نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2016-12
نرخ تورم 5.68 2017-12
موازنه تجاری -234 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.75 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 13.23 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45121 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5137 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3344 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1351 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6099 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 596 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2698 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5137 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3895 NIO - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14664 NIO - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2016-12
دستمزد 10.41 هزاران نفر NIO / ماه 2017-08
جمعیت 6.33 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 7810 NIO / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510 NIO / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.68 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 240 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 196 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.7 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2017-12
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 54770 NIO - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 151983 NIO - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 152668 NIO - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -234 USD - میلیون 2017-09
صادرات 365 USD - میلیون 2017-09
واردات 600 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -252 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 % 2016-12
حواله 116 USD - میلیون 2017-11
گردش سرمایه -202 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 379 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 % 2016-12
بودجه دولت 2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3884 NIO - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 17292 NIO - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 5446 NIO - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 8118 NIO - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 71.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم 4.2 % 2017-10
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 131 2017-12
تولید الکتریسیته 324 گیگاوات ساعت 2017-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 151108 NIO - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12