شاخص یاب

نیوزیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.2 0.7 0.6 0.6 1
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.6 4.7 4.8 5.2
نرخ تورم 1.50 1.7 1.7 1.8 1.8 2.1
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.75
موازنه تجاری -1483.67 -2100 -300 400 -500 -300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20 21.5 21.5 20 20 21
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.67
0.67 0.66 0.66 0.65 0.63
بازار سهام 9349.85
9299 9235 9173 9111 8866
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68
2.67 2.71 2.74 2.78 2.95
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.2 0.7 0.6 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.8 2.7 2.7 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 205.85
215 215 225 225 250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61875.00
61572 62535 62791 63484 65893
تولید ناخالص ملی 65229.00
63719 65855 66573 66925 69392
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15637.00
15444 16014 16070 16044 16874
تولید ناخالص داخلی سرانه 37852.87
38100 38100 38500 38500 38900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36085.84
36600 36600 37100 37100 37700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360.00
3349 3281 3315 3447 3457
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3824.00
3864 3941 3906 3923 4152
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6000.00
6022 6103 6136 6156 6431
تولید ناخالص داخلی از معادن 602.00
763 784 773 618 826
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2611.00
2572 2633 2673 2679 2775
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41215.00
40665 41648 41897 42287 43885
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2877.00
2805 2886 2902 2952 3041
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1784.00
1740 1777 1766 1830 1872
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.50
4.5 4.6 4.7 4.8 5.2
افراد شاغل 2631.00
2650 2654 2600 2640 2700
افراد بیکار 124.00
123 124 123 124 125
تغییر اشتغال 0.50
1.1 0.5 1.1 0.2 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 70.90
71 70.9 70.8 70.8 71.2
هزینه های کار 1168.00
1174 1179 1184 1189 1238
بهره وری 168.99
168 168 168 168 168
پست های خالی شغلی 190.92
190 190 189 189 189
آگهی های کار 45099.12
45269 46140 46673 47008 47605
دستمزد 31.08
31.55 31.57 32.04 32.27 34.49
دستمزد در تولید 29.37
29.6 29.7 31.2 29.84 34
حداقل دستمزد 16.50
16.5 16.5 18 18 20
جمعیت 4.84
4.91 4.91 5.1 5.1 5.2
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 10.90
10.94 11.44 11.53 11.22 11.31
قسمت مدت زمان اشتغال 545.00
553 560 556 558 579
نرخ اشتغال 67.70
67.47 67.64 67.43 67.58 67.49
استخدام تمام وقت 2093.00
2109 2126 2144 2159 2286
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.7 1.7 1.8 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.7 0.3 0.4 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1015.00
1022 1023 1029 1033 1063
قیمت مصرف کننده اصلی 1015.00
1012 1016 1022 1026 1038
اندازه اصل تورم 1.01
0.75 0.86 0.96 1.05 1.09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1183.00
1188 1184 1187 1186 1186
قیمت تولید 1124.00
1130 1130 1134 1134 1145
قیمت صادرات 1182.00
1197 1189 1197 1186 1188
قیمت واردات 814.00
828 835 843 851 875
انتظارات تورم 2.04
1.91 1.91 1.94 1.92 1.91
تورم مواد غذایی -0.10
0.3 0.6 1 2 1.7
CPI مسکن آب و برق 1031.00
1028 1033 1040 1050 1074
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1020.00
1006 1037 1036 1038 1078
