نیجر

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 576 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 7.51 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 388 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 907 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.63 % 2016-12
جمعیت 21.6 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 308000 ترس / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 97700 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900 ترس / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700 ترس / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.1 % 2018-03
تورم مواد غذایی 4.2 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-04
عرضه پول M0 527 XOF - میلیارد 2018-01
نرخ بهره سپرده 7.11 % 2016-12
عرضه پول M2 1066 XOF - میلیارد 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -178800 FCFA - میلیون 2017-12
صادرات 108200 FCFA - میلیون 2017-12
واردات 287000 FCFA - میلیون 2017-12
حساب جاری -553 FCFA - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.4 % 2016-12
گردش سرمایه -486 XOF - میلیارد 2016-12
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 6.32 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.9 % 2016-12
بودجه دولت -5.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 198 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 831 KBps 2017-03
آدرس های IP 4785 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 66.5 % 2017-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 144 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 29.7 celsius 2013-08