پاکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2015-12
نرخ تورم 3.86 2017-09
نرخ بهره 5.75 2017-09
موازنه تجاری -294709 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 105 2017-10
بازار سهام 42088 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.2 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 284 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 12465443 PKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1182 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021 PKR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2015-12
افراد شاغل 57420 هزار 2015-12
افراد بیکار 3620 هزار 2015-12
جمعیت 208 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 30448 PKR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 16967 PKR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43600 PKR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.86 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 218 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 5.4 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 257 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 218 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 704 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 1234 نقاط شاخص 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.5 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 6.01 % 2017-08
عرضه پول M0 4823755 PKR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 11773198 PKR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 14306199 PKR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 17788426 PKR - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 4.83 % 2016-12
ذخایر ارزی 19763 USD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -294709 PKR - میلیون 2017-09
صادرات 176427 PKR - میلیون 2017-09
واردات 471136 PKR - میلیون 2017-09
حساب جاری -4419 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 % 2016-06
بدهی خارجی 82981 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 57 نقاط شاخص 2017-03
حواله 4600 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 64.56 تن 2017-06
گردش سرمایه -3460 USD - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 98 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 8.61 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1349 PKR - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 1405639 PKR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4447 PKR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 5796 PKR - میلیارد 2016-12
بدهی های دولت 20768 PKR - میلیارد 2017-06
مخارج نظامی 9931 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 13.14 % 2017-07
تولید صنعتی 12.9 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 188442 PKR - میلیون 2016-12
تولید سیمان 3105 هزاران تن 2017-07
شاخص رقابتی 3.67 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 144 2016-12
تولید الکتریسیته 11828 گیگاوات ساعت 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.03 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 174 2017-09
هزینه های مصرف کننده 9167259 PKR - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2016-12