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 1.75 1.75 1.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.30
2.3 2.3 2.3 2.3 3.3
عرضه پول M0 6348.00
9266 9179 9181 9182 9182
عرضه پول M1 67413.00
68059 69600 71115 72605 86862
عرضه پول M3 301499.00
297672 298430 298517 298420 298258
ذخایر ارزی 31462.00
31371 31117 31208 31203 31200
ترازنامه بانک 543344.00
548258 550871 551459 551906 552043
نرخ بهره سپرده 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 4.2
وام به بخش خصوصی 110548.00
112053 113298 114442 115505 122822
ترازنامه بانک مرکزی 29606.00
29393 29295 29507 29460 29460
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1483.67
-2100 -300 400 -500 -300
صادرات 4054.01
3600 5250 5500 4800 5100
واردات 5537.67
5700 5550 5100 5300 5400
حساب جاری -1620.00
-4509 -2922 75 -650 -2882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80
-2.8 -2.8 -2.5 -2.5 -2.4
بدهی خارجی 278453.00
276068 277430 278968 280381 293560
رابطه مبادله 1452.00
1445 1401 1419 1394 1358
گردش سرمایه -1736.00
1861 1650 1086 1329 1672
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1510.00
168 434 502 547 526
ورود توریست 246682.00
255000 550000 390000 390000 530000
شاخص تروریسم 0.61
0.4 0.4 0.2 0.2 0.3
فروش اسلحه 4.00
2.5 2.5 5 5 1.5
تولید نفت خام 24.00
23.9 23.91 23.91 23.91 23.91
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.20
21.5 21.5 20 20 21
بودجه دولت 1.50
2 2 1.6 1.6 1
ارزش بودجه دولت 4069.00
5755 6588 6876 7164 10433
هزینه های دولت 11766.00
11589 11736 11828 12072 12366
درآمدهای دولت 104227.00
106404 108100 109038 109976 119251
هزینه های مالی 99812.00
100649 101512 102162 102812 108817
مخارج نظامی 2225.60
2300 2300 2450 2450 2480
درخواست پناهندگی 23.00
20.67 19.97 20.35 20.22 20.25
بدهی های دولت 59480.00
61000 61000 58000 58000 57000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -38.30
-57 -56 -50 -46 15
شاخص PMI تولید 52.05
51.8 52.3 53.1 52.6 54
تولید صنعتی 2.10
3.2 2.8 3 3.6 3.4
استفاده از ظرفیت 92.80
93.02 92.47 92.48 92.48 92.68
تغییرات موجودی انبار 136.00
-300 450 600 80 380
ثبت خودرو 5785.00
6069 5906 5842 5821 5813
سرعت اینترنت 14708.73
20324 21208 22079 22937 30799
آدرس های IP 1778178.00
1880073 1899649 1894925 1902392 1908450
شاخص PMI خدمات 53.20
54.13 57.54 54.66 54.68 54.68
تولید فولاد 61.84
54.89 56.21 56.2 56.06 55.92
شاخص رقابتی 5.37
5.37 5.37 5.42 5.42 5.47
رتبه رقابتی 13.00
13 13 11 11 10
پی ام آی مرکب 53.10
52.7 53.4 54.1 53.7 53.8
آسانی کسب و کار 1.00
1 1 1 1 1
شاخص فساد مالی 89.00
90 90 90 90 90
رتبه فساد مالی 1.00
2 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.50
107 104 104 104 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10
0.8 1.1 1.2 1.1 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10
3.6 4 4.2 3.8 3.7
هزینه های مصرف کننده 37833.00
37595 38450 38463 38817 40515
اعتبار بخش خصوصی 439629.00
443644 448167 452822 457270 497168
نرخ وام بانکی 9.34
9.34 9.34 9.34 9.34 10.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.20
91.47 91.38 91.28 91.21 90.74
بدهی خانوار به درآمد 166.00
166 166 166 166 166
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 2522.00
2250 2000 2100 2150 2400
شاخص مسکن 0.90
-1.6 -1.6 -1.3 -1.3 1.2
میزان ساخت و ساز 8.10
4.2 3.7 3.8 4 4
نرخ مالکیت مسکن 64.80
64.58 64.58 64.29 64.29 62.6
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00
28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00
33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.00
3 3 3 3 3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 8.20
6.69 11.86 14.61 10.45 10.62