لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.9 0.8 0.8 0.8 0.5
نرخ بیکاری 6.80 6.9 6.8 6.6 6.5 5.8
نرخ تورم 1.40 1.2 1.6 1.8 2.2 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.5
موازنه تجاری -204.00 600 500 200 500 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10 49.4 49.4 49.4 49.4 45.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.42
3.48 3.56 3.64 3.72 4.06
بازار سهام 59436.36
64438 62498 60618 58791 46039
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.17
3.54 3.68 3.83 3.98 4.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.9 0.8 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
3.4 3.3 3 2.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 469.51
528 528 528 528 564
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 562721.90
471000 482000 495000 591000 625000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142077.00
53700 77200 82500 148000 154000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15048.98
16200 16200 16200 16200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003.01
26700 26700 26700 26700 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10625.20
9900 9100 8900 10500 9800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44425.60
19100 32200 38200 40100 44100
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111187.40
90100 79200 84900 109000 121000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.80
6.9 6.8 6.6 6.5 5.8
افراد شاغل 16404.00
16700 16800 16900 17100 18000
افراد بیکار 1127.84
1140 1130 1120 1100 1020
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50
1.5 1.5 1.6 1.6 1.7
نرخ بیکاری جوانان 14.10
13.2 13 12.6 12.5 10
هزینه های کار 115.00
106 104 116 102 106
بهره وری 138.10
108 110 113 138 146
پست های خالی شغلی 102.40
110 125 115 75 85
دستمزد 4516.69
4700 4600 4650 4700 4850
دستمزد در تولید 4358.33
4400 4500 4500 4600 4750
رشد دستمزد 6.80
6.5 6 5.5 5.1 3
حداقل دستمزد 502.75
503 503 525 525 615
جمعیت 37.97
37.91 37.91 37.91 37.91 37.84
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.70
56.6 56.5 56.5 56.4 56
قسمت مدت زمان اشتغال 1038.00
1130 1140 1150 1170 1320
تغییر اشتغال 3.70
3.8 3.6 3.4 3.2 2
نرخ اشتغال 66.50
66.5 66.6 66.7 66.8 67.5
استخدام تمام وقت 15107.90
15400 15500 15600 15700 16900
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.40
1.2 1.6 1.8 2.2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.60
175 176 178 179 191
قیمت مصرف کننده اصلی 100.84
101 101 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.80
0.8 1.1 1.5 1.9 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.84
111 112 113 115 126
قیمت تولید 102.80
110 111 112 114 125
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
0 0.5 1.2 1.5 2.2
قیمت صادرات 99.40
102 102 102 102 103
قیمت واردات 100.50
102 102 102 103 103
تورم مواد غذایی 3.40
3.6 3.2 3 2.6 2.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00
103 104 105 107 120
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.60
1.65 1.7 1.75 1.8 2.5
عرضه پول M0 243098.60
245000 249000 252000 262000 295000
عرضه پول M1 892298.85
925000 944000 975000 1046000 1400000
عرضه پول M2 1303824.04
1570000 1660000 1690000 1750000 2260000
عرضه پول M3 1315382.35
1670000 1760000 1820000 1880000 2450000
ذخایر ارزی 116050.20
110500 111000 112000 114000 125000
ترازنامه بانک 1858167.90
2070000 2140000 2190000 2250000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127.34
122 122 122 122 118
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 416636.80
528000 534000 538000 544000 654000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -204.00
600 500 200 500 300
صادرات 16853.00
18500 17600 17700 15600 17200
واردات 17057.00
17900 17100 17500 15100 16900
حساب جاری 2005.00
-220 -540 250 -37 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 1
بدهی خارجی 369450.00
371000 374000 376000 379000 397000
رابطه مبادله 98.90
103 102 102 103 101
گردش سرمایه 3426.00
-910 850 -420 -560 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005.00
186800 186800 186800 186800 194300
حواله 1121.00
1220 1250 1150 1290 1450
ذخایر طلا 102.97
103 103 103 103 103
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00
3 3 3 3 3
تولید نفت خام 21.00
22 22 22 22 22
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.10
49.4 49.4 49.4 49.4 45.1
بودجه دولت -2.50
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.5
ارزش بودجه دولت 8562.00
-1900 -3900 -3000 -10700 -11600
هزینه های دولت 106530.90
79100 84600 85100 112000 119000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.30
41 41 41 41 41
درآمدهای دولت 35191.10
85300 172100 259000 345000 367000
بدهی های دولت 934688.86
975000 985000 991000 998000 1152000
هزینه های مالی 26629.10
87200 176000 262000 355700 378600
مخارج نظامی 9790.70
10036 10036 10036 10036 9346
درخواست پناهندگی 160.00
350 370 220 370 340
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 18.70
15 12 11 10 5
شاخص PMI تولید 53.70
54.5 54.1 53.8 53.6 53
تولید صنعتی 7.40
5.1 5.9 5.1 4.9 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
-0.6 0.5 -0.3 0.5 0.4
تولید صنعتی 7.30
5.1 4.7 4.5 4.4 2.5
استفاده از ظرفیت 82.40
82.4 82.5 82.7 82.8 84
میزان سفارشات جدید 105.20
105 106 106 104 105
تغییرات موجودی انبار 11647.20
9513 9513 9513 2720 2050
تولید خودرو 43.80
60 62 40 29 40
ثبت خودرو 42135.00
50200 39200 38200 45900 53900
سرعت اینترنت 12609.78
12573 12505 12406 12290 11220
آدرس های IP 6362131.00
6300066 6287813 6277347 6266516 6196190
تولید فولاد 900.00
880 650 880 578 584
استخراج معدن -3.00
-4.2 1.5 2.2 1.9 1.3
تولید سیمان 901.00
1500 1620 1720 1140 1360
شاخص رقابتی 4.59
4.59 4.59 4.59 4.59 4.68
رتبه رقابتی 39.00
39 39 39 39 33
آسانی کسب و کار 27.00
26 26 26 26 24
تولید الکتریسیته 15216.00
14500 12900 13600 15100 15400
سود شرکت سهامی 129144.50
46200 95200 132400 166000 179000
شاخص فساد مالی 60.00
64 64 64 64 66
رتبه فساد مالی 36.00
28 28 28 28 26
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.40
4.5 4 3.8 3.6 1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00
0.8 -0.6 0.4 -0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.90
8.1 7.2 6.5 5.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 279313.90
289000 275000 291000 269000 284000
پس انداز های شخصی 2.10
-6.6 2.8 2.1 14.5 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 683650.58
689000 705000 711000 717000 758000
قیمت گازوئیل 1.28
1.31 1.23 1.21 1.36 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.70
34.9 34.9 34.9 34.9 34.1
بدهی خانوار به درآمد 59.94
56.7 56.7 56.7 56.7 56
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 31.80
12.5 11.1 9.5 7.8 3.2
شاخص مسکن 106.50
108 109 110 112 120
جواز ساختمان 12636.00
26300 58200 91400 118200 132200
نرخ مالکیت مسکن 83.40
83 83 83 83 82.5
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.66
32.85 56.99 70.48 42.83 51.92
درجه حرارت 4.28
-1.72 12.34 16.53 2.85 7.66