نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.7 0.5 0.8
نرخ بیکاری 3.90 4 4 3.9 3.8 3.7
نرخ تورم 2.40 1.7 1.9 2 1.9 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
موازنه تجاری 19399.06 5100 8900 19800 25400 14900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 34 34 34 32 30
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 8.17
8.01 8.18 8.36 8.54 9.3
بازار سهام 981.54
886 861 837 814 727
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.87
1.98 2.09 2.21 2.34 2.93
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
1.1 2.1 2.3 2.1 2.5
تولید ناخالص داخلی 370.56
363 367 429 459 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812179.00
807734 817816 825665 829235 862387
تولید ناخالص ملی 848278.00
814891 806973 888958 866092 928495
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185182.00
195829 194903 199655 189071 208534
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818.32
90070 90070 90070 90150 90220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63810.79
63972 63915 63857 64340 64387
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5389.00
5330 5360 5474 5502 5718
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48589.00
47800 48482 49664 49609 51872
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51869.00
51743 51547 53181 52958 55546
تولید ناخالص داخلی از معادن 1346.00
1334 1382 1305 1374 1363
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47518.00
46924 47308 48077 48516 50215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4973.00
4841 4951 5038 5077 5262
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
4 4 3.9 3.8 3.7
افراد شاغل 2676.00
2679 2688 2693 2700 2736
افراد بیکار 83432.00
81170 80280 79420 79250 78250
نرخ مشارکت نیروی کار 69.50
69.88 69.92 71.6 69.91 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ بیکاری جوانان 8.40
9.39 10 10.43 10.41 9.87
بهره وری 122.81
122 122 122 123 123
هزینه های کار 120.80
129 120 123 123 127
پست های خالی شغلی 58000.00
61050 61050 61050 61050 61050
دستمزد در تولید 156.10
156 158 154 156 160
رشد دستمزد 6.34
6.43 7.95 6.53 7.86 6.89
جمعیت 5.26
5.32 5.32 5.32 5.31 5.42
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 647.20
647 636 647 636 647
دستمزد 44310.00
45200 45200 45200 46000 46600
تغییر اشتغال 0.40
0.37 0.36 0.37 0.37 0.37
نرخ اشتغال 66.80
66.96 67.12 67.02 67.08 67.06
استخدام تمام وقت 1898.00
1898 1923 1899 1923 1901
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
1.7 1.9 2 1.9 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.20
108 108 109 110 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70
108 108 108 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 105.70
107 107 107 107 111
اندازه اصل تورم 1.30
1.6 1.7 1.8 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.08
104 105 105 105 103
قیمت تولید 252.00
225 230 249 251 266
تغییر قیمت تولید کننده 12.20
3 2.8 3 2.9 3.2
قیمت صادرات 151.50
152 151 153 154 154
قیمت واردات 143.10
144 144 146 146 146
تورم مواد غذایی 3.90
1.8 2 2.4 2.6 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.03 0.19 0.5 0.17 0.4
CPI مسکن آب و برق 111.60
109 110 111 114 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.00
108 108 108 109 112
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.75 0.75 0.75 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.02
0.81 1.06 1.06 1.06 1.81
عرضه پول M0 101823.00
109798 115088 110102 112114 110542
عرضه پول M1 2038239.00
1920067 1919861 1919842 1919840 1919840
عرضه پول M2 2189500.00
2154958 2154603 2154052 2153477 2147151
ذخایر ارزی 541718.00
537179 529189 529937 537074 530757
وام به بخش خصوصی 1742386.00
1674614 1674029 1685201 1690803 1685497
