نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.30 6.6 6.1 6.4 6.32 7
نرخ تورم 4.75 4.7 5.2 5.4 5.4 5.5
موازنه تجاری -200.60 -225 -224 -225 -225 -225
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 50.4 50.4 49.9 72.9 81.4
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 30.98
32.15 33.24 34.37 35.54 40.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
4 3.7 4.3 3.7 4
تولید ناخالص داخلی 13.23
13.6 13.7 13.8 15.7 15.67
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50307.10
190404 46977 50991 46943 55099
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946.40
1966 2000 2000 21000 2170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136.80
5189 5234 5278 5649 5767
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15707.80
14481 14526 16856 15094 18214
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4163.00
3462 3555 3694 3085 3991
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1425.00
1287 1288 1491 1448 1612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6883.00
6223 6657 6980 7367 7543
تولید ناخالص داخلی از معادن 562.00
609 575 736 648 795
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744.00
2752 2781 2875 2807 3106
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6526.00
5240 5182 6555 5124 7084
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4087.00
3960 3843 4082 3486 4411
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
6.6 6.1 6.4 6.32 7
دستمزد 10.69
11.3 11.5 11.6 12 13.6
جمعیت 6.39
6.37 6.39 6.41 6.43 6.74
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800.00
12975 12975 12975 12975 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510.00
5560 5560 5560 5560 5620
هزینه زندگی خانواده 7810.00
7810 7810 7810 7900 7900
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4840 4840 4840 4840 4840
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.75
4.7 5.2 5.4 5.4 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.90
213 216 222 224 249
قیمت تولید 250.70
257 255 264 265 287
تغییر قیمت تولید کننده 6.90
6.5 6 5.5 5.75 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.46 0.47 0.47 0.47 0.47
تورم مواد غذایی 3.50
3.7 2.9 2.1 2.5 3.9
CPI مسکن آب و برق 197.40
196 201 206 208 231
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 182.80
177 185 185 189 207
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
عرضه پول M1 56971.69
60309 60969 61588 62152 65828
عرضه پول M2 161598.70
159738 158860 158142 157556 155221
عرضه پول M3 162322.64
166254 166812 166981 166928 163721
نرخ بهره سپرده 1.10
2 2 2 2 4
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -200.60
-225 -224 -225 -225 -225
صادرات 465.20
414 414 414 414 414
واردات 665.80
639 638 638 638 638
حساب جاری -445.10
-170 -170 -170 -170 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00
-9.81 -10.78 -7.25 -12.74 -7.85
حواله 116.90
122 125 122 125 124
شاخص تروریسم 1.44
1.59 1.62 1.64 1.66 1.69
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179.00
152 152 152 152 152
گردش سرمایه -146.60
-154 -154 -154 -154 -154
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80
50.4 50.4 49.9 72.9 81.4
بودجه دولت -1.90
1 1 1 0.25 -2.31
ارزش بودجه دولت -2307.20
248 412 332 354 342
هزینه های دولت 17602.10
17638 17612 18359 17932 19838
درآمدهای دولت 6015.82
5919 5921 5920 5920 5920
هزینه های مالی 6257.78
5671 5509 5597 5567 5578
مخارج نظامی 84.40
80.47 72.68 64.89 66.43 61
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.40
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
سرعت اینترنت 3118.01
3385 3447 3494 3532 3780
آدرس های IP 100378.00
99702 99694 99692 99695 99694
آسانی کسب و کار 131.00
131 131 131 131 131
تولید الکتریسیته 373.60
346 391 356 368 368
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 151 151 151
شاخص رقابتی 3.95
3.88 3.88 3.88 3.88 3.88
رتبه رقابتی 93.00
98 98 98 98 98
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 156802.20
154130 153903 163545 156699 176720
قیمت گازوئیل 1.04
0.92 0.86 0.81 0.77 0.53
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 27.66
27.12 26.23 25.15 25.59 26.59