نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.97 4.2 4.8 5 5 4.5
نرخ بیکاری 18.80 14.2 14 13.9 14 13.4
نرخ تورم 15.13 15.1 14.9 13.4 14.8 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 12
موازنه تجاری 589958.89 374004 331704 310272 -37000 -17600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 21 21 21 21 25
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 305.45
366 427 497 579 1064
بازار سهام 42570.89
42152 40410 38740 37144 26506
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.69
13.86 14.28 14.71 15.15 17.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.97
4.2 4.8 5 5 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
2 2.9 3.4 3.4 3.5
تولید ناخالص داخلی 405.10
427 397 367 411 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18029404.12
17548421 17473682 17350229 19500000 2300000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380379.81
2045006 2050081 2004222 2870000 3020000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.80
2516 2482 2448 2561 2790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5438.90
5570 5494 5418 5690 5800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5189365.99
3349863 3755937 5156354 5360000 591000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 541311.33
620200 659579 584892 609510 605029
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1568854.70
1559028 1553162 1548324 1610000 1820000
تولید ناخالص داخلی از معادن 1787915.72
1745709 1596329 1667033 1320000 1360000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 369042.18
392209 418209 399713 422310 442296
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5857352.47
6148590 6171927 5836128 7400000 7670000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 197780.18
212346 181102 193893 224000 225000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92128.79
69909 98986 88385 86000 114000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 18.80
14.2 14 13.9 14 13.4
جمعیت 185.99
190 190 190 190 193
هزینه زندگی خانواده 131700.00
138700 138700 138700 138700 139900
هزینه زندگی انفرادی 40100.00
40100 40100 40100 40100 40100
افراد شاغل 69090.00
68480 67888 67727 70418 74705
تغییر اشتغال 187226.00
266864 281930 308102 110000 200000
نرخ اشتغال 81.20
77.49 76.41 75.8 86.7 87.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00
57600 57600 57600 57600 58500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00
27500 27500 27500 27500 28500
نرخ بیکاری جوانان 33.10
36.51 37.47 37.82 20.8 18.9
افراد بیکار 15998.00
19370 20305 20783 12885 12465
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 15.13
15.1 14.9 13.4 14.8 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 248.40
251 254 256 301 360
قیمت مصرف کننده اصلی 235.42
238 240 241 298 357
اندازه اصل تورم 12.10
10.9 10.1 9.6 9.1 7.2
تورم مواد غذایی 18.92
17.99 16.83 15.93 14.8 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.91 1 0.93 1.2 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 165.45
165 165 165 151 164
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234.30
236 238 239 234 306
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 14 14 12
نسبت ذخیره نقدی 22.50
22.35 21.91 21.46 22 20
عرضه پول M0 2157229.65
2091926 2079180 2073193 1771520 1811767
عرضه پول M1 11036351.95
10994416 10958886 10933335 10909735 10636561
عرضه پول M2 24001412.19
24237948 24239169 24210659 24178518 23792248
ذخایر ارزی 40560.00
36332 37000 38500 39000 21000
نرخ بهره سپرده 7.50
9.53 9.47 9.42 9.34 11.53
نرخ وام 17.88
17.72 17.66 17.6 16 16
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 589958.89
374004 331704 310272 -37000 -17600
صادرات 1287244.60
1145759 1117244 1090044 400000 451000
واردات 697285.71
706973 693499 667678 437000 627000
حساب جاری 2292.79
2098 2302 2282 2560 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
2.2 2.2 2.2 2.2 4.4
رابطه مبادله 101.69
98.75 98.74 98.74 102 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 798.35
1061 1074 1134 948 1160
گردش سرمایه 3106.73
-810 -1298 36.8 -1730 2945
ذخایر طلا 21.37
21.37 21.37 21.37 21.37 21.37
تولید نفت خام 1736.00
1735 1727 1744 1540 1620
بدهی خارجی 15352.13
16169 16295 16354 16357 15284
شاخص تروریسم 9.01
9.3 9.3 9.31 9.2 8.9
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60
21 21 21 21 25
بودجه دولت -2.10
-2.22 -2.28 -2.35 -3.1 -2.3
درآمدهای دولت 883.81
1030 1040 1028 1039 1235
هزینه های دولت 804097.38
847185 868278 866912 997862 1163507
ارزش بودجه دولت -424.88
-201 -146 -128 -105 -487
هزینه های مالی 1308.69
1231 1186 1156 1145 1722
مخارج نظامی 2090.80
1931 1936 1940 2132 2486
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 17.70
-1.9 1 2.2 2 3.18
تولید صنعتی -1.10
1.55 1.12 1.11 3 3.5
تولید صنعتی -2.80
-0.72 0.35 1.25 2.7 3.7
سرعت اینترنت 3853.93
3457 4010 4229 3522 3290
آدرس های IP 209207.00
202218 199781 198905 197103 186622
شاخص PMI تولید 57.30
56.3 55.18 54.25 50.2 51.3
آسانی کسب و کار 145.00
147 141 136 168 155
شاخص فساد مالی 28.00
26 26 27 29 28
رتبه فساد مالی 136.00
133 134 135 138 133
تغییرات موجودی انبار 147184.60
126892 125755 122940 141000 161800
شاخص رقابتی 3.30
3.31 3.31 3.31 3.31 3.5
رتبه رقابتی 125.00
126 126 126 123 126
پی ام آی مرکب 57.30
56.17 54.99 54.22 50.5 53
استفاده از ظرفیت 48.50
53.17 54.56 55.75 54 59
شاخص PMI خدمات 58.50
59.31 57.47 56.25 50.75 52.75
تمایلات کسب و کار MNI 54.70
59.62 59.68 59.71 57.2 60
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00
3.11 1.81 -1.83 -5 3.23
هزینه های مصرف کننده 10657885.32
10034245 10124181 10359623 12000000 12900000
درآمد قابل تصرف شخص 19990333.51
18520608 18248201 17983199 19497106 21904999
اعتبار بخش خصوصی 22289251.54
22443397 22446053 22411921 24769687 31091401
قیمت گازوئیل 0.48
0.47 0.47 0.47 0.62 0.7
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.14
26.82 28.74 25.79 25.81 27.39