نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.40 4.8 5 5 -13.1 4.5
نرخ بیکاری 18.80 17 17 17 17.5 15
نرخ تورم 12.48 13.4 12.7 14.8 12.2 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 12
موازنه تجاری 761029.15 495572 313416 -37000 258840 -176000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 21 21 21 23 25
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 305.40
355 414 482 561 1033
بازار سهام 39323.62
38810 37118 35499 33953 28408
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.34
14.07 14.5 14.95 15.41 17.4
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.40
4.8 5 5 -13.1 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.94
2.9 3.4 3.4 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 405.10
397 368 411 500 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16244997.20
16716347 18294763 19459527 16732347 20744829
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2380379.81
2414895 2420846 2488387 2451791 2652745
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.80
2520 2561 2561 2750 2790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5438.90
5577 5502 5690 5710 5800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3487312.92
3799395 5277585 5024658 3591932 5356536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 650767.19
704691 550514 671211 670290 715545
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1595563.65
1551346 1595525 1703703 1643431 1816233
تولید ناخالص داخلی از معادن 1547119.11
1497803 1777117 1412705 1593533 1506014
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 358496.20
406702 375316 443505 369251 472799
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6938494.45
6164789 5956927 7174403 7146649 7648273
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241534.71
180270 201142 261939 248781 279240
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 61027.25
104149 93695 130616 62858 139243
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.80
17 17 17 17.5 15
جمعیت 185.99
190 190 190 186 193
هزینه زندگی خانواده 131700.00
138700 138700 138700 139900 139900
هزینه زندگی انفرادی 40100.00
40100 40100 40100 40100 40100
افراد شاغل 69090.00
69722 69722 70418 69722 74705
تغییر اشتغال 187226.00
281930 308102 110000 319332 200000
نرخ اشتغال 81.20
76.41 75.8 86.7 75.81 87.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00
57600 57600 57600 57600 58500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00
27500 27500 27500 27500 28500
نرخ بیکاری جوانان 33.10
31.3 31.3 20.8 31.3 18.9
افراد بیکار 15998.00
14792 14792 12885 14792 12465
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 12.48
13.4 12.7 14.8 12.2 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.50
266 272 283 283 353
قیمت مصرف کننده اصلی 241.26
245 251 255 269 297
اندازه اصل تورم 10.90
10.1 9.6 9.1 13.33 7.2
تورم مواد غذایی 14.80
13.8 11.6 14.8 14.28 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.99 0.94 1.2 0.95 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.02
166 166 151 167 164
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 240.40
250 255 266 267 333
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 14 14 12
نسبت ذخیره نقدی 22.50
22.5 22.5 22 22.5 20
عرضه پول M0 1668378.21
1919716 1896216 1771520 1900514 1811767
عرضه پول M1 10912604.10
10183724 10253100 10364963 10343297 10326768
عرضه پول M2 24303049.86
24174489 24146380 24115018 24083303 23738310
ذخایر ارزی 47360.00
42600 43100 44000 54362 21000
نرخ بهره سپرده 9.60
9.6 9.6 9.6 9.6 7.6
نرخ وام 17.35
17.35 17.35 17.35 17.35 15.35
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 761029.15
495572 313416 -37000 258840 -176000
صادرات 1398471.26
1200713 1163022 400000 1172773 451000
واردات 637442.11
705141 849606 437000 913933 627000
حساب جاری 3656.15
1854 1854 2560 1854 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80
2.2 2.2 2.2 3.2 4.4
رابطه مبادله 110.30
98.74 98.74 102 98.74 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 959.52
1074 1134 948 1187 1160
گردش سرمایه -3858.67
3724 3724 -1730 3724 2945
ذخایر طلا 21.40
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
تولید نفت خام 1686.00
1645 1559 1540 1579 1620
بدهی خارجی 18913.44
16581 16263 16361 16330 16338
شاخص تروریسم 9.01
9.3 9.31 9.2 9.2 8.9
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30
21 21 21 23 25
بودجه دولت -2.10
-1.78 -1.77 -3.1 -1.75 -2.3
درآمدهای دولت 1096.90
1040 1028 1039 908 1235
هزینه های دولت 804097.38
815757 817767 840582 828220 896103
ارزش بودجه دولت -2007.72
-146 -128 -105 -300 -487
هزینه های مالی 3104.70
1186 1156 1145 1208 1722
مخارج نظامی 1650.80
2088 2091 2132 2112 2486
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 17.70
1 2.2 2 3.43 3.18
تولید صنعتی -3.30
-4.45 -4.46 3 -4.46 3.5
تولید صنعتی 0.70
0.69 -2.84 2.7 -2.84 3.7
سرعت اینترنت 3853.93
3856 3856 3856 3856 3856
آدرس های IP 209207.00
177379 185719 177142 183808 174520
شاخص PMI تولید 56.90
53.97 53.22 50.2 54.56 51.3
آسانی کسب و کار 145.00
145 145 168 145 155
شاخص فساد مالی 27.00
27 27 29 27 28
رتبه فساد مالی 148.00
145 146 138 148 133
تغییرات موجودی انبار 147184.60
144938 141636 141000 142375 161800
شاخص رقابتی 3.30
3.31 3.31 3.31 3.39 3.5
رتبه رقابتی 125.00
129 129 123 121 126
پی ام آی مرکب 58.10
55.95 54.87 50.5 55.02 53
استفاده از ظرفیت 54.50
56.72 56.95 54 57.06 59
شاخص PMI خدمات 57.50
54.2 54.42 50.75 54.73 52.75
تمایلات کسب و کار MNI 54.70
57.69 57.7 57.2 57.7 60
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.40
-8.83 -8.86 -5 -8.85 3.23
هزینه های مصرف کننده 10657885.32
10812425 10839069 11141476 10977622 11877371
درآمد قابل تصرف شخص 19990333.51
19950530 19962223 19497106 19972228 21904999
اعتبار بخش خصوصی 22443791.08
23045397 23172324 24769687 23277762 31091401
قیمت گازوئیل 0.48
0.46 0.43 0.41 0.38 0.27
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00
24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.14
28.74 25.79 25.81 26.88 27.39