شاخص یاب

نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.7 0.4 0.4 0.8
نرخ بیکاری 3.90 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
نرخ تورم 3.40 2.5 2.3 1.9 2 1.5
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1 1.75
موازنه تجاری 31806.96 8900 27800 25400 6300 34600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 34 34 32 32 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.15
8.41 8.48 8.54 8.6 8.85
بازار سهام 1046.22
1027 1016 1006 996 957
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.94
1.82 1.86 1.89 1.93 2.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.7 0.4 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
2.5 1.9 2.1 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 398.83
425 425 450 450 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 805405.00
809378 815707 819208 825540 854491
تولید ناخالص ملی 881187.00
807188 885265 870770 903217 927356
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 204223.00
206693 210750 197750 209329 220770
تولید ناخالص داخلی سرانه 91218.62
91500 91500 92200 92200 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800.06
65000 65000 65800 65800 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5445.00
5411 5493 5553 5581 5755
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 49785.00
48467 49250 50090 51030 51592
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51335.00
51477 52677 52240 52618 55182
تولید ناخالص داخلی از معادن 1208.00
1253 1218 1243 1238 1276
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48528.00
48378 49028 49269 49741 51359
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4981.00
4845 4953 5038 5106 5189
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
افراد شاغل 2692.00
2703 2714 2724 2733 2786
افراد بیکار 81349.00
79280 78420 77250 76200 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40
69.7 69.6 69.7 70.6 70.9
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
1.02 0.99 0.98 0.96 0.87
نرخ بیکاری جوانان 9.90
9.59 9.69 9.66 9.67 9.67
بهره وری 120.11
121 121 121 120 119
هزینه های کار 134.20
121 124 125 135 132
پست های خالی شغلی 68400.00
64889 63949 70788 74025 68165
دستمزد در تولید 106.60
158 154 156 107 160
رشد دستمزد 2.70
2.9 2.5 2.6 2.6 3.4
جمعیت 5.30
5.3 5.3 5.36 5.36 5.41
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 663.10
644 651 661 656 653
دستمزد 45570.00
45200 45200 46000 46000 46600
تغییر اشتغال 0.30
0.42 0.41 0.38 0.37 0.33
نرخ اشتغال 67.60
67.58 67.22 67.33 68 68.01
استخدام تمام وقت 1889.30
1930 1909 1900 1921 1919
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.40
2.5 2.3 1.9 2 1.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.70
109 109 110 111 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90
109 109 109 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.40
107 107 107 108 111
اندازه اصل تورم 1.90
2 1.7 1.6 1.6 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.29
111 111 112 112 112
قیمت تولید 264.90
269 272 262 272 290
تغییر قیمت تولید کننده 22.80
21.1 12.5 7.5 4.5 3.2
قیمت صادرات 154.90
151 153 154 153 154
قیمت واردات 142.90
144 146 146 146 146
تورم مواد غذایی 3.20
2 2.4 2.6 2.5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.16 0.5 0.17 0.18 0.4
CPI مسکن آب و برق 114.30
111 112 114 115 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.20
108 108 109 112 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.75
0.75 0.75 1 1 1.75
نرخ بهره بین بانکی 1.11
1.11 1.11 1.36 1.36 2.11
عرضه پول M0 95740.00
96230 92911 93116 92649 92805
عرضه پول M1 2124180.00
2128353 2126784 2126714 2126717 2126718
عرضه پول M2 2278252.00
2283833 2312056 2338574 2364405 2615717
ذخایر ارزی 553510.00
553203 551276 552047 551801 551834
وام به بخش خصوصی 1765840.00
1777503 1791793 1804588 1816171 1885892
نرخ بهره سپرده -0.25
