نیوزیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ بیکاری 4.40 5 4.6 5.1 4.6 5.2
نرخ تورم 1.10 1.9 1.7 2 1.8 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 2.25 1.75 3
موازنه تجاری -86.00 200 -1000 620 370 710
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 21.5 21.5 21.5 20 21
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 0.70
0.71 0.7 0.69 0.67 0.62
بازار سهام 8613.32
8236 8077 7921 7768 7186
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.82
2.88 3.01 3.14 3.27 3.88
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3.1 3.1 2.6 3.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 185.02
182 187 200 220 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61061.00
61164 61779 62649 61196 65820
تولید ناخالص ملی 64124.00
63167 63813 65791 64162 69122
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15541.00
15177 15413 15945 15343 16752
تولید ناخالص داخلی سرانه 36842.00
36787 37640 37640 38000 38420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35269.10
35217 35475 35300 35500 36100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3220.00
3398 3380 3304 3383 3471
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3838.00
3741 3872 3938 3822 4137
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5936.00
5993 6035 6090 6039 6399
تولید ناخالص داخلی از معادن 776.00
750 774 796 792 836
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2545.00
2571 2565 2611 2566 2743
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40529.00
40490 40729 41583 40707 43688
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2815.00
2773 2812 2888 2720 3034
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1733.00
1768 1734 1778 1795 1868
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.40
5 4.6 5.1 4.6 5.2
افراد شاغل 2618.00
2645 2657 2670 2680 2715
افراد بیکار 119.00
125 125 125 125 125
تغییر اشتغال 0.60
0.1 1.1 0.5 1.1 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 70.80
70.8 70.72 70.76 70.74 70.75
هزینه های کار 1162.00
1152 1152 1152 1152 1152
بهره وری 168.43
168 168 168 168 167
پست های خالی شغلی 191.48
201 199 198 196 179
آگهی های کار 42857.03
43085 42625 42891 43116 42993
دستمزد 31.03
30.46 30.46 31.57 30.46 30.46
دستمزد در تولید 29.53
29 29.6 29.7 31.2 34
حداقل دستمزد 16.50
16.5 16.5 16.5 18 20
جمعیت 4.84
4.81 4.81 4.9 4.85 5
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 11.20
11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
قسمت مدت زمان اشتغال 554.00
550 548 549 549 549
نرخ اشتغال 67.70
67.52 67.45 67.48 67.47 67.47
استخدام تمام وقت 2062.00
2031 2031 2031 2031 2031
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.9 1.7 2 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.39 0.46 0.39 0.43 0.43
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1011.00
1018 1022 1026 1029 1072
قیمت مصرف کننده اصلی 1012.00
1248 1258 1023 1026 1059
اندازه اصل تورم 1.28
1.63 1.98 1.66 1.95 1.77
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1190.00
1176 1176 1176 1176 1176
قیمت تولید 1113.00
1119 1123 1132 1129 1130
قیمت صادرات 1174.00
1156 1127 1147 1133 1139
قیمت واردات 802.00
825 838 849 855 880
انتظارات تورم 2.00
2.16 2.16 2.18 2.2 2.36
تورم مواد غذایی 2.30
0.48 0.85 1.16 1.4 2.22
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1018.00
1018 1006 1040 1036 1087
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 1.75 2.25 1.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.40
2.06 2.21 2.24 2.21 2.2
عرضه پول M0 6445.00
9744 9622 9627 9627 9627
عرضه پول M1 67077.00
67251 68794 70375 71953 88581
عرضه پول M3 295333.00
291195 291129 291165 291215 291269
ذخایر ارزی 29152.00
29188 29202 29205 29204 29204
ترازنامه بانک 527365.00
527521 527626 527614 527627 527624
نرخ بهره سپرده 3.20
3.55 3.4 3.24 3.24 3.58
وام به بخش خصوصی 108533.00
109520 110426 111266 112040 117497
ترازنامه بانک مرکزی 27351.00
28579 28284 28410 28392 28390
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -86.00
200 -1000 620 370 710
صادرات 4854.00
4990 4250 5910 5290 6620
واردات 4940.00
4790 5250 5290 4920 5910
حساب جاری -2770.00
-2903 -3365 -2990 -3294 -3145
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-3.93 -4.1 -3.88 -5.38 -4.85
بدهی خارجی 270566.00
268722 268293 268456 268394 268411
رابطه مبادله 1463.00
140 134 133 132 129
گردش سرمایه 1479.00
1259 1873 1712 1398 1728
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3167.00
876 118 457 526 521
ورود توریست 283910.00
242900 294000 342000 308400 308700
شاخص تروریسم 0.61
0.18 0.09 0 0 0.62
فروش اسلحه 4.00
13.76 13.25 12.75 12.78 19.63
تولید نفت خام 30.00
31.17 31.92 31.19 31.73 31.51
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20
21.5 21.5 21.5 20 21
بودجه دولت 1.50
2 2 2 1.6 1
ارزش بودجه دولت 1831.00
4415 4415 4415 4415 4415
هزینه های دولت 11461.00
11358 11646 11759 11386 12354
درآمدهای دولت 104227.00
104227 104227 104227 104227 104227
هزینه های مالی 99812.00
99812 99812 99812 99812 99812
مخارج نظامی 2225.60
2040 2086 2131 2118 1957
درخواست پناهندگی 24.00
18.3 17.29 17.51 17.78 17.93
بدهی های دولت 61880.00
58289 58267 58244 56997 32264
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار -23.40
-20.49 -20.72 -20.47 -20.52 -20.53
شاخص PMI تولید 58.93
58.08 55.24 56.6 56.57 56.31
تولید صنعتی 1.40
0.55 0.36 0.43 0.4 0.41
استفاده از ظرفیت 93.50
92.55 91.34 92.37 91.49 91.96
تغییرات موجودی انبار 388.00
222 192 176 178 183
ثبت خودرو 4403.00
5260 5155 5003 5077 4979
سرعت اینترنت 14708.73
19425 20324 21208 22079 30799
آدرس های IP 1778178.00
1840007 1841556 1840501 1837462 1760770
شاخص PMI خدمات 55.90
56.22 56.07 56.18 56.13 56.23
تولید فولاد 47.38
56.8 55.81 55.77 55.66 55.67
شاخص رقابتی 5.37
5.34 5.34 5.34 5.34 5.34
رتبه رقابتی 13.00
13 13 13 13 13
پی ام آی مرکب 56.80
56.4 56.37 56.29 56.23 56.2
آسانی کسب و کار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 89.00
89 89 89 89 89
رتبه فساد مالی 1.00
1 1 1 1 1
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.20
111 111 111 111 111
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.83 0.84 0.79 0.96 0.98
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
3.11 3.56 3.05 4.13 3.98
هزینه های مصرف کننده 37650.00
37412 37774 38629 37621 40584
اعتبار بخش خصوصی 432846.00
437725 442129 446403 450591 491129
نرخ وام بانکی 9.35
9.35 9.34 9.34 9.34 9.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.10
91.32 91.09 90.89 90.69 89.43
بدهی خانوار به درآمد 168.10
168 168 169 169 169
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 3025.00
2540 2530 2523 2529 2527
شاخص مسکن 0.20
0.22 1.35 0.67 0.7 0.8
میزان ساخت و ساز 4.90
4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
نرخ مالکیت مسکن 64.80
64.65 64.58 64.5 64.43 62.6
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 10 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.00
2.75 2.75 2.75 2.75 2.35
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 8.20
8.43 6.69 11.86 14.61 10.62