شاخص یاب

نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.4 0.4 0.4 0.8
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم 3.10 2.9 1.9 2 1.8 1.5
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1 1 1.5
موازنه تجاری 34898.50 19800 25400 6300 33690 14900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 34 32 32 32 30
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 8.48
8.25 8.3 8.36 8.42 8.66
بازار سهام 976.82
1062 1052 1041 1031 990
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.94
1.97 2.01 2.05 2.08 2.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.7 0.4 0.4 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10
2.3 2.1 2.3 2.1 2.6
تولید ناخالص داخلی 398.83
425 450 450 450 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 811190.00
818741 819788 825088 828225 855148
تولید ناخالص ملی 867368.00
888740 870035 902314 885583 928261
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 208126.00
211787 198119 211876 212497 221204
تولید ناخالص داخلی سرانه 91218.62
91500 92200 92200 92200 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800.06
65000 65800 65800 65800 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4007.00
5525 5609 5629 4091 5771
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50490.00
49434 50113 51079 51550 51633
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52192.00
52600 52361 53101 53288 54939
تولید ناخالص داخلی از معادن 1182.00
1222 1235 1238 1207 1277
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48827.00
49228 49313 49689 49852 51417
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5064.00
4963 5040 5112 5170 5183
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
افراد شاغل 2704.00
2720 2732 2742 2752 2808
افراد بیکار 79700.00
78420 77250 76200 75900 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.70
69.6 69.7 70.6 69.9 70.9
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
0.99 0.98 0.96 0.95 0.87
نرخ بیکاری جوانان 9.70
9.69 9.66 9.67 9.67 9.67
بهره وری 120.11
121 121 120 120 119
هزینه های کار 134.20
124 125 135 124 132
پست های خالی شغلی 68400.00
66950 73205 77867 72380 72555
دستمزد در تولید 101.60
154 156 101 101 160
رشد دستمزد 2.42
2.5 2.6 2.6 2.8 3.4
جمعیت 5.30
5.3 5.36 5.36 5.36 5.41
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 671.40
660 668 673 662 665
دستمزد 45570.00
45200 46000 46000 46000 46600
تغییر اشتغال 0.30
0.39 0.34 0.34 0.35 0.32
نرخ اشتغال 67.60
67.22 67.33 68 67.96 68.01
استخدام تمام وقت 1911.70
1906 1897 1916 1927 1913
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.10
2.9 1.9 2 1.8 1.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.10
110 110 111 112 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.30
109 109 111 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.90
107 107 108 109 111
اندازه اصل تورم 1.60
1.7 1.6 1.6 1.7 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.71
113 113 114 114 114
قیمت تولید 278.60
289 262 272 280 309
تغییر قیمت تولید کننده 22.50
19.5 7.5 4.5 4 3.2
قیمت صادرات 155.10
156 157 158 158 158
قیمت واردات 143.30
145 145 145 145 145
تورم مواد غذایی 2.30
2.4 2.6 2.5 2.8 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.5 0.17 0.19 0.19 0.4
CPI مسکن آب و برق 113.80
112 114 115 117 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.50
109 109 112 111 112
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.75
0.75 1 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.23
1.14 1.39 1.39 1.39 1.89
عرضه پول M0 74807.00
82670 81284 81510 81501 81450
عرضه پول M1 2098775.00
2096344 2095976 2095941 2095940 2095941
عرضه پول M2 2252391.00
2283659 2308250 2331123 2353990 2555478
ذخایر ارزی 534609.00
534020 535479 534643 534781 534796
