فلسطین

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2465 USD 2005-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1999 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 149 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 225 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 6.2 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 258 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 417 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32.5 USD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 437 USD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29 % 2017-06
جمعیت 4.81 میلیون 2016-12
استخدام تمام وقت 947200 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 45.4 % 2017-06
افراد بیکار 396400 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 46.3 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -3.1 % 2017-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -336 USD - میلیون 2017-06
صادرات 82.2 USD - میلیون 2017-06
واردات 418 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -467 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.5 % 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2578 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 5.66 2015-12
ورود توریست 432 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.5 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 502 USD - میلیون 2017-03
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.97 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار -3.6 USD - میلیون 2017-03
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2005-12
رتبه فساد مالی 107 2005-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2184 2017-06