شاخص یاب

نیجر

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 577 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 8.12 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 396 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 % 2017-12
جمعیت 21.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 267400 ترس / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 83400 ترس / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900 ترس / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700 ترس / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-09
تورم مواد غذایی -2.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 62.5 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 90.9 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
عرضه پول M0 507 XOF - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 6.49 % 2017-12
عرضه پول M2 1112 XOF - میلیارد 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -282834 FCFA - میلیون 2018-03
صادرات 60633 FCFA - میلیون 2018-03
واردات 343467 FCFA - میلیون 2018-03
حساب جاری -665 FCFA - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.4 % 2017-12
گردش سرمایه -182 XOF - میلیارد 2017-12
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-07
رابطه مبادله 68.8 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 6.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
بودجه دولت -5.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 198 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 831 KBps 2017-03
آدرس های IP 4785 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 50.4 % 2018-06
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 143 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 29.7 celsius 2013-08