نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-09
نرخ بیکاری 4 2017-10
نرخ تورم 1.6 2017-12
نرخ بهره 0.5 2017-12
موازنه تجاری 24721 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.87 2018-01
بازار سهام 935 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.67 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 809357 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 795539 NOK - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192277 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5168 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47898 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51094 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1385 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46668 NOK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4886 NOK - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2017-10
افراد شاغل 2659 هزار 2017-10
افراد بیکار 87080 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 10.4 % 2017-10
هزینه های کار 118 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 122 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 56700 2017-09
رشد دستمزد 8.67 % 2017-09
دستمزد در تولید 157 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-09
نرخ اشتغال 67.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1922 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 636 هزار 2017-09
دستمزد 43300 NOK / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.4 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 242 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 % 2017-12
قیمت صادرات 145 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 139 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.86 % 2018-01
عرضه پول M0 83160 NOK - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 1951651 NOK - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 2151894 NOK - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 541174 NOK - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 1704446 NOK - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 8520620 NOK - میلیون ها 2017-09
نرخ وام 1.5 % 2017-10
میزان رشد وام 5.8 % 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 24721 NOK - میلیون 2017-12
صادرات 76812 NOK - میلیون 2017-12
واردات 52091 NOK - میلیون 2017-12
حساب جاری 17676 NOK - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 % 2016-12
بدهی خارجی 5289054 NOK - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -43584 NOK - میلیون 2017-09
تولید نفت خام 1460 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10006 NOK - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 150 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 % 2016-12
بودجه دولت 3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5812 NOK - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 190353 NOK - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 281043 NOK - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 596570 NOK - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 286855 NOK - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 130 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.3 نقاط شاخص 2017-09
شاخص PMI تولید 57.8 2017-12
تولید صنعتی -1.3 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-11
تولید صنعتی 2.3 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 97.8 نقاط شاخص 2017-09
تغییرات موجودی انبار 31604 NOK - میلیون 2017-09
ورشکستگی 456 شرکت ها و اشخاص 2017-11
ثبت خودرو 18196 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 6 2016-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 13743 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -1.6 % 2017-09
تولید فولاد 55 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.3 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 353202 NOK - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 291287 NOK - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 5 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 3254795 NOK - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.8 USD / لیتر 2017-11
مخارج خانوار -0.1 % 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 195 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 2820 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2511 2017-11
فروش خانه جدید 30381 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2.91 celsius 2015-12