پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6 6 5.72 5.7
نرخ تورم 3.80 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 4
موازنه تجاری -320278.00 -307214 -281924 -316324 -297918 -365207
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 67 68 68 70.32 72
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 105.18 104 103 102 101 89.42
بازار سهام 40316.93 40900 40500 40100 39700 35100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.93 8.33 8.42 8.5 8.58 9.49
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28 5.1 5 5 5 5.5
تولید ناخالص داخلی 283.66 328 347 347 303 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600.00 12300000 12900000 12900000 12826766 13800000
تولید ناخالص ملی 12465443.00 13700000 14200000 14200000 12365353 15442716
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268.00 1738400 1877472 1877472 1525202 2160000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1181.60 1228 1293 1293 1232 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866.20 5279 5404 5404 5052 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357.00 2217402 2254020 2254020 2213804 2391000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569.00 315700 341000 341000 283124 394000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752.00 1600000 1680000 1680000 1568262 1840000
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853.00 350000 364000 364000 334336 368000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437.00 6987960 7393261 7393261 7065244 8166570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021.00 1500000 1530000 1530000 1564737 2000000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6 6 5.72 5.7
افراد بیکار 3620.00 3880 3940 3940 3530 4070
افراد شاغل 57420.00 57918 60858 60858 58164 58275
جمعیت 207.77 211 212 213 214 225
هزینه زندگی خانواده 28800.00 32000 33000 34000 28335 38000
هزینه زندگی انفرادی 14400.00 18400 18900 19000 13982 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800.00 47000 50000 50000 41008 54000
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.80 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219.61 220 217 217 217 220
اندازه اصل تورم 5.30 5.6 5.4 5.3 5.88 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 256.60 258 265 265 249 300
قیمت تولید 219.41 225 227 231 218 253
قیمت صادرات 703.40 715 720 725 695 740
قیمت واردات 1232.00 1410 1300 1350 1217 1690
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 0.1 0.2 0.4 0.64 0.2
تورم مواد غذایی 3.24 2.5 2.7 2.8 2.9 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.05 183 185 188 175 206
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 4.3 5.1 4.8 6.34 5.1
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 4
نرخ بهره بین بانکی 6.01 5.8 5.8 5.7 7.12 4.5
عرضه پول M0 4703817.40 4790000 4857653 4996131 4873415 6340000
عرضه پول M1 11781984.00 12020745 12044099 12041290 12019727 11590051
عرضه پول M2 14339768.00 15414387 14266383 14225606 14181880 20000000
عرضه پول M3 17833607.42 17600000 18329088 18366661 18366162 21900000
نرخ بهره سپرده 4.83 5.5 5.5 5.5 3.55 4
ذخایر ارزی 19763.20 28029 30000 33730 17561 46429
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -320278.00 -307214 -281924 -316324 -297918 -365207
صادرات 198911.00 186326 198948 194014 178190 201109
واردات 519189.00 517000 532000 551000 485812 566315
حساب جاری -3557.00 -2100 -700 -1000 -2443 -980
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -2.5 -2.2 -2.2 -2.14 -0.8
بدهی خارجی 82981.00 85509 88362 80074 90139 91446
رابطه مبادله 57.10 65 68 70 58.06 86
حواله 4740.00 4565 5300 5500 4529 4434
ذخایر طلا 64.56 64.6 64.61 64.63 64.65 64.75
گردش سرمایه -967.00 -1850 300 -1500 -1309 -980
تولید نفت خام 98.00 87 89 89 95.05 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761.10 2926 3072 3072 2198 3200
شاخص تروریسم 8.61 8.7 8.5 8.5 8.52 8.1
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 67 68 68 70.32 72
بودجه دولت -4.90 -3.8 -2.5 -2.5 -3 -1.5
ارزش بودجه دولت -1349.30 -800 -100 -1300 -1370 -1800
هزینه های دولت 1405639.00 1624000 1710000 1710000 1452323 1898000
درآمدهای دولت 4447.00 5500 6000 6000 4146 7000
بدهی های دولت 20767.90 21179 21208 21184 21128 20283
هزینه های مالی 5796.30 6300 7000 7000 5877 8200
مخارج نظامی 9931.30 10165 12201 12201 10475 14539
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 8.67 8.5 8.4 8.4 8.7 8.4
تولید صنعتی 8.50 7.4 8 7.6 7.5 8
تغییرات موجودی انبار 188442.00 196000 204000 204000 186477 221000
سرعت اینترنت 2326.59 2325 2321 2312 2283 2133
آدرس های IP 2921934.00 3159576 3173959 3196083 3195446 2988454
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.69 7.3 6 4.8 5.6 7
شاخص رقابتی 3.67 3.49 3.53 3.53 3.56 3.8
رتبه رقابتی 115.00 122 118 118 112 110
تولید سیمان 3425.00 3400 3310 3200 3046 4290
آسانی کسب و کار 147.00 138 134 134 155 130
تولید الکتریسیته 11828.00 8445 9100 13000 9283 12300
شاخص فساد مالی 32.00 31 32 32 28 34
رتبه فساد مالی 116.00 116 115 115 113 113
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 173.81 175 177 172 169 180
هزینه های مصرف کننده 9167259.00 9300000 9653587 9653587 8944768 10295146
قیمت گازوئیل 0.70 0.75 0.78 0.8 0.68 0.98
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 37 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 21 20 20 21 21
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 16 16
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 6.00 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85
درجه حرارت 10.00 12.33 17.18 26.87 21.83 15.23