شاخص یاب

نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.7 0.4 0.4 0.8
نرخ بیکاری 3.70 4 3.9 3.8 3.5 3.7
نرخ تورم 2.60 2.3 2 1.9 2.4 2
نرخ بهره 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5
موازنه تجاری 21989.66 8900 19800 25400 6300 14900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 34 34 32 32 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 8.18
8.3 8.48 8.66 8.85 9.65
بازار سهام 994.60
974 946 918 891 791
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.74
1.88 1.99 2.11 2.23 2.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.5 0.7 0.4 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
2.1 2.3 2.1 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 398.83
380 381 459 459 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 812179.00
817816 825665 829235 823399 862387
تولید ناخالص ملی 848278.00
806973 888958 866092 830695 928495
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185182.00
194903 199655 189071 199627 208534
تولید ناخالص داخلی سرانه 91218.62
91500 91500 92200 92200 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800.06
65000 65000 65800 65800 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5389.00
5360 5474 5502 5434 5718
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48589.00
48482 49664 49609 48727 51872
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51869.00
51547 53181 52958 52747 55546
تولید ناخالص داخلی از معادن 1346.00
1382 1305 1374 1360 1363
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47518.00
47308 48077 48516 47834 50215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4973.00
4951 5038 5077 4935 5262
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.70
4 3.9 3.8 3.5 3.7
افراد شاغل 2682.00
2696 2704 2712 2718 2760
افراد بیکار 79977.00
80280 79420 79250 72205 78250
نرخ مشارکت نیروی کار 69.50
69.86 71.6 69.6 70.2 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
1.02 0.99 0.98 0.96 0.87
نرخ بیکاری جوانان 8.90
8.95 8.97 8.96 8.96 8.96
بهره وری 122.81
122 122 123 122 123
هزینه های کار 120.80
120 123 123 129 127
پست های خالی شغلی 68400.00
64889 63949 70788 74025 68165
دستمزد در تولید 158.70
158 154 156 162 160
رشد دستمزد 4.68
7.5 6.08 5.04 5.92 5.88
جمعیت 5.30
5.3 5.3 5.36 5.36 5.41
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
قسمت مدت زمان اشتغال 663.10
644 651 661 656 653
دستمزد 44310.00
45200 45200 46000 45842 46600
تغییر اشتغال 0.50
0.42 0.41 0.38 0.37 0.33
نرخ اشتغال 66.80
67.43 67.1 67.2 67.75 67.71
استخدام تمام وقت 1889.30
1930 1909 1900 1921 1919
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.3 2 1.9 2.4 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.10
109 109 110 112 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50
108 108 109 111 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30
106 107 107 107 111
اندازه اصل تورم 1.10
1.7 1.8 1.8 1.07 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.08
106 106 106 106 106
قیمت تولید 260.60
230 249 251 268 266
تغییر قیمت تولید کننده 20.00
3.4 3 2.9 2.8 3.2
قیمت صادرات 151.50
151 153 154 153 154
قیمت واردات 143.10
144 146 146 146 146
تورم مواد غذایی 0.40
2 2.4 2.6 2.5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.16 0.5 0.17 0.18 0.4
CPI مسکن آب و برق 112.80
110 111 114 116 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90
108 108 109 113 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.75 0.75 0.75 0.75 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.06
1.31 1.31 1.31 1.31 2.06
عرضه پول M0 74875.00
90187 87058 87267 87031 87170
عرضه پول M1 2057316.00
2059062 2058956 2058948 2058948 2058948
عرضه پول M2 2208440.00
2236222 2257670 2278879 2300135 2506499
ذخایر ارزی 536840.00
537194 537299 537067 537148 537140
وام به بخش خصوصی 1761178.00
1791849 1812403 1831122 1848171 1953848
نرخ بهره سپرده -0.50
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.5
