نروژ

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.80 5.1 4.9 4.8 4.7 4.3
نرخ تورم 3.50 3.2 2.9 2.7 2.4 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 23279.00 12243 12047 12041 12052 12055
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 34.37 35.17 35.97 36.78 42.72
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 8.48 8.91 9 9.09 9.18 10.49
بازار سهام 774.45 751 743 736 728 613
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 1.73 1.75 1.77 1.63 2.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 1.9 2.4 2.7 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 386.58 398 399 382 407 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 800841.00 802655 803957 805614 807505 832150
تولید ناخالص ملی 758609.00 794086 801419 804090 823018 888858
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 181363.00 181000 186458 188766 193898 227890
تولید ناخالص داخلی سرانه 89492.84 89976 89930 89884 89839 90465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64272.16 64716 64790 64865 64939 65908
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4918.00 4880 4910 4900 4900 4900
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44701.00 45009 45127 45213 45281 45526
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48861.00 48756 48665 48796 48680 48728
تولید ناخالص داخلی از معادن 1222.00 1203 1225 1190 1187 1182
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44023.00 44420 44596 44759 44927 46605
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4461.00 4454 4452 4452 4452 4452
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 5.1 4.9 4.8 4.7 4.3
افراد شاغل 2655.00 2670 2673 2677 2681 2703
افراد بیکار 101464.00 103000 103000 101387 100000 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 71 71 70.94 71.2 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.33 1.38 1.42 1.46 1.79
نرخ بیکاری جوانان 10.50 11.03 11.01 11.02 11.02 11.02
هزینه های کار 123.20 122 120 124 118 121
بهره وری 120.82 123 123 123 123 126
پست های خالی شغلی 56700.00 53467 53918 48016 45480 47410
دستمزد در تولید 155.80 155 155 155 158 172
رشد دستمزد 11.60 6.47 8.25 9 8.22 11.92
جمعیت 5.21 5.23 5.24 5.25 5.26 5.43
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال 0.10 0.13 0.17 0.19 0.2 0.29
نرخ اشتغال 67.40 66.54 66.62 66.58 66.07 65.03
استخدام تمام وقت 1911.80 1870 1877 1912 1889 1896
قسمت مدت زمان اشتغال 643.10 667 669 647 661 660
دستمزد 43400.00 43739 43972 44205 44438 47476
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.50 3.2 2.9 2.7 2.4 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.90 106 106 106 106 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.00 148 149 149 150 160
قیمت مصرف کننده اصلی 135.80 136 136 136 136 136
اندازه اصل تورم 2.50 2.57 2.52 2.48 2.45 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.61 97.72 98.19 98.67 99.15 105
قیمت تولید 225.00 215 215 215 215 215
تغییر قیمت تولید کننده 7.20 -1.8 -0.5 -0.1 0.2 1.8
قیمت صادرات 133.90 134 135 135 135 135
قیمت واردات 127.80 128 128 128 128 128
تورم مواد غذایی 1.70 1.67 1.59 1.54 1.52 1.51
CPI حمل و نقل 154.70 156 157 157 158 168
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.5 0.29 0.7 0.4
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.05 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14
عرضه پول M0 86651.00 78773 80402 83602 83550 83570
عرضه پول M1 1852632.00 1987266 2056072 2126234 2198233 3268177
عرضه پول M2 2027907.00 2060770 2065870 2075007 2074858 1983218
ذخایر ارزی 522369.00 512820 512763 512750 512747 512746
وام به بخش خصوصی 1620754.00 1615963 1616977 1617880 1618684 1623605
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ترازنامه بانک مرکزی 7913297.00 8063373 8165761 8260612 8352472 9222649
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 278.69 279 279 279 278 273
نرخ وام 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان رشد وام 4.80 4.72 4.63 4.55 4.49 4.19
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 23279.00 12243 12047 12041 12052 12055
صادرات 72520.00 65171 65567 65482 65427 65441
واردات 49175.00 51683 51396 51686 51649 51672
حساب جاری 24898.00 19906 19376 18906 18459 13876
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 7.5 7.5 9.79 7.5 9.2
بدهی خارجی 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 104.77 104 104 105 104 104
گردش سرمایه 28191.00 37592 107855 29444 70594 74264
ذخایر طلا 36.70 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
تولید نفت خام 1430.00 1633 1632 1632 1632 1632
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26658.00 32494 9381 -7530 8081 8298
شاخص تروریسم 2.08 1.95 1.84 1.73 1.62 1.32
فروش اسلحه 155.00 123 131 139 141 135
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 34.37 35.17 35.97 36.78 42.72
بودجه دولت 5.70 8.51 8.01 7.5 7 9.12
ارزش بودجه دولت -18920.00 -14452 -20730 -21414 -28417 -26872
هزینه های دولت 180929.00 182458 183237 184021 184809 194235
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 46.55 47.02 47.5 47.97 47.16
درآمدهای دولت 272071.00 295879 314209 274518 289489 295522
بدهی های دولت 596070.00 577687 498211 567338 494680 474645
هزینه های مالی 290991.00 322565 343639 310311 343522 386453
درخواست پناهندگی 225.00 1074 1081 1058 1057 1058
مخارج نظامی 7376.80 7376 7405 7434 7442 7723
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -0.22 1.18 2.56 3.28 2.73
شاخص PMI تولید 51.40 50.93 50.57 50.68 50.7 50.69
تولید صنعتی 1.30 0.6 1.5 -1.05 2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 -1 2.1 0.04 -0.1 0.8
تولید صنعتی -4.20 0.5 0.8 -3.96 1.8 2.7
استفاده از ظرفیت 77.50 78.03 78.06 78.06 78.05 78
میزان سفارشات جدید 102.50 99.05 112 101 112 112
تغییرات موجودی انبار 34289.00 36906 38446 38870 38526 38284
ورشکستگی 370.00 428 398 388 383 383
ثبت خودرو 15450.00 14128 14131 14131 14131 14131
شاخص رقابتی 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.43
رتبه رقابتی 11.00 10.97 10.97 10.97 10.97 13.38
آسانی کسب و کار 6.00 7.79 7.96 8.13 8.3 7.7
تولید الکتریسیته 13167.00 13108 11539 11472 12556 12185
شاخص فساد مالی 87.00 86.77 86.83 86.9 86.89 86.87
رتبه فساد مالی 5.00 4.78 5.13 5.47 5.82 5.46
تولید فولاد 57.22 50.82 51.13 51.11 51.12 51.12
استخراج معدن 9.50 -1.04 0.69 1.29 1.54 1.7
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.35 2.5 1.2 -1 -2.6 -1.06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.5 0.5 0.6 0.4 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 5.1 5.1 0.16 0.5 1.4
هزینه های مصرف کننده 333175.00 336182 337611 339168 340696 358939
درآمد قابل تصرف شخص 342808.00 348009 354616 354548 360587 396889
پس انداز های شخصی 5.80 8.8 8.8 6.17 9.2 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3053319.00 3110070 3154518 3198828 3243005 3762816
مخارج خانوار -0.80 1.2 1.2 0.18 2 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 98.90 102 103 103 104 107
بدهی خانوار به درآمد 189.35 191 192 192 193 206
قیمت گازوئیل 1.61 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 199.30 200 200 200 200 200
جواز ساختمان 3806.00 2806 2892 2911 2895 2896
خانه های مسکونی نوساز 3230.00 2964 2966 2967 2967 2967
نرخ مالکیت مسکن 82.80 83.95 83.83 83.7 83.57 83.93
فروش خانه جدید 34123.00 31322 33796 31539 33598 32942
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.70 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2