لهستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
نرخ بیکاری 6.60 6.4 6.2 6 5.8 5.1
نرخ تورم 1.60 1.6 1.8 2.2 2.2 2.3
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5
موازنه تجاری -317.00 500 200 500 300 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 49.4 49.4 49.4 47.6 45.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.68
3.5 3.58 3.66 3.74 4.1
بازار سهام 58395.32
56568 54871 53227 51629 45707
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.25
3.32 3.45 3.59 3.74 4.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60
0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4.7 4.4 4.3 4 3.2
تولید ناخالص داخلی 469.51
528 528 528 551 564
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 562721.90
477867 498084 586919 464428 627506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142077.00
77837 83717 148186 54710 158434
تولید ناخالص داخلی سرانه 15048.98
16200 16200 16200 16700 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003.01
26700 26700 26700 27500 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10625.20
9724 9334 11082 10556 11848
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44425.60
30798 37740 46336 19327 49540
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111187.40
78856 85685 115968 91653 123988
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.60
6.4 6.2 6 5.8 5.1
افراد شاغل 16404.00
16800 16900 17100 17200 18000
افراد بیکار 1044.27
1000 995 991 989 980
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40
1.5 1.6 1.6 1.5 1.7
نرخ بیکاری جوانان 13.80
13 12.6 12.5 12.2 10
هزینه های کار 102.10
104 116 103 106 106
بهره وری 138.00
116 115 139 114 146
پست های خالی شغلی 99.70
125 115 75 115 85
دستمزد 4622.84
4600 4650 4700 4750 4850
دستمزد در تولید 4664.39
4500 4500 4600 4600 4750
رشد دستمزد 7.80
6.5 5.7 5.1 4.5 3
حداقل دستمزد 502.75
503 525 525 560 625
جمعیت 37.97
37.91 37.91 37.91 37.88 37.84
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20
56.5 56.5 56.4 56.3 56.2
قسمت مدت زمان اشتغال 1033.20
1140 1150 1170 1190 1320
تغییر اشتغال 3.70
3.6 3.4 3.2 3 2
نرخ اشتغال 66.40
66.6 66.7 66.8 66.9 67.5
استخدام تمام وقت 15027.80
15500 15600 15700 15800 16900
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.6 1.8 2.2 2.2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.5 0.3 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.30
174 174 177 177 186
قیمت مصرف کننده اصلی 100.58
101 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.60
1.1 1.5 1.9 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.84
112 113 115 116 126
قیمت تولید 103.30
103 104 105 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.10
0.9 1.2 1.5 1.7 2.2
قیمت صادرات 98.60
101 102 102 102 103
قیمت واردات 99.50
101 102 103 103 103
تورم مواد غذایی 3.70
3.2 3 2.6 2.4 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50
103 103 104 104 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.75 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.60
1.6 1.6 1.85 1.85 2.6
عرضه پول M0 239258.00
249000 252000 262000 265000 295000
عرضه پول M1 890402.65
944000 975000 1046000 1091000 1400000
عرضه پول M2 1310701.67
1660000 1690000 1750000 1810000 2260000
عرضه پول M3 1325795.60
1760000 1820000 1880000 1950000 2450000
ذخایر ارزی 113227.60
114800 112300 114000 114000 125000
ترازنامه بانک 1914729.00
2090000 2150000 2250000 2290000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50
0.5 0.5 0.75 0.75 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.50
119 119 119 115 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 433564.30
434000 438000 444000 451000 554000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -317.00
500 200 500 300 300
صادرات 18117.00
17600 17700 15600 18900 17200
واردات 18434.00
17100 17500 15100 18600 16900
حساب جاری -982.00
-540 250 -37 -200 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30
-0.4 -0.4 -0.4 0.5 1
بدهی خارجی 378560.00
374000 376000 379000 381000 397000
رابطه مبادله 99.10
99.7 99.61 98.93 99.03 100
گردش سرمایه -208.00
850 -420 -560 -320 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005.00
186800 186800 186800 190700 194300
حواله 684.00
690 700 685 710 770
ذخایر طلا 103.00
103 103 103 103 103
شاخص تروریسم 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
فروش اسلحه 3.00
3 3 3 3 3
تولید نفت خام 21.00
21 21 21 21 21
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60
49.4 49.4 49.4 47.6 45.1
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -1.1 -0.6 -0.2
ارزش بودجه دولت 3127.80
-3900 -3000 -10700 -1600 -11600
هزینه های دولت 106530.90
86639 83499 111112 81930 118795
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20
41 41 41 41 41
درآمدهای دولت 88469.20
172100 259000 345000 87500 367000
بدهی های دولت 934688.90
985000 991000 998000 1005000 1152000
هزینه های مالی 85341.40
176000 262000 355700 89100 378600
مخارج نظامی 9518.90
9849 9630 9411 9542 10233
درخواست پناهندگی 225.00
370 220 370 290 340
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 16.80
12 11 10 9 5
شاخص PMI تولید 53.90
54.5 53.8 53.6 53 53
تولید صنعتی 9.30
5.9 5.1 4.9 4.5 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30
0.5 -0.3 0.5 -0.4 0.4
تولید صنعتی 0.60
4.7 4.5 4.4 4 2.5
استفاده از ظرفیت 82.80
82.5 82.7 82.8 82.9 84
میزان سفارشات جدید 83.80
106 106 104 102 105
تغییرات موجودی انبار 11647.20
11620 6927 2720 6953 2050
تولید خودرو 47.40
62 40 29 62 40
ثبت خودرو 44716.00
39200 38200 45900 51500 53900
سرعت اینترنت 12609.78
12505 12406 12290 12170 10698
آدرس های IP 6362131.00
6287813 6277347 6266516 6256091 6169822
تولید فولاد 880.00
650 880 578 890 584
استخراج معدن -1.30
1.5 2.2 1.9 2.5 1.3
تولید سیمان 1258.00
1620 1720 1140 1510 1360
شاخص رقابتی 4.59
4.59 4.59 4.59 4.64 4.68
رتبه رقابتی 39.00
39 39 39 38 37
آسانی کسب و کار 27.00
26 26 26 25 24
تولید الکتریسیته 14295.00
12900 13600 15100 14600 15400
سود شرکت سهامی 168721.40
95200 132400 166000 49100 179000
شاخص فساد مالی 60.00
61 61 61 62 63
رتبه فساد مالی 36.00
35 35 35 34 33
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.80
4.5 4 3.8 3.6 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
-0.6 0.4 -0.2 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60
7.2 6.5 5.9 4.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 279313.90
283353 297577 291324 300841 311470
پس انداز های شخصی 2.10
2.8 2 14.5 -8.1 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 686225.75
705000 711000 717000 722000 758000
قیمت گازوئیل 1.38
1.34 1.27 1.19 1.13 0.78
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.70
34.9 34.9 34.9 34.4 34.1
بدهی خانوار به درآمد 59.94
56.7 56.7 56.7 56.2 56
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 18.80
11.1 9.5 7.8 6.2 3.2
شاخص مسکن 107.86
109 110 110 112 115
جواز ساختمان 20683.00
58200 91400 118200 27900 132200
نرخ مالکیت مسکن 83.40
83 83 83 82.7 82.5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 24.66
56.99 70.48 42.83 32.92 51.92
درجه حرارت 4.28
12.34 16.53 2.85 -1.72 7.66