پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 5.92 6 5.9 5.7
نرخ تورم 3.68 6.5 7.2 7 6.5 5.5
نرخ بهره 6.50 6 6 6 6.75 7
موازنه تجاری -343574.00 -356986 -365247 -365784 -352382 -365206
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 68 68 68 70 72
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 115.55
117 118 120 121 127
بازار سهام 42074.09
43932 41862 39893 38012 31341
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.50
9.87 10.82 11.86 13.01 18.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79
5 5 5 4.62 5.5
تولید ناخالص داخلی 283.66
347 291 347 336 347
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918.00
12337169 12337169 13037764 12990580 14497602
تولید ناخالص ملی 13081028.00
13026271 13026271 13735079 13685371 15272996
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00
1729631 1729631 1809194 1723372 2011770
تولید ناخالص داخلی سرانه 1181.60
1293 1293 1293 1329 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866.20
5404 4950 5404 5620 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561.00
2318491 2318491 2398789 2390108 2667381
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769.00
308862 308862 336807 335589 374520
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948.00
1568877 1568877 1651595 1645618 1836525
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747.00
352003 352003 356734 355443 396678
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204.00
6905996 6905996 7318714 7292227 8138191
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714.00
1567520 1567520 1629300 1623403 1811732
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
6 5.92 6 5.9 5.7
افراد بیکار 3620.00
3940 3606 3940 3607 4070
افراد شاغل 57420.00
60858 58088 58062 58351 62025
جمعیت 200.16
213 214 217 220 225
هزینه زندگی خانواده 28800.00
30000 30000 30000 31000 31000
هزینه زندگی انفرادی 14400.00
19000 14400 19000 14400 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800.00
50000 50000 50000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700.00
21200 21200 21200 21200 22000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.68
6.5 7.2 7 6.5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 224.25
225 229 236 235 263
اندازه اصل تورم 7.00
5.3 5.41 5.2 5.39 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.55
265 253 265 252 300
قیمت تولید 228.07
226 224 231 231 252
قیمت صادرات 715.10
725 705 731 705 740
قیمت واردات 1208.90
1350 1218 1490 1218 1690
نرخ تورم (ماهانه) 1.80
0.4 0.27 -0.2 0.27 0.2
تورم مواد غذایی 1.54
2.8 2.9 2.8 3.25 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187.48
184 184 192 199 215
تغییر قیمت تولید کننده 4.04
4.8 2.59 4.5 2.64 5.1
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.50
6 6 6 6.75 7
نرخ بهره بین بانکی 6.01
6.26 6.26 6.26 7.01 7.26
عرضه پول M0 5037100.94
4996131 4707862 5350000 4729046 6340000
عرضه پول M1 12452092.00
11791903 11759651 11759332 11762217 11763372
عرضه پول M2 15100078.00
14278203 14245430 16700000 14280519 20000000
عرضه پول M3 18664535.78
18293453 18277024 19500000 18200284 21900000
نرخ بهره سپرده 4.48
4.73 4.73 4.73 5.48 5.73
ذخایر ارزی 17812.70
33730 20352 36429 19680 46429
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -343574.00
-356986 -365247 -365784 -352382 -365206
صادرات 246167.00
194014 189582 191916 199394 201109
واردات 589741.00
551000 554828 557700 551775 566315
حساب جاری -4109.00
-1000 -3875 -1800 -3874 -980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-2.2 -2.2 -2.2 -1 -0.8
بدهی خارجی 91761.00
80074 97412 100045 102549 123597
رابطه مبادله 59.20
53.7 57.91 49.06 57.91 43.79
حواله 4862.00
5500 5018 5018 5018 5018
ذخایر طلا 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
گردش سرمایه -1100.00
-1500 -830 -2100 -858 -980
تولید نفت خام 94.00
89 90.96 89 86.71 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3434.90
3072 2972 3072 2643 3200
شاخص تروریسم 8.40
8.5 8.18 8.5 8.02 8.1
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20
68 68 68 70 72
بودجه دولت -5.80
-2.5 -4.69 -2.5 -5.07 -1.5
ارزش بودجه دولت -1863.80
-1000 -1011 -1000 -852 -1200
هزینه های دولت 1587677.00
1475921 1475921 1543813 1470580 1716674
درآمدهای دولت 4936.70
6000 4757 6000 4996 7000
بدهی های دولت 23344.00
23381 23845 24309 24773 29873
هزینه های مالی 6800.50
7000 5768 7000 5848 8200
مخارج نظامی 10378.20
12201 10215 12201 10369 14539
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 1.87
8.4 8.7 8.5 5.41 8.4
تولید صنعتی -2.00
7.6 7.5 7.6 8.62 8
تغییرات موجودی انبار 209611.00
204000 185265 204000 187308 221000
سرعت اینترنت 2326.59
2627 2680 2734 2788 3343
آدرس های IP 2921934.00
3196083 3195446 3193297 3179852 2847067
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.35
4.8 5.6 5.5 0.67 7
شاخص رقابتی 3.67
3.53 3.58 3.53 3.58 3.8
رتبه رقابتی 115.00
118 112 118 108 110
تولید سیمان 4000.00
3200 3585 3800 3583 4290
آسانی کسب و کار 147.00
134 147 134 147 130
تولید الکتریسیته 7976.00
13000 11304 9800 11304 12300
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 34
رتبه فساد مالی 117.00
115 117 115 117 113
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.32
50 52 47 47.83 41
هزینه های مصرف کننده 10626857.00
9625622 9625622 10068401 9590786 11195759
قیمت گازوئیل 0.74
0.68 0.64 0.61 0.57 0.4
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 34 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 6.35
19.51 43.14 9.27 28.45 25.64
درجه حرارت 10.83
26.44 27.86 15.78 12.42 21.11