شاخص یاب

کره شمالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 130.00
130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
1.2 1.2 1.85 1.7 1.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31996.60
32381 33028 32589 32931 33792
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7144.10
7230 7374 7276 7353 7545
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2608.70
2640 2693 2657 2685 2755
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6657.90
6738 6873 6781 6852 7032
تولید ناخالص داخلی از معادن 4790.40
4848 4945 4879 4930 5059
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6904.40
6987 7127 7032 7106 7292
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9561.60
9676 9870 9738 9841 10098
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 762.80
772 787 777 785 806
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1192.50
1207 1231 1215 1227 1259
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.22 4.2 4.2 4.2 4.4
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50
79.4 79.4 79.38 79.37 79.12
جمعیت 25.49
25.58 25.6 25.63 25.66 25.94
افراد شاغل 14717.00
14829 14799 14796 14794 14790
نرخ اشتغال 74.20
73.99 73.99 73.93 73.88 73.06
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 55.00
19 19 16 23.4 10
نرخ تورم (ماهانه) 80.00
66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 1.00
11.62 10.64 12.56 14.48 19.93
واردات 3532.51
3289 3360 3356 3352 3268
صادرات 1844.50
1787 1525 1559 1593 1641
موازنه تجاری -1688.00
-1502 -1760 -1797 -1760 -1627
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.80
2.09 2.27 1.51 0.75 1.71
سرعت اینترنت 3451.38
2604 2603 2602 2601 2599
آدرس های IP 130.00
115 96.86 114 97.75 101
تولید فولاد 1216.00
1162 1190 1191 1193 1177
تولید صنعتی -3.10
0.08 -0.31 0.31 0.95 2.53
تولید خودرو 0.40
0.39 0.39 0.38 0.38 0.37
تولید سیمان 7077.00
7101 7238 7280 7322 7518
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 16 15 10
رتبه فساد مالی 171.00
173 174 175 177 180
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 12.52
199 35.26 21.5 88.57 89.25
درجه حرارت -6.81
19.57 1.04 -5.88 18.52 6.91