نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.23 2 -12.8 3.3 8.8 2
نرخ بیکاری 14.20 14.4 14.2 14 13.9 13.4
نرخ تورم 15.98 15.7 15.1 14.9 15.6 11.2
نرخ بهره 14.00 14 13 13 13 10.5
موازنه تجاری 150316.90 -41000 187059 187256 188996 -17600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19 21 21 21 25
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 357.00 349 346 342 339 300
بازار سهام 36587.31 36000 35600 35200 34900 30900
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.92 15.11 15.26 15.41 15.56 17.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.23 2 -12.8 3.3 8.8 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.55 1.5 2 2.9 3.4 3.5
تولید ناخالص داخلی 405.10 377 316 294 272 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16450432.89 18900000 16089703 15958274 15815625 2300000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2129446.84 2750000 1962206 1965223 1927423 3020000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.80 2545 2401 2386 2372 2790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5438.90 5635 5305 5268 5231 5800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3745091.59 4580000 3688198 3687758 3687664 591000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 694618.72 629183 635130 661890 627203 626800
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1529172.70 1570000 1504712 1500335 1495820 1820000
تولید ناخالص داخلی از معادن 2376109.16 1270000 2334850 2312691 2270397 1360000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 400889.27 421649 400802 421215 408955 442248
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6076676.80 7200000 6153754 6162595 5899160 7670000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177693.89 223000 212225 180396 201110 225000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 102660.20 65000 67193 99265 78676 114000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 14.20 14.4 14.2 14 13.9 13.4
جمعیت 185.99 186 190 190 190 193
افراد بیکار 11549.31 13065 8064 6924 5907 12465
نرخ بیکاری جوانان 25.20 21.8 17.51 15.31 13.38 18.9
هزینه زندگی خانواده 132264.00 132372 132372 132372 132372 132372
هزینه زندگی انفرادی 43415.20 43415 43415 43415 43415 43415
افراد شاغل 69602.60 68902 69064 68778 68368 74705
تغییر اشتغال 187226.00 60000 266864 281930 308102 200000
نرخ اشتغال 85.80 86.2 90.47 91.71 92.77 87.6
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 15.98 15.7 15.1 14.9 15.6 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 241.20 260 248 250 251 360
قیمت مصرف کننده اصلی 229.11 258 236 237 238 357
اندازه اصل تورم 12.12 11.5 10.9 10.1 9.6 7.2
تورم مواد غذایی 20.32 16.4 17.43 16.38 15.56 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.78 1.4 1.06 1.05 1.05 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 165.48 146 164 164 164 164
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226.40 239 230 230 230 306
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 14.00 14 13 13 13 10.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 21.71 21.24 20.79 20
عرضه پول M0 1868735.07 1843634 1837663 1832690 1827897 1811767
عرضه پول M1 9890813.10 9876784 9852241 9825869 9799483 9567391
عرضه پول M2 21851454.31 21807223 21778499 21749407 21720360 21461887
ذخایر ارزی 32491.00 20000 32132 31920 31710 21000
نرخ بهره سپرده 7.50 10.15 9.51 9.67 9.82 11.1
نرخ بهره بین بانکی 0.00 0 2.33 3.43 4.39 9.05
نرخ وام 17.69 16.8 17.54 17.49 17.43 16
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 150316.90 -41000 187059 187256 188996 -17600
صادرات 994272.95 350000 945058 922286 900472 451000
واردات 843956.05 391000 770846 746849 724052 627000
حساب جاری 1414.21 2020 2146 2339 2294 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 0.8 2.2 2.2 0.94 4.4
رابطه مبادله 101.69 100 98.75 98.74 98.74 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 891.25 852 1129 1201 1209 1160
گردش سرمایه 4341.73 -2627 411 -883 334 2945
ذخایر طلا 21.37 21.37 21.37 21.37 21.37 21.37
تولید نفت خام 1742.00 1510 1736 1747 1760 1620
شاخص تروریسم 9.31 9.4 9.53 9.62 9.71 8.9
بدهی خارجی 15050.00 16549 17004 17294 17466 16486
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19 21 21 21 25
بودجه دولت -2.10 -3.8 -2.44 -2.46 -2.49 -2.3
درآمدهای دولت 963.23 945 819 845 832 1235
مخارج نظامی 2090.80 2050 1927 1909 1892 2486
هزینه های دولت 720290.32 968798 844360 871661 848020 1163507
ارزش بودجه دولت -646.54 -784 -644 -588 -582 -487
هزینه های مالی 1609.78 1729 1706 1589 1584 1722
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -1.50 -8 26.68 28.55 27.2 3.18
تولید صنعتی -1.10 2.2 1.55 1.12 1.11 3.5
تولید صنعتی 1.40 1.7 4.99 5.3 5.49 3.7
تمایلات کسب و کار MNI 54.70 56.8 59.62 59.68 59.71 60
شاخص PMI خدمات 54.90 48.8 52.92 52.34 51.96 52.75
شاخص PMI تولید 55.30 49.3 51.88 51.18 50.74 51.3
آسانی کسب و کار 169.00 169 163 161 159 155
شاخص فساد مالی 28.00 29 27 27 26 28
رتبه فساد مالی 136.00 138 136 135 135 133
تغییرات موجودی انبار 125616.91 137000 113630 111970 110216 161800
شاخص رقابتی 3.30 3.31 3.31 3.31 3.31 3.5
رتبه رقابتی 125.00 123 126 126 126 126
پی ام آی مرکب 54.90 49.7 53.18 52.82 52.66 53
استفاده از ظرفیت 48.50 53 53.17 54.56 55.75 59
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -10 -7.75 -8.19 -8.93 3.23
هزینه های مصرف کننده 11517019.95 11750000 10262196 10110054 10433688 12900000
درآمد قابل تصرف شخص 19149057.00 18747218 17414578 17147285 16888496 21904999
اعتبار بخش خصوصی 21997220.59 22983034 21831938 21783772 21736958 31091401
قیمت گازوئیل 0.41 0.6 0.43 0.43 0.42 0.7
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 6 5 5 5 8