شاخص یاب

کره شمالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 130.00
130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50
1.2 1.2 -0.22 -0.15 1.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30882.30
32381 31253 30814 30836 31976
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7049.40
7230 7134 7034 7039 7299
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2494.00
2640 2524 2489 2490 2582
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6196.60
6738 6271 6183 6187 6416
تولید ناخالص داخلی از معادن 4265.50
4848 4317 4256 4259 4417
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6958.40
6987 7042 6943 6948 7205
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9608.80
9676 9724 9588 9594 9949
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 730.90
772 740 729 730 757
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1157.30
1207 1171 1155 1156 1198
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.22 4.2 4.2 4.2 4.4
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50
79.4 79.4 79.38 79.37 79.12
جمعیت 25.49
25.58 25.6 25.63 25.66 25.94
افراد شاغل 14717.00
14829 14799 14796 14794 14790
نرخ اشتغال 74.20
73.99 73.99 73.93 73.88 73.06
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 55.00
19 19 16 23.4 10
نرخ تورم (ماهانه) 80.00
66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 1.00
11.62 10.64 12.56 14.48 19.93
واردات 3532.51
3289 3360 3356 3352 3268
صادرات 1844.50
1787 1525 1559 1593 1641
موازنه تجاری -1688.00
-1502 -1760 -1797 -1760 -1627
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -6.90
-1.73 -2.93 -1.82 -0.71 -0.99
سرعت اینترنت 3451.38
2604 2603 2602 2601 2599
آدرس های IP 130.00
115 96.86 114 97.75 101
تولید فولاد 1090.00
1125 1104 1083 1063 1010
تولید صنعتی -3.10
0.08 -0.31 0.31 0.95 2.53
تولید خودرو 0.30
0.31 0.29 0.29 0.3 0.26
تولید سیمان 6838.00
6959 6872 6835 6798 6802
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 16 15 10
رتبه فساد مالی 171.00
173 174 175 177 180
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 12.52
199 35.26 21.5 88.57 89.25
درجه حرارت -6.81
19.57 1.04 -5.88 18.52 6.91