شاخص یاب

پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 6 5.9 5.9 5.7
نرخ تورم 5.84 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 8
موازنه تجاری -368292.00 -564700 -603450 -630050 -662750 -625500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 67.6 67.6 68.2 68.2 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 122.24
123 124 125 125 129
بازار سهام 41320.13
41603 41051 40503 39967 37885
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.00
10.17 10.33 10.5 10.68 11.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79
5.2 5.2 5.4 5.4 4.5
تولید ناخالص داخلی 304.95
315 315 335 335 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918.00
12360669 13062598 13087432 13087432 14387537
تولید ناخالص ملی 13081028.00
13051083 13761241 13787404 13787404 15157044
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00
1732926 2078685 2082637 2082637 2289526
تولید ناخالص داخلی سرانه 1222.52
1290 1290 1410 1410 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5034.70
5135 5135 5269 5269 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561.00
2322908 2403358 2407927 2407927 2647131
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769.00
309450 337449 338091 338091 371676
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948.00
1571866 1654741 1657887 1657887 1822582
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747.00
352674 357414 358093 358093 393666
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204.00
6919150 7332655 7346595 7346595 8076406
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714.00
1570506 1632403 1635507 1635507 1797978
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
6 6 5.9 5.9 5.7
افراد بیکار 3620.00
3636 3940 3635 3606 4070
افراد شاغل 57420.00
58000 58000 58500 58500 62000
جمعیت 200.16
217 217 221 221 225
هزینه زندگی خانواده 28800.00
30000 30000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 14400.00
15000 15000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800.00
50000 50000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700.00
21200 21200 21600 21600 22000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.84
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229.27
231 234 234 241 266
اندازه اصل تورم 7.70
7.8 7.6 7.1 6.8 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.55
265 265 280 280 300
قیمت تولید 241.93
240 244 250 261 305
قیمت صادرات 751.50
725 731 733 735 740
قیمت واردات 1286.30
1240 1250 1315 1350 1450
نرخ تورم (ماهانه) 0.21
0.3 -0.2 0.4 0.5 0.2
تورم مواد غذایی 3.30
2.9 2.8 2.7 2.8 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 204.74
187 191 199 207 217
تغییر قیمت تولید کننده 11.00
10.1 10.4 11.1 11.3 12
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 8
نرخ بهره بین بانکی 7.85
7.85 7.85 7.85 7.85 8.35
عرضه پول M0 5395001.00
5410000 5420000 5450000 5470000 5750000
عرضه پول M1 13040867.00
13500000 14000000 14500000 14800000 16400000
عرضه پول M2 15606763.00
15900000 16000000 16700000 17100000 19500000
عرضه پول M3 19282880.68
19350000 19500000 20500000 20900000 21500000
نرخ بهره سپرده 4.48
4.48 4.48 4.48 4.48 4.98
وام به بخش خصوصی 4642438.00
4670000 4675000 4710000 4725000 5000000
ذخایر ارزی 16891.10
17100 16950 17250 17350 17200
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -368292.00
-564700 -603450 -630050 -662750 -625500
صادرات 249657.00
20300 21550 24950 23250 24500
واردات 617949.00
585000 625000 655000 686000 650000
حساب جاری -5798.00
-4200 -4500 -4300 -4200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20
-5.7 -5.8 -5.6 -5.2 -5.2
بدهی خارجی 95097.00
97000 100000 102000 105000 123000
رابطه مبادله 58.40
58.47 58.48 55.74 54.44 51.03
حواله 5017.00
4900 5000 5050 5080 5200
ذخایر طلا 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
گردش سرمایه -3913.00
-1900 -2100 -1800 -1750 -980
تولید نفت خام 88.00
93 94 95 95 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3434.90
3500 3500 3900 3900 4100
شاخص تروریسم 8.40
8.2 8.2 8.1 8.1 8
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20
67.6 67.6 68.2 68.2 70
بودجه دولت -5.80
-4.2 -4.2 -3.7 -3.7 -2
ارزش بودجه دولت -1863.80
-1750 -1750 -1450 -1450 -1400
هزینه های دولت 1587677.00
1478732 1670236 1673412 1673412 1839648
درآمدهای دولت 4936.70
5350 5350 5900 5900 6100
بدهی های دولت 24211.00
24000 24400 24900 25150 27000
هزینه های مالی 6800.50
7100 7100 7350 7350 7500
مخارج نظامی 10378.20
10600 10600 11000 11000 13000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 0.78
4.2 4.5 5.2 5.3 6.2
تولید صنعتی 0.50
5.5 5.6 6.1 6.3 7
تغییرات موجودی انبار 209611.00
212000 212000 214000 214000 221000
سرعت اینترنت 2326.59
2680 2734 2788 2841 3343
آدرس های IP 2921934.00
3403256 3493069 3555036 3637399 4364768
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.33
0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
شاخص رقابتی 3.67
3.67 3.67 3.8 3.8 3.8
رتبه رقابتی 115.00
115 115 114 114 110
تولید سیمان 2639.00
3000 3200 3300 3350 3700
آسانی کسب و کار 147.00
148 148 149 149 150
تولید الکتریسیته 7976.00
8150 9800 7180 7070 12300
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 34 34 35
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 116 116 115
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.81
45.2 46.9 46.5 47.2 45.8
هزینه های مصرف کننده 10626857.00
9643956 11179454 11200707 11200707 12313386
تسهیلات اعتباری خریدار 612329.00
630000 654000 678000 701000 76500
قیمت گازوئیل 0.77
0.78 0.74 0.7 0.66 0.52
اعتبار بخش خصوصی 5537753.00
5570000 5610000 5690000 5720000 6800000
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 6.35
43.14 9.27 28.45 26.4 25.64
درجه حرارت 10.83
27.86 15.78 12.42 27.06 21.11