شاخص یاب

پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6028 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
نرخ تورم 3.2 2018-12
نرخ بهره 5.25 2019-01
موازنه تجاری -474465 2018-12
حساب جاری -339 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 29.73 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10800544 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50075362 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2968456797 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3144232362 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10275217431 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24592922659 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3550193212 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
حداقل دستمزد 2113 2019-01
جمعیت 6.85 2017-12
افراد شاغل 3285378 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 207732 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 275 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 3 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2018-12
تورم مواد غذایی -0.6 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
قیمت تولید 124 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.76 2016-12
ذخایر ارزی 6724 2018-12
عرضه پول M0 11702356 2018-11
عرضه پول M1 27317934 2018-11
عرضه پول M2 46090832 2018-11
عرضه پول M3 81145618 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -474465 2018-12
حساب جاری -339 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2017-12
صادرات 568821 2018-12
واردات 1043286 2018-12
ذخایر طلا 8.2 2018-12
گردش سرمایه 750 2018-09
بدهی خارجی 6394350 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 228 2018-09
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7839 2018-10
هزینه های دولت 6246659 2018-09
مخارج نظامی 333 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1820558 2018-09
شاخص رقابتی 53.38 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.3 2018-09
تولید فولاد 3 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37266801 2018-09
قیمت گازوئیل 0.78 2018-12