شاخص یاب

کره شمالی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 130.00
130 130 130 130 130
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50
1.2 1 1 1 1.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30882.30
31253 31191 31191 31191 31976
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7049.40
7134 7120 7120 7120 7299
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2494.00
2524 2519 2519 2519 2582
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6196.60
6271 6259 6259 6259 6416
تولید ناخالص داخلی از معادن 4265.50
4317 4308 4308 4308 4417
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6958.40
7042 7028 7028 7028 7205
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9608.80
9724 9705 9705 9705 9949
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 730.90
740 738 738 738 757
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1157.30
1171 1169 1169 1169 1198
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50
79.4 79.38 79.37 79.35 79.12
جمعیت 25.49
25.6 25.63 25.66 25.69 25.94
افراد شاغل 14717.00
14799 14796 14794 14791 14790
نرخ اشتغال 74.20
73.99 73.93 73.88 73.82 73.06
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 55.00
19 16 23.4 23.4 10
نرخ تورم (ماهانه) 80.00
66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
فروش اسلحه 1.00
10.64 12.56 14.48 16.4 19.93
واردات 3532.51
3360 3356 3352 3349 3268
صادرات 1844.50
1525 1559 1593 1627 1641
موازنه تجاری -1688.00
-1760 -1797 -1760 -1722 -1627
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -6.90
-2.93 -1.82 -0.71 0.4 -0.99
سرعت اینترنت 3451.38
2603 2602 2601 2601 2599
آدرس های IP 130.00
96.86 114 97.75 113 101
تولید فولاد 1090.00
1104 1083 1063 1042 1010
تولید صنعتی -3.10
-0.31 0.31 0.95 1.59 2.53
تولید خودرو 0.30
0.29 0.29 0.3 0.3 0.26
تولید سیمان 6838.00
6872 6835 6798 6761 6802
شاخص فساد مالی 17.00
17 17 17 17 17
رتبه فساد مالی 171.00
171 171 171 171 171
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 12.52
35.26 21.5 88.57 88.57 89.25
درجه حرارت -6.81
1.04 -5.88 18.52 18.52 6.91