پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.7 1.8 1.8 2 2.3
نرخ بیکاری 7.30 6.5 7.2 7.3 7 6.7
نرخ تورم 0.48 1.3 1.6 2 2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 4
موازنه تجاری 591.20 620 800 850 950 800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 24.75 24.75 26 26.8 27.4
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 3.27
3.25 3.28 3.31 3.35 3.48
بازار سهام 20992.36
20322 19777 19247 18731 16802
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.36
4.68 4.82 4.97 5.12 5.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.7 1.8 1.8 2 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
4 3.7 3.6 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 192.09
200 200 200 206 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127506.00
131228 133184 139674 132606 151798
تولید ناخالص ملی 293760.41
299636 299195 314075 305511 341336
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31379.00
27152 30424 34909 32634 37939
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089.40
6079 6500 6500 6600 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12071.60
12092 12163 13100 14000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6013.00
8776 6346 6276 6254 6821
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7010.00
7115 7732 9066 7290 9853
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16490.00
17318 16741 17154 17150 18643
تولید ناخالص داخلی از معادن 15940.00
17140 17565 18066 16578 19634
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6228.00
6215 6818 7576 6477 8234
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12531.00
13631 14019 15188 13032 16506
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7434.00
7152 7078 7391 7731 8032
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2405.00
2390 2377 2469 2501 2683
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
6.5 7.2 7.3 7 6.7
افراد شاغل 4853.60
4865 4800 4900 4850 4950
افراد بیکار 383.60
400 390 385 380 350
دستمزد 1704.14
1730 1650 1660 1740 1700
حداقل دستمزد 930.00
850 850 850 900 900
جمعیت 31.83
32.4 31.73 31.81 31.89 33.08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00
4250 4250 4250 4250 4350
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00
1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1540.00
1650 1650 1650 1700 1700
هزینه زندگی انفرادی 895.00
895 895 895 895 895
نرخ اشتغال 63.60
64 63.13 64.51 64.04 65
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.48
1.3 1.6 2 2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.36
129 130 130 131 136
قیمت مصرف کننده اصلی 131.42
131 132 132 132 134
اندازه اصل تورم 2.12
2.16 2.18 2.2 2.24 2.4
قیمت تولید 106.14
106 106 107 106 108
قیمت صادرات 123.89
124 123 122 122 118
قیمت واردات 121.85
125 125 124 124 119
نرخ تورم (ماهانه) -0.14
0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
تورم مواد غذایی -2.23
2.1 2.4 2.4 2.6 2.5
CPI مسکن آب و برق 132.84
126 130 132 135 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.62
114 115 117 116 122
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 4
نرخ بهره بین بانکی 3.63
3.66 3.91 3.91 3.91 4.91
عرضه پول M0 45721.00
45848 45950 46064 46028 46012
عرضه پول M1 83634.00
85272 86829 88244 89669 104653
عرضه پول M2 186067.00
187103 189865 192839 195816 227366
ذخایر ارزی 60224.00
63079 63230 63276 63322 63324
وام به بخش خصوصی 179265.28
178000 179500 180500 182000 187000
نرخ بهره سپرده 2.65
2.4 2.4 2.4 3.02 2.4
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 591.20
620 800 850 950 800
صادرات 4104.30
4300 4500 4600 4550 4800
واردات 3513.10
3680 3700 3750 3600 4000
حساب جاری -1319.48
-750 -700 -600 -700 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.6 -1.6 -1.74 -3.64 -1.2
بدهی خارجی 76531.00
76501 77175 77796 78460 84590
رابطه مبادله 101.68
99.84 99.02 98.21 98.22 99.03
حواله 745.34
870 890 880 769 960
ورود توریست 4575753.00
4617100 4721800 4826500 4885825 5527500
ذخایر طلا 34.70
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
شاخص تروریسم 2.54
3.1 3.1 3.1 3.22 3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2721.00
1476 1476 1476 1476 1476
تولید نفت خام 49.00
44.38 44.38 44.38 44.38 44.38
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50
24.75 24.75 26 26.8 27.4
بودجه دولت -3.20
-3 -3 -3 -2.8 -2.6
ارزش بودجه دولت 3859.10
-106 -44.32 -186 157 -63.96
هزینه های دولت 15885.00
14274 14485 19702 16520 21412
درآمدهای دولت 13654.10
9572 8141 8960 8504 8664
هزینه های مالی 7787.20
9678 8185 9176 8346 8728
مخارج نظامی 1945.90
2650 2650 2650 2536 2600
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 59.00
62 64 65 63 65
تولید صنعتی 2.38
0.9 -1.2 -1.4 0.4 0.8
استفاده از ظرفیت 32.08
33.62 33.62 33.62 33.62 33.62
تغییرات موجودی انبار 1433.76
567 -800 -1422 1080 -770
شاخص اقتصادی مقدم 3.93
4.2 3.7 3.6 3.6 4.5
سرعت اینترنت 6231.99
7202 7341 7544 7776 9627
آدرس های IP 1032242.00
1081479 1081171 1093496 1094160 1121103
تولید فولاد 115.00
107 104 103 103 103
آسانی کسب و کار 58.00
58 58 58 58 58
شاخص رقابتی 4.22
4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
رتبه رقابتی 72.00
69 69 69 69 69
تولید مس 200813.36
218000 220000 220000 193817 222000
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
99 97 96 96 111
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.00
100 115 120 100 135
هزینه های مصرف کننده 81724.00
85028 85245 84584 84993 91925
تسهیلات اعتباری خریدار 65169.25
66295 67945 69569 71173 87655
اعتبار بخش خصوصی 326621.70
330463 335576 340669 345677 395613
نرخ وام بانکی 0.70
0.8 0.9 0.98 1.04 0.57
قیمت گازوئیل 0.89
0.85 0.8 0.75 0.71 0.49
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50
29.5 29.5 29.5 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 151.34
118 77.37 142 180 132
درجه حرارت 20.78
19.66 19.32 20.31 20.68 20.42