عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2016-12
نرخ تورم 0.6 2018-04
نرخ بهره 2.41 2018-04
موازنه تجاری 204 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.39 2018-05
بازار سهام 4564 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 66.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750 OMR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 152 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14255 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1624 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 572 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 % 2016-12
جمعیت 4.57 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی -1.52 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.28 % 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.41 % 2018-04
عرضه پول M0 1618 OMR - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 4964 OMR - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 16371 OMR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 7131 OMR - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 3.19 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7533 OMR - میلیون 2018-02
میزان رشد وام 5.6 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 204 OMR - میلیون 2017-12
صادرات 1248 OMR - میلیون 2017-12
واردات 1045 OMR - میلیون 2017-12
حساب جاری -4737 OMR - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 % 2017-12
گردش سرمایه 1700 OMR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-09
تولید نفت خام 967 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 371 هزار 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 % 2016-12
بودجه دولت -13 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.2 OMR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 6125 OMR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 755 OMR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 719 OMR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 8417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 825 OMR - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4927 KBps 2017-03
آدرس های IP 210079 IP 2017-03
ثبت خودرو 4911 2018-03
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2017-12
تولید الکتریسیته 2019 گیگاوات ساعت 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18466 OMR - میلیون 2018-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 نقاط شاخص 2016-12
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 148 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.29 mm 2015-12
درجه حرارت 22.17 celsius 2015-12