نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2016-12
نرخ تورم 4.12 2017-09
موازنه تجاری -208 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 30.51 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 13.23 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45121 NIO - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5137 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2786 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1365 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7125 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 684 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2707 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4971 NIO - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3341 NIO - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2016-12
دستمزد 10.36 هزاران نفر NIO / ماه 2017-06
جمعیت 6.33 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 7115 NIO / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 5109 NIO / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13700 NIO / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4210 NIO / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.12 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 244 نقاط شاخص 2017-04
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 % 2017-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -0.7 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2017-09
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 54770 NIO - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 151983 NIO - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 152668 NIO - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -208 USD - میلیون 2017-06
صادرات 471 USD - میلیون 2017-06
واردات 679 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -55.2 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 % 2016-12
حواله 1264 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه -234 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.09 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 % 2016-12
بودجه دولت 2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -858 NIO - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 17292 NIO - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 5438 NIO - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 5519 NIO - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 71.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 15.4 % 2014-06
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 % 2017-07
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 127 2016-12
تولید الکتریسیته 208 گیگاوات ساعت 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 151108 NIO - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.92 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12