شاخص یاب

پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.7 1.6 1.6 1.4 2.3
نرخ بیکاری 6.40 6.6 7 6.8 7.2 7.2
نرخ تورم 1.84 2 2.1 2.2 2.2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 4
موازنه تجاری 462.80 1200 950 1280 1180 1130
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 27 29 29 29 31
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 3.38
3.32 3.33 3.34 3.35 3.4
بازار سهام 19046.65
19382 19202 19024 18846 18154
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43
5.4 5.46 5.52 5.58 5.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
1.7 1.6 1.6 1.4 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
4 4.2 4 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی 211.39
215 220 220 220 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136977.00
137086 132740 142456 142182 148271
تولید ناخالص ملی 293760.41
305511 306098 305511 304923 330439
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28975.19
35116 27613 30134 30076 37981
تولید ناخالص داخلی سرانه 6172.69
6500 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236.71
12388 14000 14000 14000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9478.00
6024 6268 6400 6594 6085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7492.00
9101 7274 7792 7777 9844
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18808.00
17220 17095 19560 19523 18625
تولید ناخالص داخلی از معادن 16694.00
18136 16582 17362 17328 19615
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6351.00
7606 6490 6605 6592 8226
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13793.00
15246 13057 14345 14317 16490
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7469.00
7419 7751 7768 7753 8025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2451.00
2478 2521 2549 2544 2681
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.40
6.6 7 6.8 7.2 7.2
افراد شاغل 4889.90
4900 4850 4810 4800 4950
افراد بیکار 335.80
325 335 325 330 345
دستمزد 1636.50
1660 1740 1734 1739 1700
حداقل دستمزد 930.00
850 900 953 961 900
جمعیت 31.83
32.07 32.54 32.54 32.54 33.17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00
4250 4350 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00
1100 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1710.00
1650 1740 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 995.00
995 950 950 950 1000
نرخ اشتغال 63.00
64.5 63.7 63.5 62.9 65
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.84
2 2.1 2.2 2.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.74
130 131 132 133 136
قیمت مصرف کننده اصلی 132.89
132 132 133 135 134
اندازه اصل تورم 2.48
2.2 2.24 2.27 2.53 2.4
قیمت تولید 108.49
108 108 108 108 109
قیمت صادرات 114.10
113 113 113 113 113
قیمت واردات 125.10
125 125 125 125 125
نرخ تورم (ماهانه) 0.08
0.3 0.2 0.2 0.17 0.4
تورم مواد غذایی 0.81
2.4 3.6 2.6 2.5 2.5
CPI مسکن آب و برق 132.26
132 135 134 135 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.20
117 116 118 119 122
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.75
2.75 2.75 2.75 2.75 4
نرخ بهره بین بانکی 4.67
4.67 4.67 4.67 4.67 5.92
عرضه پول M0 47208.00
47114 47028 47034 47058 47051
عرضه پول M1 88081.00
89692 91220 92783 94328 107792
عرضه پول M2 193053.00
196104 199307 202507 205690 233504
ذخایر ارزی 58533.00
57851 57216 56688 56261 54744
وام به بخش خصوصی 183580.45
180500 182000 183000 193228 187000
نرخ بهره سپرده 2.65
2.65 2.65 2.65 2.65 3.9
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 462.80
1200 950 1280 1180 1130
صادرات 3828.20
4600 4550 4630 4680 4800
واردات 3365.40
3400 3600 3350 3500 3670
حساب جاری -750.00
-600 -700 -550 -650 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30
-1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1
بدهی خارجی 75427.00
76167 76500 74266 74459 74102
رابطه مبادله 91.21
90.35 90.31 90.31 90.29 90.29
حواله 804.49
880 781 829 832 960
ورود توریست 4575753.00
4826500 4885825 4945150 5004475 5527500
ذخایر طلا 34.70
34.7 34.7 34.7 34.7 34.7
شاخص تروریسم 2.54
2.5 2.3 2.3 2.3 2.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1392.90
1881 1916 1801 1779 1813
تولید نفت خام 42.00
43.76 43.82 43.81 43.81 43.81
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50
27 29 29 29 31
بودجه دولت -3.20
-3.4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
ارزش بودجه دولت -2600.53
600 3000 1200 1100 1150
هزینه های دولت 14101.41
19601 13597 14665 14637 21201
درآمدهای دولت 9392.60
10600 10300 9600 9750 9850
هزینه های مالی 9072.10
10000 7300 8400 8650 8700
مخارج نظامی 1945.90
2000 1920 1920 1920 1850
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 52.40
54 56 58 60 65
تولید صنعتی 1.73
2.4 0.9 1.4 3.1 2.6
تغییرات موجودی انبار 1627.31
-1282 1181 1377 -282 -520
شاخص اقتصادی مقدم 2.13
3.4 3.6 3.4 3.6 4.2
سرعت اینترنت 6231.99
7544 7776 7967 8135 9627
آدرس های IP 1032242.00
1093496 1094160 1100554 1101956 1121103
تولید فولاد 100.00
101 101 101 101 101
آسانی کسب و کار 68.00
60 63 63 63 64
شاخص رقابتی 61.26
61.76 61.76 61.76 61.76 64.26
رتبه رقابتی 63.00
63 63 63 63 63
تولید مس 207160.52
235000 200000 215000 220000 245000
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00
91 93 93 95 98
هزینه های مصرف کننده 87105.68
84910 85342 90590 90416 91838
تسهیلات اعتباری خریدار 68461.48
70173 71892 73601 75294 89749
اعتبار بخش خصوصی 338915.00
345045 351021 356897 362682 410800
نرخ وام بانکی 0.85
0.8 0.8 0.8 0.8 2.05
قیمت گازوئیل 0.94
0.93 0.91 0.89 0.87 0.81
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 151.34
142 180 130 131 132
درجه حرارت 20.78
20.31 20.68 20.23 20.23 20.42