شاخص یاب

فلسطین

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 1.6 2.1 1.8 1.9 2
تولید ناخالص داخلی 8.00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997.30 2249 2249 2212 2212 2249
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 815.80 754 755 823 831 848
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3486.50 3405 3386 3518 3553 3624
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.10 103 105 97.97 98.94 101
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236.10 221 218 240 241 245
تولید ناخالص داخلی از ساخت 391.10 362 370 395 399 406
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.00 14.33 18.28 18.32 18.34 18.71
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440.90 471 428 449 449 458
تولید ناخالص داخلی از خدمات 723.70 699 690 730 737 752
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62.40 61.59 56.39 62.96 63.59 64.86
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.80 37.4 35.37 40.16 40.56 41.37