شاخص یاب

کالدونیای جدید

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 % 2017-12
افراد شاغل 90430 2017-12
افراد بیکار 2482 2018-03
جمعیت 0.28 میلیون 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 36 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2018-08
عرضه پول M1 367046 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 490014 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 682493 CFP - فرانک - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7869 XPF - میلیون 2018-06
صادرات 18690 XPF - میلیون 2018-06
واردات 26558 XPF - میلیون 2018-06
حساب جاری -78.6 میلیارد - XPF 2016-12
ورود توریست 8851 2018-04
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 KBps 2017-03
آدرس های IP 58939 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 92.9 نقاط شاخص 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 60 % 2014-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.44 celsius 2013-08