نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 4.75 2018-04
موازنه تجاری -201 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.99 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 13.23 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50307 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5137 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4163 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1425 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6883 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 562 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6526 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4087 NIO - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15708 NIO - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
دستمزد 10.69 هزاران نفر NIO / ماه 2017-12
جمعیت 6.39 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7810 NIO / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510 NIO / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.75 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 251 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 % 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 203 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 4 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 197 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 183 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 56972 NIO - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 161599 NIO - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 162323 NIO - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -201 USD - میلیون 2018-01
صادرات 465 USD - میلیون 2018-01
واردات 666 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -445 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 % 2017-12
حواله 117 USD - میلیون 2018-02
گردش سرمایه -147 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2307 NIO - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 17602 NIO - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 6016 NIO - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 6258 NIO - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 84.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 % 2018-02
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2017-12
تولید الکتریسیته 374 گیگاوات ساعت 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 NIO - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.66 celsius 2013-09