پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.6 6 6 5.5
نرخ تورم 0.50 1 1.3 1.4 1.4 2.3
نرخ بهره 1.04 1 1 1.25 1.75 2.25
موازنه تجاری -1045697.00 -990000 -990000 -9850000 -985000 -1050000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 40.95 41 41.05 41.1 48.7
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
بازار سهام 450.12
445 440 436 432 399
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
6 5.6 5.7 5.4 5.7
تولید ناخالص داخلی 55.19
55.8 56.7 57.6 58.5 66.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982.40
11006 11071 11137 11540 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21334.90
21487 21605 21723 21841 22919
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10042.14
9964 9931 9974 9910 9527
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 223.78
195 210 215 208 208
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1538.23
1600 1630 1650 1630 1730
تولید ناخالص داخلی از ساخت 516.00
495 515 535 515 545
تولید ناخالص داخلی از معادن 178.75
177 169 173 170 167
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1358.20
1545 1560 1550 1555 1630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 401.82
387 382 385 381 368
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.60
5.6 5.6 6 6 5.5
جمعیت 4.03
4.5 4.6 4.06 4.08 4.2
دستمزد 1238.00
1242 1262 1281 1301 1522
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.50
1 1.3 1.4 1.4 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
تورم مواد غذایی -1.30
0.1 0.3 0.4 0.4 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30
105 105 106 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40
103 103 104 103 105
CPI مسکن آب و برق 101.60
102 102 102 102 102
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.04
1 1 1.25 1.75 2.25
نرخ بهره سپرده 2.10
2.23 2.21 2.19 2.17 2.58
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1045697.00
-990000 -990000 -9850000 -985000 -1050000
صادرات 48457.00
65000 62000 64000 66000 85000
واردات 1094154.00
925000 930000 921000 919000 965000
حساب جاری -1552.60
-600 -580 -550 -530 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-6.26 -6.08 -5.9 -5.72 -4.77
گردش سرمایه -1279.10
-886 -10.42 507 328 492
حواله 426.00
428 422 415 408 435
شاخص تروریسم 0.15
0.13 0.15 0.16 0.17 0.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1528.10
1255 1316 1305 1236 1123
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20
40.95 41 41.05 41.1 48.7
بودجه دولت -4.00
-2.78 -2.76 -2.74 -2.72 -1.06
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 1.90
2.7 2.6 2.7 2.7 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 4.06
5.4 6.2 5.9 5.8 6.4
سرعت اینترنت 5900.46
7518 7800 8022 8297 9034
آدرس های IP 463691.00
454639 452931 451471 449966 438885
آسانی کسب و کار 79.00
81 80 79 78 81
شاخص رقابتی 4.44
4.45 4.45 4.45 4.4 4.4
رتبه رقابتی 50.00
46 46 46 59 52
شاخص فساد مالی 38.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 87.00
78 81 84 87 80
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت گازوئیل 0.75
0.74 0.74 0.73 0.73 0.71
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
26 26 26 26 26
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25
22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.61
26.45 26.86 26.34 25.69 26.92
بارش 123.63
54.7 230 258 290 213