شاخص یاب

نیجریه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 306 2019-01
بازار سهام 31005 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.01 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.81 2018-09
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
نرخ تورم 11.44 2018-12
نرخ بهره 14 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-01
موازنه تجاری 805238 2018-09
حساب جاری 5736 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 30.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.81 2018-09
تولید ناخالص داخلی 376 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16580508 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5288339 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 544229 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1599044 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1696607 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 365541 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6067615 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 221416 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 111806 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 23.1 2018-09
جمعیت 191 2017-12
افراد شاغل 69543 2018-09
تغییر اشتغال 187226 2016-09
نرخ اشتغال 81.2 2017-09
هزینه زندگی خانواده 137600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 43200 2018-12
افراد بیکار 20928 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 36.5 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.44 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 275 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 257 2018-12
اندازه اصل تورم 9.8 2018-12
تورم مواد غذایی 13.56 2018-12
CPI مسکن آب و برق 273 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 255 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 22.5 2019-01
عرضه پول M0 2100130 2018-11
عرضه پول M1 10688662 2018-11
عرضه پول M2 31794803 2018-11
ذخایر ارزی 43230 2018-12
نرخ بهره سپرده 9.41 2018-11
نرخ وام 16.53 2018-10
عرضه پول M3 35116968 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 805238 2018-09
حساب جاری 5736 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 1754577 2018-09
واردات 949338 2018-09
رابطه مبادله 109 2018-06
گردش سرمایه 1793 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 436 2018-06
ذخایر طلا 21.4 2018-12
تولید نفت خام 1797 2018-12
بدهی خارجی 22083 2018-06
شاخص تروریسم 9.01 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2017-12
بودجه دولت -5.1 2017-12
درآمدهای دولت 680 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1077 2018-06
ارزش بودجه دولت -397 2018-06
هزینه های دولت 795880 2017-12
مخارج نظامی 1651 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 30.5 2018-12
تولید صنعتی -11 2018-09
تولید صنعتی -1.7 2018-09
سرعت اینترنت 3854 2017-03
آدرس های IP 209207 2017-03
استفاده از ظرفیت 54.6 2018-09
تغییرات موجودی انبار 159351 2017-12
شاخص رقابتی 47.53 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
پی ام آی مرکب 55 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 146 2018-12
شاخص PMI تولید 61.1 2018-12
استخراج معدن -20.7 2018-09
شاخص PMI خدمات 62.3 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 11018143 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 19838427 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 23082757 2018-11
قیمت گازوئیل 0.48 2018-12