وام به بخش خصوصی 1720326.00
1706010 1685881 1669015 1654407 1586418
نرخ بهره سپرده -0.25
-0.25 0 0 0 0.5
نرخ وام 1.75
1.75 2 2 2 2.5
میزان رشد وام 5.60
5.36 5.12 4.93 4.78 4.19
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284.60
278 272 272 272 266
ترازنامه بانک مرکزی 9319711.00
9519421 9704325 9868737 10035681 11465937
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 34898.50
19800 25400 6300 33690 14900
صادرات 99517.64
79200 80100 75400 94003 85100
واردات 64619.13
59400 54700 69100 60313 70200
حساب جاری 80938.00
45800 55100 60200 29800 34200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.70
7.7 8 8 8 8.5
بدهی خارجی 5222383.00
5220385 5221431 5220365 5221207 5220826
رابطه مبادله 108.23
108 109 109 109 109
گردش سرمایه 139446.00
56970 58521 74171 71172 67970
تولید نفت خام 1555.00
1525 1524 1524 1524 1500
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 134.00
178 166 154 142 183
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -33665.00
-12205 -22263 -29800 -27315 -23926
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
34 32 32 32 30
بودجه دولت 4.40
4.7 4.9 4.9 4.9 5.1
ارزش بودجه دولت 29995.00
1795 -5890 6008 28458 -11660
هزینه های دولت 198549.00
202063 201604 202581 202719 211048
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30
50 49.7 49.7 50.3 49.4
درآمدهای دولت 324043.00
328937 346138 347740 335377 344435
بدهی های دولت 629080.00
663053 707373 652834 690713 613234
هزینه های مالی 294048.00
326592 352028 341732 306919 356095
مخارج نظامی 6329.60
6380 6395 6410 6425 6617
درخواست پناهندگی 280.00
873 923 927 926 926
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.90
9.5 8 8.6 9.1 5.1
شاخص PMI تولید 56.00
54.5 54 54 53.2 52.5
تولید صنعتی 0.70
4 4.1 3.8 0.34 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
0.2 0.6 0.4 0.04 0.4
تولید صنعتی 1.50
4.5 4.2 4 2.39 3
استفاده از ظرفیت 79.20
78.93 78.78 78.77 78.76 78.73
تغییرات موجودی انبار 29903.00
27080 27210 27448 27829 27955
ورشکستگی 419.00
393 395 395 395 395
ثبت خودرو 14055.00
14455 14440 14464 14460 14461
سرعت اینترنت 23539.08
29776 30644 31522 32277 38804
آدرس های IP 2663340.00
2715078 2718238 2718019 2719409 2719570
شاخص اقتصادی مقدم 0.30
0.28 0.18 0.22 0.2 0.21
استخراج معدن -11.70
-1.71 0.16 1.01 1.36 1.6
تولید فولاد 50.50
45.48 46.89 47.24 47.21 47.22
شاخص رقابتی 78.16
78.66 78.66 78.66 78.66 81.16
رتبه رقابتی 16.00
16 16 16 16 16
آسانی کسب و کار 7.00
7 8 8 8 8
تولید الکتریسیته 11198.00
14046 12674 10815 11985 12487
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.40
17 14 14 12.52 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70
0.2 1.1 -2 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
2.5 2.2 2.4 2.5 2
هزینه های مصرف کننده 369151.00
374127 373633 378269 376903 390764
درآمد قابل تصرف شخص 300593.00
292547 277844 298137 279952 293381
پس انداز های شخصی 6.60
6.9 7 7.2 7.1 8.7
تسهیلات اعتباری خریدار 3416168.00
3465112 3514799 3564268 3613610 4052200
قیمت گازوئیل 1.96
1.93 1.89 1.86 1.82 1.69
مخارج خانوار -1.40
0.9 -0.7 0.4 0.5 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101.60
102 102 102 102 102
بدهی خانوار به درآمد 197.54
199 200 200 201 205
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 115.10
114 114 114 114 114
خانه های مسکونی نوساز 2451.00
2584 2600 2602 2602 2603
فروش خانه جدید 26320.00
26234 26189 26159 26136 26077
جواز ساختمان 2536.00
2605 2633 2635 2634 2634
نرخ مالکیت مسکن 82.60
83.31 83.48 83.65 83.82 84.12
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52
38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30
22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -2.91
-3.9 -7.82 3.82 2.37 0.12
بارش 163.15
100 78.35 90.37 90.37 85.12