نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8
نرخ بیکاری 4.10 4.1 4.1 4.1 4.1 4
نرخ تورم 1.60 1.5 1.7 1.9 2 2.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
موازنه تجاری 28763.00 23626 22193 21380 20782 16477
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60 40.1 40.1 40.1 40.1 42.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 7.77
8.05 8.22 8.39 8.57 9.31
بازار سهام 903.85
915 891 867 845 682
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.91
1.97 2.1 2.23 2.37 3.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30
0.6 0.6 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
2.1 2.5 2.6 2.7 3
تولید ناخالص داخلی 370.56
348 349 349 429 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 806598.00
810260 810931 810804 811749 809337
تولید ناخالص ملی 860529.00
849046 844770 831354 837441 835747
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 193570.00
192054 192309 191457 191577 188767
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818.32
90070 90070 90070 90070 90220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63810.79
63818 63834 63850 63865 63531
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5323.00
5204 5174 5139 5170 4910
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48616.00
48720 48848 48923 48913 48270
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51865.00
51766 51729 51646 51557 50558
تولید ناخالص داخلی از معادن 1275.00
1295 1288 1276 1276 1234
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46921.00
46960 46980 46981 46974 46769
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4959.00
4949 4942 4936 4932 4881
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.1 4.1 4.1 4.1 4
افراد شاغل 2658.00
2655 2655 2654 2653 2645
افراد بیکار 83930.00
84022 84159 84294 97800 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10
69.8 69.97 70 71.6 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.15 1.17 1.16 1.16 1.1
نرخ بیکاری جوانان 10.20
10.28 10.28 10.3 10.32 10.47
بهره وری 122.19
122 122 122 122 122
هزینه های کار 121.40
121 125 121 121 122
پست های خالی شغلی 56700.00
54581 58428 57486 54956 54527
دستمزد در تولید 156.70
157 157 157 157 156
رشد دستمزد 8.67
5.64 6.34 7.57 7.17 7.5
جمعیت 5.26
5.32 5.32 5.32 5.32 5.39
سن بازنشستگی زنان 67.00
67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00
67 67 67 67 67
قسمت مدت زمان اشتغال 635.90
648 647 641 641 640
دستمزد 43300.00
43271 43406 43541 43676 44172
تغییر اشتغال 0.30
0.31 0.31 0.32 0.31 0.31
نرخ اشتغال 66.80
66.8 67.12 67.14 66.99 67.37
استخدام تمام وقت 1922.10
1885 1897 1905 1897 1891
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.60
1.5 1.7 1.9 2 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.20
106 106 106 106 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00
106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20
104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 1.10
1.18 1.18 1.2 1.22 1.34
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.45
104 104 105 105 104
قیمت تولید 249.10
242 242 250 246 257
تغییر قیمت تولید کننده 10.40
3.2 3 2.8 3 3.2
قیمت صادرات 145.00
146 146 146 146 143
قیمت واردات 139.40
140 140 140 140 138
تورم مواد غذایی 2.60
1.4 1.8 2 2.4 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.21 0.14 0.17 0.5 0.4
CPI مسکن آب و برق 110.10
110 110 110 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.90
106 106 106 106 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.96
0.93 1.07 1.23 1.38 2.91
عرضه پول M0 111045.00
101027 96863 93815 91271 78816
عرضه پول M1 1944697.00
1939414 1933766 1928140 1922537 1857050
عرضه پول M2 2138664.00
2140986 2140962 2140597 2140194 2135332
ذخایر ارزی 531964.00
532055 531424 530528 529643 519206
وام به بخش خصوصی 1719817.00
1743327 1757841 1766317 1770959 1761186
نرخ بهره سپرده -0.50
-0.48 -0.44 -0.4 -0.36 0.07
