پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-09
نرخ بیکاری 8.9 2017-06
نرخ تورم 4.6 2017-11
نرخ بهره 5.25 2017-12
موازنه تجاری -477425 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5607 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 27.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6294933 میلیون - PYG 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8878 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7363736160 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1394320745 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 289801479 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 781139101 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3184403497 PYG هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 794192381 PYG هزار 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-06
حداقل دستمزد 2041 PYG هزار / ماه 2017-12
جمعیت 6.86 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1136393 2017-06
هزینه زندگی خانواده 2338000 PYG / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1445700 PYG / ماه 2017-12
افراد بیکار 111473 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400 PYG / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 260 نقاط شاخص 2017-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000 PYG / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 % 2017-11
قیمت مصرف کننده اصلی 157 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 3.9 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 159 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 8.1 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 528 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -477425 USD هزاران نفر 2017-12
صادرات 598875 USD هزاران نفر 2017-12
واردات 1076300 USD هزاران نفر 2017-12
حساب جاری -59.2 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
حواله 743 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 8.19 تن 2017-12
بدهی خارجی 5579692 هزار تومان 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44856 هزار تومان 2016-12
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7052 USD - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 4652062 PYG - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 360 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 145516 میلیون - PYG 2017-06
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 108 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.3 % 2017-10
تولید فولاد 5 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 26254360 PYG - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12