شاخص یاب

پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.5 6.5 6.5 6.4
نرخ تورم 1.00 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8
نرخ بهره 1.36 1.75 1.75 1.75 1.5 2.25
موازنه تجاری -952396.00 -1115000 -1018500 -978000 -1019000 -1035000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 39.7 42 42 42 43
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
بازار سهام 461.02
457 455 453 451 443
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
4.2 4.6 4.7 4.7 5
تولید ناخالص داخلی 61.84
66.45 70 70 70 76.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 11513.28
11540 12000 12000 12000 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22267.00
23200 24100 24100 24100 25500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10084.25
10903 10784 10558 10700 11987
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 187.81
208 187 197 238 208
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1409.21
1630 1730 1475 1639 1730
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555.80
515 554 582 550 545
تولید ناخالص داخلی از معادن 162.46
193 201 170 190 212
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1441.84
1555 1446 1510 1426 1630
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 400.11
419 425 419 428 460
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6.3 6.5 6.5 6.5 6.4
جمعیت 4.10
4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
دستمزد 1146.00
1400 1500 1500 1500 1600
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.6 1.5 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.6 0.7 0.6 0.06 0.5
تورم مواد غذایی 0.40
0.4 0.8 0.95 1.2 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.57
106 107 107 107 110
CPI مسکن آب و برق 102.30
103 103 103 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.85
106 107 110 109 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.36
1.75 1.75 1.75 1.5 2.25
نرخ بهره سپرده 2.16
2.55 2.55 2.55 2.3 3.05
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -952396.00
-1115000 -1018500 -978000 -1019000 -1035000
صادرات 43588.00
50000 66500 62000 61000 65000
واردات 995984.00
1165000 1085000 1040000 1080000 1100000
حساب جاری -748.00
-900 -785 -800 -802 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10
-5.7 -5.4 -5.4 -5.4 -5
گردش سرمایه -1562.00
-1900 -2000 -1582 -1481 -1300
حواله 443.70
521 507 494 481 439
شاخص تروریسم 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1365.90
1100 1300 1420 1530 1465
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20
39.7 42 42 42 43
بودجه دولت -3.10
-3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.30
1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
شاخص اقتصادی مقدم 3.82
4.4 4.8 4.7 5.2 5.3
سرعت اینترنت 5900.46
8297 8463 8630 8778 8822
آدرس های IP 463691.00
443156 447018 443906 444850 444417
آسانی کسب و کار 79.00
82 85 85 85 84
ثبت خودرو 1171.00
1360 1378 1368 1367 1367
شاخص رقابتی 61.03
61.53 61.53 61.53 61.53 64.03
رتبه رقابتی 64.00
64 64 64 64 64
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
قیمت گازوئیل 0.88
0.87 0.85 0.83 0.82 0.76
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25
22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.61
25.69 26.51 25.83 25.83 26.92
بارش 123.63
290 54.81 212 212 213