شاخص یاب

پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.7 1.7 1.6 1.6 2.3
نرخ بیکاری 6.10 5.8 6 7 7.2 7
نرخ تورم 1.07 1.3 2 2.1 2.2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 4
موازنه تجاری 489.00 860 900 950 1280 850
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 27 27 29 29 31
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 3.30
3.3 3.31 3.32 3.34 3.38
بازار سهام 19488.34
19460 19283 19106 18933 18254
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.26
5.22 5.28 5.34 5.4 5.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.7 1.7 1.6 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
3.9 4 4.2 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 211.39
215 215 220 220 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136977.00
131403 137086 132740 142456 148271
تولید ناخالص ملی 293760.41
299489 305511 306098 305511 330439
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28975.19
30535 35116 27613 30134 37981
تولید ناخالص داخلی سرانه 6172.69
6500 6500 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236.71
12389 12388 14000 14000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9478.00
6353 6300 6268 9857 6814
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7492.00
7740 9101 7274 7792 9844
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18808.00
16759 17220 17095 19560 18625
تولید ناخالص داخلی از معادن 16694.00
17582 18136 16582 17362 19615
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6351.00
6825 7606 6490 6605 8226
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13793.00
14032 15246 13057 14345 16490
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7469.00
7085 7419 7751 7768 8025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2451.00
2380 2478 2521 2549 2681
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
5.8 6 7 7.2 7
افراد شاغل 4920.40
4800 4900 4850 4810 4950
افراد بیکار 318.80
315 320 335 325 345
دستمزد 1848.49
1650 1660 1740 1787 1700
حداقل دستمزد 930.00
850 850 900 959 900
جمعیت 31.83
32.07 32.07 32.54 32.54 33.17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00
4250 4250 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00
1100 1100 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1540.00
1650 1650 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 895.00
895 895 950 950 1000
نرخ اشتغال 64.70
63.47 64.5 63.7 63.5 65
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.07
1.3 2 2.1 2.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.47
130 130 131 132 136
قیمت مصرف کننده اصلی 132.62
132 132 132 133 134
اندازه اصل تورم 2.38
2.18 2.2 2.24 2.27 2.4
قیمت تولید 107.40
108 108 108 108 109
قیمت صادرات 119.34
116 115 115 115 115
قیمت واردات 125.11
124 123 123 124 124
نرخ تورم (ماهانه) 0.13
0.2 0.3 0.2 0.2 0.4
تورم مواد غذایی -1.05
2.4 2.4 2.6 2.6 2.5
CPI مسکن آب و برق 132.02
129 132 135 134 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.07
114 117 116 118 122
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 4
نرخ بهره بین بانکی 4.28
4.28 4.28 4.28 4.28 5.53
عرضه پول M0 47490.00
47124 47051 46964 46968 46986
عرضه پول M1 85898.00
86721 88033 89451 90839 104216
عرضه پول M2 190242.00
193191 196639 199911 203152 234539
ذخایر ارزی 60445.00
60588 60570 60465 60354 59575
وام به بخش خصوصی 181225.88
179500 180500 182000 183000 187000
نرخ بهره سپرده 2.65
2.65 2.65 2.65 2.65 3.9
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 489.00
860 900 950 1280 850
صادرات 4028.00
4500 4600 4550 4630 4800
واردات 3539.00
3320 3400 3600 3350 3670
حساب جاری -750.00
-500 -600 -700 -550 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.1
بدهی خارجی 75427.00
75828 76167 76500 77244 81802
رابطه مبادله 95.39
93.49 92.82 92.91 92.76 92.73
حواله 804.49
890 880 781 829 960
ورود توریست 4575753.00
4721800 4826500 4885825 4945150 5527500
ذخایر طلا 34.70
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
شاخص تروریسم 2.54
2.5 2.5 2.3 2.3 2.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1392.90
1610 1881 1916 1801 1813
تولید نفت خام 52.00
51.4 51.44 51.44 51.44 51.44
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50
27 27 29 29 31
بودجه دولت -3.20
-3.4 -3.4 -3.6 -3.6 -3.3
ارزش بودجه دولت -2812.28
408 600 3000 1200 1150
هزینه های دولت 14101.41
14489 19601 13597 14665 21201
درآمدهای دولت 9189.00
9000 10600 10300 9600 9850
هزینه های مالی 10368.70
8592 10000 7300 8400 8700
مخارج نظامی 1945.90
2000 2000 1920 1920 1850
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 58.50
60 60 62 62 64
استفاده از ظرفیت 32.08
33.62 33.62 33.62 33.62 33.62
تغییرات موجودی انبار 1627.31
-446 -1282 1181 1377 -520
شاخص اقتصادی مقدم 2.31
3.9 4 3.8 4.3 4.5
سرعت اینترنت 6231.99
7341 7544 7776 7967 9627
آدرس های IP 1032242.00
1081171 1093496 1094160 1100554 1121103
تولید فولاد 105.00
103 102 102 102 102
آسانی کسب و کار 58.00
60 60 63 63 64
شاخص رقابتی 4.22
4.22 4.22 4.23 4.23 4.23
رتبه رقابتی 72.00
72 72 74 74 76
تولید مس 206924.47
235000 235000 200000 215000 245000
شاخص فساد مالی 37.00
40 40 40 40 38
رتبه فساد مالی 96.00
99 99 99 99 98
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.00
85 91 93 93 98
هزینه های مصرف کننده 87105.68
85329 84910 85342 90590 91838
تسهیلات اعتباری خریدار 67011.65
68233 69855 71488 73108 88366
اعتبار بخش خصوصی 332657.20
336273 341396 346453 351433 397259
نرخ وام بانکی 0.79
0.79 0.79 0.79 0.79 2.04
قیمت گازوئیل 0.94
0.96 0.9 0.85 0.81 0.64
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50
29.5 29.5 30 30 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 151.34
77.37 142 180 130 132
درجه حرارت 20.78
19.32 20.31 20.68 20.23 20.42