فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.4 1.7 1.3 1.7 1.2
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.4 5.3 5.4 6.3
نرخ تورم 4.50 3.8 3.7 3.7 3.5 2.8
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5 4
موازنه تجاری -2607850.00 -2158000 -2516105 -3052000 -2596613 -2440000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 41.4 41.4 41 40 39
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 52.59
52.65 53.24 53.83 54.42 56.88
بازار سهام 7633.71
7739 7489 7247 7013 6150
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.11
6.6 7.33 8.13 9.02 13.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.4 1.7 1.3 1.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.6 6.5 6.6 7 6.5
تولید ناخالص داخلی 304.90
315 315 315 320 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2253539.00
2220485 2256822 2292380 2411287 2602516
تولید ناخالص ملی 2694630.00
2665632 2713576 2738643 2883254 3109154
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 678002.38
592716 624010 707128 725463 802795
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753.30
2970 2970 2970 3063 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236.50
7910 7427 7910 8280 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157444.22
150886 138275 185759 168465 210890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 195843.19
238338 209542 236036 209552 267969
تولید ناخالص داخلی از ساخت 533765.45
514308 486589 598677 571129 679672
تولید ناخالص داخلی از معادن 20186.99
32755 17968 18379 21600 20865
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 83102.42
98488 84547 95661 88920 108603
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1219503.00
1336045 1271232 1359104 1304868 1542977
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 70380.05
78487 59730 65707 75307 74596
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64856.80
74058 81371 69003 69397 78338
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
5.4 5.4 5.3 5.4 6.3
افراد شاغل 41755.00
41000 41061 41300 41968 43700
افراد بیکار 2320.00
2400 2331 2500 2331 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20
62.1 61.57 63.1 61.57 64
دستمزد 10113.00
11500 11500 11500 12000 12500
دستمزد در تولید 1650.06
1770 1850 1800 1300 2020
جمعیت 104.90
107 106 107 106 109
نرخ اشتغال 94.70
93.8 94.59 94.2 94.59 94.3
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.50
3.8 3.7 3.7 3.5 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.7 0.7 0.6 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.10
115 116 117 119 124
قیمت مصرف کننده اصلی 150.90
150 151 152 156 162
اندازه اصل تورم 5.00
3.3 3.4 3.5 4.37 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 182.62
186 183 199 183 207
قیمت تولید 132.80
135 135 134 135 140
تغییر قیمت تولید کننده -0.90
2 2 2 2 2
تورم مواد غذایی 5.90
4.8 4 4.2 4.5 3.5
قیمت صادرات 104.93
109 110 115 105 119
CPI مسکن آب و برق 110.20
109 111 111 113 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30
102 103 104 106 110
قیمت واردات 117.10
118 120 121 116 128
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.25
3.25 3.25 3.25 3.5 4
عرضه پول M0 1052546.22
980000 994782 1000000 994611 1080000
عرضه پول M1 3656396.95
3737852 3850986 3963495 4075648 5286670
عرضه پول M2 10484059.17
9792193 10897096 11145306 11393033 14049012
عرضه پول M3 10918724.99
10100043 10959646 10973448 10974711 10877858
ذخایر ارزی 80060.00
81100 81200 81300 80900 82000
ترازنامه بانک 1117.20
1170 1190 1250 1130 1430
نرخ بهره سپرده 2.75
2.75 2.75 2.75 3 3.5
نرخ وام 3.75
3.75 3.75 3.75 4 4.5
وام به بانک 217671.11
281000 276870 305000 275957 384000
وام به بخش خصوصی 6468810.94
6735452 6954128 6110000 7402030 7160000
نسبت ذخیره نقدی 18.00
17.91 18.08 18.16 18.15 18.15
ترازنامه بانک مرکزی 4601.30
4770 4674 4840 4674 5090
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -2607850.00
-2158000 -2516105 -3052000 -2596613 -2440000
صادرات 5510000.00
5780000 5322235 5508000 5300468 6290000
واردات 8118000.00
7938000 7838339 8560000 7897081 8730000
حساب جاری -1323.55
-80 -450 855 -443 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
بدهی خارجی 73097.87
72000 72000 72000 73000 73500
گردش سرمایه 5.12
10 13.41 13 3.36 16
حواله 2359615.40
2950000 2353420 2900000 2349287 3340000
ورود توریست 732506.00
560000 558200 680000 550500 831000
ذخایر طلا 196.40
196 196 199 196 205
شاخص تروریسم 7.13
7.1 7.19 7.5 7.33 7.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21571.10
27211 42951 173000 35707 197000
تولید نفت خام 15.00
15 15 15 15 40
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
41.4 41.4 41 40 39
بودجه دولت -2.20
-3 -3 -3 -2.6 -2.2
ارزش بودجه دولت 46300.00
-31000 -41241 -82000 -37723 -87000
هزینه های دولت 236740.19
284316 226070 218446 253312 248000
درآمدهای دولت 307558.00
220000 231016 228000 229755 245000
هزینه های مالی 261243.00
251000 272257 310000 267478 332000
مخارج نظامی 4507.80
4800 4800 4800 5000 6200
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 39.50
40 45.8 47 41.89 50
تولید صنعتی 12.80
1.8 -2.94 9.5 -2.57 5.3
استفاده از ظرفیت 84.21
84.2 84.04 84.5 84.2 83.9
تغییرات موجودی انبار 26887.92
1701 -5221 -1434 -3506 -2772
سرعت اینترنت 5450.74
6413 6506 6538 6572 5712
آدرس های IP 1536948.00
1572979 1568133 1564261 1557398 1461165
مجموع فروش خودرو 9910.00
13200 10259 17785 10236 21450
شاخص PMI تولید 52.70
52.1 51.8 52.5 52.3 54.4
آسانی کسب و کار 113.00
90 113 90 113 83
شاخص فساد مالی 34.00
33 33 33 34 38
رتبه فساد مالی 111.00
109 109 109 111 110
شاخص رقابتی 4.35
4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
رتبه رقابتی 56.00
56 56 56 55 53
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.70
8 11 12 8.54 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
4 3.66 3.3 3.35 4
هزینه های مصرف کننده 1541280.00
1529217 1546890 1572717 1649170 1785490
پس انداز های شخصی 4477551.99
4536499 4623498 4709500 4794389 5658302
نرخ وام بانکی 5.84
6.03 6.03 6.03 6.28 6.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.36 0.45 -0.2 0.34 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 299.06
280 278 291 278 346
قیمت گازوئیل 1.03
0.96 0.91 0.86 0.81 0.56
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 10777.00
10500 10073 12800 10027 14000
جواز ساختمان 33445.00
35620 35405 36200 35299 39900
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 33 33
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36
11.36 11.36 11.36 11 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 244.42
183 291 237 110 210
درجه حرارت 25.79
27.47 26.95 25.98 25.59 27.07