فلسطین

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2643 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 237 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 367 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.7 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 689 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.8 USD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.5 USD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 654 USD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.2 % 2018-03
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
استخدام تمام وقت 996100 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 45.4 % 2018-03
افراد بیکار 404800 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 40.7 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.31 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -5.38 % 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -370 USD - میلیون 2018-03
صادرات 94.6 USD - میلیون 2018-03
واردات 465 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -304 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2703 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.55 2016-12
ورود توریست 400 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 % 2017-12
بودجه دولت 3.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 619 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -5.7 % 2018-03
سرعت اینترنت 5826 KBps 2017-03
آدرس های IP 339971 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 20.2 USD - میلیون 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2585 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.26 mm 2015-12
درجه حرارت 12.65 celsius 2015-12