شاخص یاب

فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30
0.5 1.6 2.1 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 8.00
8.1 8.25 8.25 8.25 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30
2149 2249 2249 2212 2255
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 747.60
799 760 763 761 830
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3351.30
2657 2605 2618 2610 2761
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103.90
108 104 106 106 113
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 213.90
238 221 218 218 247
تولید ناخالص داخلی از ساخت 366.50
369 365 374 373 383
تولید ناخالص داخلی از معادن 17.90
15.78 14.33 18.28 18.22 16.4
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 419.60
483 471 428 427 502
تولید ناخالص داخلی از خدمات 683.10
693 704 697 695 720
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55.80
62.11 62.08 56.97 56.8 64.55
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.00
35.68 37.69 35.74 35.63 37.08
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 31.70
26.3 31.4 31.4 31.4 24.9
جمعیت 4.95
5.06 5.08 5.11 5.13 5.36
افراد بیکار 442500.00
442500 458951 442500 458951 442500
نرخ بیکاری جوانان 49.90
45.5 49.57 47.72 47.22 47.64
نرخ مشارکت نیروی کار 46.90
46.09 46.34 46.07 46.45 46.26
استخدام تمام وقت 900800.00
894374 862456 869034 862370 805082
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -0.09
1.2 1.7 1.9 2.4 3.5
قیمت تولید 105.03
102 105 108 108 108
تغییر قیمت تولید کننده 4.00
3.2 2.9 3 3.1 3
تورم مواد غذایی -1.00
1.6 5 2.5 0 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.05
112 112 113 114 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.63
102 102 105 106 108
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -404.60
-382 -381 -383 -383 -383
صادرات 89.00
89.31 89.48 89.35 89.35 89.34
واردات 493.60
471 470 473 473 472
حساب جاری -373.30
-350 -480 -420 -440 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80
-12 -12.5 -12.5 -12.5 -13
شاخص تروریسم 5.55
5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
ورود توریست 503.00
500 500 500 500 500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2705.00
2688 2686 2679 2674 2676
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50
20 18 18 18 17
بودجه دولت 2.30
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
هزینه های دولت 837.40
976 892 855 852 1014
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.90
0.4 0.71 0.21 0.19 0.25
سرعت اینترنت 5825.85
4867 5373 5768 5052 5368
آدرس های IP 339971.00
354788 357136 358327 359247 365626
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.68
1.05 -0.09 0.32 0.27 0.27
تغییرات موجودی انبار 23.00
30 35.61 32.61 35.63 36.03
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 2277.00
2405 2359 2505 2492 2441
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 75.26
54.52 80.32 33.39 33.37 36.22
درجه حرارت 12.65
17.74 12.68 24.5 23.33 19.79