شاخص یاب

پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2018-03
نرخ بیکاری 7.6 2017-09
نرخ تورم 3.9 2018-08
نرخ بهره 5.25 2018-09
موازنه تجاری -439450 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5843 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 29.73 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9977808 میلیون - PYG 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52674974 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5912299 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2884296 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10243539 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23552943 PYG هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4747862 PYG هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-09
حداقل دستمزد 2113 PYG هزار / ماه 2018-08
جمعیت 6.85 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1126552 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2338000 PYG / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1445700 PYG / ماه 2017-12
افراد بیکار 93052 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400 PYG / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 270 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000 PYG / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
قیمت تولید 121 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-09
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
ذخایر ارزی 6784 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M0 11599726 میلیون - PYG 2018-07
عرضه پول M1 27776566 میلیون - PYG 2018-07
عرضه پول M2 46092727 میلیون - PYG 2018-07
عرضه پول M3 80745060 میلیون - PYG 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -439450 USD هزاران نفر 2018-08
صادرات 718622 USD هزاران نفر 2018-08
واردات 1158074 USD هزاران نفر 2018-08
حساب جاری -114 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 % 2017-12
ذخایر طلا 8.2 تن 2018-06
گردش سرمایه -222 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 6205068 هزار تومان 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.5 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7698 USD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 5880172 PYG - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 333 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1579820 میلیون - PYG 2018-03
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 108 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 % 2018-05
تولید فولاد 1 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37230560 PYG - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.77 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12