فلسطین

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2053 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54.8 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 154 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 223 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 7.9 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 426 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47.7 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.7 USD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 435 USD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.2 % 2017-09
جمعیت 4.81 میلیون 2016-12
استخدام تمام وقت 975600 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 46.5 % 2017-09
افراد بیکار 412800 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 46.9 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.97 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 0.8 % 2017-10
قیمت تولید 99.45 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -4.4 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -403 USD - میلیون 2017-08
صادرات 91.7 USD - میلیون 2017-08
واردات 495 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -467 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2551 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 5.66 2015-12
ورود توریست 432 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 561 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.7 % 2017-09
سرعت اینترنت 5826 KBps 2017-03
آدرس های IP 339971 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -2.1 USD - میلیون 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2184 2017-06
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75 mm 2015-12
درجه حرارت 12 celsius 2015-12