پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.3 5.6 5.6 6.57 5.4
نرخ تورم 0.50 1 1.3 1.5 1.6 2.3
نرخ بهره 0.80 1 1 1 1 2.25
موازنه تجاری -1024934.00 -700000 -998488 -990340 -980891 -600000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 41.1 41.67 42.25 42.82 48.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.85
بازار سهام 440.42 431 426 422 418 370
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 6.3 6 6.3 5.9 6.6
تولید ناخالص داخلی 55.19 58.5 59.25 60 60.75 66.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 10982.40 11220 11238 11273 11309 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21334.90 21841 21948 22054 22161 22919
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9708.33 9600 9532 9543 9499 9330
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 193.43 194 195 210 215 208
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1409.97 1570 1600 1630 1650 1730
تولید ناخالص داخلی از ساخت 491.68 485 495 515 535 545
تولید ناخالص داخلی از معادن 173.16 173 183 177 176 171
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1478.20 1530 1545 1560 1550 1630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 349.69 432 368 354 340 380
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.3 5.6 5.6 6.57 5.4
جمعیت 4.03 4.5 4.5 4.6 4.07 4.22
دستمزد 1238.00 1301 1320 1340 1359 1522
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.50 1 1.3 1.5 1.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06
تورم مواد غذایی -1.20 -0.64 0.18 0.97 1.62 3.91
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50 105 105 105 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.70 103 103 103 104 105
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.80 1 1 1 1 2.25
نرخ بهره سپرده 2.10 2.17 2.21 2.24 2.28 2.58
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1024934.00 -700000 -998488 -990340 -980891 -600000
صادرات 56513.00 57000 60000 58000 62000 85000
واردات 1081447.00 1056123 1056103 1049120 1040124 970183
حساب جاری -506.20 -739 -613 -567 -606 -589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -5.72 -5.6 -5.48 -5.37 -4.77
گردش سرمایه -1279.10 379 886 -10.42 507 492
حواله 426.00 793 787 780 774 605
شاخص تروریسم 0.00 0.12 0.13 0.14 0.15 0.11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1528.10 4444 4417 4389 4362 3968
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 41.1 41.67 42.25 42.82 48.7
بودجه دولت -4.00 -2.72 -2.41 -2.09 -1.78 -1.06
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 1.90 2.4 2.7 2.6 2.7 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 4.90 5.2 5.4 6.2 5.9 6.4
سرعت اینترنت 5900.46 7106 7518 7800 8022 9034
آسانی کسب و کار 79.00 85 85 85 85 101
شاخص رقابتی 4.44 4.45 4.45 4.45 4.45 4.4
رتبه رقابتی 50.00 46 46 46 46 52
شاخص فساد مالی 38.00 36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 87.00 87 87 86 85 80
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت گازوئیل 0.73 0.74 0.73 0.73 0.73 0.7
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 26 26 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات بر فروش 7.00 7 7 7 6 6
نرخ تامین اجتماعی 22.25 22.89 23 23.1 23.2 23.59
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50 13.07 13.15 13.24 13.32 14.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 9.57 9.53 9.49 9.45 9.31
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 25.00 24.93 24.93 24.93 24.93 24.93
بارش 123.00 213 213 213 213 213