شاخص یاب

نیوزیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.6 4.7 4.8 5.2
نرخ تورم 1.50 2.2 2.2 1.8 1.4 2.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 3
موازنه تجاری 294.00 -1000 620 370 260 710
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 21.5 21.5 20 20 21
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.68
0.66 0.65 0.64 0.62 0.57
بازار سهام 8955.54
8841 8659 8482 8308 7648
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.79
2.9 3.02 3.15 3.29 3.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
2.8 2.8 2.7 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.85
215 215 225 225 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61197.00
61688 62771 62849 61796 66142
تولید ناخالص ملی 64823.00
63719 65919 66573 63820 69459
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15709.00
15390 15976 16133 15334 16834
تولید ناخالص داخلی سرانه 37852.87
38100 38100 38500 38500 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36085.84
36600 36600 37100 37100 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3205.00
3375 3310 3292 3433 3488
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3804.00
3866 3945 3907 3780 4157
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5977.00
6026 6102 6138 6055 6430
تولید ناخالص داخلی از معادن 763.00
773 798 784 758 841
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2607.00
2561 2616 2677 2598 2757
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40801.00
40668 41664 41903 40909 43901
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2826.00
2808 2894 2902 2802 3049
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1721.00
1732 1782 1767 1786 1877
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.40
4.3 4.6 4.7 4.8 5.2
افراد شاغل 2618.00
2656 2673 2690 2706 2838
افراد بیکار 119.00
116 116 117 118 120
تغییر اشتغال 0.60
1.1 0.5 1.1 0.2 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 70.80
70.76 70.84 70.77 70.83 70.81
هزینه های کار 1162.00
1172 1177 1182 1186 1232
بهره وری 167.97
168 168 168 168 168
پست های خالی شغلی 191.48
190 190 189 189 189
آگهی های کار 43165.08
43325 43198 43169 43139 43092
دستمزد 31.03
31.55 31.57 32.04 32.27 34.49
دستمزد در تولید 29.53
29.6 29.7 31.2 29.84 34
حداقل دستمزد 16.50
16.5 16.5 18 18 20
جمعیت 4.84
4.91 4.91 5.1 5.1 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 11.20
11.57 11.75 11.73 11.65 11.68
قسمت مدت زمان اشتغال 554.00
558 560 563 565 586
نرخ اشتغال 67.70
67.8 68.04 67.9 68.04 68.02
استخدام تمام وقت 2062.00
2091 2103 2116 2127 2216
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
2.2 2.2 1.8 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.7 0.3 0.4 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1015.00
1027 1028 1029 1029 1067
قیمت مصرف کننده اصلی 1015.00
1012 1016 1022 1026 1038
اندازه اصل تورم 1.01
0.75 0.86 0.96 1.05 1.09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1181.00
1188 1184 1187 1186 1186
قیمت تولید 1113.00
1123 1132 1129 1129 1130
قیمت صادرات 1155.00
1118 1109 1103 1100 1104
قیمت واردات 799.00
815 824 831 839 874
انتظارات تورم 2.00
1.91 1.91 1.94 1.92 1.91
تورم مواد غذایی 0.20
0.13 0.1 1.5 1.2 1.2
CPI مسکن آب و برق 1031.00
1033 1038 1040 1045 1077
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1020.00
1011 1042 1036 1034 1081
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 1.75 1.75 1.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.35
2.35 2.35 2.35 2.35 3.6
عرضه پول M0 6292.00
9382 9314 9316 9316 9316
عرضه پول M1 65717.00
68299 69899 71454 72980 87574
عرضه پول M3 295316.00
295263 295437 295457 295457 295432
ذخایر ارزی 32240.00
31097 31209 31236 31227 31227
ترازنامه بانک 532777.00
535671 536463 536615 536729 536758
نرخ بهره سپرده 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 4.45
وام به بخش خصوصی 110548.00
112053 113298 114442 115505 122822
ترازنامه بانک مرکزی 32203.00
30480 30749 30782 30757 30761
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 294.00
-1000 620 370 260 710
صادرات 5415.00
4300 5910 5290 5410 6620
واردات 5121.00
5300 5290 4920 5150 5910
حساب جاری 180.00
-4509 -2922 89.48 -1182 -2881
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-4.1 -4.1 -5.3 -5.3 -4.8
بدهی خارجی 273275.00
276068 277430 278968 280381 293560
رابطه مبادله 1445.00
137 132 133 131 126
گردش سرمایه 105.00
1861 1650 1086 1329 1672
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 122.00
168 434 502 547 526
ورود توریست 212245.00
293200 351600 298900 280900 303000
شاخص تروریسم 0.61
0.4 0.4 0.2 0.2 0.3
فروش اسلحه 4.00
2.5 2.5 5 5 1.5
تولید نفت خام 23.00
24.37 24.38 24.38 24.38 24.38
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20
21.5 21.5 20 20 21
بودجه دولت 1.50
2 2 1.6 1.6 1
ارزش بودجه دولت 1831.00
5755 7164 6876 7164 10433
هزینه های دولت 11499.00
11629 11782 11809 11476 12415
درآمدهای دولت 104227.00
106404 108100 109038 109976 119251
هزینه های مالی 99812.00
100649 101512 102162 102812 108817
مخارج نظامی 2225.60
2300 2300 2450 2450 2480
درخواست پناهندگی 24.00
20.67 19.97 20.35 20.22 20.25
بدهی های دولت 61880.00
61000 61000 58000 58000 57000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -39.00
-36.2 -32.2 -33.8 -33.6 -31
شاخص PMI تولید 52.80
54.11 54.2 54.09 54.02 53.98
تولید صنعتی 3.10
3.2 2.8 3 3.6 3.4
استفاده از ظرفیت 92.80
93.02 92.47 92.48 92.48 92.68
تغییرات موجودی انبار 565.00
183 163 174 182 184
ثبت خودرو 6446.00
6125 5973 5918 5900 5894
سرعت اینترنت 14708.73
20324 21208 22079 22937 30799
آدرس های IP 1778178.00
1880073 1899649 1894925 1902392 1908450
شاخص PMI خدمات 52.80
54.13 57.54 54.66 54.68 54.68
تولید فولاد 55.62
55.35 55.83 55.59 55.54 55.48
شاخص رقابتی 5.37
5.37 5.37 5.42 5.42 5.47
رتبه رقابتی 13.00
13 13 11 11 10
پی ام آی مرکب 56.70
56.88 56.86 56.84 56.83 56.82
آسانی کسب و کار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 89.00
90 90 90 90 90
رتبه فساد مالی 1.00
2 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.60
107 108 108 108 108
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.84 0.79 0.96 0.92 0.98
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
3.56 3.05 4.13 4.16 3.98
هزینه های مصرف کننده 37584.00
37718 38704 38599 37799 40783
اعتبار بخش خصوصی 437926.00
443645 448315 452967 457504 498146
نرخ وام بانکی 9.40
9.4 9.4 9.4 9.4 10.65
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.80
91.47 91.38 91.28 91.21 90.74
بدهی خانوار به درآمد 168.10
168 169 169 169 169
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 3108.00
2972 3040 3013 3011 3016
شاخص مسکن 0.90
-1.6 -1.6 -1.3 -1.3 1.2
میزان ساخت و ساز 7.00
4.2 3.7 3.8 4 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80
64.58 64.58 64.29 64.29 62.6
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.00
3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 8.20
6.69 11.86 14.61 10.45 10.62