شاخص یاب

نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 4.95 2018-08
موازنه تجاری -200 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.96 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46385 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3222 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1275 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7220 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 607 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2739 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5108 NIO - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3546 NIO - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13748 NIO - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
دستمزد 10.7 هزاران نفر NIO / ماه 2018-04
جمعیت 6.39 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7810 NIO / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510 NIO / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.95 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 256 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 5.3 % 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 206 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 4.3 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 202 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 190 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-07
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 52986 NIO - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 148177 NIO - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 150684 NIO - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.25 % 2017-12
ذخایر ارزی 2322 USD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -200 USD - میلیون 2018-05
صادرات 465 USD - میلیون 2018-05
واردات 665 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری 27.9 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 % 2017-12
حواله 115 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -70.9 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 11563 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 317 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1007 NIO - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 17602 NIO - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4588 NIO - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 5111 NIO - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 32.5
بدهی های دولت 215397 NIO - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 84.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -4.2 % 2018-07
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2017-12
تولید الکتریسیته 350 گیگاوات ساعت 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 NIO - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.66 celsius 2013-09