شاخص یاب

نروژ

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 8.56 2019-01
بازار سهام 950 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.78 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 4 2018-10
نرخ تورم 3.5 2018-12
نرخ بهره 0.75 2018-12
موازنه تجاری 25037 2018-12
حساب جاری 91780 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 8.9 2018-09
شاخص PMI تولید 55.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2018-11
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 399 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 811190 2018-09
تولید ناخالص ملی 867368 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 208126 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4007 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50490 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52192 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1182 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48827 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5064 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2018-10
افراد شاغل 2714 2018-10
افراد بیکار 81007 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.4 2018-10
هزینه های کار 122 2018-09
بهره وری 120 2018-09
پست های خالی شغلی 68400 2018-09
رشد دستمزد 2.42 2018-09
دستمزد در تولید 102 2018-09
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-06
نرخ اشتغال 67.6 2018-06
استخدام تمام وقت 1912 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 671 2018-06
دستمزد 45570 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-09
قیمت تولید 260 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.8 2018-12
قیمت صادرات 155 2018-12
قیمت واردات 147 2018-12
تورم مواد غذایی 3.4 2018-12
CPI مسکن آب و برق 116 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-01
عرضه پول M0 75362 2018-11
عرضه پول M1 2105199 2018-11
عرضه پول M2 2260566 2018-11
ذخایر ارزی 507959 2018-12
وام به بخش خصوصی 1748316 2018-11
نرخ بهره سپرده -0.25 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 8820009 2018-10
نرخ وام 1.75 2018-10
میزان رشد وام 5.5 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 285 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 25037 2018-12
حساب جاری 91780 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.7 2017-12
صادرات 78224 2018-12
واردات 53187 2018-12
بدهی خارجی 5235309 2018-09
رابطه مبادله 105 2018-12
گردش سرمایه 58208 2018-09
تولید نفت خام 1329 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9055 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 134 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 29995 2018-09
هزینه های دولت 198549 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2017-12
درآمدهای دولت 324043 2018-09
بدهی های دولت 614750 2018-09
هزینه های مالی 294048 2018-09
درخواست پناهندگی 280 2018-08
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8.9 2018-09
شاخص PMI تولید 55.9 2018-12
تولید صنعتی 2.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2018-11
تولید صنعتی 2.8 2018-11
استفاده از ظرفیت 79.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 29903 2018-09
ورشکستگی 453 2018-11
ثبت خودرو 14184 2018-12
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 13666 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 2018-11
استخراج معدن -1.6 2018-11
تولید فولاد 56.06 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
هزینه های مصرف کننده 369151 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 273354 2018-09
پس انداز های شخصی 5.6 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3442413 2018-11
قیمت گازوئیل 1.86 2018-11
مخارج خانوار 0.3 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 198 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 2018-12
جواز ساختمان 3337 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2900 2018-11
فروش خانه جدید 27368 2018-12