نرخ وام 1.50
1.57 1.73 1.93 2.13 3.81
میزان رشد وام 6.30
6.66 6.92 7.11 7.26 8.21
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 282.92
280 280 280 281 270
ترازنامه بانک مرکزی 9083028.00
9196850 9193407 9188848 9184261 9129432
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 28763.00
23626 22193 21380 20782 16477
صادرات 83163.00
81207 80998 80507 80036 74917
واردات 54401.00
59817 60039 59575 59219 56280
حساب جاری 17676.00
37136 38868 33530 33669 35018
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90
6.4 6.4 6.4 6.4 7.2
بدهی خارجی 5289054.00
3127374 2073396 1043435 233975 -146723
رابطه مبادله 104.02
104 104 104 103 101
گردش سرمایه -43584.00
94875 75356 61558 67690 70360
تولید نفت خام 1553.00
1542 1545 1548 1551 1585
شاخص تروریسم 0.00
0.89 0.59 0.29 0 0.81
فروش اسلحه 150.00
176 170 164 158 98.39
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10006.00
11350 11680 11467 10419 11045
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60
40.1 40.1 40.1 40.1 42.5
بودجه دولت 3.10
3.2 3.2 3.2 3.2 5.1
ارزش بودجه دولت -5812.00
-14540 -18275 -5419 -17242 -7155
هزینه های دولت 191522.00
191913 192463 192715 192885 192830
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10
49.52 49.94 50.36 50.77 49.15
درآمدهای دولت 281043.00
297900 309390 290362 279497 287277
بدهی های دولت 596570.00
580301 477281 572957 475429 463996
هزینه های مالی 286855.00
329962 331215 300660 311937 313680
مخارج نظامی 6079.50
5868 5898 5927 5957 5934
درخواست پناهندگی 130.00
981 1000 982 980 981
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 6.40
5.84 5.77 5.28 4.43 2.9
شاخص PMI تولید 59.00
58.04 57.37 56.83 56.37 54.05
تولید صنعتی 0.30
0.23 0.43 0.42 2.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
-0.13 0.11 0.06 0.2 0.8
تولید صنعتی 3.40
2.54 2.21 1.98 2.5 2.7
استفاده از ظرفیت 77.90
78.12 78.55 78.98 79.32 80.97
میزان سفارشات جدید 146.10
124 133 123 128 115
تغییرات موجودی انبار 42927.00
35470 33354 31712 30857 25938
ورشکستگی 456.00
408 395 387 381 331
ثبت خودرو 11251.00
13747 13361 13235 13114 12021
سرعت اینترنت 23539.08
24015 23998 23729 23462 21127
آدرس های IP 2663340.00
2759859 2766211 2772369 2777549 2808307
استخراج معدن -5.40
-0.78 0.65 1.23 1.46 1.6
تولید فولاد 55.00
54.99 55.01 55.03 55.04 55.07
شاخص رقابتی 5.40
5.42 5.42 5.42 5.42 5.36
رتبه رقابتی 11.00
12 12 12 12 13
آسانی کسب و کار 8.00
8 8 8 8 7
تولید الکتریسیته 13743.00
11801 10215 11198 12289 11537
شاخص فساد مالی 85.00
87 87 87 87 87
رتبه فساد مالی 6.00
7 7 7 8 9
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 20.30
19.1 15 16 12 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
0.08 0.14 0.15 0.5 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20
3.15 2.9 2.75 1 1.4
هزینه های مصرف کننده 356382.00
358015 359548 360874 361828 364491
درآمد قابل تصرف شخص 274035.00
272717 286289 274352 285067 278996
پس انداز های شخصی 6.90
6.72 6.62 6.61 8.9 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3262854.00
3294436 3320435 3342059 3359974 3416292
قیمت گازوئیل 1.73
1.71 1.7 1.7 1.7 1.67
مخارج خانوار 2.00
0 0.17 0.19 2.4 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101.60
102 102 101 101 99.71
بدهی خانوار به درآمد 194.97
188 191 193 196 192
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 109.90
109 109 109 108 108
خانه های مسکونی نوساز 2732.00
2583 2529 2492 2463 2349
فروش خانه جدید 27755.00
25891 25007 24990 25613 28486
جواز ساختمان 2436.00
2336 2266 2230 2212 2196
نرخ مالکیت مسکن 82.70
83.31 83.57 83.84 84.11 84.39
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52
39 39 39 39 41
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10
14.29 14.29 14.29 14.29 14.21
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20
8.17 8.17 8.17 8.17 8.07
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -2.91
-7.8 3.28 8.92 -3.9 0.12
بارش 163.15
78.19 60.07 94.68 100 85.12