شاخص یاب

پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.5 6.5 6.3
نرخ تورم 1.20 1.3 1.6 1.7 1.7 2
نرخ بهره 1.31 1.25 1.75 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری -989528.00 -857000 -853000 -1011307 -1014708 -880000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 39.7 39.7 42 42 43
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
بازار سهام 481.20
475 468 462 456 431
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
4.8 5 5.2 5.2 5.3
تولید ناخالص داخلی 61.84
64.72 66.45 70 70 76.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 11513.28
11540 11540 12000 12000 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22267.00
23200 23200 24100 24100 25500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10309.54
10280 10987 10846 10293 12171
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178.46
229 200 188 191 222
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1653.82
1575 1676 1740 1500 1857
تولید ناخالص داخلی از ساخت 529.26
528 545 557 572 604
تولید ناخالص داخلی از معادن 192.43
183 195 202 173 215
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1382.06
1370 1451 1454 1386 1608
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 406.65
411 422 428 406 467
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6.3 6.3 6.5 6.5 6.3
جمعیت 4.10
4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
دستمزد 1146.00
1400 1400 1500 1163 1600
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.3 1.6 1.7 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
تورم مواد غذایی -1.50
0.4 0.4 0.8 0.95 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.50
106 106 107 107 110
CPI مسکن آب و برق 101.80
103 103 103 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.30
107 106 107 110 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.31
1.25 1.75 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره سپرده 2.16
2.1 2.6 2.6 2.6 3.1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -989528.00
-857000 -853000 -1011307 -1014708 -880000
صادرات 64641.00
64000 66000 56816 56702 85000
واردات 1054169.00
921000 919000 1068123 1071410 965000
حساب جاری -547.40
-1000 -900 -785 -800 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60
-7.8 -7.8 -6.4 -6.4 -7
گردش سرمایه -1104.20
-1600 -1900 -2000 -1489 -1300
حواله 426.00
415 408 433 458 415
شاخص تروریسم 0.15
0.14 0.14 0.16 0.16 0.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1007.50
1370 1223 1238 1247 1263
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20
39.7 39.7 42 42 43
بودجه دولت -3.10
-3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 1.00
2.7 2.7 0.47 0.29 2.9
شاخص اقتصادی مقدم 0.76
4.7 5 4.8 5.3 5.3
سرعت اینترنت 5900.46
8022 8297 8463 8630 8822
آدرس های IP 463691.00
445678 443156 447018 443906 444417
آسانی کسب و کار 79.00
82 82 85 85 84
شاخص رقابتی 4.44
4.44 4.44 4.3 4.3 4.3
رتبه رقابتی 50.00
50 50 50 50 52
شاخص فساد مالی 37.00
36 36 37 37 36
رتبه فساد مالی 96.00
91 91 94 94 93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.85
0.8 0.76 0.72 0.68 0.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25
22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.61
26.34 25.69 26.51 25.83 26.92
بارش 123.63
258 290 54.81 212 213