فلسطین

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2658 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 95 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 230 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 373 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.3 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 491 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 695 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40.7 USD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 629 USD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 24.5 % 2017-12
جمعیت 4.81 میلیون 2016-12
استخدام تمام وقت 975600 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 44.1 % 2017-12
افراد بیکار 329900 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 46.9 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.94 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی -3.21 % 2018-02
قیمت تولید 99.48 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -374 USD - میلیون 2017-12
صادرات 95.3 USD - میلیون 2017-12
واردات 469 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -444 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2632 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 5.55 2016-12
ورود توریست 432 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 524 USD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -7.8 % 2018-01
سرعت اینترنت 5826 KBps 2017-03
آدرس های IP 339971 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 36.7 USD - میلیون 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2392 2017-09
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.26 mm 2015-12
درجه حرارت 12.65 celsius 2015-12