پاکستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.24 4.7 4.8 4.9 4.19 2.8
نرخ بیکاری 5.90 5.8 6.1 6.1 6.1 5.7
نرخ تورم 3.81 4.5 4.8 4.7 4.5 3.3
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 4
موازنه تجاری -237429.00 -229218 -237839 -237626 -236901 -237114
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 64.2 64 64 63.8 60.9
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 104.75 106 107 108 109 126
بازار سهام 44199.40 42000 41600 41100 40700 33900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.03 8.11 8.19 8.27 8.35 9.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.24 4.7 4.8 4.9 4.19 2.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.24 4.7 4.8 4.9 5 2.8
تولید ناخالص داخلی 269.97 302 305 315 325 386
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11229656.00 11750000 12300000 12300000 12300000 13800000
تولید ناخالص ملی 12465443.00 13100000 13700000 13700000 13700000 15400000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1503731.00 1736925 1797460 1857996 1900000 2500000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1152.14 1194 1228 1228 1228 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4744.85 4938 5159 5279 5279 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2222337.00 2267737 2281414 2295091 2308768 2494195
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 259271.00 270272 285688 287105 287104 312486
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1412453.00 1439383 1447497 1455611 1463725 1528482
تولید ناخالص داخلی از معادن 311095.00 296026 296236 296447 301012 312961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6261314.00 6471360 6514758 6558155 6601553 7157902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1421737.00 1477320 1491771 1506221 1520672 1726362
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.8 6.1 6.1 6.1 5.7
افراد شاغل 57420.00 58487 58797 59107 59727 63022
افراد بیکار 3620.00 3660 3800 3800 3880 3590
جمعیت 189.87 193 194 195 195 206
زندگی خانواده دستمزد 49600.00 52000 53000 54000 55000 64000
زندگی فردی دستمزد 17600.00 18500 18700 19000 19200 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43600.00 44000 44100 44500 45000 54000
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.81 4.5 4.8 4.7 4.5 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.01 212 213 215 218 236
اندازه اصل تورم 5.30 4.9 5.3 5.2 5 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 243.85 250 252 252 254 268
قیمت تولید 214.07 214 215 216 217 221
قیمت صادرات 702.30 721 722 722 721 740
قیمت واردات 1224.40 1220 1230 1230 1178 1500
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 -0.5 0.3 0.3 0 0.2
CPI حمل و نقل 170.65 170 169 169 168 165
تورم مواد غذایی 2.50 2 2.1 2.1 2.92 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.56 4.5 0.7 0.7 1.46 1.61
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 4
نرخ بهره بین بانکی 5.90 5.95 5.85 5.7 5.5 3.1
عرضه پول M0 4166451.87 4134407 4150255 4371023 4580000 6340000
عرضه پول M1 10447771.00 10769027 11173954 11594038 12029850 19429122
عرضه پول M2 12685007.00 13406737 13529630 14087455 14800000 20000000
عرضه پول M3 15966506.00 16500000 16800000 17200000 17400000 21900000
نرخ بهره سپرده 6.00 5.8 5.5 5.5 5.5 4
ذخایر ارزی 23619.40 25034 25806 26423 28900 46429
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -237429.00 -229218 -237839 -237626 -236901 -237114
صادرات 183660.00 175258 174501 168101 169000 185029
واردات 421089.00 414775 418486 417627 417620 417624
حساب جاری -1368.00 -570 -741 -593 -300 119
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.3 -0.7 -0.7 -0.7 0.3
بدهی خارجی 72978.00 75538 77095 78222 79348 87053
رابطه مبادله 57.40 56.29 56.57 56.78 56.8 49
حواله 4698.00 4687 5204 5269 5700 5029
ذخایر طلا 64.51 64.51 64.51 64.51 64.5 64.51
گردش سرمایه -1319.00 -1661 -290 -1418 -1248 -1298
تولید نفت خام 87.00 87.13 87.13 87.13 87 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2677.90 2787 2787 2926 2926 3200
شاخص تروریسم 8.61 9.3 9.1 9.1 8.52 8.38
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 64.2 64 64 63.8 60.9
بودجه دولت -5.30 -4.3 -3.8 -3.8 -3.8 -1.5
ارزش بودجه دولت -1349300.00 -1408678 -1396851 -1390937 -1385024 -1370124
هزینه های دولت 3242656.00 3558099 3635956 3713813 3791671 4888207
درآمدهای دولت 4446979.00 4113713 4396761 4538285 4679809 5771005
مخارج نظامی 9247.70 9690 10165 10164 10165 14539
هزینه های مالی 5796302.00 5740696 5968654 6082633 6196612 7409761
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تولید صنعتی 1.72 4.7 1.8 5.5 5.1 2.8
تولید صنعتی 1.49 4.1 1.9 6.2 4.7 2.1
تغییرات موجودی انبار 179674.00 187885 190418 192951 195484 224826
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.74 0.34 0.41 0.41 0.39 0.35
شاخص رقابتی 3.49 3.45 3.3 3.3 3.3 3.8
رتبه رقابتی 122.00 126 125 125 125 122
تولید سیمان 2897.00 3600 3500 3570 3600 4990
آسانی کسب و کار 144.00 137 137 137 138 134
تولید الکتریسیته 7487.00 6727 7253 7211 8420 8362
شاخص فساد مالی 30.00 30 31 31 31 34
رتبه فساد مالی 117.00 117 116 116 116 113
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 174.19 172 168 171 173 180
هزینه های مصرف کننده 8584834.00 8990000 9300000 9300000 9300000 10295146
قیمت گازوئیل 0.63 0.61 0.65 0.65 0.67 0.98
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 32.00 33 33 33 33 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17