نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2016-12
نرخ تورم 4.82 2018-02
موازنه تجاری -234 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 30.99 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 13.23 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46124 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5137 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3490 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1265 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6536 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 565 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2730 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5088 NIO - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3773 NIO - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14263 NIO - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2016-12
دستمزد 10.68 هزاران نفر NIO / ماه 2017-11
جمعیت 6.33 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 7810 NIO / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510 NIO / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.82 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 240 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 196 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 5.6 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-01
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 58380 NIO - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 161661 NIO - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 162726 NIO - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.1 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -234 USD - میلیون 2017-09
صادرات 365 USD - میلیون 2017-09
واردات 600 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -252 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 % 2016-12
حواله 116 USD - میلیون 2017-11
گردش سرمایه -122 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.7 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45 % 2016-12
بودجه دولت 2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -2307 NIO - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 17602 NIO - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 6016 NIO - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 6258 NIO - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 71.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 % 2017-12
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2017-12
تولید الکتریسیته 408 گیگاوات ساعت 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 NIO - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.96 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.66 celsius 2013-09