شاخص یاب

پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 137.98 140 141 143 144 147
بازار سهام 39416.34 37214 36693 36180 35674 34683
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.29 13.39 13.64 13.9 14.15 14.69