پاکستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.24 4.8 4.9 4.17 5.1 2.8
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
نرخ تورم 3.66 4.8 4.7 4.5 5.2 3.3
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 4
موازنه تجاری -309673.00 -281965 -271761 -276808 -275153 -275421
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 64.28 64 63.8 63.8 60.9
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 104.75 107 108 109 110 126
بازار سهام 49062.26 46500 46000 45500 45100 37900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.15 8.19 8.27 8.35 8 9.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.24 4.8 4.9 4.17 5.1 2.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.24 4.8 4.9 5 5.1 2.8
تولید ناخالص داخلی 271.05 305 315 325 328 386
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11229656.00 12300000 12300000 12300000 12300000 13800000
تولید ناخالص ملی 12465443.00 13100000 13700000 13700000 13700000 15400000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1503731.00 1488502 1571310 1900000 1736925 2500000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1142.70 1228 1228 1228 1228 1388
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4706.18 5159 5279 5279 5279 5778
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2222337.00 2227403 2240848 2254292 2267737 2494195
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 259271.00 285688 287105 287104 287104 312486
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1412453.00 1415188 1423253 1431318 1439383 1528482
تولید ناخالص داخلی از معادن 311095.00 308606 304413 301012 301015 312961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6261314.00 6295761 6354294 6412827 6471360 7157902
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1421737.00 1431602 1446842 1462081 1477320 1726362
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
افراد شاغل 57420.00 58233 58318 59727 58487 63022
افراد بیکار 3620.00 3800 3800 3880 3880 3590
جمعیت 193.56 190 191 192 193 206
زندگی خانواده دستمزد 30447.80 53000 54000 55000 56000 64000
زندگی فردی دستمزد 17600.00 18700 19000 19200 19400 24000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43600.00 44100 44500 45000 47000 54000
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.66 4.8 4.7 4.5 5.2 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.94 210 210 210 210 236
اندازه اصل تورم 5.40 5.3 5.2 5 5.6 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 243.85 252 252 254 254 268
قیمت تولید 214.84 216 217 218 208 221
قیمت صادرات 697.00 722 722 708 726 740
قیمت واردات 1222.40 1230 1230 1179 1410 1500
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 0.3 0.3 0 0.1 0.2
CPI حمل و نقل 172.81 172 172 172 171 171
تورم مواد غذایی 1.96 2.1 2.1 2.33 2.32 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 4.15 0.7 0.7 4.02 3.48 3.09
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 4
نرخ بهره بین بانکی 5.98 5.85 5.7 5.5 5.3 3.1
عرضه پول M0 4212586.17 4150255 4371023 4580000 4790000 6340000
عرضه پول M1 10907480.00 11225311 11573198 11922903 12270734 16277179
عرضه پول M2 13300397.00 13604185 13977389 14800000 14744038 20000000
عرضه پول M3 16631803.00 16800000 17200000 17400000 17600000 21900000
نرخ بهره سپرده 6.00 5.5 5.5 5.5 5.5 4
ذخایر ارزی 23199.60 25806 26423 28900 31429 46429
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -309673.00 -281965 -271761 -276808 -275153 -275421
صادرات 186384.00 174501 168101 169000 168099 185029
واردات 496057.00 463440 459319 461522 460107 460577
حساب جاری -2292.00 -570 -741 -593 -300 119
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.3
بدهی خارجی 74126.00 75743 76574 77101 77899 82003
رابطه مبادله 57.00 56.68 56.91 56.89 52 49
حواله 4760.00 5204 5302 5700 4880 5138
ذخایر طلا 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
گردش سرمایه -2137.00 -1661 -290 -1418 -1248 -1298
تولید نفت خام 87.00 87.13 87.13 87 87 79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761.10 2787 2926 2926 2926 3200
شاخص تروریسم 8.61 9.1 9.1 8.67 8.7 8.38
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 64.28 64 63.8 63.8 60.9
بودجه دولت -5.30 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -1.5
ارزش بودجه دولت -1349300.00 -1402764 -1396851 -1390937 -1385024 -1370124
هزینه های دولت 3242656.00 3150618 3286445 3422272 3558099 4888207
درآمدهای دولت 5293.12 4255237 4396761 4538285 4679809 5771005
مخارج نظامی 9247.70 9690 10165 10164 10165 14539
هزینه های مالی 5796302.00 5740696 5968654 6082633 6196612 7409761
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تولید صنعتی 7.98 1.8 5.5 5.1 5.3 2.8
تولید صنعتی 8.02 1.9 6.2 4.7 5.9 2.1
تغییرات موجودی انبار 179674.00 183077 184680 186283 187885 224826
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.99 0.54 0.42 0.4 0.39 0.36
شاخص رقابتی 3.49 3.3 3.3 3.3 3.3 3.8
رتبه رقابتی 122.00 125 125 125 125 122
تولید سیمان 3469.00 3500 3570 3600 3880 4990
آسانی کسب و کار 144.00 137 137 139 137 134
تولید الکتریسیته 11698.00 6880 7211 8420 6446 8362
شاخص فساد مالی 32.00 31 31 31 31 34
رتبه فساد مالی 116.00 117 116 116 116 113
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 174.85 168 171 173 175 180
هزینه های مصرف کننده 8584834.00 9300000 9300000 9300000 9300000 10295146
قیمت گازوئیل 0.67 0.65 0.65 0.67 0.68 0.98
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 32.00 33 33 33 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17