105 105 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 2 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62
1.62 1.87 2.12 2.12 2.62
عرضه پول M0 262972.10
262000 265000 269000 275993 295000
عرضه پول M1 945165.10
1046000 1091000 1141000 1031490 1400000
عرضه پول M2 1359313.76
1750000 1810000 1870000 1439215 2260000
عرضه پول M3 1376164.80
1880000 1950000 2030000 1457927 2450000
ذخایر ارزی 111416.50
114000 114000 115000 111072 125000
ترازنامه بانک 1939543.20
2250000 2290000 2330000 2028531 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.75 1 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.70
119 115 115 115 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 440767.00
444000 451000 462000 454633 554000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -449.00
500 300 500 -480 300
صادرات 17683.00
15600 18900 18100 18170 17200
واردات 18132.00
15100 18600 17600 18650 16900
حساب جاری -547.00
-37 -200 -480 250 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30
-0.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
بدهی خارجی 362827.00
379000 381000 383000 360210 397000
رابطه مبادله 101.20
98.93 99.03 99.51 100 100
گردش سرمایه -533.00
-560 -320 910 -120 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053.00
186800 190700 190700 190700 194300
حواله 602.00
685 710 720 670 770
ذخایر طلا 112.30
103 103 103 112 103
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00
5 5 5 5 5
تولید نفت خام 22.00
21 21 21 21.08 21
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
49.4 47.6 47.6 47.6 45.1
بودجه دولت -1.70
-1.1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.2
ارزش بودجه دولت 3183.69
-10700 -1600 -2900 3000 -11600
هزینه های دولت 90974.00
110792 86908 94158 94067 117539
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
41 41 41 41 41
درآمدهای دولت 272862.13
345000 87500 175100 268000 367000
بدهی های دولت 948935.20
998000 1005000 1029000 1046000 1152000
هزینه های مالی 269678.44
355700 89100 178000 265000 378600
مخارج نظامی 9518.90
10211 10270 10329 10388 10677
درخواست پناهندگی 175.00
370 290 300 250 340
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 4.80
10 9 9 8 5
شاخص PMI تولید 50.40
53.6 53 53.4 53.2 53
تولید صنعتی 2.80
4.9 4.5 4.4 4.2 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
0.5 -0.4 0.5 -0.6 0.4
تولید صنعتی 2.00
4.4 4 3.7 3.4 2.5
استفاده از ظرفیت 82.50
82.8 82.9 83 83.4 84
میزان سفارشات جدید 106.50
104 102 107 105 105
تغییرات موجودی انبار 12257.60
2720 9441 11683 9871 2050
تولید خودرو 35.10
29 62 66 45 40
ثبت خودرو 27312.00
45900 51500 40500 41500 53900
سرعت اینترنت 12609.78
12550 12518 12502 12549 12584
آدرس های IP 6362131.00
6254363 6248466 6242679 6237210 6204256
تولید فولاد 770.00
578 890 700 769 584
استخراج معدن 8.20
1.9 2.5 2.2 1.7 1.3
تولید سیمان 1914.00
1140 1510 1650 1410 1360
شاخص رقابتی 68.16
68.66 68.66 68.66 68.66 71.16
رتبه رقابتی 37.00
37 37 37 37 37
آسانی کسب و کار 33.00
26 25 25 25 24
تولید الکتریسیته 13497.00
15100 14600 13200 13924 15400
سود شرکت سهامی 88642.50
166000 49100 99100 132400 179000
شاخص فساد مالی 60.00
60 60 60 60 60
رتبه فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.10
3.8 3.6 3.2 3 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
-0.2 0.4 -0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60
5.9 4.5 4 3.6 2.5
هزینه های مصرف کننده 295128.40
290486 297912 305458 305163 308176
پس انداز های شخصی -9.40
14.5 -8.1 3 1.8 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 713800.18
717000 722000 727000 744583 758000
قیمت گازوئیل 1.35
1.33 1.3 1.28 1.26 1.16
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.20
34.9 34.4 34.4 34.4 34.1
بدهی خانوار به درآمد 59.96
56.7 56.2 56.2 56.2 56
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 19.20
7.8 6.2 5.8 5.1 3.2
شاخص مسکن 111.95
110 112 113 112 115
جواز ساختمان 71228.00
118200 27900 61500 95100 132200
نرخ مالکیت مسکن 84.20
83 82.7 82.7 82.7 82.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 24.66
42.83 32.92 50.22 50.22 51.92
درجه حرارت 4.28
2.85 -1.72 11.32 9.59 7.66