شاخص یاب

عمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.00 17 17 16 16 16
نرخ تورم 1.10 1.1 1.3 1.4 1.5 2.5
نرخ بهره 2.57 2.75 2.75 3 3.25 3.5
موازنه تجاری 552.50 502 160 490 491 280
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 28 28 31 31 36
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.39
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازار سهام 4495.31
4395 4360 4324 4289 4152
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70
9.5 9.5 11.7 11.7 12
تولید ناخالص داخلی 72.64
74 74 78 78 79
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750.10
28135 30386 30997 30997 38015
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7847.70
8942 8593 8766 8766 10750
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144.40
16600 16600 17100 17100 18750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37960.70
38000 38000 38150 38150 38366
تولید ناخالص ملی 26098.30
26939 28578 29152 29152 35752
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529.40
542 580 591 591 725
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109.20
2502 2310 2356 2356 2889
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663.40
2682 2916 2975 2975 3649
تولید ناخالص داخلی از معادن 151.50
143 166 169 169 208
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652.10
4060 3999 4079 4079 5003
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14254.90
15105 15609 15923 15923 19528
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1623.80
1623 1778 1814 1814 2224
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 571.70
592 626 639 639 783
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.00
17 17 16 16 16
جمعیت 4.64
4.79 4.86 4.92 4.97 5.47
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.1 1.3 1.4 1.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
106 107 108 108 111
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.03 0.1 0.09 0.09 0.09
قیمت تولید 126.40
113 115 130 139 143
تغییر قیمت تولید کننده 17.70
8.5 9.2 9.5 9.8 12
تورم مواد غذایی -1.17
-0.52 -0.33 0.8 1 1.4
CPI مسکن آب و برق 105.00
105 106 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50
111 113 116 118 117
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.57
2.75 2.75 3 3.25 3.5
عرضه پول M0 1622.60
1667 1669 1669 1668 1668
عرضه پول M1 5071.20
5297 5337 5378 5418 5782
عرضه پول M2 16463.20
16650 16782 16911 17037 18146
ذخایر ارزی 5915.10
6387 6377 6370 6372 6372
نرخ بهره سپرده 3.45
3.63 3.63 3.88 4.13 4.38
میزان رشد وام 4.10
3.72 3.23 2.88 2.66 2.29
ترازنامه بانک مرکزی 7109.90
6961 6996 6979 6985 6983
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 552.50
502 160 490 491 280
صادرات 1359.70
1344 1370 1334 1333 1680
واردات 807.20
841 1210 843 842 1400
حساب جاری -4137.00
-3743 -3703 -3521 -3338 203
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-7 -7.5 -6 -6 -9
گردش سرمایه 3481.00
1769 1983 1826 1670 -1905
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
تولید نفت خام 696.00
767 776 774 774 774
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 236.00
300 300 300 300 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122.00
25.28 14.6 56.13 97.67 149
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90
28 28 31 31 36
بودجه دولت -13.00
-12 -12 -10 -10 -9.8
ارزش بودجه دولت -240.80
-166 -177 -177 -178 -178
هزینه های دولت 6124.80
6707 6707 6841 6841 8390
درآمدهای دولت 942.10
828 825 825 825 825
بدهی های دولت 11150.60
2057 2455 1858 1262 1536
هزینه های مالی 1182.90
993 1002 1002 1003 1003
مخارج نظامی 8417.20
8853 8417 8343 8270 8312
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 824.80
272 241 133 25.58 34.08
سرعت اینترنت 4927.03
4737 4726 4720 4721 4726
آدرس های IP 210079.00
207304 206599 206831 207699 208812
شاخص رقابتی 4.31
4.29 4.29 4.3 4.31 4.31
رتبه رقابتی 62.00
65 65 56 54 40
ثبت خودرو 6716.00
6746 6686 6688 6691 6692
آسانی کسب و کار 71.00
56 53 55 57 62
تولید الکتریسیته 3720.90
2968 1913 1782 2206 2281
شاخص فساد مالی 44.00
42 42 42 41 38
رتبه فساد مالی 68.00
66 66 66 65 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 18585.50
18700 18816 18927 19031 19796
قیمت گازوئیل 0.56
0.57 0.54 0.51 0.48 0.38
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.80
49.96 45.84 41.73 37.61 -3.54
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان قبول وام های رهنی 1639.00
1159 1282 1320 1287 1274
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.29
7.95 4.44 10.32 7.32 8.21
درجه حرارت 22.17
31.38 23.98 21.68 30 27.56