عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2016-12
نرخ تورم 0.7 2017-07
نرخ بهره 1.7 2017-06
موازنه تجاری 206 2016-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2017-08
بازار سهام 4889 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 66.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25490 OMR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8534 OMR - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 506 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2285 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2159 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 140 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3795 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13644 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 548 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 % 2016-12
جمعیت 4.57 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 104 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0.89 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-03
تغییر قیمت تولید کننده 15.3 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.7 % 2017-06
عرضه پول M0 1677 OMR - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 5230 OMR - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 16122 OMR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 6585 OMR - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 7499 OMR - میلیون 2017-05
میزان رشد وام 3 % 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 206 OMR - میلیون 2016-11
صادرات 1036 OMR - میلیون 2017-03
واردات 999 OMR - میلیون 2017-03
حساب جاری -4155 OMR - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.4 % 2015-12
گردش سرمایه 4741 OMR - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-03
تولید نفت خام 968 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 299 هزار 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.2 % 2015-12
بودجه دولت -17.1 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -302 OMR - میلیون 2017-05
هزینه های دولت 6714 OMR - میلیون 2015-12
درآمدهای دولت 772 OMR - میلیون 2017-05
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 1074 OMR - میلیون 2017-05
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 9080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 552 OMR - میلیون 2015-12
ثبت خودرو 6658 2017-05
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 66 2017-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 66 2016-12
تولید الکتریسیته 3788 گیگاوات ساعت 2017-05
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 17883 OMR - میلیون 2017-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 2016-12
قیمت گازوئیل 0.45 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1202 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2016-12