شاخص یاب

پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-06
نرخ بیکاری 7.6 2017-09
نرخ تورم 4.1 2018-10
نرخ بهره 5.25 2018-10
موازنه تجاری -429774 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5915 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 29.73 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8994503 میلیون - PYG 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52767009 PYG هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4281670 PYG هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3362327 PYG هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10589803 PYG هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24884556 PYG هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4080931 PYG هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-09
حداقل دستمزد 2113 PYG هزار / ماه 2018-10
جمعیت 6.85 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1126552 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2556300 PYG / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 PYG / ماه 2018-12
افراد بیکار 93052 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 PYG / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 275 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 PYG / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 % 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
قیمت تولید 122 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
ذخایر ارزی 6522 USD - میلیون 2018-10
عرضه پول M0 11535551 میلیون - PYG 2018-09
عرضه پول M1 27264442 میلیون - PYG 2018-09
عرضه پول M2 45997740 میلیون - PYG 2018-09
عرضه پول M3 81286398 میلیون - PYG 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -429774 USD هزاران نفر 2018-10
صادرات 757561 USD هزاران نفر 2018-10
واردات 1187335 USD هزاران نفر 2018-10
حساب جاری 344 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 % 2017-12
ذخایر طلا 8.2 تن 2018-09
گردش سرمایه 97.1 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 6223038 هزار تومان 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.8 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7789 USD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 5520199 PYG - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 333 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 3349275 میلیون - PYG 2018-06
شاخص رقابتی 53.38 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 % 2018-08
تولید فولاد 2 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 33207177 PYG - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12