پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8
نرخ بیکاری 8.00 6.1 5.8 5.6 5.5 5.7
نرخ تورم 1.18 1.2 1.6 1.8 2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 3 3 4
موازنه تجاری 592.00 950 900 860 900 850
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 26 26 26 26 27.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.24
3.25 3.28 3.32 3.35 3.5
بازار سهام 20557.35
20206 19641 19090 18556 14785
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.55
4.49 4.62 4.75 4.89 5.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
1.5 1.7 1.7 1.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20
3.3 3.6 3.7 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 192.09
200 200 200 200 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 134820.72
132800 127934 128465 133560 138990
تولید ناخالص ملی 293760.41
306289 306289 306289 306289 317787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33984.01
34000 35000 36000 37000 41500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089.40
6500 6500 6500 6500 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12071.60
13100 13100 13100 13100 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6058.00
5955 8635 5979 6024 6085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8751.00
8100 7700 7900 8050 8150
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16558.00
16000 16408 15900 16385 16116
تولید ناخالص داخلی از معادن 17438.00
17800 18000 18200 18350 18220
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7313.00
6100 6000 6520 7130 7100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14660.00
12809 13500 13700 14700 15300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7134.00
7126 7140 7155 7148 6972
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2383.00
2380 2400 2430 2470 2610
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.00
6.1 5.8 5.6 5.5 5.7
افراد شاغل 4830.40
4835 4841 4841 4840 4840
افراد بیکار 421.60
360 345 350 340 350
دستمزد 1782.69
1720 1730 1650 1660 1700
حداقل دستمزد 850.00
850 850 850 850 900
جمعیت 31.49
32.14 32.14 32.14 32.14 32.77
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00
4250 4250 4250 4250 4350
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00
1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1540.00
1650 1650 1650 1650 1700
هزینه زندگی انفرادی 895.00
895 895 895 895 895
نرخ اشتغال 61.80
64 64 63.2 64.11 65
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.18
1.2 1.6 1.8 2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.91
128 128 129 129 134
قیمت مصرف کننده اصلی 130.23
130 131 131 131 129
اندازه اصل تورم 2.18
3.2 3.2 2.43 2.74 4.25
قیمت تولید 106.14
106 106 106 107 108
قیمت صادرات 126.95
126 124 123 122 119
قیمت واردات 122.34
124 124 121 118 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.25
0.2 0.4 0.5 0.6 0.7
تورم مواد غذایی 0.22
2.3 2.4 2.6 2.6 2.5
CPI مسکن آب و برق 132.08
128 128 129 129 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.67
114 113 113 113 113
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 3 3 4
نرخ بهره بین بانکی 3.55
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
عرضه پول M0 45772.00
45997 45959 45938 45917 45667
عرضه پول M1 84574.00
85281 85357 85323 85284 84816
عرضه پول M2 189003.00
191915 193756 194359 194455 191831
ذخایر ارزی 62069.00
63624 63042 63134 63202 63282
وام به بخش خصوصی 175387.36
176181 175474 175003 174558 169079
نرخ بهره سپرده 2.65
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 592.00
950 900 860 900 850
صادرات 3983.00
4400 4580 5000 5250 5500
واردات 3391.00
3450 3680 4140 4350 4650
حساب جاری -896.00
200 200 -450 -600 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-2.65 -2.65 -2.65 -2.65 -1.2
بدهی خارجی 76889.00
76460 75642 75183 74817 72816
رابطه مبادله 103.76
103 102 101 101 100
حواله 791.30
845 870 890 880 960
ورود توریست 4575753.00
4843900 4843900 4843900 4843900 5514900
ذخایر طلا 34.68
34.67 34.66 34.66 34.65 34.62
شاخص تروریسم 2.54
3.1 3.1 3.1 3.1 3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2721.00
1092 1736 1481 1582 1554
تولید نفت خام 48.00
41.21 46.72 43.1 44.73 44.48
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
26 26 26 26 27.1
بودجه دولت -3.20
-2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.76
ارزش بودجه دولت -2388.44
-3200 -2800 -1800 -2600 -1700
هزینه های دولت 19361.53
16000 16500 18000 19000 19200
درآمدهای دولت 8092.20
7356 9213 8295 8744 8597
هزینه های مالی 9183.80
7070 9195 8114 9054 8594
مخارج نظامی 2551.30
2650 2650 2650 2650 2600
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 55.00
68 68 69 69 72
تولید صنعتی -12.40
-2.31 -0.72 -0.39 -0.3 -0.28
استفاده از ظرفیت 32.08
35.49 35.71 35.94 36.16 37.87
تغییرات موجودی انبار -2482.38
-966 -510 -373 -332 -314
شاخص اقتصادی مقدم 2.81
3.5 3.7 4 4 3.6
سرعت اینترنت 6231.99
6512 6413 6422 6447 5837
آدرس های IP 1032242.00
1046955 1043948 1039222 1033762 977120
تولید فولاد 100.00
104 102 104 103 103
آسانی کسب و کار 58.00
56 56 56 56 49
شاخص رقابتی 4.22
4.2 4.2 4.2 4.2 4.19
رتبه رقابتی 72.00
72 72 72 72 72
تولید مس 224651.43
218000 218000 220000 220000 222000
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 111
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00
82 82 81 82 85
هزینه های مصرف کننده 81644.34
85500 87000 87300 87800 88000
تسهیلات اعتباری خریدار 63167.80
64160 65325 66323 67167 69774
اعتبار بخش خصوصی 318529.30
320849 323004 324333 325058 319653
نرخ وام بانکی 0.69
0.7 0.77 0.82 0.84 0.66
قیمت گازوئیل 0.89
0.87 0.85 0.85 0.86 0.86
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50
29.5 29.5 29.5 29.5 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 151.34
180 118 77.37 142 132
درجه حرارت 20.78
20.63 19.66 19.32 20.31 20.42