شاخص یاب

پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.7 1.7 1.6 1.8 2.3
نرخ بیکاری 6.20 7.2 7.3 7 6.9 6.7
نرخ تورم 1.43 1.6 2 2 2.2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 4
موازنه تجاری 458.40 800 850 950 980 800
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 24.75 24.75 24.3 24.3 24.7
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.28
3.32 3.35 3.38 3.41 3.54
بازار سهام 20032.40
19159 18649 18153 17671 15865
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.16
5.43 5.62 5.81 6.01 6.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50
1.7 1.7 1.6 1.8 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.9 4 4.2 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 211.39
200 200 206 206 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127506.00
133315 140214 132861 133801 151654
تولید ناخالص ملی 293760.41
299489 305511 306098 305511 330439
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31379.00
30453 35044 32697 27684 37903
تولید ناخالص داخلی سرانه 6172.69
6500 6500 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236.71
12389 12388 14000 14000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6013.00
6353 6300 6266 8948 6814
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7010.00
7740 9101 7304 7254 9844
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16490.00
16758 17220 17183 17657 18625
تولید ناخالص داخلی از معادن 15940.00
17582 18136 16609 17476 19615
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6228.00
6825 7606 6490 6337 8226
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12531.00
14032 15246 13057 13899 16490
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7434.00
7085 7419 7746 7292 8025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2405.00
2380 2478 2506 2437 2681
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.20
7.2 7.3 7 6.9 6.7
افراد شاغل 4856.10
4800 4900 4850 4870 4950
افراد بیکار 345.20
390 385 380 370 350
دستمزد 1704.14
1650 1660 1740 1794 1700
حداقل دستمزد 930.00
850 850 900 962 900
جمعیت 31.83
32.07 32.07 32.54 32.54 33.17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00
4250 4250 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00
1100 1100 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1540.00
1650 1650 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 895.00
895 895 950 950 1000
نرخ اشتغال 63.60
63.4 63.48 63.52 63.54 65
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.43
1.6 2 2 2.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.82
130 130 131 132 136
قیمت مصرف کننده اصلی 132.17
132 132 132 133 134
اندازه اصل تورم 2.32
2.18 2.2 2.24 2.27 2.4
قیمت تولید 107.18
106 107 106 106 108
قیمت صادرات 125.96
126 126 126 126 126
قیمت واردات 125.95
128 127 127 127 127
نرخ تورم (ماهانه) 0.33
0.3 0.4 0.2 0.2 0.4
تورم مواد غذایی -0.52
2.4 2.4 2.6 2.6 2.5
CPI مسکن آب و برق 131.15
130 132 135 134 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.76
115 117 116 118 122
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 4
نرخ بهره بین بانکی 4.05
4.05 4.05 4.05 4.05 5.3
عرضه پول M0 45452.00
45455 45438 45410 45409 45416
عرضه پول M1 85470.00
87295 88748 90226 91686 105747
عرضه پول M2 185289.00
188048 190856 193693 196516 223746
ذخایر ارزی 59113.00
57961 57160 56517 55984 53757
وام به بخش خصوصی 180726.50
179500 180500 182000 183000 187000
نرخ بهره سپرده 2.65
2.65 2.65 2.65 2.65 3.9
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 458.40
800 850 950 980 800
صادرات 4113.80
4500 4600 4550 4630 4800
واردات 3655.40
3700 3750 3600 3650 4000
حساب جاری -1319.48
-700 -600 -700 -550 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.6 -1.6 -2.8 -2.8 -1.4
بدهی خارجی 76531.00
77175 77796 78460 79070 84590
رابطه مبادله 100.01
98.79 99.21 99.33 99.37 99.33
حواله 745.34
890 880 769 806 960
ورود توریست 4575753.00
4721800 4826500 4885825 4945150 5527500
ذخایر طلا 34.70
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
شاخص تروریسم 2.54
2.5 2.5 2.3 2.3 2.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2039.00
1622 1826 1828 1763 1769
تولید نفت خام 52.00
50.86 50.85 50.86 50.86 50.86
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50
24.75 24.75 24.3 24.3 24.7
بودجه دولت -3.20
-3 -3 -2.8 -2.8 -2.6
ارزش بودجه دولت 846.66
2261 2333 2343 2261 2280
هزینه های دولت 15885.00
14499 19778 16552 14554 21392
درآمدهای دولت 10186.80
10634 10946 10838 10780 10793
هزینه های مالی 7779.50
8374 8560 8495 8519 8513
مخارج نظامی 1945.90
2000 2000 1920 1920 1850
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 60.00
64 65 63 64 65
تولید صنعتی 2.38
-1.2 -1.4 0.4 1.2 0.8
استفاده از ظرفیت 32.08
33.62 33.62 33.62 33.62 33.62
تغییرات موجودی انبار 1433.76
-800 -1422 1080 454 -770
شاخص اقتصادی مقدم 6.43
3.9 4 3.8 4.3 4.5
سرعت اینترنت 6231.99
7341 7544 7776 7967 9627
آدرس های IP 1032242.00
1081171 1093496 1094160 1100554 1121103
تولید فولاد 105.00
103 102 102 102 102
آسانی کسب و کار 58.00
60 60 63 63 64
شاخص رقابتی 4.22
4.22 4.22 4.23 4.23 4.23
رتبه رقابتی 72.00
72 72 74 74 76
تولید مس 200813.36
235000 235000 200000 215000 245000
شاخص فساد مالی 37.00
40 40 40 40 38
رتبه فساد مالی 96.00
99 99 99 99 98
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00
85 91 100 110 115
هزینه های مصرف کننده 81724.00
85329 84910 85156 86695 91838
تسهیلات اعتباری خریدار 66239.82
68767 70657 72531 74387 91894
اعتبار بخش خصوصی 332167.80
341084 347309 353447 359499 415565
نرخ وام بانکی 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 1.95
قیمت گازوئیل 0.95
0.9 0.85 0.8 0.76 0.54
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50
29.5 29.5 30 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 151.34
77.37 142 180 130 132
درجه حرارت 20.78
19.32 20.31 20.68 20.23 20.42