شاخص یاب

نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-09
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ بهره 1.75 2018-10
موازنه تجاری -1560 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.68 2018-11
بازار سهام 8828 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.8 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 206 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61875 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 65229 NZD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15637 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3824 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6000 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 602 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2611 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41215 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2877 NZD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1784 NZD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-09
افراد شاغل 2663 هزار 2018-09
افراد بیکار 109 هزار 2018-09
تغییر اشتغال 1.1 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.1 % 2018-09
هزینه های کار 1174 نقاط شاخص 2018-09
بهره وری 169 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 191 نقاط شاخص 2018-05
آگهی های کار 45509 2018-10
دستمزد 31.39 NZD / ساعت 2018-09
حداقل دستمزد 16.5 NZD / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 29.92 NZD / ساعت 2018-09
جمعیت 4.84 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 68.3 % 2018-09
استخدام تمام وقت 2107 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 554 هزار 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1024 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 1024 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1183 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 1124 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 1182 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 814 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 1042 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1044 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-10
انتظارات تورم 2.03 % 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.52 % 2018-10
عرضه پول M0 6443 NZD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 67345 NZD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 302781 NZD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 546634 NZD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 27645 NZD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 28845 NZD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 110547 NZD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1560 NZD - میلیون 2018-09
صادرات 4328 NZD - میلیون 2018-09
واردات 5888 NZD - میلیون 2018-09
حساب جاری -1620 NZD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 278453 NZD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 1452 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -1736 NZD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1510 NZD - میلیون 2018-06
ورود توریست 258155 2018-09
تولید نفت خام 25 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 4069 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 11766 NZD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 109973 NZD - میلیون 2018-12
هزینه های مالی 104014 NZD - میلیون 2018-12
درخواست پناهندگی 23 افراد 2018-05
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 59480 NZD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2226 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -37.1 % 2018-10
شاخص PMI تولید 51.67 2018-09
تولید صنعتی 2.1 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 93.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 136 NZD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 5488 2018-09
سرعت اینترنت 14709 KBps 2017-03
آدرس های IP 1778178 IP 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 53.1 2018-08
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 1 2017-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 53.9 2018-09
تولید فولاد 47.56 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 37833 NZD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 446475 NZD - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 9.34 % 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.2 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 166 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2675 2018-09
شاخص مسکن 0.8 % 2018-09
میزان ساخت و ساز 8.1 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 8.2 celsius 2013-08