فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
نرخ بیکاری 5.60 6 6.4 6.5 5.8 6.3
نرخ تورم 3.40 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.25 3.5 4
موازنه تجاری -2411000.00 -2955200 -2930000 -2158000 -1190929 -2440000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 44 43 43 47.65 39
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 51.40 50.73 50.22 49.7 49.19 43.55
بازار سهام 8487.37 8230 8140 8060 7980 7060
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.84 4.68 4.72 4.77 4.82 5.32
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.8 6.6 6.4 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 304.90 318 335 335 315 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2146176.00 2210102 2229129 2252938 2274687 2647181
تولید ناخالص ملی 2582445.00 2630000 2660000 2690000 2763241 2950000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 579458.90 716000 682000 662000 585107 926000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753.30 2860 2970 2970 2889 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236.50 7680 7910 7910 7725 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146054.68 179000 159600 147000 127685 200000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 240706.14 232000 188300 244000 194514 286000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 497590.14 563000 513801 504000 445709 664000
تولید ناخالص داخلی از معادن 30228.10 16000 18900 24500 17150 16100
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94748.36 87000 73522 95000 77233 94000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1288680.00 1298082 1183884 1288815 1180136 1257578
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76024.16 66700 71800 80800 63631 80500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71442.39 67100 61719 70162 74245 74000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 6 6.4 6.5 5.8 6.3
افراد شاغل 40170.00 41500 40500 41000 40201 43700
افراد بیکار 2373.00 2300 2900 2700 2448 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60 62.8 61.8 62.1 60.87 64
پست های خالی شغلی 199942.00 190461 67265 67022 66804 306461
دستمزد 8280.00 8530 8585 8640 8695 10300
دستمزد در تولید 1207.75 1650 1250 1770 1554 2020
جمعیت 103.90 106 107 107 107 110
نرخ اشتغال 94.40 94 93.6 93.8 94.19 94.3
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.40 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.2 0.3 0.3 0.62 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.50 151 152 152 152 167
قیمت مصرف کننده اصلی 145.40 146 148 148 149 160
اندازه اصل تورم 3.30 3 3.2 3.3 3.95 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177.82 192 186 186 179 212
قیمت تولید 132.80 138 140 143 132 161
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 0.6 1.5 2.9 3 2.8
تورم مواد غذایی 3.60 3.7 3 3.8 4.85 3.5
قیمت صادرات 92.36 112 109 109 92.4 119
CPI مسکن آب و برق 133.90 135 136 136 136 135
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.80 135 136 136 135 148
قیمت واردات 112.73 117 118 118 113 128
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.25 3.5 4
عرضه پول M0 910258.02 1050000 980000 980000 902042 1430000
عرضه پول M1 3303676.84 3354027 3363264 3365331 3364919 3350378
عرضه پول M2 9690852.14 9895818 9792193 9792193 9963686 9913183
عرضه پول M3 10077240.08 10305007 10100043 10100043 10384210 10334140
ذخایر ارزی 81346.00 83600 84500 86200 85872 101000
ترازنامه بانک 1107.70 1100 1170 1170 1092 1430
نرخ بهره سپرده 1.59 3 3 4 2.55 5
وام به بانک 210171.65 279000 281000 281000 196225 384000
وام به بخش خصوصی 5838415.42 5998251 6031433 6016888 5971001 7160000
ترازنامه بانک مرکزی 4750.31 4710 4770 4770 4860 5090
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2411000.00 -2955200 -2930000 -2158000 -1190929 -2440000
صادرات 5506830.00 5064800 5730000 5780000 5293373 6290000
واردات 7918000.00 8020000 8660000 7938000 7515719 8730000
حساب جاری 377.00 1420 -80 -80 56.9 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 1.2 1.2 0.06 1
بدهی خارجی 76621.97 82500 75837 75651 75465 73811
گردش سرمایه 15.00 14 8 10 8.62 16
حواله 2500000.00 2780000 2900000 2950000 2405468 3340000
ورود توریست 474854.00 600000 560000 560000 484700 831000
ذخایر طلا 196.35 197 196 196 196 205
شاخص تروریسم 7.10 7.4 6.75 6.72 6.69 7.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18160.60 162000 31176 26844 28943 197000
تولید نفت خام 15.00 27 15.81 15.79 15.77 40
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 44 43 43 47.65 39
بودجه دولت -2.40 -3 -2.8 -2.8 -2.71 -2.7
ارزش بودجه دولت 28800.00 -98000 -74000 -31000 -7677 -87000
هزینه های دولت 272477.33 182000 212000 267000 226937 212000
درآمدهای دولت 230400.00 210000 200000 220000 204608 245000
هزینه های مالی 201600.00 308000 254000 251000 228826 332000
مخارج نظامی 3989.80 4741 5200 5200 3836 6200
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 37.90 42 43 45 30.64 50
تولید صنعتی 2.40 0.8 3.2 4.8 7.71 5.3
استفاده از ظرفیت 83.83 83.7 83.5 83.5 83.11 83.9
تغییرات موجودی انبار -4985.19 9573 -1003 -3315 -8871 -132
ثبت خودرو 103576.00 138000 145000 150000 96504 155000
شاخص اقتصادی مقدم 0.04 0.1 0.3 -0.1 0 0.2
شاخص PMI تولید 50.80 53.8 51.9 51.9 54.13 54.4
مجموع فروش خودرو 11258.00 14100 13200 13200 11668 21450
شاخص رقابتی 4.35 4.32 4.32 4.32 4.32 4.19
رتبه رقابتی 56.00 63 63 63 63 37
آسانی کسب و کار 99.00 95 90 90 104 83
شاخص فساد مالی 35.00 40 43 43 30 51
رتبه فساد مالی 101.00 85 82 82 111 69
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.20 7.5 8.2 6.7 2.69 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 3.6 3.8 4 6.13 4
هزینه های مصرف کننده 1480727.00 1520000 1520000 1570000 1569674 1780000
پس انداز های شخصی 4262329.53 4333756 4345145 4344559 4339088 4263177
نرخ وام بانکی 5.67 5.5 5.7 5.9 7.5 6.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.1 0.55 0.56 0.56 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 264.00 263 272 280 277 346
قیمت گازوئیل 0.95 0.92 0.96 0.96 0.96 1.2
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 9605.00 12200 10000 10500 10420 14000
جواز ساختمان 35983.00 37700 45620 45620 34108 43900
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30.55 30.68 30.8 30.93 31.66
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 12.00 11.79 11.79 11.8 11.8 11.84
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.07 11.02 10.98 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.44 7.42 7.39 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.58 3.56 3.54 3.69