شاخص یاب

نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.40 5 5 -13.1 1.5 4.5
نرخ بیکاری 18.80 17 17 15.2 14.1 15
نرخ تورم 11.61 9 10.5 11.1 12 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 12
موازنه تجاری 837066.25 767759 -37000 762978 763515 -176000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 21 21 23 23 25
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 304.78
364 422 488 565 1015
بازار سهام 37392.77
36140 34729 33376 32074 27356
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.99
14.56 15.02 15.5 15.99 18.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.40
5 5 -13.1 1.5 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94
3.4 3.4 3 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 375.77
411 411 500 500 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16244997.20
18294763 19459527 16732347 16971747 20744829
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380379.81
2420846 2461313 2451791 2451791 2623882
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41
2461 2461 2550 2550 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45
5400 5400 5510 5510 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3487312.92
5277585 5024658 3591932 3857444 5356536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 650767.19
550514 671211 670290 715457 715545
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1595563.65
1595525 1703703 1643431 1575048 1816233
تولید ناخالص داخلی از معادن 1547119.11
1777117 1412705 1593533 1520687 1506014
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 358496.20
375316 443505 369251 412916 472799
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6938494.45
5956927 7174403 7146649 6258977 7648273
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241534.71
201142 261939 248781 183025 279240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 61027.25
93695 130616 62858 105740 139243
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.80
17 17 15.2 14.1 15
جمعیت 190.89
190 190 197 198 193
هزینه زندگی خانواده 131700.00
138700 138700 139900 131700 139900
هزینه زندگی انفرادی 40100.00
40100 40100 40100 40100 40100
افراد شاغل 69090.00
68940 70418 68939 68939 74705
تغییر اشتغال 187226.00
308102 110000 319332 312693 200000
نرخ اشتغال 81.20
75.8 86.7 75.81 76.29 87.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00
57600 57600 57600 57200 58500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00
27500 27500 27500 27500 28500
نرخ بیکاری جوانان 33.10
37.82 20.8 37.14 36.28 18.9
افراد بیکار 15998.00
20783 12885 20585 20043 12465
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 11.61
9 10.5 11.1 12 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.30
263 272 280 292 340
قیمت مصرف کننده اصلی 243.61
251 255 266 270 297
اندازه اصل تورم 10.70
9.6 9.1 11.02 11 7.2
تورم مواد غذایی 13.45
11.6 14.8 11.5 11.39 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
1.05 1.2 1.04 1.04 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.02
166 151 167 167 164
CPI مسکن آب و برق 262.80
266 268 269 269 269
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242.60
247 256 265 275 320
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 14 14 12
نسبت ذخیره نقدی 22.50
22.5 22 22.5 22.5 20
عرضه پول M0 1930695.53
1891011 1771520 1894030 1941244 1811767
عرضه پول M1 11226313.09
11181327 11181369 11182039 11182257 11182319
عرضه پول M2 25169014.19
25691551 26131580 26570589 27007600 31268160
ذخایر ارزی 47630.00
50900 55300 52948 53832 21000
نرخ بهره سپرده 9.60
9.6 9.6 9.6 9.6 7.6
نرخ وام 17.08
17.08 17.08 17.08 17.08 15.08
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 837066.25
767759 -37000 762978 763515 -176000
صادرات 1441774.39
1518530 400000 1518489 1518493 451000
واردات 604708.14
750772 437000 755511 754978 627000
حساب جاری 4468.61
3838 2560 3406 3579 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00
2.2 2.2 3.2 3.2 4.4
رابطه مبادله 110.30
98.74 102 98.74 98.74 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 959.52
978 948 938 965 1160
گردش سرمایه -10292.68
4663 -1730 1217 -1617 2945
ذخایر طلا 21.40
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
تولید نفت خام 1511.00
1523 1540 1525 1526 1620
بدهی خارجی 22071.91
25049 27770 29060 30397 40227
شاخص تروریسم 9.01
9.31 9.2 9.2 9.08 8.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30
21 21 23 23 25
بودجه دولت -5.10
-3.72 -3.1 -4 -3.68 -2.3
درآمدهای دولت 1096.90
1028 1039 1019 1013 1235
هزینه های دولت 804097.38
817767 831437 828220 828220 886353
ارزش بودجه دولت -2007.72
-128 -105 -1736 -1742 -487
هزینه های مالی 3104.70
1156 1145 2755 2755 1722
مخارج نظامی 1650.80
1718 2132 1721 1728 2486
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 17.70
2.2 2 20.94 16.8 3.18
تولید صنعتی -3.30
-0.91 3 -0.65 -0.72 3.5
تولید صنعتی 0.70
0.09 2.7 -0.09 -0.12 3.7
سرعت اینترنت 3853.93
3856 3856 3856 3856 3856
آدرس های IP 209207.00
185719 177142 183808 174870 174520
شاخص PMI تولید 57.00
56.95 50.2 56.89 56.9 51.3
آسانی کسب و کار 145.00
144 168 135 134 155
شاخص فساد مالی 27.00
27 29 26 26 28
رتبه فساد مالی 148.00
146 138 148 148 133
تغییرات موجودی انبار 147184.60
141636 141000 142375 144399 161800
شاخص رقابتی 3.30
3.32 3.32 3.29 3.28 3.5
رتبه رقابتی 125.00
129 123 123 121 126
پی ام آی مرکب 58.40
58.32 50.5 58.34 58.34 53
استفاده از ظرفیت 54.50
55.23 54 55.4 56.06 59
شاخص PMI خدمات 57.50
57.42 50.8 57.39 57.39 52.75
تمایلات کسب و کار MNI 54.70
57.7 57.2 57.7 57.71 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.30
-9.52 -5 -10.42 -10.24 3.23
هزینه های مصرف کننده 10657885.32
10839069 11020253 10977622 10977622 11748141
درآمد قابل تصرف شخص 19990333.51
19962223 19497106 19972228 19971869 21904999
اعتبار بخش خصوصی 22206743.91
22228523 24769687 22224249 22221074 31091401
قیمت گازوئیل 0.47
0.45 0.42 0.4 0.37 0.21
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.14
25.79 25.81 26.88 27.37 27.39