نرخ بهره سپرده -0.50
-0.5 -0.25 -0.25 -0.25 0.5
نرخ وام 1.50
1.5 1.75 1.75 1.75 2.5
میزان رشد وام 6.30
5.6 5.58 5.64 5.67 5.67
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286.78
278 278 278 272 266
ترازنامه بانک مرکزی 8700558.00
9190040 9183575 9177080 9170590 9099598
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 19399.06
5100 8900 19800 25400 14900
صادرات 81858.29
69800 67900 79200 80100 85100
واردات 62459.23
64700 59000 59400 54700 70200
حساب جاری 35034.00
42182 37543 38198 39671 41792
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10
6.6 6.6 6.6 6.4 7.5
بدهی خارجی 5319100.00
5317273 5309957 5316018 5310996 5313559
رابطه مبادله 105.87
106 105 105 106 105
گردش سرمایه 62176.00
61144 -20360 60138 -19366 54599
تولید نفت خام 1596.00
1599 1598 1598 1598 1598
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 134.00
134 134 134 134 134
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54502.00
-23604 -13621 -17907 -16067 -16620
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
34 34 34 32 30
بودجه دولت 4.40
4.7 4.7 4.7 4.9 5.1
ارزش بودجه دولت -10332.00
-9432 -9432 -9432 -9432 -9432
هزینه های دولت 192856.00
190911 192778 196101 196906 204823
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30
50 50 50 49.7 49.4
درآمدهای دولت 304638.00
302602 302602 302602 302602 302602
بدهی های دولت 522047.00
523721 583638 525307 582093 533228
هزینه های مالی 314970.00
312034 312034 312034 312034 312034
مخارج نظامی 6329.60
5966 6002 6039 6074 6321
درخواست پناهندگی 140.00
920 964 960 959 959
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.30
7.5 6.9 7.4 8 4
شاخص PMI تولید 56.20
55.98 55.85 55.86 55.85 55.85
تولید صنعتی 0.20
1.1 2.6 4 4.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
0.5 -0.7 0.2 0.6 0.4
تولید صنعتی 0.90
1.9 3.2 4.5 4.2 3
استفاده از ظرفیت 78.00
77.84 77.83 77.84 77.84 77.84
میزان سفارشات جدید 146.10
133 123 128 123 115
تغییرات موجودی انبار 54179.00
40383 37471 39338 38141 38612
ورشکستگی 412.00
369 361 356 352 342
ثبت خودرو 15972.00
16918 14800 15570 15725 15211
سرعت اینترنت 23539.08
23998 23729 23462 23213 20020
آدرس های IP 2663340.00
2712827 2716964 2715078 2718238 2719570
استخراج معدن 11.90
-4.03 -3.74 -3.6 -3.43 -3.44
تولید فولاد 49.01
50.27 49.57 49.6 49.59 49.6
شاخص رقابتی 5.40
5.42 5.42 5.42 5.42 5.42
رتبه رقابتی 11.00
11 11 11 11 11
آسانی کسب و کار 8.00
8 8 8 8 8
تولید الکتریسیته 14076.00
10885 11804 13983 13148 12845
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.60
15 19 17 14 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
-0.6 0.3 0.2 1.1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90
1.2 3.8 2.5 2.2 2
هزینه های مصرف کننده 357037.00
353452 357821 365408 364535 381660
درآمد قابل تصرف شخص 290165.00
283317 283317 283317 283317 283317
پس انداز های شخصی 8.90
8.5 8.2 7.8 7.6 7
تسهیلات اعتباری خریدار 3308669.00
3341924 3355704 3352007 3332456 3163855
قیمت گازوئیل 1.90
1.69 1.59 1.5 1.41 0.98
مخارج خانوار -0.60
0.5 -0.3 0.9 -0.7 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102.00
102 102 102 102 103
بدهی خانوار به درآمد 197.54
193 196 198 199 214
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 112.00
109 109 108 108 108
خانه های مسکونی نوساز 2538.00
2563 2602 2608 2609 2610
فروش خانه جدید 26536.00
26587 28817 31995 34655 35953
جواز ساختمان 2480.00
2685 2714 2692 2693 2694
نرخ مالکیت مسکن 82.70
83.39 83.38 83.37 83.43 83.77
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52
38.52 38.52 38.52 39 39
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30
22.3 22.3 22.3 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت -2.91
3.28 8.92 -3.9 -7.82 0.12
بارش 163.15
60.07 94.68 100 78.35 85.12