عمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2016-12
نرخ تورم 1.2 2017-10
نرخ بهره 1.74 2017-10
موازنه تجاری 37.5 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2017-11
بازار سهام 5106 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 66.29 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25490 OMR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 506 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2285 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2159 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 140 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3795 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13644 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 548 OMR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 25490 OMR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.5 % 2016-12
جمعیت 4.57 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.8 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 19.7 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.74 % 2017-10
عرضه پول M0 1647 OMR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 5037 OMR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 16109 OMR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 6579 OMR - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.19 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7074 OMR - میلیون 2017-09
میزان رشد وام 3 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 37.5 OMR - میلیون 2017-03
صادرات 1036 OMR - میلیون 2017-03
واردات 999 OMR - میلیون 2017-03
حساب جاری -4737 OMR - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.5 % 2016-12
گردش سرمایه 1700 OMR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-03
تولید نفت خام 968 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 OMR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 275 هزار 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.4 % 2016-12
بودجه دولت -20.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -224 OMR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 6125 OMR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 605 OMR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 132 OMR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 1089 OMR - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 9080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 825 OMR - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 4927 KBps 2017-03
آدرس های IP 210079 IP 2017-03
ثبت خودرو 5449 2017-09
شاخص رقابتی 4.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 62 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 71 2017-12
تولید الکتریسیته 3710 گیگاوات ساعت 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18134 OMR - میلیون 2017-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.8 2016-12
قیمت گازوئیل 0.48 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1145 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1 mm 2015-12
درجه حرارت 22 celsius 2015-12