پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.6 1.6 0.9 1.2 1.3
نرخ بیکاری 7.60 8.5 8.5 7.6 7 7.4
نرخ تورم 4.10 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 6.5
موازنه تجاری -182655.00 -116110 -206782 -331106 -236625 -102803
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80 27.8 27.8 27.8 27.8 37.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 5541.00
5711 5817 5925 6036 6498
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1.6 1.6 0.9 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.7 3.8 4 4.3 3.6
تولید ناخالص داخلی 27.44
30 30 30 30 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635.51
1536 1358 1579 1762 1641
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928.30
4210 4210 4210 4210 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8877.60
8886 8886 8886 8886 8614
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7606171586.00
7977892977 7612650511 7609356248 7711966554 7664517473
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1130137684.00
1635519985 1407028137 1226632436 1394954443 1344415714
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368362977.00
332629111 319337996 338877306 341100516 328293544
تولید ناخالص داخلی از ساخت 916303364.00
914247401 815225831 888947210 878138700 866986933
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3343168721.00
3308735171 3209466803 3309483485 3361409093 3304395115
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 749160676.00
783886256 788198467 779670960 771577036 757008422
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.60
8.5 8.5 7.6 7 7.4
حداقل دستمزد 2041.12
2041 2041 2110 2110 2250
جمعیت 6.86
6.95 6.95 6.95 6.95 7.22
هزینه زندگی خانواده 2338000.00
2338000 2338000 2338000 2338000 2438000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
افراد بیکار 93052.00
92560 99664 92039 86271 85912
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00
5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 259.80
275 275 278 278 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00
2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
افراد شاغل 1126552.00
1129117 1128345 1126396 1124588 1104353
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.10
3.6 3.7 3.7 3.6 3.7
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60
188 151 153 153 153
اندازه اصل تورم 3.90
4.27 4.77 4.79 4.6 4.65
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.36 0.34 0.35 0.35 0.35
قیمت تولید 120.40
120 120 120 120 117
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
2.97 4.87 6.66 7.89 7.85
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 550.45
551 557 563 562 559
تورم مواد غذایی 5.90
7 6.5 6 5.5 6
CPI مسکن آب و برق 100.80
146 164 146 154 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40
115 122 119 119 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40
152 152 152 152 154
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.25 5.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
4.94 4.94 4.94 4.94 6.34
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -182655.00
-116110 -206782 -331106 -236625 -102803
صادرات 741022.00
801125 710627 662079 720000 850000
واردات 923677.60
917236 917408 993185 963671 952803
حساب جاری -59.20
59.53 -53.15 17.12 74.73 34.29
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
0.73 0.73 0.73 0.73 -1.25
حواله 743.00
662 662 662 662 623
ذخایر طلا 8.19
8.03 7.89 7.74 7.6 6.62
شاخص تروریسم 3.60
3.18 3.18 3.18 3.18 1.29
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12247.00
29611 32681 31633 31991 31900
بدهی خارجی 5600961.00
5540000 5580000 5630000 5710000 5970000
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.80
27.8 27.8 27.8 27.8 37.7
بودجه دولت -1.40
-0.6 -0.6 -0.6 -0.6 0.1
مخارج نظامی 360.20
345 345 345 345 286
بدهی های دولت 7167.90
7214 7224 7215 7196 6902
هزینه های دولت 4515849.00
4421920 4703234 4455875 5286031 4953716
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1186 1160 1136 1119 1011
آدرس های IP 206156.00
133067 122202 115228 110395 105552
شاخص اقتصادی مقدم 3.40
4.13 3.8 3.55 3.45 3.58
تولید فولاد 5.00
3.91 2.65 2.95 3.28 3.16
آسانی کسب و کار 108.00
104 104 104 104 107
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
تغییرات موجودی انبار 221749.00
183482 129685 97649 106821 112042
شاخص رقابتی 3.71
3.71 3.71 3.71 3.71 3.66
رتبه رقابتی 112.00
116 116 116 116 121
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.77
0.72 0.68 0.71 0.7 0.7
هزینه های مصرف کننده 28220757.14
27421425 27202960 28024358 28040287 27493130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 13
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
25.5 25.5 25.5 25.5 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 204.49
115 83.54 45.84 121 93.41
درجه حرارت 27.93
26.71 20.5 20.27 25.71 23.82