نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.92 7.9 2 -12.43 1.79 2
نرخ بیکاری 14.20 14.3 14.4 14 14 13.4
نرخ تورم 16.10 16.1 15.7 15.1 14.9 11.2
نرخ بهره 14.00 14 14 13 13 10.5
موازنه تجاری 141756.12 -20000 -41000 207062 207195 -17600
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19 19 21 21 25
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 364.90 352 356 359 363 401
بازار سهام 36982.39 32100 31800 31400 31100 27500
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.48 16.22 16.38 16.54 16.7 18.47
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.92 7.9 2 -12.43 1.79 2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.52 1.8 1.5 2 2.9 3.5
تولید ناخالص داخلی 405.10 377 377 379 375 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15983391.37 17800000 18900000 16044615 16029922 2300000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2129447.00 2700000 2750000 2172633 2285208 3020000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2457.80 2545 2545 2460 2462 2790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5438.90 5635 5635 5423 5420 5800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3385600.83 5270000 4580000 3949115 3949266 591000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 660920.64 563560 623043 641513 634925 617744
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1543187.49 1520000 1570000 1553003 1546260 1820000
تولید ناخالص داخلی از معادن 2141964.14 1260000 1270000 2099715 2087029 1360000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 364765.95 377731 414015 368634 406462 400967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6031847.57 650000 7200000 6038252 6579048 7670000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 211047.14 192000 223000 217015 202077 225000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 56502.08 62000 65000 57893 82204 114000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 14.20 14.3 14.4 14 14 13.4
جمعیت 185.99 186 186 186 190 203
افراد بیکار 11594.30 13485 13065 9129 8112 12465
نرخ بیکاری جوانان 25.20 22.5 21.8 29.56 30.32 18.9
هزینه زندگی خانواده 132264.00 132372 132372 132372 132372 132372
هزینه زندگی انفرادی 43415.20 43415 43415 43415 43415 43415
افراد شاغل 69602.60 67184 68902 70923 71178 74705
تغییر اشتغال 187226.00 74000 60000 171362 146682 200000
نرخ اشتغال 85.80 85.7 86.2 88.97 90.07 87.6
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 16.10 16.1 15.7 15.1 14.9 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234.20 252 260 258 266 360
قیمت مصرف کننده اصلی 222.96 249 258 241 247 357
اندازه اصل تورم 12.50 19.7 18.9 13.59 13.45 8.2
تورم مواد غذایی 19.91 17.9 16.4 20.55 20.6 7.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.58 1.5 1.4 0.99 0.99 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 164.10 140 146 178 180 164
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220.80 233 239 239 245 306
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 14.00 14 14 13 13 10.5
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 20
عرضه پول M0 1873544.00 1751100 1879069 1879433 1879464 1811767
عرضه پول M1 9883821.37 10032611 10153732 10276737 10400006 11631980
عرضه پول M2 21674212.80 22082896 22406458 22734579 23060145 26194417
ذخایر ارزی 30740.00 21000 20000 31801 32011 21000
نرخ بهره سپرده 7.50 10.15 10.15 8.29 8.23 8.41
نرخ بهره بین بانکی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ وام 17.58 16.8 16.8 17.5 17.5 16
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 141756.12 -20000 -41000 207062 207195 -17600
صادرات 929049.62 310000 350000 972697 972699 451000
واردات 787293.50 330000 391000 768513 768571 627000
حساب جاری 2911.17 1489 2020 1884 1853 3041
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 0.8 0.8 2.2 2.2 4.4
رابطه مبادله 100.03 95 100 99.02 99.02 107
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 853.87 755 852 1090 1039 1160
گردش سرمایه -1277.50 -4562 -2627 1257 -101 2945
ذخایر طلا 21.37 21.37 21.37 21.37 21.37 21.37
تولید نفت خام 1663.00 1480 1510 1512 1507 1620
شاخص تروریسم 9.31 9.4 9.4 9.53 9.62 8.9
بدهی خارجی 13807.59 12200 14532 14987 15475 19283
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19 19 21 21 25
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -1.69 -1.69 -2.3
درآمدهای دولت 805.05 1336 945 733 713 1235
مخارج نظامی 2090.80 2050 2050 2059 2068 2486
هزینه های دولت 720290.00 1055934 968798 688336 737304 1163507
ارزش بودجه دولت -680.83 -50.62 -784 -564 -574 -487
هزینه های مالی 1485.89 1387 1729 1299 1344 1722
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار -1.50 -9 -8 22.09 23.59 3.18
تولید صنعتی -1.10 1.5 2.2 1.59 1.27 3.5
تولید صنعتی 1.40 1.8 1.7 0.52 0.3 3.7
تمایلات کسب و کار MNI 54.70 55.5 56.8 57.67 57.69 60
شاخص PMI خدمات 54.40 48 48.8 57.67 58.1 52.75
شاخص PMI تولید 54.10 46 49.3 53.48 53.65 51.3
آسانی کسب و کار 169.00 169 169 169 169 155
شاخص فساد مالی 28.00 29 29 27 27 28
رتبه فساد مالی 136.00 138 138 141 140 133
تغییرات موجودی انبار 125617.00 145000 137000 126858 128678 161800
شاخص رقابتی 3.39 3.46 3.46 3.35 3.32 3.5
رتبه رقابتی 127.00 123 123 128 130 126
پی ام آی مرکب 54.80 48.8 49.7 58.39 59.8 53
استفاده از ظرفیت 48.50 52 53 47.73 47.96 59
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -13 -10 -20.46 -21.2 3.23
هزینه های مصرف کننده 11517019.95 11000000 11750000 9931186 10781093 12900000
درآمد قابل تصرف شخص 19149057.00 17970299 18747218 19186824 19185736 21904999
اعتبار بخش خصوصی 21978566.76 21583278 22983034 21858656 21851751 31091401
قیمت گازوئیل 0.46 0.58 0.6 0.45 0.45 0.7
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 6 5 5 8