شاخص یاب

پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.7 1.7 1 1.1 1.4
نرخ بیکاری 7.60 7.8 7 8.3 8.4 7.4
نرخ تورم 4.40 3.8 4.5 4.6 4.4 4.4
نرخ بهره 5.25 5.25 5.5 5.5 6.25 6.5
موازنه تجاری -172760.00 -198287 -221442 -186344 -188236 -94284
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 25.95 24.5 35.5 25.3 22
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 5731.12
5750 5813 5876 5940 6203
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00
1.7 1.7 1 1.1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.8 3.8 3.5 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 29.73
27.22 27.25 33 33 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9977807.52
10640321 10756702 10327031 9294702 11589701
تولید ناخالص داخلی سرانه 3905.93
4210 4210 4300 4300 4400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827.00
8900 8900 9100 9100 9400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52674974.00
50255408 55249412 54518598 51036657 59527927
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5912299.00
2877551 3691145 6119229 4398032 3976987
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2884295.86
3229250 3166924 2985246 2770195 3412171
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10243539.11
10638992 11104112 10602063 10036839 11964014
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23552943.25
24067096 27071993 24377296 24109001 29168448
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4747862.00
3830333 4411606 4914037 4234044 4753241
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.60
7.8 7 8.3 8.4 7.4
حداقل دستمزد 2041.12
2110 2110 2110 2041 2250
جمعیت 6.85
6.93 6.92 6.94 6.96 7.13
افراد بیکار 93052.00
95812 95300 101517 105372 98377
هزینه زندگی خانواده 2338000.00
2338000 2338000 2438000 2338000 2438000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00
5038400 5038400 5038400 4688145 5068400
دستمزد در تولید 269.90
278 278 290 283 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00
2752000 2752000 2752000 2511096 2800000
افراد شاغل 1126552.00
1134081 1133442 1133935 1133648 1133739
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.40
3.8 4.5 4.6 4.4 4.4
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60
101 102 103 104 106
اندازه اصل تورم 2.70
2.14 2 1.95 1.93 1.92
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.35 0.32 0.34 0.33 0.33
قیمت تولید 121.10
123 124 124 125 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.06 3.11 3.13 3.13 3.14
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.55
109 109 110 110 112
تورم مواد غذایی 4.20
6 5.5 6 4.71 6
CPI مسکن آب و برق 101.40
165 166 106 106 182
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90
125 127 108 112 138
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90
158 162 106 106 177
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.5 5.5 6.25 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
3.76 4.01 4.01 4.76 5.01
عرضه پول M0 11573658.00
11609421 11611099 11610380 11610398 11610408
عرضه پول M1 27835140.00
28507324 29002160 29486559 29969317 34678359
عرضه پول M2 46057460.00
47098824 47994588 48880176 49761768 58357188
عرضه پول M3 81205001.00
83578147 85029225 86506660 87994435 102320729
ذخایر ارزی 7033.70
7020 7022 7022 7022 7022
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -172760.00
-198287 -221442 -186344 -188236 -94284
صادرات 753901.00
731589 720000 756559 755970 850000
واردات 926660.00
929876 938537 942903 944206 944284
حساب جاری -113.80
-190 -266 -179 -219 -216
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
-0.19 0.85 -1.04 0.93 0.61
ذخایر طلا 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
شاخص تروریسم 3.60
3.9 3.75 3.74 3.73 3.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.50
88.51 86.54 85.81 86.19 86.32
بدهی خارجی 5614580.00
5630000 5710000 5615905 5615901 5970000
گردش سرمایه -222.00
-62.92 108 -87.29 -3.74 -17.31
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10
25.95 24.5 35.5 25.3 22
بودجه دولت -1.50
-1.56 -1.66 -1.64 -1.61 -1.62
مخارج نظامی 333.30
347 343 348 353 343
هزینه های دولت 5880172.10
5734540 7843737 6085978 5857771 8451156
بدهی های دولت 7754.30
8207 8419 8627 8833 10761
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1333 1332 1333 1333 1333
آدرس های IP 206156.00
155376 151963 149682 148157 145167
شاخص اقتصادی مقدم 12.30
3.4 3.6 3.7 3.8 4
تولید فولاد 1.00
2.82 2.6 2.58 2.6 2.6
آسانی کسب و کار 108.00
98 95 97 99 107
شاخص فساد مالی 29.00
29 28 28 28 30
رتبه فساد مالی 135.00
135 139 138 137 128
تغییرات موجودی انبار 1579820.48
1250000 1540000 1158912 790067 346544
شاخص رقابتی 3.71
3.62 3.62 3.69 3.71 3.71
رتبه رقابتی 112.00
117 117 116 116 121
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.78
0.74 0.7 0.66 0.62 0.35
هزینه های مصرف کننده 37230560.26
35886847 38659766 38533630 36802023 41653579
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
25.5 25.5 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 204.49
45.84 121 116 96.27 93.41
درجه حرارت 27.93
20.27 25.71 26.76 23.8 23.82