شاخص یاب

فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.3 1.5 1.7 1.6 1.2
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.4 5.5 5.2 5.2
نرخ تورم 6.70 5.3 5.2 4.2 3.9 3.3
نرخ بهره 4.50 5 5 5 4.5 3.75
موازنه تجاری -3927000.00 -3120000 -3020000 -2890000 -3220000 -3480000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 41 40 40 40 39
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 53.16
54.53 54.74 54.95 55.16 56
بازار سهام 6923.08
7121 7021 6923 6826 6452
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.46
7.56 7.93 8.32 8.72 10.55
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.3 1.5 1.7 1.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10
6.7 6.5 6.6 6.8 6.6
تولید ناخالص داخلی 313.60
321 325 325 325 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2221342.94
2423078 2279557 2512193 2372394 2761228
تولید ناخالص ملی 2784498.00
2739969 2869781 2909026 2973844 3122342
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 704050.49
707470 721686 741326 751926 806200
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36
2970 3063 3063 3063 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19
7627 7900 7900 7900 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163797.00
185849 166866 185830 174935 211784
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 232896.53
236150 208337 277587 248733 269106
تولید ناخالص داخلی از ساخت 430229.00
598967 566568 559948 459485 682555
تولید ناخالص داخلی از معادن 17207.00
18387 21991 30117 18377 20953
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96479.00
95708 88504 116869 103040 109064
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1316267.00
1359761 1295733 1472021 1405773 1549522
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146883.00
65739 75791 192108 156871 74913
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82731.00
69036 69377 79258 88357 78671
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.3 5.4 5.5 5.2 5.2
افراد شاغل 40659.00
41300 41650 41960 42550 43700
افراد بیکار 2323.00
2500 2520 2560 2585 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10
61.2 62 62.4 63 64
دستمزد 10113.00
11500 12000 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1686.41
1750 1300 1450 1600 1950
جمعیت 104.90
106 106 106 106 107
نرخ اشتغال 94.60
94.2 94.1 94.6 94.7 94.3
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.70
5.3 5.2 4.2 3.9 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.6 0.9 0.7 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.80
119 122 122 124 128
قیمت مصرف کننده اصلی 117.00
116 118 119 121 126
اندازه اصل تورم 4.90
3.8 3.5 3.4 3.6 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 190.10
190 183 185 188 193
قیمت تولید 132.10
134 135 134 133 135
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
1.3 1.1 0.7 0.8 0.3
تورم مواد غذایی 9.40
6.9 5.5 4.9 4.5 3.9
قیمت صادرات 91.59
110 105 95.8 93.5 111
CPI مسکن آب و برق 112.30
113 115 115 116 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.10
106 108 109 111 113
قیمت واردات 114.15
121 117 118 122 128
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
5 5 5 4.5 3.75
عرضه پول M0 1065815.07
1044000 1056000 1062000 1075000 1109000
عرضه پول M1 3713749.39
3920000 4050000 4130000 4270000 4560000
عرضه پول M2 10695186.66
10920000 11030000 11140000 11270000 11880000
عرضه پول M3 11157031.36
11210000 11250000 11360000 11450000 12100000
ذخایر ارزی 74722.00
78900 79100 79300 79700 82500
ترازنامه بانک 1181.50
1167 1122 1134 1145 1280
نرخ بهره سپرده 4.00
4 4 4 3.5 2.75
نرخ وام 5.00
5 5 5 4.5 3.75
وام به بانک 278961.54
237000 228000 241000 263000 299000
وام به بخش خصوصی 7036275.30
7100000 7370000 7550000 7810000 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00
18 18 18 18 17.7
ترازنامه بانک مرکزی 4653.90
4875 4900 4915 4934 5090
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -3927000.00
-3120000 -3020000 -2890000 -3220000 -3480000
صادرات 5827150.00
5830000 5850000 5890000 5930000 6100000
واردات 9753910.00
8950000 8870000 8780000 9150000 9580000
حساب جاری -823.78
855 -182 -385 153 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.1 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
بدهی خارجی 73097.87
72000 73000 73000 73000 73500
گردش سرمایه 0.86
9.5 12.1 7.3 6.5 12
حواله 2476000.00
2480000 2520000 2590000 2650000 2900000
ورود توریست 512240.00
662000 677000 615000 643000 691000
ذخایر طلا 197.90
196 196 196 197 197
شاخص تروریسم 7.13
7.2 7.25 7.25 7.25 7.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 752.00
890 750 790 900 1050
تولید نفت خام 13.00
15 13.02 13.02 13.02 30
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
41 40 40 40 39
بودجه دولت -2.20
-3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
ارزش بودجه دولت -96247.00
-12000 -46000 -60000 13000 -54000
هزینه های دولت 250174.31
218552 252128 328354 267186 249051
درآمدهای دولت 202351.00
268000 242000 235000 275000 265000
هزینه های مالی 298598.00
280000 288000 295000 262000 319000
مخارج نظامی 4507.80
4800 5000 5000 5000 6200
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 30.10
35 38 42 43 50
تولید صنعتی 3.70
9.5 6.6 7.5 7.9 5.3
استفاده از ظرفیت 84.22
84.5 84.7 84.3 83.9 83.9
تغییرات موجودی انبار -1813.03
4700 24500 19600 -6800 19300
سرعت اینترنت 5450.74
6900 7250 7390 7450 8900
آدرس های IP 1536948.00
1560000 1574000 1579000 1567000 1600000
مجموع فروش خودرو 9441.00
6300 6600 6900 7100 8900
شاخص PMI تولید 54.00
52.5 52.3 52.7 53 54.4
آسانی کسب و کار 124.00
118 123 121 123 126
شاخص فساد مالی 34.00
34 34 34 34 34
رتبه فساد مالی 111.00
111 111 111 111 111
شاخص رقابتی 62.13
62.63 62.63 62.63 62.63 65.13
رتبه رقابتی 56.00
56 56 56 56 56
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10
-7.5 -5.8 2.1 3.4 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30
4.8 4.2 3.9 3.5 4
هزینه های مصرف کننده 1479834.36
1756526 1572894 1659725 1580463 2001657
پس انداز های شخصی 4677797.59
4720000 4810000 4890000 4940000 5660000
نرخ وام بانکی 6.21
6.21 6.21 6.21 5.71 4.96
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
-0.2 0.4 0.6 0.8 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 318.96
333 345 353 362 375
قیمت گازوئیل 1.06
1.04 1.02 1.01 0.99 0.91
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 12682.00
11700 11400 10880 10690 14000
جواز ساختمان 40182.00
38300 38900 39400 40100 41000
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36
11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 244.42
237 110 211 211 210
درجه حرارت 25.79
25.98 25.59 26.31 26.31 27.07