شاخص یاب

فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
0.4 4.1 3.1 3 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00
8.1 8.1 8.25 8.25 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30
2249 2149 2249 2249 2255
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 624.30
631 681 644 604 757
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2564.10
2664 2752 2644 2631 3057
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102.10
95.19 112 105 98.78 125
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 217.80
230 246 225 220 274
تولید ناخالص داخلی از ساخت 359.10
374 382 370 364 425
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.10
14.33 16.34 14.54 13.7 18.16
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 463.40
492 500 478 513 555
تولید ناخالص داخلی از خدمات 693.40
696 717 715 723 797
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.10
67.13 64.33 62.99 71.59 71.47
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37.10
40.78 36.96 38.25 38.83 41.06
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 32.40
29.4 26.3 29.5 29.3 24.9
جمعیت 4.95
5.02 5.06 5.08 5.11 5.36
افراد بیکار 442500.00
404763 386356 404725 386393 386576
نرخ بیکاری جوانان 49.90
46.01 44.92 48.41 45.87 46.37
نرخ مشارکت نیروی کار 45.90
45.49 44.56 45.3 44.64 44.88
استخدام تمام وقت 900800.00
949347 946117 922537 949341 919145
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.63
1 1.2 1.7 1.9 3.5
قیمت تولید 106.11
104 102 105 108 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.30
3.3 3.2 2.9 3 3
تورم مواد غذایی 0.27
1.49 1.6 5 2.5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.12
112 112 112 113 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00
102 102 102 105 108
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -359.50
-353 -366 -368 -366 -366
صادرات 81.30
88.66 88.56 88.96 88.85 88.85
واردات 440.80
442 454 457 455 455
حساب جاری -373.30
-395 -350 -480 -420 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10
-15 -16 -19 -19 -18
شاخص تروریسم 5.55
5.3 5.2 5.12 5.04 4.96
ورود توریست 400.00
325 300 275 250 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2683.00
2707 2693 2692 2684 2680
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50
20 20 18 18 17
بودجه دولت 3.30
0.79 0.43 0.54 0.65 -0.86
هزینه های دولت 559.30
525 645 577 591 716
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -1.70
-0.5 0.4 1.37 1.36 1.38
سرعت اینترنت 5825.85
5750 4867 5373 5768 5368
آدرس های IP 339971.00
352896 354788 357136 358327 365626
تغییرات موجودی انبار 36.90
45.44 45.03 50.09 51.01 61.4
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 2317.00
2586 2378 2463 2499 2430
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 75.26
0.1 54.52 80.32 33.39 36.22
درجه حرارت 12.65
25.87 17.74 12.68 24.5 19.79