شاخص یاب

نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 32.52 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.8 2018-09
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 3.89 2018-12
موازنه تجاری -127 2018-06
حساب جاری 192 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 13.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43800 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3817 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1143 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6954 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 612 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2700 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4162 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3505 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13748 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
دستمزد 10.7 2018-07
جمعیت 6.39 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7510 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.89 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219 2018-12
قیمت تولید 248 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 208 2018-12
اندازه اصل تورم 4 2018-12
CPI مسکن آب و برق 208 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 185 2018-12
تورم مواد غذایی 2.41 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2018-11
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 48161 2018-09
عرضه پول M2 134113 2018-09
عرضه پول M3 135806 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.25 2017-12
ذخایر ارزی 2135 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -127 2018-06
حساب جاری 192 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 2017-12
صادرات 381 2018-06
واردات 508 2018-06
حواله 122 2018-09
گردش سرمایه -67.6 2018-06
بدهی خارجی 11728 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.7 2018-06
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 663 2018-09
هزینه های دولت 17602 2017-12
درآمدهای دولت 4663 2018-09
هزینه های مالی 3748 2018-09
ارزیابی اعتبار 32.5
بدهی های دولت 216028 2018-08
مخارج نظامی 84.4 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -4.3 2018-09
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.5 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 26 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 132 2018-12
تولید الکتریسیته 351 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 2017-12
قیمت گازوئیل 0.88 2018-12