فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
3.4 3.1 3.9 4.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00
7.7 7.7 7.7 7.7 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30
2107 2107 2107 2107 1983
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 629.40
602 585 588 578 534
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2658.50
2617 2606 2602 2598 2527
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 95.00
88.75 87.78 86.41 85.49 80.38
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 229.90
220 218 216 214 192
تولید ناخالص داخلی از ساخت 373.40
364 360 356 352 311
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.30
12.77 12.25 11.97 11.62 9.04
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 490.80
475 468 460 453 386
تولید ناخالص داخلی از خدمات 695.10
682 678 673 669 620
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67.00
66.15 65.59 64.8 64.16 57.89
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40.70
36.89 36.13 35.92 35.3 32.72
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 24.50
26.9 26.4 24.4 26.3 24.9
جمعیت 4.81
4.92 4.92 4.92 4.92 5.16
افراد بیکار 329900.00
334067 343215 376805 361108 341336
نرخ بیکاری جوانان 46.90
43.74 43.88 43.8 43.25 42.15
نرخ مشارکت نیروی کار 44.10
44.88 43.96 44.72 44.16 43.94
استخدام تمام وقت 975600.00
955898 941496 938990 930277 889320
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.94
0.2 0.7 -0.2 1.5 3.5
قیمت تولید 99.48
102 102 102 102 102
تغییر قیمت تولید کننده -0.20
-1.02 0.33 0.89 1.11 1.33
تورم مواد غذایی -3.21
-1.83 -0.38 -2.35 -0.72 -1.33
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30
110 111 111 111 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30
101 101 101 101 101
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -373.90
-365 -355 -347 -328 -281
صادرات 95.30
91.53 90.57 89.88 89.2 81.94
واردات 469.20
456 446 437 429 363
حساب جاری -443.70
-473 -494 -508 -520 -563
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10
-16 -16 -16 -16 -18
شاخص تروریسم 5.55
5.33 5.33 5.33 5.33 4.99
ورود توریست 432.00
400 400 400 400 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2632.00
2617 2603 2580 2554 2238
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.50
20 20 20 20 17
بودجه دولت 3.30
0.03 0.03 0.03 0.03 -1.4
هزینه های دولت 524.00
519 553 524 545 523
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -7.80
6.96 1.26 4.08 2.25 2.94
سرعت اینترنت 5825.85
5223 5339 5579 4960 3676
آدرس های IP 339971.00
342345 340643 338879 336613 315130
تغییرات موجودی انبار 36.70
29.2 21.92 14.51 7.1 -32.27
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 2392.00
2607 2751 2491 2493 2422
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 75.26
80.16 6.88 0.1 54.52 36.22
درجه حرارت 12.65
12.66 21.17 25.87 17.74 19.79