پاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.3 1.7 1.7 -0.4 1.4
نرخ بیکاری 7.60 8.5 7.6 7 7.5 7.4
نرخ تورم 3.60 4 4.5 4.6 4.6 3.7
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5
موازنه تجاری -158477.00 -231798 -304503 -247889 -258135 -107214
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 23.2 25.95 25.2 35.5 23.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 5679.00
5588 5672 5759 5846 6210
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80
1.3 1.7 1.7 -0.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.6 3.8 3.8 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 27.44
27.8 27.4 30 31 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635.51
1349 1667 1959 1530 2111
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928.30
3966 4210 4210 4460 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8877.60
9036 8986 8936 8980 8954
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7606171586.00
7512544289 7750840970 8489737923 8371337302 9147183227
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1130137684.00
1442421555 1151632903 1622253423 1831333052 1747880728
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368362977.00
295023702 375369241 342609106 339368979 369140756
تولید ناخالص داخلی از ساخت 916303364.00
792844072 933731454 927192688 961223305 998994490
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3343168721.00
3239930376 3406755790 3617979412 3395545300 3898155738
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 749160676.00
808503728 763409712 925528882 916976750 997201839
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.60
8.5 7.6 7 7.5 7.4
حداقل دستمزد 2041.12
2041 2110 2110 2110 2250
جمعیت 6.85
7.4 6.92 6.94 6.97 7.3
افراد بیکار 93052.00
102262 102262 102262 102262 102262
هزینه زندگی خانواده 2338000.00
2338000 2338000 2338000 2438000 2438000
هزینه زندگی انفرادی 1445700.00
1445700 1445700 1445700 1445700 1445700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400.00
5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
دستمزد در تولید 269.90
275 278 278 290 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000.00
2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
افراد شاغل 1126552.00
1131472 1131472 1131472 1131472 1131472
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.60
4 4.5 4.6 4.6 3.7
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90
162 163 164 105 180
اندازه اصل تورم 3.10
4.81 4.91 4.48 4.28 4.59
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.34 0.35 0.34 0.34 0.34
قیمت تولید 120.70
121 123 124 124 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.01 3.08 3.14 3.11 3.13
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 550.45
539 539 539 539 539
تورم مواد غذایی 4.80
6.5 6 5.5 6 6
CPI مسکن آب و برق 101.00
165 166 167 106 180
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00
125 126 127 108 137
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10
157 159 162 106 175
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.5 5.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.76
3.76 3.76 4.01 4.01 5.01
ذخایر ارزی 7437.90
7527 7565 7568 7568 7568
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -158477.00
-231798 -304503 -247889 -258135 -107214
صادرات 897895.00
687947 683561 720000 683524 850000
واردات 1056372.00
919745 988064 976138 941659 957214
حساب جاری -373.20
-194 -194 -194 -194 -194
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30
0.29 -0.19 0.85 -1.04 0.61
ذخایر طلا 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
شاخص تروریسم 3.60
3.61 3.39 3.18 3 0.75
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.20
60315 61210 66146 66018 65174
بدهی خارجی 5616269.00
5580000 5630000 5710000 5526187 5970000
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10
23.2 25.95 25.2 35.5 23.8
بودجه دولت -1.50
-1.65 -1.45 -1.24 -1.31 -1.41
مخارج نظامی 333.30
361 357 353 348 284
هزینه های دولت 4515849.00
4738381 4601650 5949204 4385178 6409911
بدهی های دولت 7144.70
7224 7215 7196 7174 6902
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1375.35
1334 1333 1332 1333 1333
آدرس های IP 206156.00
122202 115228 110395 107680 105820
شاخص اقتصادی مقدم -0.10
3.1 3.4 3.6 3.7 4
تولید فولاد 1.00
2.49 2.91 2.72 2.73 2.74
آسانی کسب و کار 108.00
108 108 108 108 108
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
تغییرات موجودی انبار 221749.00
230096 230096 230096 230096 230096
شاخص رقابتی 3.71
3.68 3.68 3.68 3.68 3.68
رتبه رقابتی 112.00
114 114 114 114 114
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت گازوئیل 0.77
0.68 0.64 0.61 0.57 0.4
هزینه های مصرف کننده 28220757.14
26701533 28756952 31282854 28260467 33705399
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50
25.5 25.5 25.5 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 204.49
83.54 45.84 121 116 93.41
درجه حرارت 27.93
20.5 20.27 25.71 26.76 23.82