شاخص یاب

پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.4 0.6 1 1 1
نرخ بیکاری 7.60 7 8.3 8.4 7.9 7.4
نرخ تورم 4.10 4.2 3.7 4.3 4.2 4
نرخ بهره 5.25 5.5 5.5 5.75 6 6.5
موازنه تجاری -429774.00 -325000 50000 -195000 -185000 -105000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 24.5 35.5 25.3 23.5 22
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 5911.00
5913 5936 5959 5983 6077
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30
0.4 0.6 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20
3.8 3.5 3.5 4.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 29.73
27.25 33 33 33 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8994503.16
10339006 9746570 9309311 10507818 11139659
تولید ناخالص داخلی سرانه 3905.93
4210 4300 4300 4300 4400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827.00
8900 9100 9100 9100 9400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52767008.78
55244849 54802243 54613854 52215681 59523010
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4281670.27
3697785 6088063 4431529 2963074 3984142
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3362327.34
3416262 3192223 3480009 3577037 3680817
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10589803.45
11052939 10689043 10960447 10819737 11908879
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24884555.67
26834960 24326856 25755515 25126010 28913059
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4080931.35
4411606 4914032 4223764 3939422 4753241
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.60
7 8.3 8.4 7.9 7.4
حداقل دستمزد 2112.56
2110 2110 2113 2113 2250
جمعیت 6.85
6.92 6.94 6.96 6.97 7.13
افراد بیکار 93052.00
95300 101517 105372 97329 98377
هزینه زندگی خانواده 2556300.00
2556300 2438000 2556300 2556300 2438000
هزینه زندگی انفرادی 1529700.00
1529700 1529700 1529700 1529700 1529700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00
5038400 5038400 4997004 5038558 5068400
دستمزد در تولید 275.00
278 290 283 284 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00
2752000 2752000 2653777 2657976 2800000
افراد شاغل 1126552.00
1133442 1133935 1133648 1133768 1133739
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.10
4.2 3.7 4.3 4.2 4
قیمت مصرف کننده اصلی 102.30
103 104 105 105 109
اندازه اصل تورم 3.00
3.03 3.03 3.04 3.04 3.04
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.39 0.32 0.34 0.33 0.33
قیمت تولید 122.20
123 125 125 126 131
تغییر قیمت تولید کننده 2.30
2.4 3.2 3.4 3.4 3.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.37
109 110 110 110 112
تورم مواد غذایی 2.30
5.5 6 2.69 2.72 6
CPI مسکن آب و برق 104.00
166 105 106 108 179
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.50
126 107 112 113 136
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80
162 105 106 106 175
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.5 5.5 5.75 6 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
3.76 3.76 4.01 4.26 4.76
عرضه پول M0 11535551.00
11575517 11573874 11573437 11573486 11573488
عرضه پول M1 27264442.00
27920912 28342894 28752519 29160460 32738524
عرضه پول M2 45997740.00
46952066 47748666 48535245 49317850 56179833
عرضه پول M3 81286398.00
82517927 83611374 84697638 85774595 94991147
ذخایر ارزی 6522.00
6474 6496 6506 6507 6507
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -429774.00
-325000 50000 -195000 -185000 -105000
صادرات 757561.00
650000 1000000 740000 760000 850000
واردات 1187335.00
975000 950000 935000 945000 955000
حساب جاری 344.10
-152 150 260 -75 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20
1.3 -1.04 0.93 -0.76 -1.2
ذخایر طلا 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
شاخص تروریسم 3.60
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54.80
103 78.37 68.45 72.35 74.56
بدهی خارجی 6223038.00
5710000 6279536 6280784 6281048 5970000
گردش سرمایه 97.10
108 -93.59 14.71 -46.19 -15.71
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10
24.5 35.5 25.3 23.5 22
بودجه دولت -1.50
-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
مخارج نظامی 333.30
343 348 353 358 343
هزینه های دولت 5520199.23
7115687 5421556 5713406 5433856 7666726
بدهی های دولت 7789.10
8070 8242 8412 8580 9993
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1332 1333 1333 1333 1333
آدرس های IP 206156.00
151963 149682 148157 147093 145167
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
3.6 3.7 3.8 3.67 4
تولید فولاد 2.00
2.29 2.21 2.21 2.22 2.22
آسانی کسب و کار 113.00
100 110 114 119 117
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
تغییرات موجودی انبار 3349274.51
1540000 1158912 3223902 -1377 2435385
شاخص رقابتی 53.38
53.88 53.88 53.88 53.88 56.38
رتبه رقابتی 95.00
95 95 95 95 95
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
قیمت گازوئیل 0.79
0.68 0.65 0.61 0.57 0.48
هزینه های مصرف کننده 33207177.23
35858311 33873006 34369428 33959006 38635178
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 204.49
121 116 96.27 96.27 93.41
درجه حرارت 27.93
25.71 26.76 23.8 24.26 23.82