شاخص یاب

پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 1.7 1.7 1 1.1 1.4
نرخ بیکاری 7.60 7.8 7 8.3 8.4 7.4
نرخ تورم 3.90 3.8 4.5 4.6 4.4 4.4
نرخ بهره 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6.5
موازنه تجاری -439450.00 -225000 -325000 50000 -195000 -105000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 25.95 24.5 35.5 25.3 22
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 5877.97
5839 5861 5883 5906 5996
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00
1.7 1.7 1 1.1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10
3.8 3.8 3.5 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 29.73
27.22 27.25 33 33 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9977807.52
10640321 10756702 10327031 9294702 11589701
تولید ناخالص داخلی سرانه 3905.93
4210 4210 4300 4300 4400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827.00
8900 8900 9100 9100 9400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52674974.00
50255408 55249412 54518598 51036657 59527927
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5912299.00
2877551 3691145 6119229 4398032 3976987
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2884295.86
3229250 3166924 2985246 2770195 3412171
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10243539.11
10638992 11104112 10602063 10036839 11964014
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23552943.25
24067096 27071993 24377296 24109001 29168448
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4747862.00
3830333 4411606 4914037 4234044 4753241
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.60
7.8 7 8.3 8.4 7.4
حداقل دستمزد 2112.56
2110 2110 2110 2113 2250
جمعیت 6.85
6.93 6.92 6.94 6.96 7.13
افراد بیکار 93052.00
95812 95300 101517 105372 98377
هزینه زندگی خانواده 2338000.00
2338000 2338000 2438000 2338000 2438000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00
5038400 5038400 5038400 4688145 5068400
دستمزد در تولید 269.90
278 278 290 283 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00
2752000 2752000 2752000 2511096 2800000
افراد شاغل 1126552.00
1134081 1133442 1133935 1133648 1133739
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.90
3.8 4.5 4.6 4.4 4.4
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90
102 103 103 104 108
اندازه اصل تورم 3.10
2.75 2.65 2.6 2.59 2.58
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.26 0.32 0.32 0.33 0.33
قیمت تولید 121.20
123 125 125 125 133
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
3.29 3.38 3.41 3.43 3.44
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.55
109 109 110 110 112
تورم مواد غذایی 3.50
6 5.5 6 3.7 6
CPI مسکن آب و برق 101.90
165 166 106 106 182
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20
125 127 108 112 138
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80
158 162 106 106 177
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.5 5.5 6 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
3.76 4.01 4.01 4.51 5.01
عرضه پول M0 11599726.00
11599502 11599431 11598977 11599012 11599017
عرضه پول M1 27776566.00
28252818 28696486 29157738 29618880 34113022
عرضه پول M2 46092727.00
46795263 47634646 48485818 49334209 57598524
عرضه پول M3 80745060.00
82510100 83622890 84908972 86189745 98409043
ذخایر ارزی 6783.50
6746 6736 6740 6740 6740
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -439450.00
-225000 -325000 50000 -195000 -105000
صادرات 718622.00
730000 650000 1000000 740000 850000
واردات 1158074.00
955000 975000 950000 935000 955000
حساب جاری -113.80
-190 -266 -179 -219 -216
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20
-0.19 -1.03 -1.04 0.93 -1.21
ذخایر طلا 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
شاخص تروریسم 3.60
3.9 3.75 3.74 3.73 3.65
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 77.50
88.51 86.54 85.81 86.19 86.32
بدهی خارجی 6205068.00
5630000 5710000 5615905 5615901 5970000
گردش سرمایه -222.00
-62.92 108 -87.29 -3.74 -17.31
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10
25.95 24.5 35.5 25.3 22
بودجه دولت -1.50
-1.56 -1.66 -1.64 -1.61 -1.62
مخارج نظامی 333.30
347 343 348 353 343
هزینه های دولت 5880172.10
5734540 7843737 6085978 5857771 8451156
بدهی های دولت 7697.50
7969 8152 8334 8513 10185
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1333 1332 1333 1333 1333
آدرس های IP 206156.00
155376 151963 149682 148157 145167
شاخص اقتصادی مقدم 5.30
3.4 3.6 3.7 3.8 4
تولید فولاد 1.00
2.25 2.36 2.24 2.25 2.25
آسانی کسب و کار 108.00
98 95 97 99 107
شاخص فساد مالی 29.00
29 28 28 28 30
رتبه فساد مالی 135.00
135 139 138 137 128
تغییرات موجودی انبار 1579820.48
1250000 1540000 1158912 790067 346544
شاخص رقابتی 3.71
3.62 3.62 3.69 3.71 3.71
رتبه رقابتی 112.00
117 117 116 116 121
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.77
0.78 0.74 0.7 0.66 0.52
هزینه های مصرف کننده 37230560.26
35886847 38659766 38533630 36802023 41653579
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
25.5 25.5 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 204.49
45.84 121 116 96.27 93.41
درجه حرارت 27.93
20.27 25.71 26.76 23.8 23.82