پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 1.4 1.7 2 1.6
نرخ بیکاری 6.70 6.4 6.6 6.9 6.9 7.1
نرخ تورم 3.17 3 2.9 2.8 2.8 3.1
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.25 3.25 4
موازنه تجاری 213.00 1250 1400 1590 1590 550
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 26.19 26.81 26.87 26.93 27.3
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.25 3.21 3.18 3.14 3.11 2.75
بازار سهام 18087.42 16000 15900 15700 15500 13800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.82 5.51 5.57 5.62 5.68 6.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 1.4 1.7 2 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3 3.2 3.3 3.3 4.1
تولید ناخالص داخلی 192.09 196 196 200 200 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128361.02 127229 132799 121226 127107 138990
تولید ناخالص ملی 293760.41 302663 307146 310333 313520 392170
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26379.83 19000 28000 32000 35000 27728
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089.40 6220 6220 6226 6230 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12071.60 12300 12300 12284 12334 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8630.00 5930 5982 5955 8635 6085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6862.00 7100 8000 6600 7150 8120
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16273.00 16085 16585 15911 16547 16534
تولید ناخالص داخلی از معادن 17481.00 17040 17680 16770 17290 18220
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6159.00 6500 7100 6100 6000 7100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13320.00 13650 14500 12618 13500 15300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6828.00 6939 6941 7076 7029 7218
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2324.00 2320 2370 2380 2400 2610
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.4 6.6 6.9 6.9 7.1
افراد شاغل 4957.18 4770 4768 4768 4769 4768
افراد بیکار 349.62 443 445 448 448 350
دستمزد 1780.21 1709 1716 1725 1736 1843
حداقل دستمزد 850.00 858 865 872 880 953
جمعیت 31.49 32 32 32 32.4 32.83
هزینه زندگی خانواده 1210.40 1229 1229 1229 1229 1229
هزینه زندگی انفرادی 849.20 833 832 832 832 832
نرخ اشتغال 65.20 64.5 63.9 64 64 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3870.00 3780 3780 3780 3780 3780
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350.00 1350 1350 1350 1350 1350
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.17 3 2.9 2.8 2.8 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.70 127 128 128 128 134
قیمت مصرف کننده اصلی 129.53 130 131 132 133 141
اندازه اصل تورم 2.89 3.6 3.15 3.2 3.2 4.25
قیمت تولید 105.43 106 106 106 106 105
قیمت صادرات 111.62 112 112 111 111 104
قیمت واردات 114.29 113 113 112 112 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.35 0.36 0.36 0.36 0.5
تورم مواد غذایی 4.13 4.12 4.29 4.24 4.18 4.01
CPI Housing Utilities 127.36 128 129 130 130 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.70 113 113 113 113 113
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.25 3.25 4
نرخ بهره بین بانکی 4.68 4.95 4.95 5.5 5.5 4.8
عرضه پول M0 43766.00 41879 41791 41756 41781 41782
عرضه پول M1 77455.00 75414 76411 77219 78049 85721
عرضه پول M2 169799.00 171213 173915 176589 179241 204657
ذخایر ارزی 62157.00 61818 61120 60733 60492 59149
وام به بخش خصوصی 173695.93 170666 170626 170635 170633 170633
نرخ بهره سپرده 2.65 2.31 2.3 2.31 2.31 2.31
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 213.00 1250 1400 1590 1590 550
صادرات 3398.30 4450 4470 4490 4490 4580
واردات 3185.60 3200 3070 2900 2900 3200
حساب جاری -585.00 -250 -190 200 200 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -3.1 -3.1 -1.6 -1.6 -1.2
بدهی خارجی 78543.00 76012 77049 77266 77647 78522
رابطه مبادله 97.67 97.49 97.1 96.71 96.33 92.96
حواله 765.87 757 763 729 759 782
ورود توریست 4575753.00 4760022 4856740 4925834 4994929 5672348
ذخایر طلا 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68 34.68
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2051.00 1754 1763 1803 1781 1780
تولید نفت خام 43.00 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83
شاخص تروریسم 2.98 3.09 3.01 3.01 3.01 3.11
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 26.19 26.81 26.87 26.93 27.3
بودجه دولت -2.60 -1.69 -2.6 -1.65 -1.51 -1.76
ارزش بودجه دولت -3864.88 -1335 -1521 -1599 -1549 -1551
هزینه های دولت 13863.60 14667 15872 12579 14439 14410
درآمدهای دولت 8394.50 8160 8410 8348 8311 8320
هزینه های مالی 9774.50 7610 7612 7603 7605 7604
مخارج نظامی 2551.30 2844 2718 2748 2777 2865
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 53.00 57.17 59 59.61 59.64 59.25
تولید صنعتی 1.97 9.1 9.44 9.61 9.64 9.63
استفاده از ظرفیت 32.08 33.6 33.62 33.61 33.62 33.62
تغییرات موجودی انبار 1638.80 -150 -1127 861 1919 -290
شاخص اقتصادی مقدم 1.55 4.2 4.4 3.84 3.87 3.1
آسانی کسب و کار 54.00 54 54 53 53 44
شاخص رقابتی 4.23 4.19 4.19 4.21 4.21 4.19
رتبه رقابتی 67.00 71 71 66 64 63
تولید مس 209859.19 214900 216000 218000 218000 220000
شاخص فساد مالی 35.00 35 35 35 35 36
رتبه فساد مالی 101.00 104 108 109 110 120
تولید فولاد 115.00 95.95 95.14 94.9 94.84 94.82
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.00 89.44 86.98 96.4 97.38 97.61
هزینه های مصرف کننده 83031.28 82156 80943 80820 81826 81937
تسهیلات اعتباری خریدار 59805.82 60920 62054 63170 64266 74234
اعتبار بخش خصوصی 308497.20 307878 310166 312381 314532 332928
نرخ وام بانکی 0.57 0.6 0.73 0.9 1.09 3.16
قیمت گازوئیل 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28.67 28.75 28.94 29.12 29.84
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18