شاخص یاب

پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.31 3.38 3.39 3.39 3.4 3.42
بازار سهام 19658.94 19137 18971 18805 18643 18320
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 5.49 5.55 5.61 5.67 5.8