پاکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.71 2016-12
نرخ بیکاری 5.9 2015-12
نرخ تورم 2.91 2017-07
نرخ بهره 5.75 2017-07
موازنه تجاری -337775 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 105 2017-08
بازار سهام 41983 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.1 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.71 % 2016-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 284 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 12465443 PKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1182 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021 PKR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2015-12
افراد شاغل 57420 هزار 2015-12
افراد بیکار 3620 هزار 2015-12
جمعیت 194 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 30448 PKR/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 16967 PKR/Month 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43600 PKR/Month 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.91 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 5.6 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 257 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 217 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 704 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 1225 نقاط شاخص 2016-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 175 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 6.01 % 2017-06
عرضه پول M0 4838708 PKR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 11892171 PKR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 14394605 PKR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 17841640 PKR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 6 % 2015-12
ذخایر ارزی 21019 USD - میلیون 2017-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -337775 PKR - میلیون 2017-07
صادرات 171952 PKR - میلیون 2017-07
واردات 509727 PKR - میلیون 2017-07
حساب جاری -4419 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 % 2016-06
بدهی خارجی 75747 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 57.5 نقاط شاخص 2016-12
حواله 4600 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 64.52 تن 2017-03
گردش سرمایه -3460 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 98 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 8.61 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1349 PKR Billion 2016-12
هزینه های دولت 1405639 PKR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4447 PKR Billion 2016-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 5796 PKR Billion 2016-12
مخارج نظامی 9931 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.18 % 2017-06
تولید صنعتی 10.5 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 188442 PKR - میلیون 2016-12
تولید سیمان 2651 هزاران تن 2017-06
شاخص رقابتی 3.49 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 122 2017-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 144 2016-12
تولید الکتریسیته 7455 گیگاوات ساعت 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.21 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 165 2017-07
هزینه های مصرف کننده 9167259 PKR - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2016-12