پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.6 0.9 1.2 1.3
نرخ بیکاری 8.90 8.5 8.5 7.5 7 7.4
نرخ تورم 4.60 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 6.5
موازنه تجاری -477424.92 -296186 -191836 -138120 -109950 -79139
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 25.02 25.95 26.87 27.8 37.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 5607.00
5711 5817 5925 6036 6498
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1.6 1.6 0.9 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.7 3.8 4 4.3 3.6
تولید ناخالص داخلی 27.44
28.02 27.75 27.47 30 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6294933.00
7496642 6607019 6718744 7815449 7227937
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928.30
3988 3975 3962 4210 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8877.60
9001 8963 8924 8886 8614
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7363736160.00
7923660124 7587934198 7444854120 7589543050 7551004720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1394320745.00
1605474985 1401650435 1294764981 1443479457 1395606245
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 289801479.00
313674659 304949632 306009553 308879485 301473594
تولید ناخالص داخلی از ساخت 781139101.00
906303404 816731789 818722241 845560348 832082587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3184403497.00
3289351040 3216724901 3157979801 3310162347 3252628800
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 794192381.00
824509675 815301797 811512695 805385750 795099579
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.90
8.5 8.5 7.5 7 7.4
حداقل دستمزد 2041.12
2040 2040 2039 2038 2032
جمعیت 6.86
7.4 7.4 6.92 6.95 7.22
هزینه زندگی خانواده 2338000.00
2338000 2338000 2338000 2338000 2338000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
افراد بیکار 111473.00
92376 99503 89856 84841 85201
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00
4665168 4680206 4695245 4710284 4659643
دستمزد در تولید 259.80
262 262 261 261 258
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00
2526010 2530506 2535001 2539496 2571093
افراد شاغل 1136393.00
1130650 1129792 1127708 1125827 1110882
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.60
3.6 3.7 3.7 3.6 3.7
قیمت مصرف کننده اصلی 157.10
158 159 160 160 160
اندازه اصل تورم 3.90
4.29 4.89 5.52 6.08 7.76
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.33 0.36 0.37 0.36 0.36
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 527.63
529 531 530 529 526
تورم مواد غذایی 8.10
7.79 7.93 7.97 8 8.08
CPI مسکن آب و برق 159.20
159 159 159 159 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.10
121 121 121 121 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155.10
152 152 152 152 154
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.25 5.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
4.15 4.41 4.67 4.94 6.34
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -477424.92
-296186 -191836 -138120 -109950 -79139
صادرات 598874.84
608169 586132 575312 720000 850000
واردات 1076299.76
1069081 1054148 1039797 1026014 927657
حساب جاری -59.20
57.7 -52.05 17.39 73.91 37.14
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
-0.66 -0.19 0.26 0.73 -1.25
حواله 743.00
716 698 680 662 623
ذخایر طلا 8.19
8.03 7.89 7.74 7.6 6.62
شاخص تروریسم 3.60
3.82 3.61 3.39 3.18 1.29
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44856.00
66459 67528 67116 66756 66953
بدهی خارجی 5579692.00
5540000 5580000 5630000 5710000 5970000
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80
25.02 25.95 26.87 27.8 37.7
بودجه دولت -1.40
-0.98 -0.85 -0.72 -0.6 0.1
مخارج نظامی 360.20
364 358 351 345 286
بدهی های دولت 7051.90
7052 7032 7008 6982 6770
هزینه های دولت 4652062.00
4383718 4731100 4166933 5220044 4958929
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1186 1160 1136 1119 1011
آدرس های IP 206156.00
133067 122202 115228 110395 105552
شاخص اقتصادی مقدم 6.30
4.08 4.05 4 3.96 3.92
تولید فولاد 5.00
5.26 5.39 5.46 5.51 5.58
آسانی کسب و کار 108.00
107 106 105 104 107
شاخص فساد مالی 30.00
28 29 30 30 26
رتبه فساد مالی 123.00
126 124 122 119 124
تغییرات موجودی انبار 145516.00
110285 153574 95602 74965 109834
شاخص رقابتی 3.71
3.65 3.65 3.65 3.73 3.7
رتبه رقابتی 112.00
117 117 117 116 119
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.70
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
هزینه های مصرف کننده 26254360.00
27319471 27012541 27609647 27715164 27313841
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
11 11 11 11 14
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 204.49
115 83.54 45.84 121 93.41
درجه حرارت 27.93
26.71 20.5 20.27 25.71 23.82