عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2016-12
نرخ تورم 0.5 2018-02
نرخ بهره 2.15 2018-02
موازنه تجاری 140 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.39 2018-03
بازار سهام 4801 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 66.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25490 OMR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 506 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2285 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2159 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 140 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3795 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13644 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 548 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 % 2016-12
جمعیت 4.57 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-01
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-01
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 12.9 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.15 % 2018-02
عرضه پول M0 1623 OMR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 5040 OMR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 16290 OMR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 6186 OMR - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.19 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7920 OMR - میلیون 2018-01
میزان رشد وام 5.3 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 140 OMR - میلیون 2017-07
صادرات 1056 OMR - میلیون 2017-10
واردات 954 OMR - میلیون 2017-10
حساب جاری -4737 OMR - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 % 2016-12
گردش سرمایه 1700 OMR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-09
تولید نفت خام 984 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 298 هزار 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 % 2016-12
بودجه دولت -20.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 36.2 OMR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 6125 OMR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 755 OMR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 719 OMR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 9080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 825 OMR - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4927 KBps 2017-03
آدرس های IP 210079 IP 2017-03
ثبت خودرو 542 2018-01
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 71 2017-12
تولید الکتریسیته 1883 گیگاوات ساعت 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18213 OMR - میلیون 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 نقاط شاخص 2016-12
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1362 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.29 mm 2015-12
درجه حرارت 22.17 celsius 2015-12