نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-03
نرخ تورم 2.4 2018-04
نرخ بهره 0.5 2018-05
موازنه تجاری 19399 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.13 2018-05
بازار سهام 995 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.9 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 371 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812179 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 848278 NOK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185182 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63811 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5389 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48589 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51869 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1346 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47518 NOK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4973 NOK - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-03
افراد شاغل 2676 هزار 2018-03
افراد بیکار 83432 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 69.5 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2018-02
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 123 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 58000 2017-12
رشد دستمزد 6.34 % 2017-12
دستمزد در تولید 156 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.26 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 66.8 % 2018-03
استخدام تمام وقت 1898 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 647 هزار 2017-12
دستمزد 44310 NOK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 252 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 12.2 % 2018-04
قیمت صادرات 152 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 1.03 % 2018-05
عرضه پول M0 101823 NOK - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 2038239 NOK - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 2189500 NOK - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 541718 NOK - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1742386 NOK - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده -0.5 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 8700558 NOK - میلیون ها 2018-03
نرخ وام 1.5 % 2018-05
میزان رشد وام 6.3 % 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 19399 NOK - میلیون 2018-04
صادرات 81858 NOK - میلیون 2018-04
واردات 62459 NOK - میلیون 2018-04
حساب جاری 35034 NOK - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.1 % 2017-12
بدهی خارجی 5319100 NOK - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 62176 NOK - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 1652 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54502 NOK - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 134 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2017-12
بودجه دولت 4.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10332 NOK - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 192856 NOK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 304638 NOK - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 522047 NOK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 314970 NOK - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 140 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.3 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 56.2 2018-04
تولید صنعتی 0.2 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-03
تولید صنعتی 0.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 78 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 146 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 54179 NOK - میلیون 2018-03
ورشکستگی 412 شرکت ها و افراد 2018-03
ثبت خودرو 15972 2018-04
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 11 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 14796 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن 11.9 % 2018-03
تولید فولاد 50 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 357037 NOK - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 290165 NOK - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 8.9 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3308669 NOK - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-03
مخارج خانوار -0.6 % 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 198 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 2315 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 82.7 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2307 2018-03
فروش خانه جدید 26536 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2.91 celsius 2015-12