شاخص یاب

نیجریه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-06
نرخ بیکاری 18.8 2017-09
نرخ تورم 11.28 2018-09
نرخ بهره 14 2018-10
موازنه تجاری 887641 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 306 2018-11
بازار سهام 32058 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.69 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 376 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16580508 NGN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431 NGN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3789720 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 747860 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1539567 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1418073 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380007 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6067615 NGN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 216352 NGN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 111806 NGN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.8 % 2017-09
جمعیت 191 میلیون 2017-12
افراد شاغل 69090 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 137600 NGN / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 NGN / ماه 2018-12
افراد بیکار 15998 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 NGN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 NGN / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 33.1 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.28 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 268 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 252 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 9.8 % 2018-09
تورم مواد غذایی 13.31 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 269 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 250 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2018-11
عرضه پول M0 1956009 NGN - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 11130261 NGN - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 25713708 NGN - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 42128 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 9.44 % 2018-09
نرخ وام 16.65 % 2018-08
عرضه پول M3 33607642 NGN - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 887641 NGN - میلیون 2018-06
صادرات 1482223 NGN - میلیون 2018-06
واردات 594582 NGN - میلیون 2018-06
حساب جاری 5736 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-12
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 1793 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 436 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 21.4 تن 2018-09
تولید نفت خام 1772 BBL/D/1K 2018-10
بدهی خارجی 22083 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2017-12
بودجه دولت -5.1 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 680 NGN - میلیارد 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1077 NGN - میلیارد 2018-06
ارزش بودجه دولت -397 NGN - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 795880 NGN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 1651 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 24.8 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -3.3 % 2017-12
تولید صنعتی 3.4 % 2018-03
سرعت اینترنت 3854 KBps 2017-03
آدرس های IP 209207 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.5 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 159351 NGN - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 47.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
پی ام آی مرکب 54.4 2018-10
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 146 2018-12
شاخص PMI تولید 56.8 2018-10
شاخص PMI خدمات 57 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.5 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 11018143 NGN - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 19838427 NGN - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 22723726 NGN - میلیون 2018-10
قیمت گازوئیل 0.47 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.14 celsius 2013-08