شاخص یاب

نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-03
نرخ بیکاری 4.4 2018-03
نرخ تورم 1.5 2018-06
نرخ بهره 1.75 2018-06
موازنه تجاری 294 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.67 2018-07
بازار سهام 8918 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 206 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61197 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 64823 NZD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15709 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3205 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3804 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5977 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 763 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2607 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40801 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2826 NZD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1721 NZD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 % 2018-03
افراد شاغل 2618 هزار 2018-03
افراد بیکار 119 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.8 % 2018-03
هزینه های کار 1162 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 168 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 191 نقاط شاخص 2018-02
آگهی های کار 43165 2018-06
دستمزد 31.03 NZD / ساعت 2018-03
حداقل دستمزد 16.5 NZD / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 29.53 NZD / ساعت 2018-03
جمعیت 4.84 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2062 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 554 هزار 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1015 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1015 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.01 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1181 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 1113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 1155 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 799 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 1031 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1020 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-06
انتظارات تورم 2 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.35 % 2018-06
عرضه پول M0 6292 NZD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 65717 NZD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 295316 NZD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 532777 NZD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 32240 NZD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 32203 NZD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 108533 NZD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 294 NZD - میلیون 2018-05
صادرات 5415 NZD - میلیون 2018-05
واردات 5121 NZD - میلیون 2018-05
حساب جاری 180 NZD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 273275 NZD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 1445 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 105 NZD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 122 NZD - میلیون 2018-03
ورود توریست 222079 2018-05
تولید نفت خام 23 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1831 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 11499 NZD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 104227 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 99812 NZD - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 24 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 61880 NZD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2226 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -39 % 2018-06
شاخص PMI تولید 52.8 2018-06
تولید صنعتی 3.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 92.8 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 565 NZD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 5998 2018-05
سرعت اینترنت 14709 KBps 2017-03
آدرس های IP 1778178 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
پی ام آی مرکب 56.7 2018-05
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 1 2017-12
آسانی کسب و کار 1 2017-12
شاخص PMI خدمات 52.8 2018-06
تولید فولاد 55.62 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 37584 NZD - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 437926 NZD - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 9.4 % 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.8 در صد 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 168 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3108 2018-05
شاخص مسکن 0.9 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 7 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 8.2 celsius 2013-08