نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-09
نرخ بیکاری 4.5 2017-12
نرخ تورم 1.6 2017-12
نرخ بهره 1.75 2018-02
موازنه تجاری 640 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.74 2018-02
بازار سهام 8115 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.97 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 185 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60618 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 62839 NZD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15178 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 36842 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35269 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3811 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5943 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 761 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2529 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40090 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2769 NZD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1715 NZD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-12
افراد شاغل 2605 هزار 2017-12
افراد بیکار 122 هزار 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71 % 2017-12
هزینه های کار 1158 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 168 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 199 نقاط شاخص 2017-12
آگهی های کار 44192 2018-01
دستمزد 30.74 NZD / ساعت 2017-12
حداقل دستمزد 16.5 NZD / ساعت 2018-04
دستمزد در تولید 29.24 NZD - میلیون / چهارم 2017-12
جمعیت 4.75 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
نرخ اشتغال 67.8 % 2017-12
استخدام تمام وقت 2050 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 552 هزار 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 11.2 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1006 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 1006 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1176 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 1094 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 1117 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 773 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1020 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.3 % 2017-12
انتظارات تورم 2.1 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 2.15 % 2018-01
عرضه پول M0 6359 NZD - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 65542 NZD - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 292600 NZD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 528128 NZD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 29143 NZD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 30187 NZD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 108255 NZD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 640 NZD - میلیون 2017-12
صادرات 5550 NZD - میلیون 2017-12
واردات 4911 NZD - میلیون 2017-12
حساب جاری -4680 NZD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 270567 NZD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 1446 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 2146 NZD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679 NZD - میلیون 2017-09
ورود توریست 513349 2017-12
تولید نفت خام 32 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 0.61 2016-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1831 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 11451 NZD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 104227 NZD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 99812 NZD - میلیوم 2017-12
درخواست پناهندگی 17 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 61880 NZD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2067 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -37.8 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 55.61 2018-01
تولید صنعتی 0 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 92.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -541 NZD - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 4464 2017-12
سرعت اینترنت 14709 KBps 2017-03
آدرس های IP 1778178 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.37 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 13 2018-12
پی ام آی مرکب 54 2017-12
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 1 2017-12
شاخص PMI خدمات 55.8 2018-01
تولید فولاد 60.57 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 37052 NZD - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 428661 NZD - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 9.31 % 2018-01
بدهی خانوار به درآمد 168 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2461 2017-12
شاخص مسکن 0.2 % 2017-11
میزان ساخت و ساز 4.9 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 8.2 celsius 2013-08