نرخ وام 1.50
1.75 1.75 1.75 1.75 2.5
میزان رشد وام 6.00
5.97 5.92 5.87 5.83 5.67
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 286.78
278 278 272 272 266
ترازنامه بانک مرکزی 8903639.00
9165168 9318816 9457161 9596621 10885909
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 21989.66
8900 19800 25400 6300 14900
صادرات 80851.86
67900 79200 80100 75400 85100
واردات 58862.20
59000 59400 54700 69100 70200
حساب جاری 60999.00
44825 47822 53375 52003 50481
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.10
6.6 6.6 6.4 6.9 7.5
بدهی خارجی 5204408.00
5205718 5206972 5208000 5207172 5207535
رابطه مبادله 105.87
105 105 106 105 105
گردش سرمایه 131480.00
55989 59451 73640 72887 68838
تولید نفت خام 1549.00
1578 1578 1578 1578 1578
شاخص تروریسم 0.00
0.24 0.32 0.4 0.47 1.42
فروش اسلحه 134.00
166 178 166 154 183
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -54502.00
-14491 -22077 -24105 -22709 -21705
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
34 34 32 32 30
بودجه دولت 4.40
4.7 4.7 4.9 4.9 5.1
ارزش بودجه دولت -10110.00
-317 -12665 -18678 -15080 -34675
هزینه های دولت 192856.00
192778 196101 196906 194614 204823
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30
50 50 49.7 49.7 49.4
درآمدهای دولت 335796.00
301658 318765 335137 332785 328319
بدهی های دولت 633565.00
638394 549114 626435 541557 517418
هزینه های مالی 345906.00
301975 328172 353815 347865 362995
مخارج نظامی 6329.60
6283 6380 6395 6410 6617
درخواست پناهندگی 145.00
951 954 952 952 952
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.30
6.9 7.4 8 8.5 4
شاخص PMI تولید 55.80
56.09 56.08 56.08 56.08 56.08
تولید صنعتی -1.60
2.6 4 4.1 3.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90
-0.7 0.2 0.6 0.4 0.4
تولید صنعتی 0.50
3.2 4.5 4.2 4 3
استفاده از ظرفیت 78.00
78.08 78.07 78.08 78.08 78.07
میزان سفارشات جدید 146.10
129 137 126 138 137
تغییرات موجودی انبار 54179.00
39171 38544 38402 38370 38360
ورشکستگی 421.00
433 431 432 431 431
ثبت خودرو 16610.00
15699 15730 15717 15719 15719
سرعت اینترنت 23539.08
28813 29776 30644 31522 38804
آدرس های IP 2663340.00
2716964 2715078 2718238 2718019 2719570
استخراج معدن -1.30
1.66 1.72 1.72 1.72 1.72
تولید فولاد 46.61
49.64 49.3 49.34 49.33 49.34
شاخص رقابتی 5.40
5.43 5.43 5.38 5.36 5.35
رتبه رقابتی 11.00
12 12 11 11 11
آسانی کسب و کار 8.00
8 8 8 9 7
تولید الکتریسیته 10258.00
11882 14591 12360 10636 12611
شاخص فساد مالی 85.00
86 85 86 86 86
رتبه فساد مالی 3.00
4 4 4 4 3
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 19.60
19 17 14 14 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80
0.3 0.2 1.1 0.14 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
3.8 2.5 2.2 2.34 2
هزینه های مصرف کننده 357037.00
357821 365408 364535 360307 381660
درآمد قابل تصرف شخص 269803.00
277492 291670 276953 291628 294950
پس انداز های شخصی 7.30
8.2 7.8 7.6 7.5 7
تسهیلات اعتباری خریدار 3338708.00
3400212 3446077 3491807 3537407 3986303
قیمت گازوئیل 1.95
1.85 1.74 1.65 1.55 0.87
مخارج خانوار 0.10
-0.3 0.9 -0.7 0.4 0.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 102.30
103 103 103 103 103
بدهی خانوار به درآمد 197.54
198 199 200 200 205
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 116.40
119 119 118 118 118
خانه های مسکونی نوساز 2435.00
2547 2552 2554 2554 2554
فروش خانه جدید 26514.00
25720 25450 25235 25084 24683
جواز ساختمان 2181.00
2661 2621 2614 2617 2617
نرخ مالکیت مسکن 82.60
83.39 83.31 83.48 83.65 84.12
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00
24 24 26 26 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52
38.52 38.52 38.75 39 39
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30
22.3 22.3 22.25 22 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10
14.17 14.17 14.38 14.45 14.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -2.91
8.92 -3.9 -7.82 3.82 0.12
بارش 163.15
94.68 100 78.35 90.37 85.12