فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2
نرخ بیکاری 5.00 5.5 5.4 5.4 5.3 6.3
نرخ تورم 4.00 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
موازنه تجاری -4016560.00 -2930000 -2158000 -1895340 -3052000 -2440000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 41.8 41.4 41.4 41 39
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 52.08
50.87 51.39 51.91 52.44 54.61
بازار سهام 8515.57
8607 8356 8113 7878 6220
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.86
7.04 8.16 9.45 10.95 19.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.2 1.4 1.3 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.60
6.4 6.4 6.5 6 6.5
تولید ناخالص داخلی 304.90
315 315 315 315 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2219148.00
2251253 2280916 2308463 2353759 2647181
تولید ناخالص ملی 2656022.00
2660000 2690000 2755557 2750000 2950000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 681596.63
682000 662000 640851 787000 926000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753.30
2970 2970 2808 2970 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236.50
7910 7910 7427 7910 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179806.91
159600 147000 133443 186000 200000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 226644.32
188300 244000 196855 250000 286000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 583093.19
513801 504000 468494 596000 664000
تولید ناخالص داخلی از معادن 18340.28
18900 19800 17549 16500 16100
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 92825.89
74607 95000 81670 89000 94000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1310106.00
1221554 1293341 1214127 1286092 1254129
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 63876.73
71800 80800 60463 71700 80500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 68547.51
61519 70367 77369 69000 74000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.00
5.5 5.4 5.4 5.3 6.3
افراد شاغل 41551.00
40500 41000 41195 42300 43700
افراد بیکار 2188.00
2900 2700 2446 2500 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10
61.8 62.1 60.89 63.1 64
دستمزد 10113.00
10151 10289 10427 8949 10300
دستمزد در تولید 1731.22
1250 1770 1723 1770 2020
جمعیت 103.90
107 107 107 107 110
نرخ اشتغال 95.00
93.6 93.8 94.28 94.2 94.3
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.00
3.6 3.5 3.4 3.4 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152.70
152 152 157 156 167
قیمت مصرف کننده اصلی 147.95
148 148 153 150 155
اندازه اصل تورم 3.90
3.2 3.3 3.4 3.5 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 189.83
186 186 186 199 207
قیمت تولید 130.97
140 143 130 146 158
تغییر قیمت تولید کننده -1.80
1.5 2.9 3 2.3 2.8
تورم مواد غذایی 4.50
3.5 3.8 4 4.2 3.5
قیمت صادرات 109.15
109 109 110 115 119
CPI مسکن آب و برق 135.10
135 135 135 135 135
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.00
136 136 137 141 148
قیمت واردات 116.93
118 118 120 121 128
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 3 4
عرضه پول M0 1063042.66
980000 980000 1019012 1200000 1430000
عرضه پول M1 3556885.69
3649569 3686295 3699811 3703943 3683619
عرضه پول M2 10215773.10
9792193 9792193 10577670 10594145 10531754
عرضه پول M3 10641733.94
10100043 10100043 11044656 11064122 11002742
ذخایر ارزی 81200.00
84500 86200 85872 89200 101000
ترازنامه بانک 1115.00
1170 1170 1190 1250 1430
نرخ بهره سپرده 2.50
2.75 2.75 3 3 3.5
نرخ وام 3.50
3.75 3.75 4 4 4.5
وام به بانک 243037.69
281000 281000 204713 305000 384000
وام به بخش خصوصی 6384185.75
6668063 6859759 6971797 6110000 7160000
ترازنامه بانک مرکزی 4601.30
4770 4770 4465 4840 5090
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -4016560.00
-2930000 -2158000 -1895340 -3052000 -2440000
صادرات 4721110.00
5730000 5780000 4691560 5508000 6290000
واردات 8737670.00
8660000 7938000 8621187 8560000 8730000
حساب جاری 129.60
-80 -80 111 855 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20
1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
بدهی خارجی 76621.97
76449 76307 76165 76023 73811
گردش سرمایه 12.95
8 10 8.69 13 16
حواله 2741425.00
2900000 2950000 2477829 2900000 3340000
ورود توریست 613372.00
560000 560000 558200 680000 831000
ذخایر طلا 196.36
196 196 196 199 205
شاخص تروریسم 7.13
6.92 6.99 7.06 7.5 7.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43018.30
30694 25944 39871 173000 197000
تولید نفت خام 15.00
15.81 15.79 15.77 31 40
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
41.8 41.4 41.4 41 39
بودجه دولت -2.40
-2.8 -2.8 -2.29 -2.8 -2.7
ارزش بودجه دولت -8600.00
-74000 -31000 -42100 -82000 -87000
هزینه های دولت 214325.64
212000 267000 227821 191000 212000
درآمدهای دولت 243492.00
200000 220000 217930 228000 245000
هزینه های مالی 252115.00
254000 251000 234651 310000 332000
مخارج نظامی 3989.80
5200 5200 3754 5200 6200
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 43.30
43 45 34.55 47 50
تولید صنعتی -10.30
3.2 4.8 4.05 9.5 5.3
استفاده از ظرفیت 83.95
83.5 83.5 83.43 83.5 83.9
تغییرات موجودی انبار 12179.51
-631 -4131 -8699 6430 -743
سرعت اینترنت 5450.74
6251 6413 6506 6538 6160
آدرس های IP 1536948.00
1574649 1572979 1568133 1564261 1497274
مجموع فروش خودرو 14182.00
13200 13200 12949 17785 21450
شاخص PMI تولید 51.70
51.9 51.9 53.84 52.5 54.4
آسانی کسب و کار 113.00
90 90 112 90 83
شاخص فساد مالی 35.00
43 43 32 43 51
رتبه فساد مالی 101.00
82 82 106 82 69
شاخص رقابتی 4.35
4.32 4.32 4.32 4.32 4.14
رتبه رقابتی 56.00
63 63 63 39.7 37
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.50
8.2 6.7 3.5 6 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50
3.8 4 5.11 3.3 4
هزینه های مصرف کننده 1522475.00
1520000 1570000 1580712 1610000 1780000
پس انداز های شخصی 4406418.11
4470869 4493920 4498592 4495520 4399897
نرخ وام بانکی 5.61
5.7 5.9 7.19 5.8 6.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
0.54 0.56 0.56 -0.2 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 272.23
272 280 300 291 346
قیمت گازوئیل 1.00
1 1 0.99 1 1.2
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 9579.00
10000 10500 9750 12800 14000
جواز ساختمان 36076.00
45620 45620 34759 39200 43900
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36
11 11 11 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67
7.54 7.54 7.54 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69
3.63 3.63 3.63 3.69 3.69
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 244.42
109 183 291 237 210
درجه حرارت 25.79
25.54 27.47 26.95 25.98 27.07