شاخص یاب

عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 1.1 2018-08
نرخ بهره 2.57 2018-08
موازنه تجاری 552 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-09
بازار سهام 4486 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 72.64 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750 OMR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7848 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37961 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 152 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14255 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1624 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 572 OMR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 26098 OMR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 % 2017-12
جمعیت 4.64 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -1.17 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
قیمت تولید 126 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 17.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.57 % 2018-08
عرضه پول M0 1623 OMR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 5071 OMR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 16463 OMR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 5915 OMR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.45 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7110 OMR - میلیون 2018-07
میزان رشد وام 4.1 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 552 OMR - میلیون 2018-06
صادرات 1360 OMR - میلیون 2018-06
واردات 807 OMR - میلیون 2018-06
حساب جاری -4137 OMR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.3 % 2017-12
گردش سرمایه 3481 OMR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-09
تولید نفت خام 696 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 OMR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 236 هزار 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2017-12
بودجه دولت -13 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -241 OMR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 5572 OMR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 942 OMR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 11151 OMR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 1183 OMR - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 8417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 994 OMR - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 4927 KBps 2017-03
آدرس های IP 210079 IP 2017-03
ثبت خودرو 6716 2018-07
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2017-12
تولید الکتریسیته 3721 گیگاوات ساعت 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18586 OMR - میلیون 2018-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 نقاط شاخص 2016-12
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1639 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.29 mm 2015-12
درجه حرارت 22.17 celsius 2015-12