عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2016-12
نرخ تورم 1 2017-08
نرخ بهره 1.7 2017-06
موازنه تجاری 37.5 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2017-09
بازار سهام 5114 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 66.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25490 OMR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8534 OMR - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 506 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2285 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2159 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 140 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3795 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13644 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 548 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 % 2016-12
جمعیت 4.57 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-08
CPI Housing Utilities 104 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.89 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-08
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 19.7 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.7 % 2017-06
عرضه پول M0 1660 OMR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 5068 OMR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 15970 OMR - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 7227 OMR - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 3.19 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7602 OMR - میلیون 2017-07
میزان رشد وام 3.5 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 37.5 OMR - میلیون 2017-03
صادرات 1036 OMR - میلیون 2017-03
واردات 999 OMR - میلیون 2017-03
حساب جاری -4737 OMR - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.4 % 2015-12
گردش سرمایه 1700 OMR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-03
تولید نفت خام 968 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 278 هزار 2017-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 % 2015-12
بودجه دولت -17.1 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -152 OMR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 6714 OMR - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 694 OMR - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 846 OMR - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 9080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 552 OMR - میلیون 2015-12
ثبت خودرو 7198 2017-08
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 66 2017-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 66 2016-12
تولید الکتریسیته 3964 گیگاوات ساعت 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18058 OMR - میلیون 2017-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 2016-12
قیمت گازوئیل 0.46 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1638 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2016-12