نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 4.8 2017-06
نرخ تورم 1.9 2017-09
نرخ بهره 1.75 2017-09
موازنه تجاری -1235 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.7 2017-10
بازار سهام 8130 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.95 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 185 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58802 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 60997 NZD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14396 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 36842 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35269 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3207 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3446 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5916 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 729 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2535 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 39055 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2485 NZD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1656 NZD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 % 2017-06
افراد شاغل 2535 هزار 2017-06
افراد بیکار 128 هزار 2017-06
تغییر اشتغال -0.2 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70 % 2017-06
هزینه های کار 1146 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 167 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 187 نقاط شاخص 2017-09
آگهی های کار 42544 2017-09
دستمزد 30.15 NZD / ساعت 2017-06
حداقل دستمزد 15.75 NZD / ساعت 2017-04
دستمزد در تولید 28.47 NZD - میلیون / چهارم 2017-06
جمعیت 4.75 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
نرخ اشتغال 66.7 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2004 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 536 هزار 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1232 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 1234 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.74 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1155 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 1083 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 1139 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 793 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1059 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3 % 2017-09
انتظارات تورم 2.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 2.32 % 2017-09
عرضه پول M0 5949 NZD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 60079 NZD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 150882 NZD - میلیون 2017-01
عرضه پول M3 280572 NZD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 517633 NZD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 27783 NZD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 27004 NZD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 103771 NZD - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1235 NZD - میلیون 2017-08
صادرات 3689 NZD - میلیون 2017-08
واردات 4923 NZD - میلیون 2017-08
حساب جاری -618 NZD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 263282 NZD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 1437 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 96 NZD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1441 NZD - میلیون 2017-06
ورود توریست 252746 2017-09
تولید نفت خام 26 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1831 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 11207 NZD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 104227 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 99812 NZD - میلیوم 2017-12
درخواست پناهندگی 32 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 61880 NZD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2067 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2017-09
شاخص PMI تولید 57.5 2017-09
تولید صنعتی 0.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 91.3 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -228 NZD - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 5746 ماشین 2017-09
شاخص رقابتی 5.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
پی ام آی مرکب 56.8 2017-09
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 1 2016-12
شاخص PMI خدمات 56 2017-09
تولید فولاد 57.86 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 36061 NZD - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 421988 NZD - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 9.35 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 248163 NZD - میلیون 2017-01
بدهی خانوار به درآمد 168 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2822 2017-08
شاخص مسکن -0.2 % 2017-06
میزان ساخت و ساز 4.9 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12