شاخص یاب

نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.5 3.5 3.6 3.4
نرخ تورم 5.60 5.2 5.4 5.4 5.1 5.5
موازنه تجاری -125.10 -156 -175 -175 -150 -130
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 50.4 50.4 72.9 72.9 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 31.77
32.65 33.64 34.66 35.71 40.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
2.7 2.3 1.7 1.8 2
تولید ناخالص داخلی 13.81
14.4 14.4 14.9 14.9 15.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50307.10
46688 51464 46050 45827 53438
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016.32
2100 2100 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321.44
5500 5500 5700 5700 5900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15707.80
14443 16069 14625 14461 16685
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4163.00
3406 4259 2993 3386 4422
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1425.00
1303 1458 1427 1299 1514
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6883.00
6608 7041 7180 6172 7311
تولید ناخالص داخلی از معادن 562.00
561 575 636 611 597
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744.00
2773 2807 2757 2752 2915
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6526.00
5154 6676 5024 5227 6932
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4087.00
3818 4181 3410 3943 4341
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
3.4 3.5 3.5 3.6 3.4
دستمزد 10.69
11.5 11.6 12 11.61 13.6
جمعیت 6.39
6.45 6.46 6.48 6.5 6.71
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800.00
12975 12975 12975 13082 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510.00
5560 5560 5560 5655 5620
هزینه زندگی خانواده 7810.00
7810 7810 7900 7810 7900
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4840 4840 4840 4840 4840
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.60
5.2 5.4 5.4 5.1 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215.00
216 222 224 226 247
قیمت تولید 250.70
255 264 265 264 287
تغییر قیمت تولید کننده 6.70
6 5.5 5.75 5.4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 6.00
2.9 2.1 2.5 3 3.9
CPI مسکن آب و برق 199.50
201 206 208 210 229
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 185.60
185 185 189 195 206
قیمت مصرف کننده اصلی 204.50
207 209 211 214 235
اندازه اصل تورم 4.20
4.3 4.38 4.43 4.46 4.53
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
عرضه پول M1 54280.93
53524 53364 53256 53215 53198
عرضه پول M2 152876.31
147365 143695 140796 138611 133111
عرضه پول M3 155546.22
150931 147802 145466 143766 139790
نرخ بهره سپرده 1.25
2 2 2 1.02 4
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -125.10
-156 -175 -175 -150 -130
صادرات 508.90
480 475 485 495 550
واردات 633.90
636 650 660 645 680
حساب جاری 27.90
-350 -400 -370 -430 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00
-6.2 -6.2 -5.7 -5.7 -5.4
حواله 128.90
135 140 145 155 160
شاخص تروریسم 1.44
1.62 1.64 1.66 1.68 1.69
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179.00
125 192 331 144 206
گردش سرمایه -146.60
-125 -151 -169 -129 -146
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80
50.4 50.4 72.9 72.9 53
بودجه دولت -1.90
1 1 0.8 0.8 -0.6
ارزش بودجه دولت 2258.09
505 517 517 511 511
هزینه های دولت 17602.10
17525 18007 17586 17603 18698
درآمدهای دولت 11169.40
7013 6968 6974 6973 6973
هزینه های مالی 7779.31
6509 6444 6456 6462 6462
مخارج نظامی 84.40
87.42 88.33 86.9 85.48 83.96
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم 1.60
3.6 4.3 3.7 3.9 4
سرعت اینترنت 3118.01
3447 3494 3532 3554 3780
آدرس های IP 100378.00
99694 99692 99695 99693 99694
آسانی کسب و کار 131.00
128 129 129 130 134
تولید الکتریسیته 407.90
409 410 410 410 410
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 27
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 152 154 158
شاخص رقابتی 3.95
3.84 3.84 3.93 3.95 3.85
رتبه رقابتی 93.00
95 95 94 93 93
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 156802.20
153148 160409 153677 153828 166562
قیمت گازوئیل 1.05
0.99 0.94 0.89 0.84 0.61
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 27.66
26.23 25.15 25.59 26.69 26.59