عمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 17.50 17 17 17 16 16
نرخ تورم 0.60 1.9 1.2 2.4 1.6 3.67
نرخ بهره 2.41 2 1.75 2.25 2.25 3
موازنه تجاری 203.90 87.34 96.43 160 114 280
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.40 28 28 28 31 36
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 0.39
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازار سهام 4564.45
4715 4636 4558 4482 4191
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.10
5 5 5 4.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 66.29
67.35 64.97 62.6 58.3 56.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750.10
26764 26764 23231 26637 25127
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7127.20
7484 7484 6496 7448 7026
تولید ناخالص داخلی سرانه 17071.00
17041 16097 16097 17177 18750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40139.00
40069 40392 36448 37769 38966
تولید ناخالص ملی 25489.80
26764 26764 23231 26637 25127
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529.40
531 531 461 529 499
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109.20
2399 2399 2083 2388 2253
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663.40
2267 2267 1968 2256 2128
تولید ناخالص داخلی از معادن 151.50
147 147 127 146 138
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652.10
3985 3985 3459 3966 3741
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14254.90
14326 14326 12435 14258 13450
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1623.80
1496 1496 1299 1489 1405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 571.70
576 576 500 573 540
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 17.50
17 17 17 16 16
جمعیت 4.57
4.66 4.81 4.96 5.06 6.42
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.60
1.9 1.2 2.4 1.6 3.67
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10
106 107 108 108 114
نرخ تورم (ماهانه) -0.28
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
قیمت تولید 104.90
127 122 118 119 134
تغییر قیمت تولید کننده 7.30
18.2 16.2 12.1 13.29 4.2
تورم مواد غذایی -1.52
1.21 1.22 1.19 1.16 1.05
CPI مسکن آب و برق 104.90
106 106 107 107 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.10
111 111 114 115 121
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.41
2 1.75 2.25 2.25 3
عرضه پول M0 1617.80
1620 1617 1614 1610 1576
عرضه پول M1 4963.80
5161 5079 5086 5119 5104
عرضه پول M2 16371.30
16127 16103 16102 16104 16104
ذخایر ارزی 7131.10
7265 7243 7215 7187 6900
نرخ بهره سپرده 3.19
3.4 3.15 3.65 3.65 4.4
میزان رشد وام 5.60
3.58 3.75 3.74 3.74 3.74
ترازنامه بانک مرکزی 7533.30
7373 7372 7711 7564 7545
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 203.90
87.34 96.43 160 114 280
صادرات 1248.50
1015 1015 1370 1015 1680
واردات 1044.60
928 919 1210 901 1400
حساب جاری -4737.00
-3783 -3743 -3703 -3521 203
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30
-7 -7 -7.5 -6 -9
گردش سرمایه 1700.00
1555 1769 1983 1826 -1905
ذخایر طلا 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
تولید نفت خام 967.00
970 970 971 971 971
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 371.00
300 300 300 300 300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 717.50
35.97 25.28 14.6 56.13 149
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.40
28 28 28 31 36
بودجه دولت -13.00
-12 -12 -12 -10 -9.8
ارزش بودجه دولت 36.20
-374 -267 -255 -375 -369
هزینه های دولت 6124.80
6431 6431 5582 6400 6038
درآمدهای دولت 755.20
676 673 670 667 656
بدهی های دولت 132.00
1660 2057 2455 1858 1536
هزینه های مالی 719.00
1051 940 869 1043 1025
مخارج نظامی 8417.20
9579 9766 9953 9919 10108
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار 824.80
304 272 241 133 34.08
سرعت اینترنت 4927.03
4746 4737 4726 4720 4726
آدرس های IP 210079.00
209108 207304 206599 206831 208812
شاخص رقابتی 4.31
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
رتبه رقابتی 62.00
63 63 63 60 56
ثبت خودرو 4911.00
5842 5430 5171 5252 5256
آسانی کسب و کار 71.00
71 71 71 71 71
تولید الکتریسیته 2018.70
3646 3658 2406 2225 3106
شاخص فساد مالی 44.00
44 44 44 44 44
رتبه فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 18465.50
18535 18608 18646 18658 18140
قیمت گازوئیل 0.53
0.47 0.44 0.41 0.39 0.27
ضریب اطمینان مصرف کننده 78.80
54.08 49.96 45.84 41.73 -3.54
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان قبول وام های رهنی 148.00
1221 1322 1248 1228 1259
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00
0 0 0 0 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 1.29
9.42 7.95 4.44 10.32 8.21
درجه حرارت 22.17
30.82 31.38 23.98 21.68 27.56