شاخص یاب

فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.6 1.3 1.5 1.6 1.2
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.3 5.2 5.4 5.2
نرخ تورم 5.20 4.9 4.5 4.1 3.9 3.3
نرخ بهره 3.50 3.75 3.75 4 4 4
موازنه تجاری -3700751.30 -3217156 -3052000 -3211596 -3210645 -2740000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 41 41 40 40 39
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 53.30
53.99 54.61 55.23 55.86 58.45
بازار سهام 7399.61
7072 6806 6550 6304 5408
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.35
7.29 8.37 9.61 11.04 19.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.6 1.3 1.5 1.6 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.5 6.7 6.6 6.8 6.6
تولید ناخالص داخلی 313.60
321 321 325 325 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2253539.00
2256822 2293489 2402273 2295719 2608665
تولید ناخالص ملی 2694630.00
2713576 2739969 2872476 2755948 3116501
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 678002.38
624010 707470 722751 612798 804692
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36
2970 2970 3063 3063 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19
7627 7627 7900 7900 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157444.22
138275 185849 167836 155998 211388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 195843.19
209542 236150 208769 246413 268602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 533765.45
486589 598967 568994 531734 681278
تولید ناخالص داخلی از معادن 20186.99
17968 18387 21519 33865 20914
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 83102.42
84547 95708 88587 101825 108860
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1219503.00
1271232 1359761 1299990 1381313 1546623
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 70380.05
59730 65739 75025 81146 74772
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64856.80
81371 69036 69137 76567 78524
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.50
5.4 5.3 5.2 5.4 5.2
افراد شاغل 40896.00
41065 41300 41968 41959 43700
افراد بیکار 2360.00
2312 2500 2302 2332 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.90
60.6 61.2 62 62.4 64
دستمزد 10113.00
11500 11500 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1650.06
1700 1750 1300 1450 1950
جمعیت 104.90
106 106 106 106 107
نرخ اشتغال 94.50
94.3 94.2 94.4 94.5 94.3
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.20
4.9 4.5 4.1 3.9 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.7 0.6 0.4 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.80
118 118 120 121 126
قیمت مصرف کننده اصلی 115.20
116 116 118 119 125
اندازه اصل تورم 4.30
3.9 3.4 3.5 3.4 3.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 182.62
186 199 187 186 207
قیمت تولید 133.98
134 133 134 132 135
تغییر قیمت تولید کننده -1.80
1.5 0.8 1.2 -0.1 1.2
تورم مواد غذایی 6.10
5.7 4.9 4.5 4.1 3.9
قیمت صادرات 104.93
110 107 105 98.8 111
CPI مسکن آب و برق 110.20
112 112 114 114 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70
104 105 107 109 112
قیمت واردات 117.10
120 121 116 114 128
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.50
3.75 3.75 4 4 4
عرضه پول M0 1059473.00
994782 1000000 1142784 1168032 1080000
عرضه پول M1 3752451.00
3915209 4038201 4160910 4283275 5486793
عرضه پول M2 10572988.00
10920752 11168684 11417774 11666287 14094421
عرضه پول M3 11032673.00
11403511 11668255 11934291 12199816 14798496
ذخایر ارزی 77675.00
81200 81300 82500 83000 84000
ترازنامه بانک 1150.70
1190 1250 1122 1122 1430
نرخ بهره سپرده 3.00
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
نرخ وام 4.00
4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
وام به بانک 253709.00
246463 305000 246361 246331 384000
وام به بخش خصوصی 6678118.00
6990185 6110000 7465829 7700722 7160000
نسبت ذخیره نقدی 18.00
18 18 18.2 18 17.7
ترازنامه بانک مرکزی 4683.50
4719 4840 4723 4725 5090
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3700751.30
-3217156 -3052000 -3211596 -3210645 -2740000
صادرات 5761742.45
5219284 5508000 5217850 5218562 5990000
واردات 9462493.74
8436440 8560000 8429446 8429207 8730000
حساب جاری -203.88
-182 855 -182 -385 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
بدهی خارجی 73097.87
72000 72000 73000 73000 73500
گردش سرمایه 6.31
8.8 13 8.8 7.3 12
حواله 2469000.00
2388774 2900000 2364785 2364649 3340000
ورود توریست 591137.00
608400 680000 603300 603200 731000
ذخایر طلا 196.40
196 199 197 197 205
شاخص تروریسم 7.13
7.2 7.3 7.3 7.4 7.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14208.40
46103 173000 27701 36664 197000
تولید نفت خام 15.00
15 15 15 15 40
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10
41 41 40 40 39
بودجه دولت -2.20
-3 -3 -2.6 -2.6 -2.2
ارزش بودجه دولت -32873.00
-31628 -82000 -36458 -36179 -87000
هزینه های دولت 236740.19
226070 218552 252365 293949 248585
درآمدهای دولت 258992.00
241401 228000 235342 236010 245000
هزینه های مالی 291865.00
273029 310000 271801 272189 332000
مخارج نظامی 4507.80
4800 4800 5000 5000 6200
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 39.30
45.8 47 41.89 41.35 50
تولید صنعتی 21.30
16.7 9.5 6.6 7.9 5.3
استفاده از ظرفیت 84.25
84.23 84.5 84.78 84.23 83.9
تغییرات موجودی انبار 26887.92
24253 25376 24232 19559 19991
سرعت اینترنت 5450.74
7332 7626 7914 8198 10763
آدرس های IP 1536948.00
1646837 1663466 1679262 1694810 1839761
مجموع فروش خودرو 9401.00
9887 17785 9773 9772 21450
شاخص PMI تولید 52.90
51.8 52.5 52.3 53 54.4
آسانی کسب و کار 113.00
118 90 124 123 83
شاخص فساد مالی 34.00
33 33 34 35 38
رتبه فساد مالی 111.00
109 109 118 119 110
شاخص رقابتی 4.35
4.35 4.35 4.35 4.34 4.34
رتبه رقابتی 56.00
56 56 55 55 53
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80
11 12 5.8 6.2 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40
3.2 3.3 3.5 3.4 4
هزینه های مصرف کننده 1541280.00
1546890 1573478 1643004 1581030 1789708
پس انداز های شخصی 4544295.00
4659881 4751128 4841278 4930368 5766454
نرخ وام بانکی 6.03
6.28 6.28 6.53 6.53 6.53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.25 -0.2 0.26 0.26 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 302.29
316 291 330 337 346
قیمت گازوئیل 1.01
0.96 0.9 0.85 0.81 0.45
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 12682.00
11111 12800 11468 10889 14000
جواز ساختمان 36002.00
35405 36200 35299 35268 39900
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36
11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 244.42
291 237 110 211 210
درجه حرارت 25.79
26.95 25.98 25.59 26.31 27.07