نیجریه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.29 2017-12
نرخ بیکاری 18.8 2017-09
نرخ تورم 14.33 2018-02
نرخ بهره 14 2018-02
موازنه تجاری 761029 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 306 2018-03
بازار سهام 41495 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.51 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.29 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.92 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 405 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18785149 NGN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380380 NGN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5439 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4859437 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 649141 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1647682 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1331685 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 428922 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5857352 NGN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 253326 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 126321 NGN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.8 % 2017-09
جمعیت 186 میلیون 2016-12
افراد شاغل 69090 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 131700 NGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 40100 NGN / ماه 2017-12
افراد بیکار 15998 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 NGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 NGN / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 33.1 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.33 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 237 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 11.7 % 2018-02
تورم مواد غذایی 17.59 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 236 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 168 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2018-03
عرضه پول M0 1937337 NGN - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 10730862 NGN - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 24019092 NGN - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 41820 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 7.5 % 2016-12
نرخ وام 17.88 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 761029 NGN - میلیون 2017-12
صادرات 1398471 NGN - میلیون 2017-12
واردات 637442 NGN - میلیون 2017-12
حساب جاری 2293 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2016-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 3107 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 798 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 21.37 تن 2017-12
تولید نفت خام 1732 BBL/D/1K 2018-02
بدهی خارجی 15352 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 884 NGN - میلیارد 2017-09
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1309 NGN - میلیارد 2017-09
ارزش بودجه دولت -425 NGN - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 804097 NGN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2091 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17.7 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -3.3 % 2017-12
تولید صنعتی 0.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 3854 KBps 2017-03
آدرس های IP 209207 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.5 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 147185 NGN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
پی ام آی مرکب 56 2018-02
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 145 2017-12
شاخص PMI تولید 56.3 2018-02
تمایلات کسب و کار MNI 54.7 2017-01
شاخص PMI خدمات 56.1 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 10657885 NGN - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 19990334 NGN - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 22289252 NGN - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.47 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.14 celsius 2013-08