شاخص یاب

کالدونیای جدید

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 104 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 % 2017-12
افراد شاغل 90430 2017-12
افراد بیکار 2308 2018-06
جمعیت 0.28 میلیون 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 36 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -0.7 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2018-10
عرضه پول M1 367046 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 490014 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 682493 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -10981 XPF - میلیون 2018-09
صادرات 11560 XPF - میلیون 2018-09
واردات 22541 XPF - میلیون 2018-09
حساب جاری -78.6 میلیارد - XPF 2016-12
ورود توریست 7100 2018-05
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 KBps 2017-03
آدرس های IP 58939 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 92.2 نقاط شاخص 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1 % 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 60 % 2014-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.44 celsius 2013-08