نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-06
نرخ بیکاری 4.3 2017-06
نرخ تورم 1.3 2017-08
نرخ بهره 0.5 2017-09
موازنه تجاری 12428 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.79 2017-09
بازار سهام 848 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 803559 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 805064 NOK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192263 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5284 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47513 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51576 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1317 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46556 NOK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4862 NOK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-06
افراد شاغل 2646 هزار 2017-06
افراد بیکار 91830 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2017-06
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 122 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 49000 2016-12
رشد دستمزد 5.3 % 2017-06
دستمزد در تولید 155 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 67.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 1868 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 656 هزار 2017-03
دستمزد 43300 NOK/Month 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 216 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2017-08
قیمت صادرات 144 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 135 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی -1.7 % 2017-08
CPI Housing Utilities 107 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 0.81 % 2017-09
عرضه پول M0 135307 NOK - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 1940492 NOK - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 2152543 NOK - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 515200 NOK - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1672431 NOK - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 8612075 NOK Millions 2017-06
نرخ وام 1.5 % 2017-08
میزان رشد وام 5.7 % 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 283 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12428 NOK - میلیون 2017-08
صادرات 65294 NOK - میلیون 2017-08
واردات 52867 NOK - میلیون 2017-08
حساب جاری 35817 NOK - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 % 2016-12
بدهی خارجی 5307950 NOK - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 29843 NOK - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 36.7 تن 2003-12
تولید نفت خام 1651 BBL/D/1K 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31842 NOK - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.08 2015-12
فروش اسلحه 150 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.6 % 2016-12
بودجه دولت 3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -13052 NOK - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 189193 NOK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 324161 NOK - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 502262 NOK - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 337213 NOK - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 230 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6080 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.8 2017-06
شاخص PMI تولید 55.7 2017-08
تولید صنعتی 0.5 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2017-07
تولید صنعتی 1.4 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 77.7 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 107 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات موجودی انبار 47292 NOK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 256 Companies and persons 2017-07
ثبت خودرو 15206 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.44 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 11 2017-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 6 2016-12
آسانی کسب و کار 6 2016-12
تولید الکتریسیته 10624 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 5.5 % 2017-06
تولید فولاد 15 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.2 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 351857 NOK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 342491 NOK - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 5.8 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3183494 NOK - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 1.85 USD / لیتر 2017-07
مخارج خانوار 1.7 % 2017-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 195 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 3114 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 3889 2017-07
فروش خانه جدید 31594 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2016-12