شاخص یاب

پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 6 5.9 5.9 5.7
نرخ تورم 5.21 5.3 5.8 6.1 6.3 6
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 7 7 7
موازنه تجاری -452668.00 -325120 -318987 -291522 -277928 -274693
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 67.6 67.6 68.2 68.2 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 128.40
123 125 127 128 135
بازار سهام 41221.75
38635 37048 35525 34066 28803
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.00
9.4 9.88 10.38 10.91 13.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79
5.2 5.2 4.7 4.7 4.5
تولید ناخالص داخلی 304.95
315 315 335 335 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918.00
12360669 13062598 13000513 13000513 14291984
تولید ناخالص ملی 13081028.00
13051083 13761241 13695836 13695836 15056381
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00
1732926 2078685 2068805 2068805 2274320
تولید ناخالص داخلی سرانه 1222.52
1290 1290 1410 1410 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5034.70
5135 5135 5269 5269 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561.00
2322908 2403358 2391935 2391935 2629550
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769.00
309450 337449 335845 335845 369208
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948.00
1571866 1654741 1646877 1646877 1810477
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747.00
352674 357414 355715 355715 391052
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204.00
6919150 7332655 7297804 7297804 8022767
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714.00
1570506 1632403 1624645 1624645 1786037
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
6 6 5.9 5.9 5.7
افراد بیکار 3620.00
3636 3940 3635 3606 4070
افراد شاغل 57420.00
58088 58062 58351 58640 62025
جمعیت 200.16
217 217 221 221 225
هزینه زندگی خانواده 28800.00
30000 30000 31000 28379 31000
هزینه زندگی انفرادی 14400.00
13971 19000 14026 14070 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800.00
50000 50000 52000 45059 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700.00
21200 21200 21200 23727 22000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.21
5.3 5.8 6.1 6.3 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226.68
230 233 234 241 262
اندازه اصل تورم 7.10
7.53 5.2 7.62 7.62 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.55
260 265 260 259 300
قیمت تولید 234.40
231 235 240 250 265
قیمت صادرات 715.10
725 731 730 733 740
قیمت واردات 1208.90
1195 1490 1187 1184 1690
نرخ تورم (ماهانه) 0.57
0.32 -0.2 0.39 0.39 0.2
تورم مواد غذایی 2.07
2.9 2.8 3.25 1.92 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194.64
185 190 198 207 214
تغییر قیمت تولید کننده 7.60
5.8 6.3 6.5 6.6 6.1
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.50
6.5 6.5 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 6.35
6.35 6.35 6.85 6.85 6.85
عرضه پول M0 5298129.00
5449078 5350000 5771074 5927984 6340000
عرضه پول M1 12870130.00
13290481 13639435 13988150 14335417 17715580
عرضه پول M2 15431483.00
15912550 16700000 16668771 17046823 20000000
عرضه پول M3 19061554.87
19609024 19500000 20476143 20910593 21900000
نرخ بهره سپرده 4.48
4.48 4.48 4.98 4.98 4.98
ذخایر ارزی 15976.50
14435 36429 13469 13572 46429
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -452668.00
-325120 -318987 -291522 -277928 -274693
صادرات 224324.00
252694 215864 236957 241854 251785
واردات 676992.00
577814 534851 528479 519782 526478
حساب جاری -5798.00
-4200 -4500 -4300 -4200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-5.7 -5.8 -5.6 -5.2 -5.2
بدهی خارجی 91761.00
97000 100000 102000 105000 123000
رابطه مبادله 59.20
60.64 49.06 61.51 61.92 43.79
حواله 4862.00
4900 5000 5050 5250 5200
ذخایر طلا 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
گردش سرمایه -3913.00
-1900 -2100 -1800 -1750 -980
تولید نفت خام 92.00
93 94 95 95 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3434.90
3500 3500 3900 3900 4100
شاخص تروریسم 8.40
8.2 8.2 8.1 8.1 8
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20
67.6 67.6 68.2 68.2 70
بودجه دولت -5.80
-4.2 -4.2 -3.7 -3.7 -2
ارزش بودجه دولت -1863.80
-1750 -1750 -1450 -1450 -1400
هزینه های دولت 1587677.00
1478732 1670236 1662298 1662298 1827430
درآمدهای دولت 4936.70
5350 5350 5900 5900 6100
بدهی های دولت 23769.90
24000 24400 24900 25150 27000
هزینه های مالی 6800.50
7100 7100 7350 7350 7500
مخارج نظامی 10378.20
10629 12201 10804 10860 14539
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 2.86
4.2 4.5 5.2 5.3 6.2
تولید صنعتی 4.10
5.5 5.6 6.1 6.3 7
تغییرات موجودی انبار 209611.00
206652 204000 213076 213875 221000
سرعت اینترنت 2326.59
2680 2734 2788 2841 3343
آدرس های IP 2921934.00
3403256 3493069 3555036 3637399 4364768
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10
0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
شاخص رقابتی 3.67
3.67 3.67 3.8 3.8 3.8
رتبه رقابتی 115.00
115 115 114 114 110
تولید سیمان 3498.00
3595 3800 3582 3582 4290
آسانی کسب و کار 147.00
148 148 149 149 150
تولید الکتریسیته 7976.00
9321 9800 7189 7071 12300
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 34 34 35
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 116 116 115
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.61
48.7 46.9 46.5 47.2 45.8
هزینه های مصرف کننده 10626857.00
9643956 11179454 11126319 11126319 12231608
قیمت گازوئیل 0.76
0.72 0.68 0.64 0.61 0.34
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 33 33 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 6.35
43.14 9.27 28.45 26.4 25.64
درجه حرارت 10.83
27.86 15.78 12.42 27.06 21.11