شاخص یاب

پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازار سهام 437.78 449 447 444 442 438