شاخص یاب

نیوزیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.6 0.8 1
نرخ بیکاری 3.90 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3
نرخ تورم 1.90 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
موازنه تجاری -1559.87 -450 400 -500 -1550 -300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 21.5 20 20 20 21
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 0.68
0.65 0.65 0.64 0.64 0.62
بازار سهام 8720.30
9261 9196 9130 9065 8810
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.74
2.64 2.68 2.72 2.76 2.93
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.7 0.6 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.7 2.8 3.1 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.85
215 225 225 225 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61875.00
62535 62791 63484 63235 65893
تولید ناخالص ملی 65229.00
65855 66638 67251 66860 69527
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15637.00
16014 16086 16122 16028 16907
تولید ناخالص داخلی سرانه 37852.87
38100 38500 38500 38500 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36085.84
36600 37100 37100 37100 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360.00
3281 3318 3464 3444 3464
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3824.00
3941 3909 3943 3920 4160
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6000.00
6103 6142 6186 6150 6444
تولید ناخالص داخلی از معادن 602.00
784 774 621 617 827
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2611.00
2633 2676 2692 2676 2780
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41215.00
41648 41938 42493 42245 43970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2877.00
2886 2905 2966 2949 3047
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1784.00
1777 1768 1839 1829 1876
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
4.6 4.5 4.5 4.4 4.3
افراد شاغل 2663.00
2654 2600 2640 2645 2700
افراد بیکار 109.00
124 123 124 125 125
تغییر اشتغال 1.10
0.5 1.1 0.2 0.79 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 71.10
70.9 70.8 70.8 70.9 71.2
هزینه های کار 1174.00
1179 1184 1190 1195 1241
بهره وری 168.99
169 169 169 169 169
پست های خالی شغلی 190.92
189 189 189 189 189
آگهی های کار 45508.88
45887 46336 46640 46830 47167
دستمزد 31.39
31.57 31.8 31.93 32.18 33.72
دستمزد در تولید 29.92
29.7 31.2 30.12 30.45 34
حداقل دستمزد 16.50
16.5 18 18 18 20
جمعیت 4.84
4.91 5.1 5.1 5.1 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 10.90
11.44 11.53 11.22 11.19 11.31
قسمت مدت زمان اشتغال 554.00
560 557 558 561 580
نرخ اشتغال 68.30
68.39 68.51 68.62 68.68 68.9
استخدام تمام وقت 2107.00
2125 2141 2156 2171 2280
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.90
1.4 1.6 1.7 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.3 0.4 0.5 0.7 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1024.00
1020 1027 1032 1043 1060
قیمت مصرف کننده اصلی 1024.00
1028 1035 1041 1047 1071
اندازه اصل تورم 1.90
2.2 2.32 2.58 2.25 2.11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1183.00
1180 1182 1182 1181 1182
قیمت تولید 1140.00
1130 1134 1134 1140 1145
قیمت صادرات 1182.00
1189 1197 1186 1189 1188
قیمت واردات 814.00
835 843 851 856 875
انتظارات تورم 2.03
2.07 2.03 2.01 2.02 2.01
تورم مواد غذایی 0.60
0.6 1 2 2 1.7
CPI مسکن آب و برق 1042.00
1030 1038 1049 1062 1071
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1044.00
1034 1034 1037 1064 1075
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 1.75 1.75 2 2
نرخ بهره بین بانکی 2.52
2.52 2.52 2.52 2.77 2.77
عرضه پول M0 6538.00
8920 8857 8859 8859 8859
عرضه پول M1 67345.00
68950 70406 71819 73218 85370
عرضه پول M3 302781.00
302203 301649 301484 301429 301435
ذخایر ارزی 27645.00
29302 28964 29073 29068 29066
ترازنامه بانک 546634.00
551271 551742 552447 552406 552560
نرخ بهره سپرده 3.20
3.2 3.2 3.2 3.45 3.45
وام به بخش خصوصی 110547.00
111955 112820 113602 114331 118888
ترازنامه بانک مرکزی 28882.00
28949 29074 29037 29032 29036
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1559.87
-450 400 -500 -1550 -300
صادرات 4327.71
5250 5500 4800 3900 5100
واردات 5887.57
5700 5100 5300 5450 5400
حساب جاری -1620.00
-2922 75 -650 -4271 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80
-2.8 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4
بدهی خارجی 278453.00
282124 283751 285588 287288 301741
رابطه مبادله 1452.00
1401 1419 1394 1390 1358
گردش سرمایه -1736.00
2374 1388 414 1301 1734
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1510.00
297 818 622 501 508
ورود توریست 258155.00
550000 390000 390000 250000 530000
شاخص تروریسم 0.61
0.4 0.2 0.2 0.61 0.3
فروش اسلحه 4.00
2.5 5 5 5 1.5
تولید نفت خام 25.00
24.54 24.55 24.55 24.55 24.55
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20
21.5 20 20 20 21
بودجه دولت 1.50
2 1.6 1.6 1.6 1
ارزش بودجه دولت 4069.00
6588 8143 8373 8602 12240
هزینه های دولت 11766.00
11736 11839 12131 12060 12390
درآمدهای دولت 109973.00
108100 111193 112641 114089 122913
هزینه های مالی 104014.00
101512 103049 104268 105487 110673
مخارج نظامی 2225.60
2300 2450 2450 2450 2480
درخواست پناهندگی 23.00
18.57 18.97 18.45 18.77 18.66
بدهی های دولت 59480.00
61000 58000 58000 58000 57000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -37.10
-34 -32 -30 -27 15
شاخص PMI تولید 53.50
52.3 53.1 52.6 53 54
تولید صنعتی 2.10
2.8 3 3.6 1.81 3.4
استفاده از ظرفیت 93.20
92.47 92.58 92.52 92.62 92.73
تغییرات موجودی انبار 136.00
450 600 80 -400 380
ثبت خودرو 5488.00
5906 5555 5554 5552 5551
سرعت اینترنت 14708.73
21208 22079 22937 23780 30799
آدرس های IP 1778178.00
1899649 1894925 1902392 1903245 1908450
شاخص PMI خدمات 55.40
57.54 54.71 54.69 54.68 54.68
تولید فولاد 47.56
53.97 53.84 54.2 54.07 54
شاخص رقابتی 77.51
78.01 78.01 78.01 78.01 80.51
رتبه رقابتی 18.00
18 18 18 18 18
پی ام آی مرکب 54.50
53.4 54.1 53.7 53 53.8
آسانی کسب و کار 1.00
1 1 2 2 2
شاخص فساد مالی 89.00
89 89 89 89 89
رتبه فساد مالی 1.00
1 1 1 1 1
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.50
104 104 104 105 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
1.1 1.2 1.1 1.1 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10
4 4.2 3.8 3.6 3.7
هزینه های مصرف کننده 37833.00
38450 38501 39006 38779 40594
اعتبار بخش خصوصی 446475.00
451811 457275 462701 468009 511715
نرخ وام بانکی 9.34
9.33 9.33 9.33 9.58 9.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.20
92.56 92.67 92.78 92.89 93.49
بدهی خانوار به درآمد 166.00
166 166 166 166 166
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 2675.00
2000 2100 2150 2300 2400
شاخص مسکن 0.80
-0.2 0.5 0.3 0.7 1.2
میزان ساخت و ساز 8.10
3.7 3.8 4 3.6 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80
64.58 64.29 64.29 64.29 62.6
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.00
3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 8.20
11.86 14.61 10.45 11.33 10.62