شاخص یاب

فلسطین

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2564 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 359 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.1 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 463 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 693 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.1 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37.1 USD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 624 USD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 32.4 % 2018-06
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
استخدام تمام وقت 900800 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 45.9 % 2018-06
افراد بیکار 442500 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 49.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.63 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 0.27 % 2018-08
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -360 USD - میلیون 2018-06
صادرات 81.3 USD - میلیون 2018-06
واردات 441 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -373 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2683 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 5.55 2016-12
ورود توریست 400 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 % 2017-12
بودجه دولت 3.3 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 559 USD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.7 % 2018-07
سرعت اینترنت 5826 KBps 2017-03
آدرس های IP 339971 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 36.9 USD - میلیون 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2317 2018-03
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 75.26 mm 2015-12
درجه حرارت 12.65 celsius 2015-12