پرو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8
نرخ بیکاری 6.50 6.1 5.8 5.6 5.5 5.7
نرخ تورم 1.37 2 2.5 2.4 2.4 2.7
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 4
موازنه تجاری 587.60 950 900 860 900 850
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 24.12 24.75 25.37 26 27.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 3.21
3.25 3.28 3.32 3.35 3.5
بازار سهام 20934.58
20206 19641 19090 18556 14785
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.46
4.98 5.03 5.08 5.95 5.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
1.5 1.7 1.7 1.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
3.3 3.6 3.7 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 192.09
200 200 200 200 211
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128410.00
132800 128834 128465 133560 138990
تولید ناخالص ملی 293760.41
289145 294860 300574 306289 317787
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29583.43
34000 35000 36000 37000 41500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089.40
6018 6054 6089 6500 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12071.60
11989 12050 12112 13100 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6144.00
5955 8635 5979 6024 6085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7551.00
8100 7700 7900 8050 8150
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16237.00
16000 16903 15900 16801 16531
تولید ناخالص داخلی از معادن 17268.00
17800 18000 18200 18350 18220
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6694.00
6100 6000 6520 7130 7100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13766.00
12724 13500 13700 14700 15300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6915.00
6856 6832 6810 6789 6654
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2337.00
2380 2400 2430 2470 2610
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 6.50
6.1 5.8 5.6 5.5 5.7
افراد شاغل 4961.65
4891 4885 4883 4880 4845
افراد بیکار 365.60
360 345 350 340 350
دستمزد 1649.72
1692 1712 1721 1725 1709
حداقل دستمزد 850.00
850 850 850 850 900
جمعیت 31.49
32 32.4 32.06 32.14 32.77
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190.00
4042 4059 4076 4093 4007
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220.00
1359 1350 1341 1332 1310
هزینه زندگی خانواده 1540.00
1540 1540 1540 1540 1540
هزینه زندگی انفرادی 895.00
895 895 895 895 895
نرخ اشتغال 64.90
64 64 63.68 63.58 65
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.37
2 2.5 2.4 2.4 2.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.44
128 128 127 127 134
قیمت مصرف کننده اصلی 129.85
130 130 130 130 128
اندازه اصل تورم 2.33
3.2 3.2 1.34 1.12 4.25
قیمت تولید 105.47
106 106 106 107 108
قیمت صادرات 124.86
127 127 126 126 117
قیمت واردات 118.24
119 119 118 118 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.16
0.2 0.4 0.5 0.6 0.7
تورم مواد غذایی 0.31
2.3 2.4 2.6 2.6 2.5
CPI مسکن آب و برق 129.62
128 128 129 129 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.42
115 114 114 114 113
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.00
3 3 3 3 4
نرخ بهره بین بانکی 3.84
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
عرضه پول M0 43709.00
43609 43589 43570 43550 43393
عرضه پول M1 81600.00
81660 81621 81587 81552 81276
عرضه پول M2 181722.00
184492 184912 184919 184781 183093
ذخایر ارزی 63731.00
63695 63657 63578 63479 62119
وام به بخش خصوصی 176759.78
174203 173478 172968 172487 168732
نرخ بهره سپرده 2.65
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 587.60
950 900 860 900 850
صادرات 4111.20
4400 4580 5000 5250 5500
واردات 3523.60
3450 3680 4140 4350 4650
حساب جاری -655.55
200 200 -450 -600 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80
-1.6 -1.6 -3.4 -3.23 -1.2
بدهی خارجی 80200.00
82273 82777 83061 83216 82726
رابطه مبادله 105.60
105 105 104 104 98.75
حواله 781.84
845 870 890 880 960
ورود توریست 4575753.00
4523875 4630550 4737225 4843900 5514900
ذخایر طلا 34.68
34.67 34.66 34.66 34.65 34.62
شاخص تروریسم 2.54
3.1 3.1 3.1 3.1 3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 243.00
1350 951 1213 1190 984
تولید نفت خام 43.00
42.87 43.08 43.28 43.49 45.11
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60
24.12 24.75 25.37 26 27.1
بودجه دولت -2.60
-1.91 -2.02 -2.13 -2.5 -1.76
ارزش بودجه دولت -8278.40
-3200 -2800 -1800 -2600 -1700
هزینه های دولت 14093.33
16000 16500 18000 19000 19200
درآمدهای دولت 10844.50
9741 9447 9427 9425 8954
هزینه های مالی 14650.90
10063 10269 10100 10141 8937
مخارج نظامی 2551.30
2650 2650 2650 2650 2600
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 64.00
68 68 69 69 72
تولید صنعتی 1.79
3.03 3.13 3.13 3.11 3.09
استفاده از ظرفیت 32.08
35.49 35.71 35.94 36.16 37.87
تغییرات موجودی انبار -14.42
890 635 255 -1369 -747
شاخص اقتصادی مقدم 1.78
3.5 3.7 4 4 3.6
سرعت اینترنت 6231.99
6512 6413 6422 6447 5837
آدرس های IP 1032242.00
1046955 1043948 1039222 1033762 977120
تولید فولاد 100.00
96.38 93.54 90.92 88.53 75.41
آسانی کسب و کار 58.00
57 56 56 56 49
شاخص رقابتی 4.22
4.21 4.21 4.21 4.21 4.2
رتبه رقابتی 72.00
68 68 68 68 72
تولید مس 206328.46
218000 218000 220000 220000 222000
شاخص فساد مالی 35.00
36 35 35 35 36
رتبه فساد مالی 101.00
107 97 101 106 111
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.00
82 82 81 82 85
هزینه های مصرف کننده 83494.93
85500 87000 87300 87800 88000
تسهیلات اعتباری خریدار 62341.94
64655 66172 67487 68619 72951
اعتبار بخش خصوصی 315876.90
322053 324983 326849 327956 326176
نرخ وام بانکی 0.62
0.72 0.87 1.05 1.24 3.68
قیمت گازوئیل 0.87
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 151.34
180 118 77.37 142 132
درجه حرارت 20.78
20.63 19.66 19.32 20.31 20.42