پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-06
نرخ بیکاری 8.9 2017-06
نرخ تورم 4.2 2017-09
نرخ بهره 5.25 2017-09
موازنه تجاری -271772 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 5619 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 27.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6294933 میلیون - PYG 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8878 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7363736160 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1394320745 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 289801479 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 781139101 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3184403497 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 794192381 PYG هزار 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-06
حداقل دستمزد 2041 PYG هزار / ماه 2017-07
جمعیت 6.86 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1136393 2017-06
هزینه زندگی خانواده 2009245 PYG / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1325964 PYG / ماه 2016-12
افراد بیکار 111473 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4476200 PYG / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 257 نقاط شاخص 2016-08
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440200 PYG / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.2 % 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 155 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 4.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 152 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 159 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 6.8 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 528 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -271772 USD هزاران نفر 2017-09
صادرات 678452 USD هزاران نفر 2017-09
واردات 950224 USD هزاران نفر 2017-09
حساب جاری -324 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
حواله 743 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 8.19 تن 2017-06
بدهی خارجی 5540885 هزار تومان 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -21975 هزار تومان 2015-12
شاخص تروریسم 3.84 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 6122 USD - میلیون 2016-10
هزینه های دولت 4652062 PYG - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 360 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 145516 میلیون - PYG 2017-06
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 106 2016-12
تولید فولاد 2 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 26254360 PYG - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.69 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12