پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 6 5.8 6 5.7
نرخ تورم 4.42 5.6 6.5 7.2 7 5.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 7
موازنه تجاری -401391.00 -281924 -316324 -359680 -365784 -365207
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 68 68 68 68 72
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 110.52
112 113 114 115 120
بازار سهام 43528.51
40947 39049 37237 35507 24280
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.80
9.38 10.35 11.42 12.6 18.68
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28
5 5 5 5 5.5
تولید ناخالص داخلی 283.66
347 347 291 347 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600.00
12900000 12900000 12175461 12900000 13800000
تولید ناخالص ملی 12465443.00
14200000 14200000 12275613 14200000 15442716
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268.00
1877472 1877472 1593888 1877472 2160000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1181.60
1293 1293 1200 1293 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866.20
5404 5404 4935 5404 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357.00
2254020 2254020 2224418 2254020 2391000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569.00
341000 341000 278151 341000 394000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752.00
1680000 1680000 1537011 1680000 1840000
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853.00
364000 364000 327894 364000 368000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437.00
7393261 7393261 6782996 7393261 8166570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021.00
1530000 1530000 1517326 1530000 2000000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.90
6 6 5.8 6 5.7
افراد بیکار 3620.00
3940 3940 3592 3940 4070
افراد شاغل 57420.00
60858 60858 57808 57918 58275
جمعیت 207.77
212 213 214 217 225
هزینه زندگی خانواده 28800.00
30000 30000 30000 30000 31000
هزینه زندگی انفرادی 14400.00
18900 19000 13971 19000 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800.00
50000 50000 50000 50000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700.00
21200 21200 21200 21200 22000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.42
5.6 6.5 7.2 7 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220.27
217 217 217 217 220
اندازه اصل تورم 5.20
5.4 5.3 5.43 5.2 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 256.60
265 265 253 265 300
قیمت تولید 224.99
227 231 227 236 253
قیمت صادرات 703.40
720 725 696 731 740
قیمت واردات 1232.00
1300 1350 1219 1490 1690
نرخ تورم (ماهانه) 0.03
0.2 0.4 0.66 -0.2 0.2
تورم مواد غذایی 5.10
2.7 2.8 2.9 2.8 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 182.63
185 188 180 191 206
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
5.1 4.8 7.44 4.5 5.1
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 7
نرخ بهره بین بانکی 6.01
5.8 5.7 6.86 5.5 4.5
عرضه پول M0 4855741.82
4857653 4996131 4897635 5350000 6340000
عرضه پول M1 12071829.00
12217324 12280873 12297452 12287109 11798272
عرضه پول M2 14737605.00
14932468 15015205 15037405 16700000 20000000
عرضه پول M3 18276890.43
18545398 18693908 18763378 19500000 21900000
نرخ بهره سپرده 4.83
5.5 5.5 4.41 5.3 4
ذخایر ارزی 18773.70
30000 33730 16574 36429 46429
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -401391.00
-281924 -316324 -359680 -365784 -365207
صادرات 217588.00
198948 194014 215112 191916 201109
واردات 618979.00
532000 551000 577634 557700 566315
حساب جاری -3867.00
-700 -1000 -2807 -1800 -980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -0.8
بدهی خارجی 88891.00
92289 80074 96457 98202 101109
رابطه مبادله 57.10
68 70 58.04 73 86
حواله 4740.00
5300 5500 4778 4768 4724
ذخایر طلا 64.56
64.57 64.59 64.61 64.62 64.72
گردش سرمایه -3832.00
300 -1500 -937 -2100 -980
تولید نفت خام 98.00
89 89 95.05 89 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761.10
3072 3072 2562 3072 3200
شاخص تروریسم 8.40
8.5 8.5 8.18 8.5 8.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50
68 68 68 68 72
بودجه دولت -4.90
-2.5 -2.5 -3.82 -2.5 -1.5
ارزش بودجه دولت -1349.30
-100 -1300 -1132 -1300 -1800
هزینه های دولت 1405639.00
1710000 1710000 1407057 1710000 1898000
درآمدهای دولت 4447.00
6000 6000 4156 6000 7000
بدهی های دولت 21860.70
21964 22022 22013 21965 20869
هزینه های مالی 5796.30
7000 7000 5768 7000 8200
مخارج نظامی 9931.30
12201 12201 10191 12201 14539
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -2.01
8.4 8.4 8.7 8.5 8.4
تولید صنعتی -2.00
8 7.6 7.5 7.6 8
تغییرات موجودی انبار 188442.00
204000 204000 185265 204000 221000
سرعت اینترنت 2326.59
2321 2312 2283 2271 2133
آدرس های IP 2921934.00
3173959 3196083 3195446 3193297 2988454
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.01
6 4.8 5.6 5.5 7
شاخص رقابتی 3.67
3.53 3.53 3.56 3.53 3.8
رتبه رقابتی 115.00
118 118 112 118 110
تولید سیمان 3627.00
3310 3200 3367 3800 4290
آسانی کسب و کار 147.00
134 134 151 134 130
تولید الکتریسیته 11828.00
9100 13000 9310 9800 12300
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 29 32 34
رتبه فساد مالی 116.00
115 115 114 115 113
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.68
47 50 52 47 41
هزینه های مصرف کننده 9167259.00
9653587 9653587 8936563 9653587 10295146
قیمت گازوئیل 0.74
0.78 0.8 0.74 0.82 0.98
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
32 32 34 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 21 21 21
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 6.35
28.39 19.51 43.14 9.27 25.64
درجه حرارت 10.83
12.39 26.44 27.86 15.78 21.11