شاخص یاب

نروژ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-07
نرخ تورم 3.4 2018-09
نرخ بهره 0.75 2018-09
موازنه تجاری 21119 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 8.29 2018-10
بازار سهام 985 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 399 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 805405 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 881187 NOK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 204223 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5445 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 49785 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51335 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1208 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48528 NOK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4981 NOK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-07
افراد شاغل 2693 هزار 2018-07
افراد بیکار 81039 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.2 % 2018-07
هزینه های کار 134 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 120 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 68400 2018-03
رشد دستمزد 2.7 % 2018-06
دستمزد در تولید 107 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.3 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 67.6 % 2018-06
استخدام تمام وقت 1889 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 663 هزار 2018-03
دستمزد 45570 NOK / ماه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 269 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 21.1 % 2018-09
قیمت صادرات 155 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 1.09 % 2018-10
عرضه پول M0 81641 NOK - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 2088213 NOK - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2242304 NOK - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 530664 NOK - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1775225 NOK - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده -0.25 % 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 9319711 NOK - میلیون ها 2018-08
نرخ وام 1.75 % 2018-09
میزان رشد وام 5.8 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 285 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 21119 NOK - میلیون 2018-09
صادرات 81012 NOK - میلیون 2018-09
واردات 59893 NOK - میلیون 2018-09
حساب جاری 80938 NOK - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 5222383 NOK - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 139446 NOK - میلیون 2018-06
تولید نفت خام 1517 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33665 NOK - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 134 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2017-12
بودجه دولت 4.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3111 NOK - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 198133 NOK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 341375 NOK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 629080 NOK - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 338264 NOK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 280 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8.9 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 55.7 2018-09
تولید صنعتی 2.3 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 % 2018-08
تولید صنعتی 5.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 79.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 35634 NOK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 386 شرکت ها و افراد 2018-08
ثبت خودرو 14044 2018-09
سرعت اینترنت 23539 KBps 2017-03
آدرس های IP 2663340 IP 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 8 2017-12
تولید الکتریسیته 10544 گیگاوات ساعت 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-08
استخراج معدن -4 % 2018-08
تولید فولاد 55.02 هزار تن 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.4 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 369614 NOK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 300593 NOK - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 6.6 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 3393367 NOK - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-08
مخارج خانوار 2.8 % 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 198 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 3004 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 82.6 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2851 واحد 2018-08
فروش خانه جدید 26320 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 163 mm 2015-12
درجه حرارت -2.91 celsius 2015-12