نیجر

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 555 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 7.51 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 388 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 907 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.63 % 2016-12
جمعیت 20.67 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 246180 ترس / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 97063 ترس / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 104100 ترس / ماه 2015-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 62500 ترس / ماه 2015-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-08
تورم مواد غذایی -0.1 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-09
عرضه پول M0 685 XOF - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
عرضه پول M2 1294 XOF - میلیارد 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -119900 FCFA - میلیون 2017-03
صادرات 83300 FCFA - میلیون 2017-03
واردات 203300 FCFA - میلیون 2017-03
حساب جاری -553 FCFA - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.4 % 2016-12
گردش سرمایه -250 XOF - میلیارد 2015-12
تولید نفت خام 12 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 6.68 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 % 2016-12
بودجه دولت -6.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.2 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 56.6 % 2017-06
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 150 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.1 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2016-12