شاخص یاب

فلسطین

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3351 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 214 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 366 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 17.9 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 420 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 683 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55.8 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35 USD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 748 USD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 31.7 % 2018-09
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
استخدام تمام وقت 900800 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 46.9 % 2018-09
افراد بیکار 442500 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 49.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.09 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -1 % 2018-09
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -405 USD - میلیون 2018-08
صادرات 89 USD - میلیون 2018-08
واردات 494 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -373 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 % 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2705 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 5.55 2016-12
ورود توریست 503 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 % 2017-12
بودجه دولت 2.3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 837 USD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.9 % 2018-09
سرعت اینترنت 5826 KBps 2017-03
آدرس های IP 339971 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 23 USD - میلیون 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.68 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2277 2018-06
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.26 mm 2015-12
درجه حرارت 12.65 celsius 2015-12