نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.6 6.6 6.35 6.5 7
نرخ تورم 5.36 5.5 5.5 4.9 5.5 5.5
موازنه تجاری -234.30 -215 -205 -196 -188 -142
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.00 50.65 50.4 50.15 49.9 81.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 30.96
31.88 33.05 34.26 35.52 41.03
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.7 3.5 4.5 4.3 4
تولید ناخالص داخلی 13.23
13.12 13.25 13.37 13.5 15.67
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46124.00
48041 48899 49713 50485 57152
تولید ناخالص داخلی سرانه 1946.40
1926 1942 1958 2000 2170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5136.80
5129 5172 5214 5257 5451
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14262.60
14102 13982 13902 13802 12875
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3490.00
3049 3332 3426 3329 3208
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1265.00
1243 1220 1231 1216 1192
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6536.00
6914 6317 6542 6326 6363
تولید ناخالص داخلی از معادن 565.00
575 570 566 563 531
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2730.00
2747 2753 2758 2757 2647
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5088.00
5191 5260 5042 5578 5277
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3773.00
3691 3864 3705 3869 3763
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.90
6.6 6.6 6.35 6.5 7
دستمزد 10.49
10.57 10.58 10.58 10.58 10.5
جمعیت 6.33
6.33 6.35 6.36 6.38 6.58
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 12800.00
12900 12996 13092 13188 13028
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5510.00
5758 5746 5734 5721 5576
هزینه زندگی خانواده 7810.00
7810 7810 7810 7810 7810
هزینه زندگی انفرادی 4840.00
4840 4840 4840 4840 4840
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.36
5.5 5.5 4.9 5.5 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211.60
212 212 216 217 245
قیمت تولید 240.20
234 234 237 236 229
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
7 6.5 6 5.5 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.55 0.51 0.51 0.51 0.51
تورم مواد غذایی 5.60
5.2 5.7 5.9 6.1 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178.10
179 178 178 177 171
CPI مسکن آب و برق 196.30
197 197 197 197 195
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
عرضه پول M1 60691.00
58623 58563 58479 58393 57378
عرضه پول M2 162633.60
167329 169934 171270 171875 169060
عرضه پول M3 163495.33
168288 171025 172472 173158 170321
نرخ بهره سپرده 1.10
2 2 2 2 4
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -234.30
-215 -205 -196 -188 -142
صادرات 365.20
372 370 367 365 339
واردات 599.50
629 627 625 623 602
حساب جاری -252.50
-166 -153 -198 -252 -218
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60
-11.94 -10.78 -9.62 -8.46 -13.74
حواله 116.00
120 122 125 122 124
شاخص تروریسم 1.44
1.21 1.05 0.89 0.73 0.22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.70
326 213 124 195 174
گردش سرمایه -122.50
-91.26 -76.23 -72.34 -43.89 16.65
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.00
50.65 50.4 50.15 49.9 81.4
بودجه دولت 2.00
1 1 1 1 -2.19
ارزش بودجه دولت 378.13
-96.29 -364 -328 -334 -333
هزینه های دولت 17291.80
16650 17101 17552 18003 19626
درآمدهای دولت 6258.45
5321 5217 5119 5024 4136
هزینه های مالی 4670.18
5345 5688 5631 5604 5021
مخارج نظامی 71.80
84.88 73.83 62.77 51.72 28.97
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 5.00
4.24 4.2 4.17 4.16 4.13
سرعت اینترنت 3118.01
3141 3113 3091 3066 2827
آدرس های IP 100378.00
97194 96679 96181 95684 90588
آسانی کسب و کار 131.00
127 128 129 130 130
تولید الکتریسیته 369.50
350 345 340 336 309
شاخص فساد مالی 26.00
26 26 26 26 27
رتبه فساد مالی 145.00
133 138 143 149 153
شاخص رقابتی 3.95
3.84 3.84 3.84 3.84 3.85
رتبه رقابتی 93.00
96 96 96 96 107
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 151107.90
150416 152530 154644 156758 176915
قیمت گازوئیل 0.99
1 1 0.99 0.99 0.94
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 27.66
25.54 27.12 26.23 25.15 26.59