نروژ

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.2 0.3 0.4 0.8
نرخ بیکاری 5.00 5 5.2 5.1 4.9 4.3
نرخ تورم 3.60 2.9 3.2 2.9 2.7 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 3201.47 6491 7434 7485 7456 7447
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 36.78 37.75 38.71 39.68 42.72
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 8.26 8.06 8.14 8.22 8.3 9.58
بازار سهام 707.17 677 670 663 657 547
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.29 1.22 1.23 1.25 1.26 1.45
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.2 0.2 0.3 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.2 1.9 2.4 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 388.31 396 398 399 342 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 805261.00 808906 810027 811240 812529 833341
تولید ناخالص ملی 774989.00 784914 790447 795653 800992 869207
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175011.00 184587 181989 188802 190428 235842
تولید ناخالص داخلی سرانه 89741.21 89839 89879 89919 89959 90465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64450.54 64981 65055 65128 65202 66253
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4971.00 4880 4910 4900 4900 4900
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44570.00 44882 45036 45157 45241 45559
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49842.00 49852 50007 49885 49991 49937
تولید ناخالص داخلی از معادن 1061.00 1120 1116 1139 1140 1128
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43873.00 44295 44476 44652 44829 46747
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4417.00 4411 4410 4409 4409 4410
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5.2 5.1 4.9 4.3
افراد شاغل 2654.00 2651 2650 2651 2650 2650
افراد بیکار 100748.00 103000 103000 103000 101101 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.80 70.9 71 71 70.49 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.28 1.33 1.38 1.42 1.79
نرخ بیکاری جوانان 11.10 11.19 11.25 11.22 11.23 11.23
هزینه های کار 118.90 115 119 118 118 114
بهره وری 122.36 125 125 126 126 132
پست های خالی شغلی 56700.00 45248 53467 53918 48016 47410
دستمزد در تولید 155.90 155 155 155 158 172
رشد دستمزد 7.44 7.05 6.47 8.25 9 11.92
جمعیت 5.21 5.23 5.24 5.25 5.26 5.43
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال -0.10 0.04 0.07 0.11 0.14 0.28
نرخ اشتغال 74.40 73.83 73.71 73.92 73.96 73.39
استخدام تمام وقت 1863.80 1851 1846 1855 1868 1845
قسمت مدت زمان اشتغال 675.20 674 675 676 664 673
دستمزد 43400.00 44438 44668 44899 45130 47476
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.60 2.9 3.2 2.9 2.7 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.60 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145.70 147 147 148 149 159
قیمت مصرف کننده اصلی 136.20 136 136 136 136 136
اندازه اصل تورم 2.90 3.1 3.11 3.1 3.09 3.07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.65 95.86 95.89 95.91 95.91 95.92
قیمت تولید 204.20 204 204 204 204 204
تغییر قیمت تولید کننده -6.10 -6.2 -4.1 -2.9 -6.18 1.8
قیمت صادرات 133.90 134 134 135 135 135
قیمت واردات 127.80 128 128 128 128 128
تورم مواد غذایی 2.60 2.75 2.67 2.67 2.66 2.66
CPI حمل و نقل 155.00 156 157 158 159 169
نرخ تورم (ماهانه) 0.83 0.4 0.3 0.5 0.28 0.4
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.10 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12
عرضه پول M0 77741.00 103025 75346 79202 82129 82126
عرضه پول M1 1826110.00 1982264 2058905 2136402 2215513 3518596
عرضه پول M2 1997308.00 2027945 2039884 2042377 2049328 1954164
ذخایر ارزی 507058.00 509674 508960 508873 508853 508847
وام به بخش خصوصی 1615287.00 1622484 1626412 1629914 1633038 1652986
