نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.8 6.6 6.6 7.35 7
نرخ تورم 4.12 4.5 4.5 4.5 8 5.5
موازنه تجاری -208.00 -171 -166 -161 -157 -135
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.00 49.9 51.37 52.85 54.32 72.9
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 30.29 30.14 29.83 29.53 29.22 25.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.3 3.7 3.5 4.3 4
تولید ناخالص داخلی 13.23 13.5 13.55 13.6 13.65 15.67
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45110.70 48034 48923 49763 50560 56097
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946.40 1930 1977 1981 1984 2170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136.80 5257 5278 5299 5320 5439
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2786.00 3353 2851 3013 3109 3097
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1365.00 1373 1342 1349 1327 1277
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7125.00 6381 6847 6540 6402 6370
تولید ناخالص داخلی از معادن 684.00 674 671 667 664 638
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2707.00 2804 2825 2846 2861 2886
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4971.00 5760 5124 5377 4769 5278
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3341.00 3674 3440 3626 3436 3520
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.8 6.6 6.6 7.35 7
دستمزد 10.05 10.39 10.41 10.41 10.41 10.35
جمعیت 6.26 6.31 6.32 6.34 6.35 6.49
هزینه زندگی خانواده 7114.60 7362 7383 7396 7405 7423
هزینه زندگی انفرادی 5109.30 4983 4983 4983 4983 4983
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13700.00 13967 13967 13967 13967 13967
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4210.00 4749 4750 4750 4750 4750
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.12 4.5 4.5 4.5 8 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.30 210 212 212 204 245
قیمت تولید 244.00 246 234 234 244 239
تغییر قیمت تولید کننده 8.10 7.5 7 6.5 6 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.46 0.53 0.55 0.56 0.57
تورم مواد غذایی -0.70 0.7 1.2 1.7 2.2 2.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172.10 173 172 171 171 165
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
عرضه پول M1 54769.95 54330 54253 54167 54081 53313
عرضه پول M2 151982.66 153843 154156 154179 154051 151643
عرضه پول M3 152668.42 152751 152668 152473 152221 149461
نرخ بهره سپرده 1.10 1.5 2 2 2 4
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -208.00 -171 -166 -161 -157 -135
صادرات 471.30 462 460 457 455 438
واردات 679.30 649 648 646 644 628
حساب جاری -55.20 -266 -155 -155 -140 -208
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -8.46 -8.98 -9.5 -10.02 -13.74
حواله 1264.10 1306 1314 1322 1329 1357
ذخایر طلا 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
شاخص تروریسم 2.09 0.74 0.62 0.49 0.37 0.19
گردش سرمایه -233.70 -82.82 -72.01 -103 -30.88 10.2
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.00 49.9 51.37 52.85 54.32 72.9
بودجه دولت 2.00 -0.17 0.28 0.74 1.19 0.01
ارزش بودجه دولت -858.21 113 77.99 65.94 68.05 68.22
هزینه های دولت 17291.80 18003 18184 18365 18546 19569
درآمدهای دولت 5437.52 5480 5353 5252 5149 4396
هزینه های مالی 5518.80 5193 5129 5124 5054 4626
مخارج نظامی 71.80 51.72 51.19 50.65 50.12 28.04
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 15.40 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
شاخص اقتصادی مقدم 4.40 4.29 4.25 4.22 4.2 4.15
آسانی کسب و کار 127.00 124 125 125 125 122
تولید الکتریسیته 207.87 33.01 44.37 55.27 57.74 54.65
شاخص فساد مالی 26.00 26 26 26 26 27
رتبه فساد مالی 145.00 149 148 148 148 154
شاخص رقابتی 3.95 3.84 3.84 3.84 3.84 3.89
رتبه رقابتی 93.00 96 96 96 96 112
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 151107.90 156758 158162 159567 160971 172758
قیمت گازوئیل 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15