پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.85
بازار سهام 431.77 420 416 411 407 361
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 6.7 7 7.5 7.7 4.4
تولید ناخالص داخلی 55.19 57.7 58.62 59.39 60.17 67.47
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982.40 11261 11220 11421 11514 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21334.90 21781 21906 22051 22196 23555
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9708.33 10150 10040 9987 10285 11397
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 193.43 199 199 199 199 199
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1409.97 1531 1432 1507 1436 1395
تولید ناخالص داخلی از ساخت 491.68 473 473 473 473 473
تولید ناخالص داخلی از معادن 173.16 197 188 197 188 188
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1478.20 1366 1276 1381 1312 1295
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 349.69 345 431 368 353 378
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.3 5.3 5.6 5.6 5.4
جمعیت 3.98 4.3 4.5 4.5 4.6 4.31
دستمزد 1238.00 1281 1301 1320 1340 1522
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.70 1.4 1.7 1.9 1.8 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.06 0.07 0.04 0.06 0.05
تورم مواد غذایی -1.10 -0.64 0 0.79 1.5 4.07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.40 105 106 106 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 101 101 102 102 102
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.69 0.8 1 1 1 2.25
نرخ بهره سپرده 2.10 2.19 2.29 2.25 2.22 2.11
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -9680620.00 -918021 -700000 -957787 -967487 -600000
صادرات 53470.00 53378 40000 54973 54810 60000
واردات 1021532.20 1034955 1033679 1029795 1022346 948380
حساب جاری -506.20 -765 -812 -694 -658 -738
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -7.32 -6.98 -7.09 -7.2 -7.43
گردش سرمایه -1279.10 1271 1151 1077 1038 1098
حواله 794.00 769 775 771 768 1012
شاخص تروریسم 0.00 0.1 0.1 0.11 0.13 0.13
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4309.47 4256 4344 4367 4389 4577
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 39.52 39.42 39.69 39.96 41.69
بودجه دولت -3.90 -2.83 -2.94 -2.7 -2.46 -2.03
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 1.80 3.41 1 2.51 1.78 1.26
شاخص اقتصادی مقدم 5.84 7.31 7.29 7.28 7.28 7.28
آسانی کسب و کار 70.00 70 71 71 71 72
شاخص رقابتی 4.51 4.37 4.37 4.48 4.51 4.51
رتبه رقابتی 42.00 50 50 42 39 39
شاخص فساد مالی 38.00 37 37 37 37 38
رتبه فساد مالی 87.00 102 107 111 115 151
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
قیمت گازوئیل 0.73 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 24.34 24.34 24.17 24.01 22.61
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.33 22.33 22.34 22.36 22.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 12.67 12.67 12.71 12.74 12.97
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.57 9.57 9.53 9.49 9.31