کالدونیای جدید

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 96.2 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.9 % 2016-12
افراد شاغل 92639 2017-09
افراد بیکار 2222 2017-10
جمعیت 0.28 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -0.2 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2018-02
وام به بخش خصوصی 476840 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 340435 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M2 462507 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M3 667804 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7580 XPF - میلیون 2017-12
صادرات 16585 XPF - میلیون 2017-12
واردات 24165 XPF - میلیون 2017-12
حساب جاری -118 میلیارد - XPF 2015-12
ورود توریست 11684 2017-09
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 KBps 2017-03
آدرس های IP 58939 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 87 نقاط شاخص 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 459706 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 60 % 2014-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 20.44 celsius 2013-08