شاخص یاب

نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 4.5 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-06
نرخ بهره 1.75 2018-08
موازنه تجاری -143 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.66 2018-09
بازار سهام 9346 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.66 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 206 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61875 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 65229 NZD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15637 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3824 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6000 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 602 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2611 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41215 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2877 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1784 NZD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2018-06
افراد شاغل 2631 هزار 2018-06
افراد بیکار 124 هزار 2018-06
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 % 2018-06
هزینه های کار 1168 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 169 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 191 نقاط شاخص 2018-05
آگهی های کار 45099 2018-08
دستمزد 31.08 NZD / ساعت 2018-06
حداقل دستمزد 16.5 NZD / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 29.37 NZD / ساعت 2018-06
جمعیت 4.84 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2093 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 545 هزار 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1015 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1015 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.01 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1183 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 1124 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 1182 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 814 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 1031 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1020 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-08
انتظارات تورم 2.04 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.3 % 2018-08
عرضه پول M0 6348 NZD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 67413 NZD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 301499 NZD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 543344 NZD - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 31462 NZD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 29606 NZD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 110548 NZD - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -143 NZD - میلیون 2018-07
صادرات 5350 NZD - میلیون 2018-07
واردات 5492 NZD - میلیون 2018-07
حساب جاری -1620 NZD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 278453 NZD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 1452 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -1736 NZD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1510 NZD - میلیون 2018-06
ورود توریست 246682 2018-08
تولید نفت خام 24 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4069 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 11766 NZD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 104227 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 99812 NZD - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 23 افراد 2018-05
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 59480 NZD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2226 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -50.3 % 2018-08
شاخص PMI تولید 52.05 2018-08
تولید صنعتی 2.1 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 92.8 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 136 NZD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 5785 2018-08
سرعت اینترنت 14709 KBps 2017-03
آدرس های IP 1778178 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
پی ام آی مرکب 53.1 2018-08
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 1 2017-12
آسانی کسب و کار 1 2017-12
شاخص PMI خدمات 53.2 2018-08
تولید فولاد 61.84 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 37833 NZD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 439629 NZD - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 9.34 % 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.8 در صد 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 166 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2522 2018-07
شاخص مسکن 0.9 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 8.1 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 8.2 celsius 2013-08