فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
3.1 3.9 4.1 3.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00
8.1 8.1 7.7 8.1 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30
1955 2249 2149 2249 2255
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 654.50
595 642 681 596 757
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2643.40
2594 2710 2752 2541 3057
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 107.90
97.39 96.85 112 94.76 125
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236.60
217 234 246 214 274
تولید ناخالص داخلی از ساخت 367.10
359 381 382 377 425
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.70
13.51 14.58 16.34 10.81 18.16
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480.30
506 500 500 525 555
تولید ناخالص داخلی از خدمات 689.20
713 709 717 714 797
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61.80
70.58 68.31 64.33 72.42 71.47
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.50
38.28 41.49 36.96 43.43 41.06
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 30.20
26.4 28 26.3 27.8 24.9
جمعیت 4.95
4.85 4.88 4.91 4.94 5.33
افراد بیکار 404800.00
369276 384469 377518 380698 379700
نرخ بیکاری جوانان 40.70
43.73 44.09 43.33 43.3 43.49
نرخ مشارکت نیروی کار 45.40
44.64 46.32 44.98 46.05 45.53
استخدام تمام وقت 996100.00
1001401 1019190 1024580 1028774 1077011
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -1.31
0.7 -0.4 1.5 0.1 3.5
قیمت تولید 101.62
104 101 99.5 101 100
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
0.64 0.49 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی -5.38
1.55 1.49 1.6 5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.52
110 111 112 112 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.87
101 100 103 101 108
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -370.20
-362 -358 -358 -358 -358
صادرات 94.60
91.77 92.51 92.49 92.54 92.53
واردات 464.80
454 451 451 451 451
حساب جاری -303.60
-293 -319 -341 -338 -327
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10
-15 -15 -16 -19 -18
شاخص تروریسم 5.55
5.53 5.43 5.33 5.28 5.01
ورود توریست 400.00
450 425 400 375 200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2703.00
2718 2709 2691 2669 2370
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50
20 20 20 18 17
بودجه دولت 3.30
1.16 0.79 0.43 0.54 -0.86
هزینه های دولت 619.30
583 534 645 531 716
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -5.70
3.77 2.16 3.17 2.13 2.47
سرعت اینترنت 5825.85
5583 5750 4867 5373 5368
آدرس های IP 339971.00
351704 352896 354788 357136 365626
تغییرات موجودی انبار 20.20
35.74 44.95 44.54 49.44 60.23
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 2585.00
2387 2387 2387 2387 2387
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 75.26
6.88 0.1 54.52 80.32 36.22
درجه حرارت 12.65
21.17 25.87 17.74 12.68 19.79