شاخص یاب

عمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 16.00 17 16 16 16 16
نرخ تورم 1.00 1.3 1.6 2.1 2.6 3.3
نرخ بهره 2.80 2.75 3 3.25 3.25 3.5
موازنه تجاری 552.50 167 472 472 471 248
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 28 31 31 31 36
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 0.39
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازار سهام 4464.75
4502 4467 4431 4396 4259
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90
2 5 5 5 2.5
تولید ناخالص داخلی 72.64
74 78 78 78 79
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750.10
28305 29138 29138 29138 30463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7847.70
8005 8240 8240 8240 8615
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144.40
16600 17100 17100 17100 18750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37960.70
38000 38150 38150 38150 38366
تولید ناخالص ملی 26098.30
26620 27403 27403 27403 28650
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529.40
540 556 556 556 581
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109.20
2151 2215 2215 2215 2315
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663.40
2717 2797 2797 2797 2924
تولید ناخالص داخلی از معادن 151.50
155 159 159 159 166
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652.10
3725 3835 3835 3835 4009
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14254.90
14540 14968 14968 14968 15649
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1623.80
1656 1705 1705 1705 1783
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 571.70
583 600 600 600 628
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 16.00
17 16 16 16 16
جمعیت 4.64
4.86 4.92 4.97 5.03 5.47
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.3 1.6 2.1 2.6 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10
107 108 108 109 113
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.13 0.08 0.09 0.09 0.09
قیمت تولید 126.40
115 130 139 125 143
تغییر قیمت تولید کننده 17.70
9.2 9.5 9.8 10 12
تورم مواد غذایی -2.30
-0.33 0.8 1 1.1 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.90
106 107 107 108 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.80
113 116 119 119 120
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.80
2.75 3 3.25 3.25 3.5
عرضه پول M0 1608.10
1642 1652 1650 1648 1649
عرضه پول M1 5077.60
5131 5146 5169 5190 5356
عرضه پول M2 16530.90
16653 16760 16864 16967 17777
ذخایر ارزی 5383.10
5565 5592 5588 5588 5588
نرخ بهره سپرده 3.45
3.4 3.65 3.9 3.9 4.15
میزان رشد وام 5.80
6.61 6.97 7.29 7.48 7.82
ترازنامه بانک مرکزی 6621.30
6608 6607 6604 6604 6604
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 552.50
167 472 472 471 248
صادرات 1359.70
1370 1310 1310 1310 1680
واردات 807.20
1210 838 838 839 1400
حساب جاری -4137.00
-3477 -2716 -1954 -1193 150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-3.5 -0.8 -0.8 -0.8 -1.6
گردش سرمایه 3481.00
1901 1629 1357 1085 -889
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
تولید نفت خام 976.00
941 940 940 940 940
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 394.00
300 300 300 300 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122.00
741 707 673 639 538
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90
28 31 31 31 36
بودجه دولت -13.00
-12 -10 -10 -10 -9.8
ارزش بودجه دولت -186.20
-207 -198 -200 -199 -199
هزینه های دولت 5571.60
5683 5850 5850 5850 6116
درآمدهای دولت 785.90
831 833 833 833 833
بدهی های دولت 11150.60
-6008 -1562 2884 7330 8371
هزینه های مالی 972.10
1045 1030 1032 1032 1032
مخارج نظامی 8417.20
8417 8343 8270 8197 8312
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 993.80
-62.11 -114 -165 -217 337
سرعت اینترنت 4927.03
4726 4720 4721 4722 4726
آدرس های IP 210079.00
206599 206831 207699 208684 208812
شاخص رقابتی 64.40
64.9 64.9 64.9 64.9 67.4
رتبه رقابتی 47.00
47 47 47 47 47
ثبت خودرو 4425.00
5462 5494 5503 5506 5506
آسانی کسب و کار 78.00
68 71 72 73 67
تولید الکتریسیته 3980.00
2173 1588 1961 2449 2277
شاخص فساد مالی 44.00
44 44 44 44 44
رتبه فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 18718.20
18929 19074 19211 19340 20228
قیمت گازوئیل 0.58
0.52 0.49 0.47 0.43 0.37
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.80
45.84 41.73 37.61 33.49 -3.54
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان قبول وام های رهنی 1144.00
1302 1306 1254 1246 1244
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 1.29
4.44 10.32 7.32 7.32 8.21
درجه حرارت 22.17
23.98 21.68 30 27.86 27.56