نیجریه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.97 2017-09
نرخ بیکاری 14.2 2016-12
نرخ تورم 15.37 2017-12
نرخ بهره 14 2017-12
موازنه تجاری 589959 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 305 2018-01
بازار سهام 44055 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.24 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.97 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 405 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18029404 NGN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380380 NGN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5439 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5189366 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 541311 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1568855 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1787916 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 369042 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5857352 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197780 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92129 NGN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.2 % 2016-12
جمعیت 186 میلیون 2016-12
افراد شاغل 69603 هزار 2016-12
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 85.8 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 131700 NGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 40100 NGN / ماه 2017-12
افراد بیکار 11549 هزار 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 NGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 NGN / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 25.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.37 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 246 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 233 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 12.1 % 2017-12
تورم مواد غذایی 19.42 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 232 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 165 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2018-01
عرضه پول M0 1791195 NGN - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 10393062 NGN - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 22500618 NGN - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 37920 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 7.5 % 2016-12
نرخ وام 17.88 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 589959 NGN - میلیون 2017-09
صادرات 1287245 NGN - میلیون 2017-09
واردات 697286 NGN - میلیون 2017-09
حساب جاری 2293 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2016-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 3107 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 798 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 21.37 تن 2017-12
تولید نفت خام 1751 BBL/D/1K 2017-11
بدهی خارجی 15352 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 884 NGN - میلیارد 2017-09
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1309 NGN - میلیارد 2017-09
ارزش بودجه دولت -425 NGN - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 804097 NGN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2091 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17.7 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -1.1 % 2017-03
تولید صنعتی -2.8 % 2017-09
سرعت اینترنت 3854 KBps 2017-03
آدرس های IP 209207 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 48.5 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 147185 NGN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
پی ام آی مرکب 56.8 2017-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 145 2017-12
شاخص PMI تولید 59.3 2017-12
تمایلات کسب و کار MNI 54.7 2017-01
شاخص PMI خدمات 62.1 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 10657885 NGN - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 19990334 NGN - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 21928917 NGN - میلیون 2017-10
قیمت گازوئیل 0.47 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12