شاخص یاب

نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 5.6 2018-06
موازنه تجاری -125 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 31.33 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 13.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50307 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4163 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1425 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6883 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 562 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6526 NIO - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4087 NIO - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15708 NIO - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
دستمزد 10.69 هزاران نفر NIO / ماه 2018-01
جمعیت 6.39 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7810 NIO / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4840 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800 NIO / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510 NIO / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.6 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 251 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 % 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 204 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 200 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 186 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 56866 NIO - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 162041 NIO - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 163192 NIO - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 1.25 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -125 USD - میلیون 2018-03
صادرات 509 USD - میلیون 2018-03
واردات 634 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 27.9 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 % 2017-12
حواله 129 USD - میلیون 2018-04
گردش سرمایه -147 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2258 NIO - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 17602 NIO - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 11169 NIO - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 7779 NIO - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 84.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 % 2018-04
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 131 2017-12
تولید الکتریسیته 419 گیگاوات ساعت 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 NIO - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.05 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.66 celsius 2013-09