شاخص یاب

پاکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2016-12
نرخ تورم 5.21 2018-06
نرخ بهره 6.5 2018-06
موازنه تجاری -452668 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 128 2018-07
بازار سهام 41222 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 13081028 PKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714 PKR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2016-12
افراد شاغل 57420 هزار 2015-12
افراد بیکار 3620 هزار 2015-12
جمعیت 200 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 28800 PKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 14400 PKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800 PKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700 PKR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.21 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 7.1 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 234 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 715 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 1209 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 195 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.07 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.6 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 6.35 % 2018-05
عرضه پول M0 5298129 PKR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 12870130 PKR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 15431483 PKR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 19061555 PKR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 4.48 % 2017-12
ذخایر ارزی 15976 USD - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -452668 PKR - میلیون 2018-06
صادرات 224324 PKR - میلیون 2018-06
واردات 676992 PKR - میلیون 2018-06
حساب جاری -5798 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2018-03
بدهی خارجی 91761 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 59.2 نقاط شاخص 2017-12
حواله 4862 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 64.6 تن 2018-06
گردش سرمایه -3913 USD - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 92 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3435 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 8.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1864 PKR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 1587677 PKR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4937 PKR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 6800 PKR - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 23770 PKR - میلیارد 2018-05
مخارج نظامی 10378 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.86 % 2018-05
تولید صنعتی 4.1 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 209611 PKR - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2327 KBps 2017-03
آدرس های IP 2921934 IP 2017-03
تولید سیمان 3498 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 3.67 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 147 2017-12
تولید الکتریسیته 7976 گیگاوات ساعت 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.61 نقاط شاخص 2018-05
هزینه های مصرف کننده 10626857 PKR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.76 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.35 mm 2015-12
درجه حرارت 10.83 celsius 2015-12