پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.71 5.1 5.1 4.8 4.8 3.7
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6.1 6 6 5.7
نرخ تورم 3.41 5 5.3 5.1 5.3 3.3
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 4
موازنه تجاری -325042.00 -258100 -307214 -281924 -316324 -365207
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 67 67 68 68 72
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 105.21 104 103 102 101 89.32
بازار سهام 42750.19 44900 44500 44000 43600 38600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.20 9.02 9.11 9.2 9.29 10.27
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.71 5.1 5.1 4.8 4.8 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28 5.1 5.1 4.8 4.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 283.66 328 328 347 347 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600.00 12300000 12300000 12900000 12900000 13800000
تولید ناخالص ملی 12465443.00 13700000 13700000 14200000 14200000 15442716
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268.00 1738400 1738400 1877472 1877472 2160000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1181.60 1228 1228 1293 1293 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866.20 5279 5279 5404 5404 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357.00 2217402 2217402 2254020 2254020 2391000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569.00 315700 315700 341000 341000 394000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752.00 1600000 1600000 1680000 1680000 1840000
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853.00 350000 350000 364000 364000 368000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437.00 6987960 6987960 7393261 7393261 8166570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021.00 1500000 1500000 1530000 1530000 2000000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6.1 6 6 5.7
افراد شاغل 57420.00 58487 58487 60858 60858 63022
افراد بیکار 3620.00 3880 3880 3940 3940 4070
جمعیت 207.77 210 211 212 213 225
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43600.00 45000 47000 50000 50000 54000
هزینه زندگی خانواده 30447.80 32000 32000 33000 34000 38000
هزینه زندگی انفرادی 16967.10 18200 18400 18900 19000 24000
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.41 5 5.3 5.1 5.3 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.61 216 217 217 224 256
اندازه اصل تورم 5.50 5 5.6 5.4 5.3 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 256.60 258 258 265 265 300
قیمت تولید 217.96 223 225 227 231 253
قیمت صادرات 703.50 711 715 720 725 740
قیمت واردات 1233.50 1250 1410 1300 1350 1690
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 4.7 5.3 5.1 4.8 5.1
تورم مواد غذایی 2.25 3.9 4.5 4.1 4.3 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 0 0.1 0.2 0.4 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 174.61 180 183 185 188 206
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 4
نرخ بهره بین بانکی 6.01 5.9 5.8 5.8 5.7 4.5
عرضه پول M0 4675654.60 4580000 4790000 4857653 4996131 6340000
عرضه پول M1 11654102.00 11815531 12148109 12480809 12812081 16021949
عرضه پول M2 14170304.00 14800000 15414387 14970658 15336196 20000000
عرضه پول M3 17629640.77 17400000 17600000 18580062 19004542 21900000
نرخ بهره سپرده 4.83 5.5 5.5 5.5 5.5 4
ذخایر ارزی 21019.20 26900 28029 30000 33730 46429
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -325042.00 -258100 -307214 -281924 -316324 -365207
صادرات 196454.00 169358 186326 198948 194014 201109
واردات 521496.00 450000 517000 532000 551000 566315
حساب جاری -4419.00 -1800 -2100 -700 -1000 -980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -0.8
بدهی خارجی 82981.00 77107 77907 78482 80074 82028
رابطه مبادله 57.00 63 65 68 70 86
حواله 4600.00 5700 4603 5300 5500 4445
ذخایر طلا 64.56 64.5 64.52 64.52 64.52 64.52
شاخص تروریسم 8.61 8.7 8.7 8.5 8.5 8.1
گردش سرمایه -3460.00 -1600 -1850 300 -1500 -980
تولید نفت خام 98.00 87 87 89 89 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761.10 2926 2926 3072 3072 3200
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 67 67 68 68 72
بودجه دولت -4.90 -3.8 -3.8 -2.5 -2.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -1349.30 -800 -800 -100 -1300 -1800
هزینه های دولت 1405639.00 1624000 1624000 1710000 1710000 1898000
درآمدهای دولت 4447.00 5500 5500 6000 6000 7000
هزینه های مالی 5796.30 6300 6300 7000 7000 8200
مخارج نظامی 9931.30 10165 10165 12201 12201 14539
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 13.14 7.6 2.9 5.2 6.1 2.8
تولید صنعتی 10.50 4.7 5.9 3.1 3.1 2.1
تغییرات موجودی انبار 188442.00 196000 196000 204000 204000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.03 4 4 3.1 5 6
شاخص رقابتی 3.49 3.49 3.49 3.53 3.53 3.8
رتبه رقابتی 122.00 122 122 118 118 110
تولید سیمان 3105.00 3000 3400 3310 3200 4290
آسانی کسب و کار 144.00 138 138 134 134 130
تولید الکتریسیته 11828.00 10800 8445 9100 13000 12300
شاخص فساد مالی 32.00 31 31 32 32 34
رتبه فساد مالی 116.00 116 116 115 115 113
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 165.43 177 175 177 172 180
هزینه های مصرف کننده 9167259.00 9300000 9300000 9653587 9653587 10295146
قیمت گازوئیل 0.66 0.73 0.75 0.78 0.8 0.98
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17