پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 1.8 1.6 1.6 0.9 1.3
نرخ بیکاری 8.90 8.6 8.5 8.5 7.5 7.4
نرخ تورم 4.90 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6.5
موازنه تجاری -337751.65 -179637 -124412 -98794 -86681 -75850
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 27.8 28.95 30.1 31.25 37.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 5641.00 5580 5530 5470 5415 4794
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 1.8 1.6 1.6 0.9 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 3.6 3.7 3.8 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 27.44 29 26.3 25.4 24.5 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6294933.00 8286959 7496642 6607019 6718744 7227937
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928.30 4129 3948 3947 3945 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8877.60 8886 8873 8861 8848 8614
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7363736160.00 7718832117 7923660124 7587934198 7444854120 7551004720
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1394320745.00 1478629497 1605474985 1401650435 1294764981 1395606245
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 289801479.00 317159640 313674659 304949632 306009553 301473594
تولید ناخالص داخلی از ساخت 781139101.00 858528283 906303404 816731789 818722241 832082587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3184403497.00 3357846460 3289351040 3216724901 3157979801 3252628800
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 794192381.00 805162958 824509675 815301797 811512695 795099579
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 8.6 8.5 8.5 7.5 7.4
حداقل دستمزد 2041.12 2040 2039 2039 2038 2031
جمعیت 6.86 7 7.4 7.4 7.02 7.22
هزینه زندگی خانواده 2338000.00 2338000 2338000 2338000 2338000 2338000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00 1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
افراد بیکار 111473.00 85083 92376 99503 89856 85201
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00 4650129 4680206 4695245 4710284 4659643
دستمزد در تولید 257.20 272 273 273 274 271
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00 2521515 2530506 2535001 2539496 2571093
افراد شاغل 1136393.00 1133574 1130650 1129792 1127708 1110882
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.90 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7
قیمت مصرف کننده اصلی 155.80 156 157 157 157 157
اندازه اصل تورم 4.10 4.65 5.16 5.72 6.23 7.85
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.64 0.6 0.6 0.6 0.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 527.63 529 529 531 530 526
تورم مواد غذایی 9.30 6.91 7.3 7.52 7.68 8.03
CPI مسکن آب و برق 158.80 159 159 159 158 158
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.90 121 121 121 121 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.20 152 152 152 152 154
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76 4.94 5.11 5.28 5.45 6.34
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -337751.65 -179637 -124412 -98794 -86681 -75850
صادرات 698558.61 750000 617390 605322 590876 850000
واردات 1036310.26 1007346 1005858 993967 980446 870726
حساب جاری -324.30 129 95.57 -76.55 -14.34 36.85
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.73 0.43 0.12 -0.17 -1.25
حواله 743.00 662 654 645 637 623
ذخایر طلا 8.19 7.87 7.71 7.56 7.41 6.3
شاخص تروریسم 3.84 4.36 4.32 4.29 4.25 2.87
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -21975.00 61977 64151 65524 64611 64485
بدهی خارجی 5579692.00 5490000 5540000 5580000 5630000 5970000
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 27.8 28.95 30.1 31.25 37.7
بودجه دولت -1.40 -0.6 -0.61 -0.61 -0.62 0.1
مخارج نظامی 360.20 345 342 340 337 286
بدهی های دولت 7051.90 7070 7062 7043 7020 6783
هزینه های دولت 4652062.00 5401063 4383718 4731100 4166933 4958929
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1375.35 1205 1186 1160 1136 1011
آدرس های IP 206156.00 148398 133067 122202 115228 105552
شاخص اقتصادی مقدم 0.80 5.84 6.76 7.53 8.2 11.38
تولید فولاد 5.00 3.76 4.44 4.86 5.12 5.53
آسانی کسب و کار 108.00 108 107 106 105 107
شاخص فساد مالی 30.00 30 30 30 29 26
رتبه فساد مالی 123.00 119 120 121 122 124
تغییرات موجودی انبار 145516.00 126845 110285 153574 95602 109834
شاخص رقابتی 3.71 3.65 3.65 3.65 3.65 3.7
رتبه رقابتی 112.00 117 117 117 117 119
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت گازوئیل 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
هزینه های مصرف کننده 26254360.00 28301190 27319471 27012541 27609647 27313841
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 11 11 12 12 14
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 204.00 95.72 95.83 95.98 95.91 95.91
درجه حرارت 27.00 23.61 22.27 22.62 23.54 22.9