نروژ

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.40 5.1 4.9 4.8 4.7 4.3
نرخ تورم 2.80 3.2 2.9 2.7 2.4 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 25045.75 21790 19044 18378 18318 18335
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 34.37 35.17 35.97 36.78 42.72
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 8.40 8.5 8.59 8.67 8.84 10.1
بازار سهام 773.53 764 756 748 733 617
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.63 1.65 1.66 1.68 1.7 1.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.9 2.4 2.7 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 386.58 398 399 382 407 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 809776.00 810146 811709 813782 815697 835112
تولید ناخالص ملی 823091.00 778696 792330 777019 824948 819358
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180313.00 179551 179306 179600 180073 180436
تولید ناخالص داخلی سرانه 89492.84 89976 89930 89884 89839 90465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64272.16 64716 64790 64865 64939 65908
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4939.00 4909 4920 4920 4923 4919
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45532.00 45686 45892 46068 46228 46745
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49080.00 49177 49059 49229 49060 49127
تولید ناخالص داخلی از معادن 1161.00 1185 1205 1165 1177 1170
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44155.00 44380 44523 44679 44830 46394
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4539.00 4532 4529 4527 4526 4527
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.40 5.1 4.9 4.8 4.7 4.3
افراد شاغل 2637.00 2643 2636 2634 2631 2613
افراد بیکار 99923.00 103000 103000 98722 100000 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.80 71 71 70.45 71.2 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.18 1.22 1.22 1.24 1.39
نرخ بیکاری جوانان 10.70 11.03 11.01 11.02 11.02 11.02
هزینه های کار 115.30 121 119 123 116 118
بهره وری 123.60 124 124 124 125 128
پست های خالی شغلی 56700.00 53467 53918 48016 45480 47410
دستمزد در تولید 155.80 155 155 155 158 172
رشد دستمزد 11.60 6.47 8.25 9 8.22 11.92
جمعیت 5.21 5.23 5.24 5.25 5.26 5.43
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال 0.10 0.13 0.17 0.19 0.2 0.29
نرخ اشتغال 74.70 66.54 66.62 66.58 66.07 65.03
استخدام تمام وقت 1882.30 1871 1878 1913 1891 1898
قسمت مدت زمان اشتغال 649.70 657 662 642 647 648
دستمزد 43400.00 43739 43972 44205 44438 47476
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 2.80 3.2 2.9 2.7 2.4 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.50 104 104 104 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 66.89 82.89 91.6 84.59 86.35
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 79.44 93.61 98.88 93.59 95.62
اندازه اصل تورم 2.10 2.14 1.97 1.88 1.82 1.71
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.02 98.73 99.04 99.27 99.43 99.65
قیمت تولید 225.70 227 229 231 233 247
تغییر قیمت تولید کننده 12.60 6.2 4.1 2.9 2.5 2.6
قیمت صادرات 139.00 134 135 135 135 135
قیمت واردات 131.20 128 128 128 128 128
تورم مواد غذایی 2.00 1.89 1.82 1.79 1.78 1.77
CPI حمل و نقل 104.20 104 90.33 83.21 79.47 75.14
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.5 0.22 0.7 0.4
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.04 1.02 1 1 1 1
عرضه پول M0 89279.00 86470 86677 86399 86466 86479
عرضه پول M1 1842774.00 1840897 1841145 1841145 1841144 1841144
عرضه پول M2 2017151.00 2040811 2055206 2070226 2085332 2258635
ذخایر ارزی 522369.00 512820 512763 512750 512747 512746
وام به بخش خصوصی 1608984.00 1606860 1603480 1600590 1598031 1582941
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ترازنامه بانک مرکزی 7913297.00 8063373 8165761 8260612 8352472 9222649
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 278.69 279 279 279 278 273
نرخ وام 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان رشد وام 5.10 5.01 5.04 5.04 5.05 5.06
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 25045.75 21790 19044 18378 18318 18335
صادرات 73816.45 73025 72827 72702 72726 72740
واردات 48770.69 51531 50736 51387 51274 51327
حساب جاری 59304.00 47529 40135 39499 47672 44081
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 7.5 7.5 9.79 7.5 9.2
بدهی خارجی 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 105.95 104 104 105 104 104
گردش سرمایه 35688.00 75681 112010 31688 72186 79185
ذخایر طلا 36.70 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
تولید نفت خام 1784.00 1696 1696 1696 1696 1696
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26658.00 32494 9381 -7530 8081 8298
شاخص تروریسم 2.08 1.95 1.84 1.73 1.62 1.32
فروش اسلحه 155.00 123 131 139 141 135
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 34.37 35.17 35.97 36.78 42.72
بودجه دولت 5.70 8.51 8.01 7.5 7 9.12
ارزش بودجه دولت -18920.00 -14452 -20730 -21414 -28417 -26872
هزینه های دولت 181956.00 182666 183490 184279 185068 194562
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 46.55 47.02 47.5 47.97 47.16
درآمدهای دولت 272071.00 295879 314209 274518 289489 295522
بدهی های دولت 515617.00 585174 510567 576178 506899 485755
هزینه های مالی 290991.00 322565 343639 310311 343522 386453
درخواست پناهندگی 410.00 1046 1075 1051 1049 1049
مخارج نظامی 7376.80 7376 7405 7434 7442 7723
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 -0.22 1.18 2.56 3.28 2.73
شاخص PMI تولید 52.60 52.51 51.96 52.08 52.09 52.08
تولید صنعتی -1.40 0.6 1.5 -0.83 2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.70 -1 2.1 0 -0.1 0.8
تولید صنعتی -2.00 0.5 0.8 -3.39 1.8 2.7
استفاده از ظرفیت 76.80 75.79 75.27 75.08 75.01 75.12
میزان سفارشات جدید 106.70 94.4 108 96.26 106 106
تغییرات موجودی انبار 38054.00 36920 38240 38473 38100 38003
ورشکستگی 372.00 355 354 356 356 356
ثبت خودرو 16757.00 15990 16045 16034 16034 16034
شاخص رقابتی 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.43
رتبه رقابتی 11.00 10.97 10.97 10.97 10.97 13.38
آسانی کسب و کار 6.00 7.79 7.96 8.13 8.3 7.7
تولید الکتریسیته 14110.00 13474 11115 11723 13330 12517
شاخص فساد مالی 87.00 86.77 86.83 86.9 86.89 86.87
رتبه فساد مالی 6.00 4.78 5.13 5.47 5.82 5.46
تولید فولاد 45.00 48.87 49.64 49.57 49.62 49.61
استخراج معدن 10.30 4.37 2.81 2.16 1.9 1.72
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.20 2.5 1.2 -1 -2.6 0
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.10 0.5 0.5 0.6 0.4 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.20 5.1 5.1 0.16 0.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 335409.00 336800 338323 339971 341535 360265
درآمد قابل تصرف شخص 342808.00 348009 354616 354548 360587 396889
پس انداز های شخصی 5.80 8.8 8.8 6.17 9.2 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3056995.00 3101063 3143031 3185094 3227027 3719817
مخارج خانوار 0.90 1.2 1.2 0.18 2 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.90 102 103 103 104 107
بدهی خانوار به درآمد 189.35 191 192 192 193 206
قیمت گازوئیل 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 199.30 200 200 200 200 200
جواز ساختمان 3062.00 2792 2933 2990 2963 2962
خانه های مسکونی نوساز 3099.00 3243 3204 3199 3198 3198
نرخ مالکیت مسکن 82.80 83.95 83.83 83.7 83.57 83.93
فروش خانه جدید 35621.00 31322 33796 31539 33598 32942
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.70 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2