شاخص یاب

نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 5 -13.1 2 3 4.5
نرخ بیکاری 18.80 17 17.2 17.3 17.4 15
نرخ تورم 11.28 10.5 11.4 12 12.5 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 13.75 13.5 12
موازنه تجاری 887641.12 -37000 787497 787656 787742 -17600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 21 23 23 23 25
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 305.68
317 330 343 356 416
بازار سهام 32133.58
32370 31977 31590 31210 29727
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.71
15.36 15.53 15.69 15.86 16.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90
5 -13.1 2 3 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.8 2 3 3.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 375.77
411 500 500 500 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16580508.10
18932832 16428870 17077923 17111084 20183346
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431.00
2539331 2544320 2569264 2574253 2707054
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41
2461 2550 2550 2550 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45
5400 5510 5510 5510 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3789720.12
4946907 3557059 3903412 3910991 5273650
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 747860.30
660825 663783 770296 771792 704473
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1539566.75
1677340 1627475 1585754 1588833 1788129
تولید ناخالص داخلی از معادن 1418073.13
1390845 1578061 1460615 1463451 1482710
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380006.76
436643 365666 391407 392167 465483
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6067614.53
7063387 6188967 6249643 6261778 7529924
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 216351.50
257885 246365 222842 223275 274919
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 111806.01
128595 62248 115160 115384 137088
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 18.80
17 17.2 17.3 17.4 15
جمعیت 190.89
193 198 198 198 200
هزینه زندگی خانواده 137600.00
138700 139900 139900 139900 139900
هزینه زندگی انفرادی 43200.00
40100 40100 40100 40100 40100
افراد شاغل 69090.00
70418 68939 68939 68939 74705
تغییر اشتغال 187226.00
110000 319332 312693 302504 200000
نرخ اشتغال 81.20
86.7 75.81 76.29 76.99 87.6
افراد بیکار 15998.00
12885 20585 20043 19291 12465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00
57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00
27500 27500 25500 27500 28500
نرخ بیکاری جوانان 33.10
20.8 37.14 36.28 35.17 18.9
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 11.28
10.5 11.4 12 12.5 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 268.40
272 281 292 302 340
قیمت مصرف کننده اصلی 251.65
255 263 271 277 297
اندازه اصل تورم 9.80
9.1 10.09 10.08 10.05 7.2
تورم مواد غذایی 13.31
11.8 10.5 12 12.5 8.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
1.2 0.99 0.99 0.99 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185.15
151 190 196 196 164
CPI مسکن آب و برق 269.20
272 273 274 274 274
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 250.10
256 266 274 281 320
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 13.75 13.5 12
نسبت ذخیره نقدی 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 20
عرضه پول M0 1926382.16
1771520 1914083 1915350 1915294 1811767
عرضه پول M1 10681493.86
10781270 10905079 11030683 11156367 12286023
عرضه پول M2 25277071.26
25665821 26079683 26490791 26899989 30499292
ذخایر ارزی 42128.00
55300 41525 41078 40790 57000
نرخ بهره سپرده 8.77
8.77 8.77 8.52 8.27 6.77
نرخ وام 16.65
16.65 16.65 16.4 16.15 14.65
عرضه پول M3 33607642.22
34614839 35350214 36080111 36806405 43190514
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 887641.12
-37000 787497 787656 787742 -17600
صادرات 1482223.15
400000 1501446 1501446 1501446 451000
واردات 594582.03
437000 713949 713790 713704 627000
حساب جاری 5735.86
2560 4091 3646 4224 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00
2.2 3.2 3.2 3.2 4.4
رابطه مبادله 109.20
102 98.74 98.74 98.74 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 435.64
948 709 794 724 1160
گردش سرمایه 1792.62
-1730 -554 -570 108 2945
ذخایر طلا 21.40
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
تولید نفت خام 1772.00
1760 1800 1800 1820 1900
بدهی خارجی 22083.44
24539 25699 26816 27891 35934
شاخص تروریسم 9.01
9.2 9.01 9.1 9.1 8.9
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30
21 23 23 23 25
بودجه دولت -5.10
-3.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3
درآمدهای دولت 680.13
1039 875 801 803 1235
هزینه های دولت 795880.30
810206 811798 819757 821348 863720
ارزش بودجه دولت -397.17
-105 -457 -770 -708 -487
هزینه های مالی 1077.29
1145 1332 1571 1511 1722
مخارج نظامی 1650.80
2132 1721 1728 1736 2486
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 24.80
28 32.87 34.64 34.91 15
تولید صنعتی -3.30
-0.7 -0.65 1 1.5 3.5
تولید صنعتی 3.40
2.7 -0.09 -0.12 -0.13 3.7
سرعت اینترنت 3853.93
3856 3856 3856 3856 3856
آدرس های IP 209207.00
177142 183808 174870 181781 174520
شاخص PMI تولید 56.80
56.3 56.96 56.75 56.76 51.3
آسانی کسب و کار 146.00
144 136 136 135 155
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 27 27 27
رتبه فساد مالی 148.00
148 148 148 148 148
تغییرات موجودی انبار 159351.20
141000 142375 144399 142719 161800
شاخص رقابتی 47.53
48.03 48.03 48.03 48.03 50.53
رتبه رقابتی 115.00
115 115 115 115 115
پی ام آی مرکب 54.40
56 54.98 54.96 54.95 53
استفاده از ظرفیت 54.50
54 55.4 56.06 55.48 59
شاخص PMI خدمات 57.00
57.3 56.94 56.96 56.96 52.75
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.50
-5 4.68 -8 -6 3.23
هزینه های مصرف کننده 11018143.01
11216470 11238506 11348687 11370724 11957317
درآمد قابل تصرف شخص 19838426.72
19497106 19612688 19642636 19690522 21904999
اعتبار بخش خصوصی 22560470.56
24769687 22743090 22774540 22787134 31091401
قیمت گازوئیل 0.47
0.46 0.45 0.45 0.44 0.41
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.14
25.81 26.88 27.37 27.37 27.39