فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
3.4 3.1 3.9 4.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 8.00
7.85 7.9 7.95 7.7 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30
1828 1921 2014 2107 1983
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 434.90
425 438 421 432 430
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2053.30
2023 2023 2021 2019 1995
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54.80
60.81 62.75 63.51 65.13 70.22
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 154.50
147 147 145 145 137
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222.70
218 216 215 213 203
تولید ناخالص داخلی از معادن 7.90
6.57 7.06 6.51 6.83 6.4
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 254.20
252 251 250 249 242
تولید ناخالص داخلی از خدمات 425.70
414 415 413 411 403
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47.70
45.64 45.66 44.84 44.63 42.68
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28.70
30.73 30.48 30.56 30.76 31.03
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 29.20
26.9 26.4 26.3 26.3 24.9
جمعیت 4.81
4.82 4.85 4.88 4.92 5.16
افراد بیکار 412800.00
384448 380137 386754 387899 375669
نرخ بیکاری جوانان 46.90
43.74 43.88 43.8 43.25 42.15
نرخ مشارکت نیروی کار 46.50
46.25 45.87 45.92 45.73 45.24
استخدام تمام وقت 975600.00
955898 941496 938990 930277 889320
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.02
2.3 2.6 1.1 2.5 1.5
قیمت تولید 99.48
102 102 102 102 102
تغییر قیمت تولید کننده -2.70
-0.56 0.43 0.89 1.11 1.35
تورم مواد غذایی -2.22
-1.41 -0.91 -0.41 0.01 2.18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.50
110 110 110 110 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00
101 101 101 101 100
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -373.80
-349 -340 -332 -324 -284
صادرات 86.50
82.32 81.57 80.83 80.11 74.99
واردات 460.30
433 425 417 410 364
حساب جاری -443.70
-473 -494 -508 -520 -563
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10
-15 -15 -13.79 -16 -18
شاخص تروریسم 5.55
5.63 5.53 5.43 5.33 4.99
ورود توریست 432.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2551.00
2457 2420 2382 2345 2101
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.50
20 20 18.42 20 17
بودجه دولت 3.30
1.3 0.88 0.45 0.03 -1.4
هزینه های دولت 561.30
513 544 521 539 523
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 4.50
1.3 1.72 1.81 1.79 1.78
سرعت اینترنت 5825.85
5223 5339 5579 4960 3676
آدرس های IP 339971.00
342345 340643 338879 336613 315130
تغییرات موجودی انبار -2.10
-24.74 -31.07 -35.8 -39.23 -43.4
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 2184.00
2615 2806 2323 2235 2254
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 75.26
80.16 6.88 0.1 54.52 36.22
درجه حرارت 12.65
12.66 21.17 25.87 17.74 19.79