پاپوآ گینه نو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.27 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 16.93 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2621 USD 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2016-12
حداقل دستمزد 140 PGK / هفته 2017-12
جمعیت 8.08 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 % 2017-06
تورم مواد غذایی 2.7 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.4 % 2015-12
ذخایر ارزی 1776 USD - میلیون 2017-08
میزان رشد وام 1.1 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5228 PGK - میلیون 2017-03
صادرات 6603 PGK - میلیون 2017-03
واردات 1375 PGK - میلیون 2017-03
حساب جاری 1772 PGK - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 % 2015-12
ذخایر طلا 1.96 تن 2017-06
تولید نفت خام 45 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 87.4 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 119 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12