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ترازنامه بانک مرکزی 7977730.00 8232070 8416436 8589232 8761911 10819557
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276.94 277 278 278 277 272
نرخ وام 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان رشد وام 5.00 4.96 4.95 4.94 4.93 4.9
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 3201.47 6491 7434 7485 7456 7447
صادرات 57481.00 57568 57802 57838 57808 57805
واردات 54279.00 50412 51134 50802 51117 51119
حساب جاری 40311.00 17852 17178 16703 16283 11820
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 7 7.5 7.5 9.53 9.2
بدهی خارجی 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 104.77 105 104 104 105 104
گردش سرمایه 110010.00 62443 43816 89998 56894 72998
ذخایر طلا 36.70 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
تولید نفت خام 1479.00 1572 1573 1573 1573 1573
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26658.00 -3771 32494 9381 -7530 8298
شاخص تروریسم 2.74 2.04 1.93 1.81 1.69 1.31
فروش اسلحه 155.00 123 131 139 141 135
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 36.78 37.75 38.71 39.68 42.72
بودجه دولت 5.70 7 7.22 7.44 7.66 9.12
ارزش بودجه دولت -4913.00 -24373 -2538 -15031 -2429 -18423
هزینه های دولت 179949.00 181311 182092 182858 183642 193750
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.97 47.8 47.64 47.48 47.16
درآمدهای دولت 328044.00 290982 303462 318708 292873 303566
بدهی های دولت 520649.00 521718 601561 515155 590837 488910
هزینه های مالی 332957.00 328222 322526 343600 310115 386320
درخواست پناهندگی 260.00 1033 1112 1078 1073 1074
مخارج نظامی 7376.80 7376 7405 7434 7442 7723
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 2.42 3.97 4.72 5.04 2.74
شاخص PMI تولید 52.60 52.51 52.26 52.36 52.36 52.35
تولید صنعتی -6.40 0.3 0.6 1.5 1.51 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.70 -0.5 -1 2.1 -0.05 0.8
تولید صنعتی -7.50 0.2 0.5 0.8 2.94 2.7
استفاده از ظرفیت 77.30 77.17 77.22 77.19 77.16 77.16
میزان سفارشات جدید 102.30 102 88.66 101 88.87 101
تغییرات موجودی انبار 42902.00 40440 39804 40656 40972 40954
ورشکستگی 406.00 355 433 403 387 387
ثبت خودرو 14957.00 14566 14582 14581 14581 14581
شاخص رقابتی 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.43
رتبه رقابتی 11.00 10.97 10.97 10.97 10.97 13.38
آسانی کسب و کار 9.00 7.73 8.01 8.29 8.56 7.97
تولید الکتریسیته 10387.00 13277 12994 11453 11740 12299
شاخص فساد مالی 87.00 86.77 86.83 86.9 86.89 86.87
رتبه فساد مالی 5.00 5.82 5.61 5.4 5.19 5.46
تولید فولاد 57.72 49.85 50.25 50.5 50.51 50.51
استخراج معدن 7.00 2.55 1.94 1.74 1.66 1.61
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.13 -2.4 -2.4 -2.4 2.62 2.22
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.2 0.5 0.5 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.10 -0.5 5.1 5.1 -0.83 1.4
هزینه های مصرف کننده 333402.00 336817 338498 340191 341876 363361
درآمد قابل تصرف شخص 342808.00 350504 348009 354616 354548 396889
پس انداز های شخصی 5.80 8.7 8.8 8.8 6.17 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3002925.00 3061733 3105480 3149088 3192560 3745599
مخارج خانوار -0.80 1 1.2 1.2 0.18 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.80 101 102 103 103 107
بدهی خانوار به درآمد 189.35 193 193 194 195 206
قیمت گازوئیل 1.64 1.61 1.62 1.62 1.61 1.61
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 199.30 201 200 200 200 200
جواز ساختمان 3340.00 2638 2738 2760 2750 2751
خانه های مسکونی نوساز 3332.00 3069 3066 3065 3065 3065
نرخ مالکیت مسکن 82.80 83.57 83.64 83.7 83.76 83.93
فروش خانه جدید 33444.00 35122 35995 36635 37105 38372
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2