نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-03
نرخ بیکاری 4.3 2017-05
نرخ تورم 1.5 2017-07
نرخ بهره 0.5 2017-08
موازنه تجاری 14317 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.94 2017-08
بازار سهام 799 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.6 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 813116 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 825719 NOK - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180798 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5015 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45934 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49503 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1149 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44552 NOK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4600 NOK - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-05
افراد شاغل 2652 هزار 2017-05
افراد بیکار 93124 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 10.7 % 2017-05
هزینه های کار 120 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 124 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 49000 2016-12
رشد دستمزد 4.11 % 2017-03
دستمزد در تولید 154 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-03
نرخ اشتغال 67.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1868 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 656 هزار 2017-03
دستمزد 43300 NOK/Month 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 215 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2017-07
قیمت صادرات 144 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 132 نقاط شاخص 2017-03
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-07
CPI Housing Utilities 107 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.82 % 2017-08
عرضه پول M0 80034 NOK - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 1857704 NOK - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 2057179 NOK - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 543256 NOK - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 1664686 NOK - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 8612075 NOK Millions 2017-06
نرخ وام 1.5 % 2017-08
میزان رشد وام 5.7 % 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 14317 NOK - میلیون 2017-07
صادرات 60650 NOK - میلیون 2017-07
واردات 46334 NOK - میلیون 2017-07
حساب جاری 77487 NOK - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 % 2016-12
بدهی خارجی 5388325 NOK - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2017-03
گردش سرمایه 127397 NOK - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 36.7 تن 2003-12
تولید نفت خام 1730 BBL/D/1K 2017-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31842 NOK - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.08 2015-12
فروش اسلحه 150 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 % 2016-12
بودجه دولت 3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -25784 NOK - میلیون 2017-03
هزینه های دولت 182926 NOK - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 316046 NOK - میلیون 2017-03
بدهی های دولت 627807 NOK - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 341830 NOK - میلیون 2017-03
درخواست پناهندگی 405 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.8 2017-06
شاخص PMI تولید 57.3 2017-07
تولید صنعتی 5.4 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-06
تولید صنعتی 1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 77.7 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 115 نقاط شاخص 2017-03
تغییرات موجودی انبار 39017 NOK - میلیون 2017-03
ورشکستگی 428 Companies and persons 2017-06
ثبت خودرو 15066 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 5.44 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 11 2017-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 6 2016-12
آسانی کسب و کار 6 2016-12
تولید الکتریسیته 11237 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 5.5 % 2017-06
تولید فولاد 51.78 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 11.08 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 337501 NOK - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 342491 NOK - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 5.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3170342 NOK - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.76 USD / لیتر 2017-06
مخارج خانوار 1.7 % 2017-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 195 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 4138 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 3470 2017-06
فروش خانه جدید 33469 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2016-12