پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.10 5.6 6 6 5.55 5.5
نرخ تورم 0.80 1 1.2 1.4 1.6 2.3
نرخ بهره 1.22 1.25 1.25 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری -1022600.00 -868000 -857000 -853000 -999213 -880000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 39.6 41 39.4 45.9 42.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
بازار سهام 488.31
456 452 448 444 429
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3.2 3.7 3.8 4 4.6
تولید ناخالص داخلی 55.19
56.75 57.67 58.6 67.4 70.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982.40
11148 11540 11540 12000 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21334.90
21605 21723 21841 22919 23087
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10463.85
9941 10225 10861 10286 11861
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 190.92
184 228 198 179 216
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1596.23
1449 1566 1657 1639 1809
تولید ناخالص داخلی از ساخت 518.96
553 526 539 546 588
تولید ناخالص داخلی از معادن 185.27
167 182 192 191 210
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1382.36
1339 1362 1435 1366 1567
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 401.65
392 409 417 410 455
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
5.6 6 6 5.55 5.5
جمعیت 4.03
4.6 4.08 4.09 4.1 4.34
دستمزد 1146.00
1400 1400 1400 1500 1600
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
1 1.2 1.4 1.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.2 0.2 0.3 0.06 0.4
تورم مواد غذایی -1.40
0.3 0.4 0.4 0.8 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.30
105 106 106 107 111
CPI مسکن آب و برق 101.60
102 103 103 103 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.70
104 107 105 107 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.22
1.25 1.25 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره سپرده 2.10
2.18 2.18 2.68 2.68 3.18
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1022600.00
-868000 -857000 -853000 -999213 -880000
صادرات 66726.00
62000 64000 66000 56149 85000
واردات 1089326.00
930000 921000 919000 1055362 965000
حساب جاری -972.40
-580 -550 -530 -909 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-7.98 -6.08 -8.17 -4.89 -8.02
گردش سرمایه -2446.00
-1700 -1600 -1900 -2000 -1300
حواله 426.00
422 415 408 433 415
شاخص تروریسم 0.15
0.15 0.16 0.17 0.17 0.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1555.60
1485 1485 1485 1485 1485
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20
39.6 41 39.4 45.9 42.1
بودجه دولت -3.10
-2.8 -2.59 -2.38 -2.35 -2.54
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 1.00
2.6 2.7 2.7 1.91 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 2.86
2.8 3.5 3.8 4 4.6
سرعت اینترنت 5900.46
7800 8022 8297 8463 8822
آدرس های IP 463691.00
445528 445678 443156 447018 444417
آسانی کسب و کار 79.00
79 79 79 79 79
شاخص رقابتی 4.44
4.47 4.47 4.47 4.47 4.47
رتبه رقابتی 50.00
46 46 46 56 52
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
91 91 91 89 85
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت گازوئیل 0.81
0.73 0.69 0.65 0.61 0.43
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25
22.25 22.25 22.25 23 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75
9.75 9.75 9.75 9.67 9.75
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.61
26.86 26.34 25.69 26.51 26.92
بارش 123.63
230 258 290 54.81 213