شاخص یاب

پاکستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 137 2019-01
بازار سهام 39277 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.29 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 2017-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 6.17 2018-12
نرخ بهره 10 2018-12
موازنه تجاری -327232 2018-12
حساب جاری -3665 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.29 2018-11
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918 2017-12
تولید ناخالص ملی 13081028 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
افراد بیکار 3790 2017-12
جمعیت 200 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.17 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 2018-12
اندازه اصل تورم 8.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 2017-12
قیمت تولید 248 2018-12
قیمت صادرات 755 2018-09
قیمت واردات 1309 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 2018-12
تورم مواد غذایی 0.05 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.41 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 12.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 7.85 2018-07
عرضه پول M0 5724882 2018-11
عرضه پول M1 13321718 2018-11
عرضه پول M2 16066649 2018-11
عرضه پول M3 19784743 2018-11
نرخ بهره سپرده 4.48 2017-12
ذخایر ارزی 14016 2018-10
وام به بخش خصوصی 4801760 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -327232 2018-12
حساب جاری -3665 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2018-09
صادرات 287798 2018-12
واردات 615030 2018-12
بدهی خارجی 96735 2018-09
رابطه مبادله 57.1 2018-09
حواله 5420 2018-09
ذخایر طلا 64.6 2018-12
گردش سرمایه -2138 2018-09
تولید نفت خام 85 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3435 2017-12
شاخص تروریسم 8.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -1864 2017-12
هزینه های دولت 1587677 2017-12
درآمدهای دولت 4937 2017-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 6800 2017-12
بدهی های دولت 24732 2018-09
مخارج نظامی 10378 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.88 2018-10
تولید صنعتی 1.83 2018-09
تغییرات موجودی انبار 209611 2017-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3954 2018-10
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 14647 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.43 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 49.29 2018-11
هزینه های مصرف کننده 10626857 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 626141 2018-10
قیمت گازوئیل 0.69 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5704635 2018-10