شاخص یاب

عمان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 0.39 2019-01
بازار سهام 4170 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ بهره 3.01 2018-12
موازنه تجاری 533 2018-08
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -13.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 72.64 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7848 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37961 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 152 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1624 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 572 2017-12
تولید ناخالص ملی 26098 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.64 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-11
CPI مسکن آب و برق 105 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2018-11
تورم مواد غذایی -0.8 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
قیمت تولید 133 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 26.9 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.01 2018-12
عرضه پول M0 1594 2018-10
عرضه پول M1 5044 2018-10
عرضه پول M2 16659 2018-10
ذخایر ارزی 6089 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 6916 2018-10
میزان رشد وام 5.3 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 533 2018-08
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
صادرات 1334 2018-08
واردات 802 2018-08
گردش سرمایه 3481 2017-12
ذخایر طلا 0.02 2018-09
تولید نفت خام 975 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 466 2018-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -13.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 165 2018-11
هزینه های دولت 5572 2017-12
درآمدهای دولت 940 2018-10
بدهی های دولت 11151 2017-12
هزینه های مالی 1010 2018-10
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 8417 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 994 2017-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4425 2018-08
شاخص رقابتی 64.4 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 44 2017-12
رتبه فساد مالی 68 2017-12
آسانی کسب و کار 78 2018-12
تولید الکتریسیته 3495 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18777 2018-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 2016-12
قیمت گازوئیل 0.55 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1026 2018-11