نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-09
نرخ بیکاری 4.1 2017-08
نرخ تورم 1.2 2017-10
نرخ بهره 0.5 2017-10
موازنه تجاری 15129 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 8.24 2017-11
بازار سهام 882 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 803559 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 805064 NOK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192263 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5284 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47513 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51576 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1317 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46556 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4862 NOK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-08
افراد شاغل 2651 هزار 2017-08
افراد بیکار 89040 2017-10
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 10.5 % 2017-08
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 122 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 49000 2016-12
رشد دستمزد 5.3 % 2017-06
دستمزد در تولید 155 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 67.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1868 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 656 هزار 2017-03
دستمزد 43300 NOK / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.1 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 228 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 9 % 2017-10
قیمت صادرات 141 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 134 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -1.2 % 2017-10
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.8 % 2017-11
عرضه پول M0 113093 NOK - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1926727 NOK - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 2134441 NOK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 520471 NOK - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 1685105 NOK - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 8520620 NOK - میلیون ها 2017-09
نرخ وام 1.5 % 2017-10
میزان رشد وام 5.8 % 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15129 NOK - میلیون 2017-10
صادرات 71273 NOK - میلیون 2017-10
واردات 56145 NOK - میلیون 2017-10
حساب جاری 35817 NOK - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 % 2016-12
بدهی خارجی 5307950 NOK - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 29843 NOK - میلیون 2017-06
تولید نفت خام 1614 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31842 NOK - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.08 2015-12
فروش اسلحه 150 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 % 2016-12
بودجه دولت 3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -13052 NOK - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 189193 NOK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 324161 NOK - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 502262 NOK - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 337213 NOK - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 165 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.3 2017-09
شاخص PMI تولید 54.5 2017-10
تولید صنعتی 12.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2017-09
تولید صنعتی 1.2 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 97.8 نقاط شاخص 2017-09
تغییرات موجودی انبار 47292 NOK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 366 شرکت ها و اشخاص 2017-09
ثبت خودرو 14796 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 6 2016-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 11112 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -1.6 % 2017-09
تولید فولاد 50 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.3 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 351857 NOK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 342491 NOK - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 5.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3222039 NOK - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.89 USD / لیتر 2017-09
مخارج خانوار -0.1 % 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 195 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 3036 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2969 2017-09
فروش خانه جدید 30381 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2 celsius 2015-12