شاخص یاب

نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 5 5 -13.1 2 4.5
نرخ بیکاری 18.80 17 17 17.2 17.3 15
نرخ تورم 11.23 10.9 10.5 10.8 12 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 14 13.75 12
موازنه تجاری 887641.12 756173 -37000 787497 787656 -176000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 21 21 23 23 25
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 305.28
321 338 355 373 455
بازار سهام 32480.89
35133 34717 34308 33903 32330
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.19
15 15.16 15.33 15.49 16.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90
5 5 -13.1 2 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
2 2.2 3 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 375.77
411 411 500 500 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16580508.10
17937830 19007225 16589937 17077923 20262652
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431.00
2150551 2549308 2569264 2569264 2717690
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41
2461 2461 2550 2550 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45
5400 5400 5510 5510 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3789720.12
5241260 4966344 3591932 3903412 5294372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 747860.30
546724 663422 670290 770296 707241
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1539566.75
1584543 1683931 1643431 1585754 1795155
تولید ناخالص داخلی از معادن 1418073.13
1764885 1396310 1593533 1460615 1488536
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 380006.76
372733 438358 369251 391407 467312
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6067614.53
5915926 7091141 6249643 6249643 7559511
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 216351.50
199758 258899 248781 222842 275999
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 111806.01
93050 129100 62858 115160 137627
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.80
17 17 17.2 17.3 15
جمعیت 190.89
193 193 198 198 200
هزینه زندگی خانواده 131700.00
138700 138700 139900 139900 139900
هزینه زندگی انفرادی 40100.00
40100 40100 40100 40100 40100
افراد شاغل 69090.00
68940 70418 68939 68939 74705
تغییر اشتغال 187226.00
308102 110000 319332 312693 200000
نرخ اشتغال 81.20
75.8 86.7 75.81 76.29 87.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00
57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00
27500 27500 27500 27500 28500
نرخ بیکاری جوانان 33.10
37.82 20.8 37.14 36.28 18.9
افراد بیکار 15998.00
20783 12885 20585 20043 12465
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 11.23
10.9 10.5 10.8 12 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.20
267 272 280 292 340
قیمت مصرف کننده اصلی 250.05
251 255 266 273 297
اندازه اصل تورم 11.20
9.6 9.1 11.02 11 7.2
تورم مواد غذایی 13.16
11.6 14.8 11.26 11.14 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
1.05 1.2 1.04 1.04 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 185.15
185 151 190 196 164
CPI مسکن آب و برق 267.80
269 271 272 273 274
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 248.50
251 256 264 274 320
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 14 13.75 12
نسبت ذخیره نقدی 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 20
عرضه پول M0 1824826.08
1869808 1771520 1866266 1867018 1811767
عرضه پول M1 10668002.07
10686240 10712186 10703121 10709346 10707147
عرضه پول M2 24971101.93
25280737 25695535 26109262 26521158 30537028
ذخایر ارزی 45909.00
50900 55300 47770 48082 57000
نرخ بهره سپرده 9.60
9.6 9.6 9.6 9.35 7.6
نرخ وام 16.83
16.83 16.83 16.83 16.58 14.83
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 887641.12
756173 -37000 787497 787656 -176000
صادرات 1482223.15
1500944 400000 1501446 1501446 451000
واردات 594582.03
744771 437000 713949 713790 627000
حساب جاری 4468.61
3838 2560 3406 3579 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00
2.2 2.2 3.2 3.2 4.4
رابطه مبادله 110.30
98.74 102 98.74 98.74 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 808.56
926 948 892 890 1160
گردش سرمایه -10292.68
5521 -1730 1382 -1238 2945
ذخایر طلا 21.40
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
تولید نفت خام 1713.00
1523 1540 1525 1526 1620
بدهی خارجی 22071.91
25049 27770 29060 30397 40227
شاخص تروریسم 9.01
9.31 9.2 9.2 9.1 8.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30
21 21 23 23 25
بودجه دولت -5.10
-3.72 -3.1 -4 -3.68 -2.3
درآمدهای دولت 1096.90
1028 1039 1019 1013 1235
هزینه های دولت 795880.30
630242 813390 819757 819757 867114
ارزش بودجه دولت -2007.72
-128 -105 -1736 -1742 -487
هزینه های مالی 3104.70
1156 1145 2755 2755 1722
مخارج نظامی 1650.80
1718 2132 1721 1728 2486
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 17.70
32 28 20.94 16.8 15
تولید صنعتی -3.30
-0.91 -0.7 -0.65 1 3.5
تولید صنعتی 3.40
0.09 2.7 -0.09 -0.12 3.7
سرعت اینترنت 3853.93
3856 3856 3856 3856 3856
آدرس های IP 209207.00
185719 177142 183808 174870 174520
شاخص PMI تولید 57.10
56.9 56.3 57.05 57.03 51.3
آسانی کسب و کار 145.00
144 144 135 134 155
شاخص فساد مالی 27.00
27 29 26 26 28
رتبه فساد مالی 148.00
146 138 148 148 133
تغییرات موجودی انبار 159351.20
141636 141000 142375 144399 161800
شاخص رقابتی 3.30
3.32 3.32 3.29 3.28 3.5
رتبه رقابتی 125.00
129 123 123 121 126
پی ام آی مرکب 56.10
56.24 56 56.37 56.36 53
استفاده از ظرفیت 54.50
55.23 54 55.4 56.06 59
شاخص PMI خدمات 58.00
58.2 57.3 57.9 57.9 52.75
تمایلات کسب و کار MNI 54.70
57.7 57.2 57.7 57.71 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.30
-6 -5 -10.42 -8 3.23
هزینه های مصرف کننده 11018143.01
10215254 11260542 11348687 11348687 12004301
درآمد قابل تصرف شخص 19838426.72
19721930 19497106 19612688 19642636 21904999
اعتبار بخش خصوصی 22261209.87
22209744 24769687 22198967 22195151 31091401
قیمت گازوئیل 0.48
0.49 0.46 0.44 0.41 0.33
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.14
25.79 25.81 26.88 27.37 27.39