پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-09
نرخ بیکاری 7.6 2017-09
نرخ تورم 4.1 2018-02
نرخ بهره 5.25 2018-02
موازنه تجاری -182655 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5540 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 27.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1636 میلیون - PYG 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8878 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7606171586 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1130137684 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368362977 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 916303364 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3343168721 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 749160676 PYG هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-09
حداقل دستمزد 2041 PYG هزار / ماه 2018-02
جمعیت 6.86 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1126552 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2338000 PYG / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1445700 PYG / ماه 2017-12
افراد بیکار 93052 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400 PYG / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 260 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000 PYG / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 % 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 3.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 5.9 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 550 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -182655 USD هزاران نفر 2018-02
صادرات 741022 USD هزاران نفر 2018-02
واردات 923678 USD هزاران نفر 2018-02
حساب جاری -59.2 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
حواله 743 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 8.19 تن 2017-12
بدهی خارجی 5600961 هزار تومان 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12247 هزار تومان 2017-09
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7168 USD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 4515849 PYG - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 360 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 221749 میلیون - PYG 2017-09
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 108 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 % 2018-01
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 28220757 PYG - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.77 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12