شاخص یاب

عمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.00 17 17 16 16 16
نرخ تورم 1.40 1.3 0.8 1.4 1.4 3.67
نرخ بهره 2.60 2.75 2.75 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری 339.80 271 160 275 274 280
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.40 28 28 31 31 36
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.38
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازار سهام 4448.77
4414 4308 4205 4104 3724
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70
9.5 9.5 11.7 11.7 12
تولید ناخالص داخلی 72.64
74 74 78 78 79
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750.10
28135 30386 30997 30997 38015
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127.20
7804 7804 7961 7961 9763
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144.40
16600 16600 17100 17100 18750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37960.70
38000 38000 38150 38150 38366
تولید ناخالص ملی 25489.80
27911 27911 28472 28472 34918
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529.40
542 580 591 591 725
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109.20
2502 2310 2356 2356 2889
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663.40
2682 2916 2975 2975 3649
تولید ناخالص داخلی از معادن 151.50
143 166 169 169 208
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652.10
4060 3999 4079 4079 5003
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14254.90
15105 15609 15923 15923 19528
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1623.80
1623 1778 1814 1814 2224
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 571.70
592 626 639 639 783
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.00
17 17 16 16 16
جمعیت 4.64
4.79 4.86 4.92 4.97 5.47
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.40
1.3 0.8 1.4 1.4 3.67
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70
107 106 108 107 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.03 0.1 0.09 0.09 0.09
قیمت تولید 104.90
122 118 85.97 92.41 134
تغییر قیمت تولید کننده 7.30
16.2 12.1 -18.05 -11.91 4.2
تورم مواد غذایی 0.00
-0.43 -0.33 0.8 1 1.4
CPI مسکن آب و برق 105.00
106 105 106 106 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.40
111 112 116 117 119
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.60
2.75 2.75 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M0 1639.50
1637 1637 1637 1637 1637
عرضه پول M1 5272.50
5376 5422 5471 5518 5957
عرضه پول M2 16236.10
16428 16521 16613 16702 17469
ذخایر ارزی 6587.20
6688 6685 6685 6685 6685
نرخ بهره سپرده 3.45
3.6 3.6 4.1 4.1 4.35
میزان رشد وام 6.00
7.06 7.31 7.5 7.61 7.81
ترازنامه بانک مرکزی 7021.70
6994 7033 7013 7021 7019
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 339.80
271 160 275 274 280
صادرات 1201.60
1194 1370 1193 1193 1680
واردات 861.80
922 1210 918 919 1400
حساب جاری -4737.00
-3743 -3703 -3521 -3338 203
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-7 -7.5 -6 -6 -9
گردش سرمایه 1700.00
1769 1983 1826 1670 -1905
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
تولید نفت خام 967.00
968 968 968 968 968
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 297.00
300 300 300 300 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 717.50
25.28 14.6 56.13 97.67 149
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.40
28 28 31 31 36
بودجه دولت -13.00
-12 -12 -10 -10 -9.8
ارزش بودجه دولت -56.90
-162 -146 -148 -147 -147
هزینه های دولت 6124.80
6707 6707 6841 6841 8390
درآمدهای دولت 1116.20
805 804 803 803 803
بدهی های دولت 132.00
2057 2455 1858 1262 1536
هزینه های مالی 1173.10
966 948 951 950 950
مخارج نظامی 8417.20
8853 8417 8343 8270 8312
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 824.80
272 241 133 25.58 34.08
سرعت اینترنت 4927.03
4737 4726 4720 4721 4726
آدرس های IP 210079.00
207304 206599 206831 207699 208812
شاخص رقابتی 4.31
4.29 4.29 4.3 4.31 4.31
رتبه رقابتی 62.00
65 65 56 54 40
ثبت خودرو 6494.00
5591 5565 5555 5551 5550
آسانی کسب و کار 71.00
56 53 55 57 62
تولید الکتریسیته 3199.90
2671 1939 1926 2254 2271
شاخص فساد مالی 44.00
42 42 42 41 38
رتبه فساد مالی 68.00
66 66 66 65 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 18533.40
18783 18921 19051 19175 20089
قیمت گازوئیل 0.56
0.53 0.5 0.47 0.45 0.25
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.80
49.96 45.84 41.73 37.61 -3.54
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان قبول وام های رهنی 1670.00
1312 1359 1425 1379 1364
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.29
7.95 4.44 10.32 7.32 8.21
درجه حرارت 22.17
31.38 23.98 21.68 30 27.56