فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 0.9 2.8 3.4 3.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00 8.06 7.4 8.12 8.18 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30 2052 2149 2170 2191 2249
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2465.10 2517 2572 2581 2590 2626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 436.70 423 463 434 460 458
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1999.20 2038 2035 2033 2042 2072
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148.70 145 155 148 146 148
تولید ناخالص داخلی از ساخت 225.20 223 223 222 222 223
تولید ناخالص داخلی از معادن 6.20 7.11 7.81 7.55 7.79 7.54
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 257.90 261 262 262 263 263
تولید ناخالص داخلی از خدمات 417.20 420 412 418 419 417
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32.50 30.98 30.87 31.21 31.17 30.93
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 29.00 27.5 27 26.9 26.4 24.9
جمعیت 4.81 4.88 4.91 4.94 4.96 5.22
افراد بیکار 396400.00 418870 381985 395196 397402 391645
نرخ بیکاری جوانان 46.30 42.82 42.8 43.06 43 42.94
نرخ مشارکت نیروی کار 45.40 45.63 45.52 45.57 45.56 45.55
استخدام تمام وقت 947200.00 908910 1001144 964111 968460 1014923
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم -0.70 1.3 2 2.3 2.6 1.5
قیمت تولید 110.79 99.68 99.56 99.45 99.37 99.14
تغییر قیمت تولید کننده 5.40 -0.73 1.94 1.28 1.68 1.68
تورم مواد غذایی -3.10 -1.6 -2.42 -2.14 -2.22 -2.21
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.42 110 110 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.07 101 101 101 101 101
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -367.80 -354 -349 -352 -354 -353
صادرات 88.80 87.85 89.13 89.05 89.11 89.09
واردات 456.60 440 435 439 441 440
حساب جاری -467.40 -301 -302 -313 -312 -307
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.50 -16 -16 -15 -15 -18
شاخص تروریسم 5.66 5.18 5.2 4.99 4.77 3.66
ورود توریست 432.00 425 400 375 350 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2578.00 2613 2609 2613 2613 2605
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.50 19 19 20 20 17
بودجه دولت 0.70 1.89 1.73 1.27 0.82 -0.97
هزینه های دولت 502.40 543 549 537 521 543
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 7.97 2.54 2.65 1.78 1.54 1.53
تغییرات موجودی انبار -3.60 -5.06 -5 -2.92 -3.12 -2.31
شاخص فساد مالی 26.00 27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 107.00 95 96 97 98 99
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جواز ساختمان 2184.00 2914 2304 2698 2369 2726