شاخص یاب

نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.8 4.2 3.9 3.7 3.6
نرخ تورم 4.95 5.2 5.4 5.4 5.1 5.5
موازنه تجاری -199.60 -220 -180 -195 -195 -180
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 50.4 50.4 55 55 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 31.97
32.15 32.42 32.68 32.95 34.04
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
0.6 0.4 1.6 2 2.6
تولید ناخالص داخلی 13.81
14.4 14.4 14.9 14.9 15.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46384.70
46248 50542 47127 45757 53101
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016.32
2100 2100 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321.44
5500 5500 5700 5700 5900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13748.10
14337 15754 13968 14473 16552
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3222.00
3407 4121 3274 3288 4330
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1275.00
1298 1431 1295 1297 1503
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7220.00
6618 6901 7336 6142 7251
تولید ناخالص داخلی از معادن 607.00
556 564 617 612 593
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2739.00
2744 2755 2783 2757 2894
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5108.00
5100 6552 5190 5238 6884
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3546.00
3779 4104 3603 3964 4312
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.8 4.2 3.9 3.7 3.6
دستمزد 10.70
11.5 11.6 12 11.44 13.6
جمعیت 6.39
6.45 6.45 6.52 6.52 6.6
هزینه زندگی خانواده 7810.00
7810 7810 7900 7900 7750
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4840 4840 4840 4840 4840
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800.00
12975 12975 13082 13082 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510.00
5560 5560 5700 5700 5620
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.95
5.2 5.4 5.4 5.1 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214.50
216 222 224 226 248
قیمت تولید 256.30
255 264 266 270 287
تغییر قیمت تولید کننده 5.30
6 5.5 5.75 5.4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 4.50
2.9 2.1 2.5 3 3.9
CPI مسکن آب و برق 202.40
201 206 208 210 230
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 189.80
185 185 189 195 206
قیمت مصرف کننده اصلی 205.69
206 208 210 212 233
اندازه اصل تورم 4.30
4.3 4.38 4.43 4.46 4.53
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
عرضه پول M1 52986.35
52283 51893 51694 51628 51597
عرضه پول M2 148177.40
139725 133121 128137 124567 115964
عرضه پول M3 150683.81
142849 136785 132403 129342 122515
نرخ بهره سپرده 1.25
2 2 2 2 2.25
ذخایر ارزی 2322.30
2300 2250 2300 2350 2550
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -199.60
-220 -180 -195 -195 -180
صادرات 465.40
480 470 465 475 500
واردات 665.00
700 650 660 670 680
حساب جاری 27.90
-240 -400 35 -115 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00
-6.2 -6.2 -8 -8 -7.5
حواله 115.20
135 140 145 155 160
شاخص تروریسم 1.44
1.62 1.62 1.57 1.57 1.54
گردش سرمایه -70.90
-113 -129 -169 -99.01 -130
بدهی خارجی 11563.20
11803 11965 12056 12152 13325
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 317.30
121 185 275 135 188
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80
50.4 50.4 55 55 53
بودجه دولت -1.90
-2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.3
ارزش بودجه دولت -1006.99
1518 790 800 814 816
هزینه های دولت 17602.10
17344 17673 17884 17638 18567
درآمدهای دولت 4588.00
6552 6241 6286 6280 6281
هزینه های مالی 5111.19
5034 5476 5486 5466 5464
بدهی های دولت 215396.80
225000 235000 250000 265000 265000
مخارج نظامی 84.40
87.42 87.42 90 90 88
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم -4.20
-3.6 0.4 2 2.3 2.6
سرعت اینترنت 3118.01
3447 3494 3532 3554 3780
آدرس های IP 100378.00
99694 99692 99695 99693 99694
آسانی کسب و کار 131.00
128 128 129 129 131
تولید الکتریسیته 349.90
372 368 367 367 367
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 27
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 152 152 150
شاخص رقابتی 3.95
3.95 3.95 3.8 3.8 3.8
رتبه رقابتی 93.00
93 93 91 91 93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 156802.20
151561 157429 159311 154130 165399
قیمت گازوئیل 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.66
26.23 25.15 25.59 26.69 26.59