نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2017-12
نرخ بیکاری 4 2018-01
نرخ تورم 2.2 2018-02
نرخ بهره 0.5 2018-03
موازنه تجاری 21324 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.75 2018-03
بازار سهام 900 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.91 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 806598 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 860529 NOK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 193570 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5323 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48616 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51865 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1275 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46921 NOK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4959 NOK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-01
افراد شاغل 2666 هزار 2018-01
افراد بیکار 83625 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 9.4 % 2017-12
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 122 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 56700 2017-09
رشد دستمزد 6.34 % 2017-12
دستمزد در تولید 156 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 66.8 % 2017-12
استخدام تمام وقت 1922 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 636 هزار 2017-09
دستمزد 44310 NOK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.4 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 243 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-02
قیمت صادرات 145 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 139 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 1.12 % 2018-03
عرضه پول M0 115223 NOK - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 1944697 NOK - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 2158318 NOK - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 531720 NOK - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1714683 NOK - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 9083028 NOK - میلیون ها 2017-11
نرخ وام 1.5 % 2018-02
میزان رشد وام 6.1 % 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 21324 NOK - میلیون 2018-02
صادرات 72353 NOK - میلیون 2018-02
واردات 51029 NOK - میلیون 2018-02
حساب جاری 35034 NOK - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.1 % 2017-12
بدهی خارجی 5319100 NOK - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 62176 NOK - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 1567 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54502 NOK - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 134 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 % 2016-12
بودجه دولت 3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5812 NOK - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 191522 NOK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 281043 NOK - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 522047 NOK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 286855 NOK - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 150 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.4 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 57.5 2018-02
تولید صنعتی 1.8 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 % 2018-01
تولید صنعتی -0.4 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 146 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 42927 NOK - میلیون 2017-12
ورشکستگی 367 شرکت ها و افراد 2017-12
ثبت خودرو 12948 2018-02
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 15629 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن 4.2 % 2018-01
تولید فولاد 53.68 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 20.3 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 356382 NOK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 274035 NOK - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 6.9 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3286540 NOK - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.95 USD / لیتر 2018-01
مخارج خانوار 2 % 2017-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 194 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 2368 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2772 2018-02
فروش خانه جدید 27755 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2.91 celsius 2015-12