شاخص یاب

پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2018-03
نرخ بیکاری 7.6 2017-09
نرخ تورم 4.4 2018-06
نرخ بهره 5.25 2018-06
موازنه تجاری -172760 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5710 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 29.73 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9977808 میلیون - PYG 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52674974 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5912299 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2884296 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10243539 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23552943 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4747862 PYG هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-09
حداقل دستمزد 2041 PYG هزار / ماه 2018-06
جمعیت 6.85 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1126552 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2338000 PYG / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1445700 PYG / ماه 2017-12
افراد بیکار 93052 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400 PYG / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 270 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000 PYG / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.7 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 4.2 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-06
قیمت تولید 121 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
ذخایر ارزی 7034 USD - میلیون 2018-06
عرضه پول M0 11569284 میلیون - PYG 2018-05
عرضه پول M1 28045296 میلیون - PYG 2018-05
عرضه پول M2 46120789 میلیون - PYG 2018-05
عرضه پول M3 82512233 میلیون - PYG 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -172760 USD هزاران نفر 2018-06
صادرات 753901 USD هزاران نفر 2018-06
واردات 926660 USD هزاران نفر 2018-06
حساب جاری -114 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
ذخایر طلا 8.2 تن 2018-06
گردش سرمایه -222 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 5614580 هزار تومان 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.5 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7754 USD - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 5880172 PYG - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 333 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1579820 میلیون - PYG 2018-03
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 108 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 12.3 % 2018-04
تولید فولاد 1 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37230560 PYG - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.78 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12