-0.25 -0.25 0 0 0.75
نرخ وام 1.75
1.75 1.75 2 2 2.75
میزان رشد وام 5.70
5.56 5.28 5.06 4.88 4.18
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286.78
278 278 272 272 266
ترازنامه بانک مرکزی 9067423.00
9188986 9310397 9456256 9595181 10896197
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 31806.96
8900 27800 25400 6300 34600
صادرات 88125.73
67900 79200 80100 75400 85100
واردات 56318.77
59000 59400 54700 69100 70200
حساب جاری 80938.00
32900 45800 55100 60200 34200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.70
8.7 8.7 9.1 9.1 8.5
بدهی خارجی 5222383.00
5219014 5220385 5221431 5220365 5220826
رابطه مبادله 108.40
105 105 106 105 105
گردش سرمایه 139446.00
70167 56970 58521 74171 67970
تولید نفت خام 1350.00
1482 1482 1482 1482 1482
شاخص تروریسم 0.00
0.24 0.32 0.4 0.47 1.42
فروش اسلحه 134.00
166 178 166 154 183
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33665.00
-12461 -12205 -22263 -29800 -23926
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
34 34 32 32 30
بودجه دولت 4.40
4.7 4.7 4.9 4.9 5.1
ارزش بودجه دولت 3111.00
3161 -7403 -15271 -1490 -25862
هزینه های دولت 198133.00
197268 201179 201510 203086 210744
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30
50 50 49.7 49.7 49.4
درآمدهای دولت 341375.00
304527 322592 337676 342236 335149
بدهی های دولت 629080.00
638394 549114 626435 541557 517418
هزینه های مالی 338264.00
301367 327821 352947 343726 361011
مخارج نظامی 6329.60
6283 6380 6395 6410 6617
درخواست پناهندگی 280.00
951 954 952 952 952
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 9.20
10.1 9.5 8 8.6 5.1
شاخص PMI تولید 60.50
54.1 54.5 54 54 52.5
تولید صنعتی -0.80
2.6 4 4.1 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
-0.7 0.2 0.6 0.4 0.4
تولید صنعتی 1.50
3.2 4.5 4.2 4 3
استفاده از ظرفیت 78.90
79.81 80.2 80.33 80.39 80.44
تغییرات موجودی انبار 35634.00
30225 27726 27131 27607 28371
ورشکستگی 386.00
416 388 390 389 389
ثبت خودرو 15976.00
15502 15227 15317 15311 15313
سرعت اینترنت 23539.08
28813 29776 30644 31522 38804
آدرس های IP 2663340.00
2716964 2715078 2718238 2718019 2719570
استخراج معدن -2.80
1.66 1.72 1.72 1.72 1.72
تولید فولاد 15.00
47.86 45.56 45.96 46.46 46.41
شاخص رقابتی 5.40
5.43 5.43 5.38 5.36 5.35
رتبه رقابتی 11.00
12 12 11 11 11
آسانی کسب و کار 8.00
8 8 8 9 7
تولید الکتریسیته 9681.00
11882 14591 12360 10636 12611
شاخص فساد مالی 85.00
86 85 86 86 86
رتبه فساد مالی 3.00
4 4 4 4 3
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.40
19 17 14 14 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.3 0.2 1.1 -2 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
2.1 2.5 2.2 2.4 2
هزینه های مصرف کننده 369614.00
367336 372462 373386 378854 390171
درآمد قابل تصرف شخص 300593.00
277523 292547 277844 298137 293381
پس انداز های شخصی 6.60
6.7 6.9 7 7.2 8.7
تسهیلات اعتباری خریدار 3375325.00
3405744 3452903 3499821 3546597 4007416
قیمت گازوئیل 1.90
1.94 1.83 1.73 1.63 1.29
مخارج خانوار -2.10
0.5 0.9 -0.7 0.4 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102.30
103 103 103 103 103
بدهی خانوار به درآمد 197.54
198 199 200 200 205
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 116.40
119 119 118 118 118
خانه های مسکونی نوساز 2805.00
2453 2504 2511 2512 2512
فروش خانه جدید 26383.00
26139 26030 25929 25865 25688
جواز ساختمان 2570.00
2638 2604 2592 2595 2595
نرخ مالکیت مسکن 82.60
83.39 83.31 83.48 83.65 84.12
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 26 26 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52
38.52 38.52 38.75 39 39
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30
22.3 22.3 22.25 22 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10
14.17 14.17 14.38 14.45 14.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -2.91
8.92 -3.9 -7.82 3.82 0.12
بارش 163.15
94.68 100 78.35 90.37 85.12