پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 1.1 1.8 1.6 1.6 1.3
نرخ بیکاری 8.40 8.8 8.6 8.5 8.5 7.4
نرخ تورم 4.00 3.2 3.4 3.8 4.2 3.5
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6
موازنه تجاری -316259.00 33439 -36416 -54794 -64706 -74259
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24.19 25.17 25.4 25.63 25.29
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 5652.00 5587 5530 5474 5417 4797
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.40 1.1 1.8 1.6 1.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 4.2 4 3.7 4.6 3
تولید ناخالص داخلی 27.44 29 29 26.1 25.21 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7081266.86 7178431 7179085 7179141 7179146 7179146
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928.30 4129 4129 3950 3952 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8877.60 8986 8936 8941 8947 8980
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8049385899.00 7714204641 8174722948 8200671363 7907652822 8202692958
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1738477711.00 1220203072 1534405940 1667667991 1398142479 1509833472
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 328018619.00 341110970 317716223 310729174 325147005 320598719
تولید ناخالص داخلی از ساخت 927997516.00 839057101 855631295 902307703 844260582 844430720
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3276878970.00 3146337449 3354762638 3290800663 3189362219 3241648609
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 885941296.00 873526453 868842168 868847118 868382840 850275112
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.40 8.8 8.6 8.5 8.5 7.4
حداقل دستمزد 2041.12 2041 2042 2042 2042 2042
جمعیت 6.86 7 7 7.4 7.4 7.25
افراد بیکار 101217.00 90257 91750 100570 103583 95662
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4476200.00 4521333 4521333 4521333 4521333 4521333
دستمزد در تولید 257.20 271 272 273 274 275
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440200.00 2289449 2289450 2289450 2289450 2289450
هزینه زندگی خانواده 2009245.00 1985295 1981825 1979479 1977893 1974648
هزینه زندگی انفرادی 1325964.00 1291057 1288239 1286756 1285976 1285112
افراد شاغل 1109340.00 1100597 1098912 1100492 1100465 1100760
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 4.00 3.2 3.4 3.8 4.2 3.5
قیمت مصرف کننده اصلی 155.30 156 157 158 159 172
اندازه اصل تورم 5.20 5.42 5.78 6.22 6.63 7.95
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.37 0.35 0.33 0.34 0.34
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 517.31 532 537 537 540 579
تورم مواد غذایی 6.50 6.96 6.22 6.39 6.35 6.36
CPI Housing Utilities 159.00 160 162 163 164 178
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.10 120 120 120 120 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 151.90 155 156 156 156 170
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6
نرخ بهره سپرده 3.76 3.46 3.22 3.32 3.42 3.4
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -316259.00 33439 -36416 -54794 -64706 -74259
صادرات 753053.00 783606 750000 683561 662165 850000
واردات 1069312.00 1019770 1033620 1023735 1010076 883122
حساب جاری 351.20 30.95 -103 321 361 154
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.78 1.28 1.1 0.91 0.11
حواله 743.00 706 679 674 669 651
ذخایر طلا 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19
شاخص تروریسم 3.84 4.37 4.53 4.63 4.72 5.28
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -21975.00 77201 70351 50598 63843 66729
بدهی خارجی 5540885.00 5450000 5490000 5540000 5580000 5970000
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 24.19 25.17 25.4 25.63 25.29
بودجه دولت -1.50 -2.01 -1.99 -1.9 -1.81 -1.81
مخارج نظامی 360.20 383 377 381 385 391
بدهی های دولت 6122.10 6486 6583 6677 6768 7535
هزینه های دولت 4238642.00 4649887 4723458 4698233 4706881 4704673
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید فولاد 2.00 2.56 2.47 2.41 2.42 2.42
آسانی کسب و کار 106.00 107 108 105 102 106
شاخص فساد مالی 30.00 31 32 32 31 27
رتبه فساد مالی 123.00 124 121 123 124 118
تغییرات موجودی انبار 97615.00 -9733 -28769 -22265 -24488 -23922
شاخص رقابتی 3.65 3.67 3.67 3.68 3.69 3.74
رتبه رقابتی 117.00 118 118 117 117 118
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
قیمت گازوئیل 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
هزینه های مصرف کننده 27419559.85 27377192 30256871 28349458 26624229 30884681
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 9.89 9.76 9.76 9.76 9.76
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9