شاخص یاب

نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.30 4.2 3.9 3.7 3.7 3.6
نرخ تورم 5.10 5.4 5.4 5.1 5.5 5.5
موازنه تجاری -127.00 -180 -195 -195 -195 -180
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 50.4 55 55 55 53
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 32.25
32.28 32.52 32.76 33 33.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.40
0.2 1.6 2 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 13.81
14.4 14.9 14.9 14.9 15.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42836.50
50583 47302 43693 43779 53092
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016.32
2100 2200 2200 2200 2350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321.44
5500 5700 5700 5700 5900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13748.10
15723 13968 14023 14051 16503
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3304.00
4121 3238 3370 3377 4326
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1127.00
1500 1396 1150 1152 1574
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5748.00
6888 7299 5863 5874 7229
تولید ناخالص داخلی از معادن 605.00
566 618 617 618 594
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2695.00
2749 2783 2749 2754 2886
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4511.00
6539 5190 4601 4610 6863
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3827.00
4096 3603 3904 3911 4299
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.30
4.2 3.9 3.7 3.7 3.6
دستمزد 10.70
11.6 12 11.44 11.59 13.6
جمعیت 6.39
6.45 6.52 6.52 6.52 6.6
هزینه زندگی خانواده 7510.00
7510 7900 7900 7900 7750
هزینه زندگی انفرادی 4680.00
4680 4680 4680 4680 4680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600.00
12975 13082 13227 13082 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400.00
5560 5700 5700 5700 5620
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.10
5.4 5.4 5.1 5.5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.70
222 224 226 227 248
قیمت تولید 251.90
264 265 266 264 287
تغییر قیمت تولید کننده 4.80
5.5 5.75 5.4 4.72 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 3.80
2.1 2.5 3 3.6 3.9
CPI مسکن آب و برق 207.60
206 208 210 217 230
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194.90
185 189 195 203 206
قیمت مصرف کننده اصلی 206.37
207 209 211 213 230
اندازه اصل تورم 4.10
4.01 3.89 3.81 3.76 3.67
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
عرضه پول M1 49640.43
47223 46683 46468 46374 46308
عرضه پول M2 146232.97
132297 127114 123396 120745 114379
عرضه پول M3 148719.72
136043 131489 128308 126093 121181
نرخ بهره سپرده 1.25
2 2 2 2 2.25
ذخایر ارزی 2322.30
2250 2300 2350 2450 2550
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -127.00
-180 -195 -195 -195 -180
صادرات 380.90
470 465 475 470 500
واردات 507.90
650 660 670 665 680
حساب جاری -73.10
-400 35 -115 -160 -420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00
-6.2 -8 -8 -8 -7.5
حواله 126.70
140 145 155 124 160
شاخص تروریسم 1.44
1.62 1.57 1.57 1.57 1.54
گردش سرمایه -67.60
-120 -110 -130 -98.49 -121
بدهی خارجی 11728.00
12023 12133 12269 12413 13562
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.70
190 340 24.18 132 200
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80
50.4 55 55 55 53
بودجه دولت -1.90
-2.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
ارزش بودجه دولت -1008.03
333 61.44 198 201 196
هزینه های دولت 17602.10
17637 17884 17954 17989 18512
درآمدهای دولت 4857.67
5954 5780 5828 5822 5822
هزینه های مالی 5082.70
5486 5719 5630 5621 5626
بدهی های دولت 216028.20
235000 250000 265000 275000 265000
مخارج نظامی 84.40
87.42 90 90 90 88
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص اقتصادی مقدم -3.90
0.4 2 2.3 2.3 2.6
سرعت اینترنت 3118.01
3494 3532 3554 3581 3780
آدرس های IP 100378.00
99692 99695 99693 99694 99694
آسانی کسب و کار 132.00
128 133 129 129 131
تولید الکتریسیته 378.60
372 372 371 372 372
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
رتبه فساد مالی 151.00
151 151 151 151 151
شاخص رقابتی 51.50
52 52 52 52 54.5
رتبه رقابتی 104.00
104 104 104 104 104
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 156802.20
157116 159311 159938 160252 164908
قیمت گازوئیل 1.07
0.9 0.85 0.8 0.75 0.63
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 27.66
25.15 25.59 26.69 26.69 26.59