شاخص یاب

پاناما

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.5 6.5 6.4
نرخ تورم 1.10 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8
نرخ بهره 1.35 1.25 1.75 1.75 1.75 2.25
موازنه تجاری -1070554.00 -1032500 -1115000 -1018500 -978000 -1035000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20 39.7 39.7 42 42 43
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
بازار سهام 461.81
470 468 466 464 456
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
3.6 4.2 4.6 4.7 5
تولید ناخالص داخلی 61.84
64.72 66.45 70 70 76.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 11513.28
11540 11540 12000 12000 13200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22267.00
23200 23200 24100 24100 25500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10084.25
10220 10903 10784 10558 11987
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 187.81
228 199 187 197 219
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1409.21
1565 1663 1730 1475 1829
تولید ناخالص داخلی از ساخت 555.80
525 541 554 582 594
تولید ناخالص داخلی از معادن 162.46
182 193 201 170 212
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1441.84
1362 1440 1446 1510 1584
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 400.11
409 419 425 419 460
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.10
6.3 6.3 6.5 6.5 6.4
جمعیت 4.10
4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
دستمزد 1146.00
1400 1400 1500 1500 1600
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.4 1.6 1.7 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
تورم مواد غذایی -0.30
0.4 0.4 0.8 0.95 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.53
106 106 107 107 110
CPI مسکن آب و برق 102.30
103 103 103 104 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.50
107 106 107 110 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.35
1.25 1.75 1.75 1.75 2.25
نرخ بهره سپرده 2.16
2.06 2.56 2.56 2.56 3.06
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1070554.00
-1032500 -1115000 -1018500 -978000 -1035000
صادرات 57049.00
57500 50000 66500 62000 65000
واردات 1127603.00
1090000 1165000 1085000 1040000 1100000
حساب جاری -748.00
-1000 -900 -785 -800 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10
-5.7 -5.7 -5.4 -5.4 -5
گردش سرمایه -1104.20
-1600 -1900 -2000 -1489 -1300
حواله 426.00
415 408 433 458 415
شاخص تروریسم 0.15
0.14 0.14 0.16 0.16 0.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1098.50
1450 1100 1300 1420 1465
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.20
39.7 39.7 42 42 43
بودجه دولت -3.10
-3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.30
1.3 1.3 1.1 1.2 1.4
شاخص اقتصادی مقدم 1.98
4.5 4.7 4.8 5 5.3
سرعت اینترنت 5900.46
8022 8297 8463 8630 8822
آدرس های IP 463691.00
445678 443156 447018 443906 444417
آسانی کسب و کار 79.00
82 82 85 85 84
ثبت خودرو 1193.00
1480 1381 1438 1420 1423
شاخص رقابتی 4.44
4.44 4.44 4.3 4.3 4.3
رتبه رقابتی 50.00
50 50 50 50 52
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 36 36 36
رتبه فساد مالی 96.00
91 91 94 94 93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت گازوئیل 0.85
0.87 0.82 0.77 0.73 0.58
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 22.25
22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75
9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.61
26.34 25.69 26.51 25.83 26.92
بارش 123.63
258 290 54.81 212 213