فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 2.8 3.4 3.1 3.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00 7.4 8 8 8 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30 2107 2110 2113 2117 1983
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 434.90 434 425 438 421 430
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2053.30 2032 2023 2023 2021 1995
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54.80 60.66 60.81 62.75 63.51 70.22
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 154.50 151 147 147 145 137
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222.70 219 218 216 215 203
تولید ناخالص داخلی از معادن 7.90 7.42 6.57 7.06 6.51 6.4
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254.20 253 252 251 250 242
تولید ناخالص داخلی از خدمات 425.70 414 414 415 413 403
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47.70 46 45.64 45.66 44.84 42.68
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.70 30.47 30.73 30.48 30.56 31.03
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 29.20 27 26.9 26.4 25.6 24.9
جمعیت 4.81 4.92 4.94 4.96 4.99 5.16
افراد بیکار 412800.00 383659 375038 375915 379717 367247
نرخ بیکاری جوانان 46.30 42.55 42.94 43.11 42.54 41.69
نرخ مشارکت نیروی کار 45.40 45.27 45.25 45.12 45.06 44.5
استخدام تمام وقت 947200.00 937290 935202 925394 920783 875262
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.97 2 2.3 2.6 2.8 1.5
قیمت تولید 103.72 102 104 104 103 102
تغییر قیمت تولید کننده -4.40 0.22 1.53 1.54 1.43 1.57
تورم مواد غذایی 0.80 -1.22 -0.77 -0.23 0.19 2.51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.37 111 111 111 111 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.11 100 100 100 100 100
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -403.00 -377 -366 -356 -347 -292
صادرات 91.70 88.84 88.01 87.32 86.65 81.16
واردات 494.70 467 458 449 441 381
حساب جاری -467.40 -519 -518 -525 -534 -570
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -16 -15 -15 -17.02 -18
شاخص تروریسم 5.66 5.81 5.77 5.73 5.7 4.96
ورود توریست 432.00 400 375 350 325 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2551.00 2493 2457 2420 2382 2101
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.50 19 20 20 18.6 17
بودجه دولت 0.70 1.35 0.82 0.3 -0.22 -1.86
هزینه های دولت 561.30 556 513 544 521 523
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 5.70 1.97 1.5 1.8 1.83 1.79
سرعت اینترنت 5825.85 6084 5223 5339 5579 3676
آدرس های IP 339971.00 343283 342345 340643 338879 315130
تغییرات موجودی انبار -2.10 -16.74 -24.74 -31.07 -35.8 -43.4
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 2184.00 2530 2615 2806 2323 2254
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 75.00 33.1 33.39 33.65 33.45 33.48
درجه حرارت 12.00 14.6 14.69 23.89 23.65 16.75