پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.3 1.6 1.5 1.4 1.8
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.9 6.9 7.5 7.1
نرخ تورم 2.04 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4
موازنه تجاری 961.00 300 500 600 600 660
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 26 26.1 26.2 26.3 27.1
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3.24 3.24 3.2 3.17 3.14 2.78
بازار سهام 19518.28 19400 19200 19000 18800 16700
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.05 4.93 4.98 5.03 5.08 5.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.3 1.6 1.5 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2.7 3.3 3.5 3.7 3.7
تولید ناخالص داخلی 192.09 196 200 200 200 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128361.02 132799 123637 128443 128465 138990
تولید ناخالص ملی 293760.41 306289 308416 310543 312670 317787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26379.83 28000 32000 35000 26467 27396
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089.40 6220 6119 6113 6107 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12071.60 12300 12195 12215 12236 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8630.00 5982 5955 8635 5979 6085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6862.00 8000 6600 7150 6882 8120
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16273.00 16341 15726 16362 15702 16047
تولید ناخالص داخلی از معادن 17481.00 17680 16770 17290 17180 18220
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6159.00 7100 6100 6000 6520 7100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13320.00 14500 12957 13500 13700 15300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6828.00 6853 6848 6833 6818 6659
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2324.00 2370 2380 2400 2430 2610
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.9 6.9 7.5 7.1
افراد شاغل 4793.27 4859 4865 4860 4856 4827
افراد بیکار 372.36 445 448 448 356 350
دستمزد 1631.53 1659 1671 1676 1678 1665
حداقل دستمزد 850.00 849 849 848 847 841
جمعیت 31.49 32 32 32.4 32.06 32.77
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00 4025 4059 4076 4093 4007
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00 1368 1350 1341 1332 1310
هزینه زندگی خانواده 1540.00 1540 1540 1540 1540 1540
هزینه زندگی انفرادی 895.00 895 895 895 895 895
نرخ اشتغال 62.90 63.9 64 64 63.43 65
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.04 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.50 128 128 128 128 134
قیمت مصرف کننده اصلی 129.68 130 130 130 130 130
اندازه اصل تورم 2.56 3.15 3.2 3.2 2 4.25
قیمت تولید 105.58 106 106 106 106 105
قیمت صادرات 121.47 126 126 125 125 118
قیمت واردات 116.24 115 114 114 114 110
نرخ تورم (ماهانه) -0.47 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7
تورم مواد غذایی 1.65 3.79 3.84 3.87 3.9 3.96
CPI مسکن آب و برق 127.77 129 129 129 129 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.93 113 113 113 113 112
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4
نرخ بهره بین بانکی 4.14 4.95 5.5 5.5 4.71 4.8
عرضه پول M0 43282.00 43200 43180 43160 43140 42962
عرضه پول M1 79381.00 78995 79032 78993 78960 78662
عرضه پول M2 178644.00 184154 186104 186662 186717 184880
ذخایر ارزی 63595.00 65593 66093 66242 66238 65306
وام به بخش خصوصی 172731.90 172317 171783 171257 170764 166433
نرخ بهره سپرده 2.65 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 961.00 300 500 600 600 660
صادرات 4252.00 3400 3700 3500 3600 3700
واردات 3291.00 3100 3200 2900 3000 3040
حساب جاری -585.00 -190 200 200 -450 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.1 -1.6 -1.6 -3.23 -1.2
بدهی خارجی 78543.00 80566 81014 81373 81519 80930
رابطه مبادله 104.49 101 100 99.7 99.29 95.94
حواله 765.87 759 738 749 743 743
ورود توریست 4575753.00 4843900 4908500 4973100 5037700 5514900
ذخایر طلا 34.68 34.66 34.66 34.65 34.65 34.61
شاخص تروریسم 2.98 3.1 3.1 3.1 3.1 3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 243.00 1412 1350 951 1213 984
تولید نفت خام 43.00 42.66 42.87 43.08 43.28 45.11
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 26 26.1 26.2 26.3 27.1
بودجه دولت -2.60 -2.6 -2.1 -1.95 -1.81 -1.76
ارزش بودجه دولت -2053.24 -3700 -3200 -2800 -1800 -1700
هزینه های دولت 13863.60 15871 13358 14067 14462 14389
درآمدهای دولت 8117.60 8056 7918 7839 7795 7447
هزینه های مالی 7591.40 8527 8241 8100 7966 7028
مخارج نظامی 2551.30 2695 2720 2744 2769 2856
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 60.00 61.95 61.57 60.58 59.79 59.35
تولید صنعتی -1.50 -0.98 0.65 1.68 2.27 3.01
استفاده از ظرفیت 32.08 35.26 35.49 35.71 35.94 37.87
تغییرات موجودی انبار 1638.80 -1032 816 1405 338 -166
شاخص اقتصادی مقدم 3.18 4.4 3.51 3.94 4.26 3.1
آدرس های IP 1032242.00 1047085 1046955 1043948 1039222 977120
تولید فولاد 100.00 98.74 95.2 92.43 89.88 74.73
آسانی کسب و کار 58.00 54 53 53 52 44
شاخص رقابتی 4.22 4.21 4.21 4.21 4.21 4.2
رتبه رقابتی 72.00 68 68 68 68 72
تولید مس 205998.47 216000 218000 218000 204900 220000
شاخص فساد مالی 35.00 35 35 35 35 36
رتبه فساد مالی 101.00 106 107 107 107 111
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.00 84 82 82 81 85
هزینه های مصرف کننده 83031.28 81981 81479 81686 81826 81452
تسهیلات اعتباری خریدار 60917.38 61921 62787 63514 64112 65585
اعتبار بخش خصوصی 311400.80 315011 317301 318688 319441 316101
نرخ وام بانکی 0.59 0.64 0.78 0.95 1.13 2.98
قیمت گازوئیل 0.88 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 151.00 130 129 127 128 128
درجه حرارت 20.00 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09