شاخص یاب

عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 1.4 2018-06
نرخ بهره 2.6 2018-06
موازنه تجاری 340 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-07
بازار سهام 4448 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 72.64 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750 OMR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37961 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 152 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14255 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1624 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 572 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 % 2017-12
جمعیت 4.64 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 0 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.6 % 2018-06
عرضه پول M0 1681 OMR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 5266 OMR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 16482 OMR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 6587 OMR - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.45 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7022 OMR - میلیون 2018-04
میزان رشد وام 4.9 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 340 OMR - میلیون 2018-01
صادرات 1202 OMR - میلیون 2018-01
واردات 862 OMR - میلیون 2018-01
حساب جاری -4737 OMR - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 % 2017-12
گردش سرمایه 1700 OMR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-09
تولید نفت خام 967 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 166 هزار 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 % 2016-12
بودجه دولت -13 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -288 OMR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 6125 OMR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 1116 OMR - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 1173 OMR - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 8417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 825 OMR - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4927 KBps 2017-03
آدرس های IP 210079 IP 2017-03
ثبت خودرو 6494 2018-05
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2017-12
تولید الکتریسیته 3200 گیگاوات ساعت 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18533 OMR - میلیون 2018-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 نقاط شاخص 2016-12
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1670 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.29 mm 2015-12
درجه حرارت 22.17 celsius 2015-12