نیجریه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.4 2018-03
نرخ بیکاری 18.8 2017-09
نرخ تورم 12.48 2018-04
نرخ بهره 14 2018-05
موازنه تجاری 761029 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 305 2018-05
بازار سهام 40151 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.4 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 405 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16244997 NGN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380380 NGN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5439 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4859437 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 650767 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1595564 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1547119 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 358496 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6938494 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241535 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 61027 NGN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.8 % 2017-09
جمعیت 186 میلیون 2016-12
افراد شاغل 69090 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 131700 NGN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 40100 NGN / ماه 2017-12
افراد بیکار 15998 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 NGN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 NGN / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 33.1 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 12.48 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 241 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 10.9 % 2018-04
تورم مواد غذایی 14.8 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 261 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 240 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2018-05
عرضه پول M0 1668378 NGN - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 10912604 NGN - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 24303050 NGN - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 47360 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 9.6 % 2017-12
نرخ وام 17.35 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 761029 NGN - میلیون 2017-12
صادرات 1398471 NGN - میلیون 2017-12
واردات 637442 NGN - میلیون 2017-12
حساب جاری 3656 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2016-12
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -3859 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 960 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 21.4 تن 2018-03
تولید نفت خام 1686 BBL/D/1K 2018-03
بدهی خارجی 18913 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2017-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 1097 NGN - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 3105 NGN - میلیارد 2017-12
ارزش بودجه دولت -2008 NGN - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 804097 NGN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1651 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17.7 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -3.3 % 2017-12
تولید صنعتی 0.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 3854 KBps 2017-03
آدرس های IP 209207 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.5 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 147185 NGN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
پی ام آی مرکب 58.1 2018-04
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 145 2017-12
شاخص PMI تولید 56.9 2018-04
تمایلات کسب و کار MNI 54.7 2017-01
شاخص PMI خدمات 57.5 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.4 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 10657885 NGN - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 19990334 NGN - میلیون 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 22443791 NGN - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.48 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.14 celsius 2013-08