نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 4.4 2018-03
نرخ تورم 1.1 2018-03
نرخ بهره 1.75 2018-05
موازنه تجاری 263 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.69 2018-05
بازار سهام 8638 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 185 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61061 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 64124 NZD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15541 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 36842 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35269 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3220 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3838 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5936 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 776 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2545 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40529 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2815 NZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1733 NZD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 % 2018-03
افراد شاغل 2618 هزار 2018-03
افراد بیکار 119 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.8 % 2018-03
هزینه های کار 1162 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 168 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 191 نقاط شاخص 2018-02
آگهی های کار 42857 2018-04
دستمزد 31.03 NZD / ساعت 2018-03
حداقل دستمزد 16.5 NZD / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 29.53 NZD / ساعت 2018-03
جمعیت 4.84 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2062 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 554 هزار 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.2 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1011 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 1012 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 1.28 % 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1190 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 1113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 1174 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 802 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 1022 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1018 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-04
انتظارات تورم 2 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.4 % 2018-04
عرضه پول M0 6445 NZD - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 67077 NZD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 295333 NZD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 527365 NZD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 29152 NZD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 27351 NZD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 108533 NZD - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 263 NZD - میلیون 2018-04
صادرات 5054 NZD - میلیون 2018-04
واردات 4791 NZD - میلیون 2018-04
حساب جاری -2770 NZD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 270566 NZD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 1463 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 1479 NZD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3167 NZD - میلیون 2017-12
ورود توریست 283910 2018-04
تولید نفت خام 30 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1831 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 11461 NZD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 104227 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 99812 NZD - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 24 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 61880 NZD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2226 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -23.4 % 2018-04
شاخص PMI تولید 58.93 2018-04
تولید صنعتی 1.4 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 93.5 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 388 NZD - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 4403 2018-04
سرعت اینترنت 14709 KBps 2017-03
آدرس های IP 1778178 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
پی ام آی مرکب 56.8 2018-04
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 1 2017-12
آسانی کسب و کار 1 2017-12
شاخص PMI خدمات 55.9 2018-04
تولید فولاد 47.38 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 37650 NZD - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 432846 NZD - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 9.35 % 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.1 در صد 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 168 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3025 2018-03
شاخص مسکن 0.2 % 2017-11
میزان ساخت و ساز 4.9 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 8.2 celsius 2013-08