کالدونیای جدید

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 101 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.9 % 2016-12
افراد شاغل 93084 2017-06
افراد بیکار 2035 2017-06
جمعیت 0.28 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2016-11
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2017-10
وام به بخش خصوصی 476840 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M1 340435 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M2 462507 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
عرضه پول M3 667804 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -10174 XPF - میلیون 2017-08
صادرات 11833 XPF - میلیون 2017-08
واردات 22007 XPF - میلیون 2017-08
حساب جاری -118 میلیارد - XPF 2015-12
ورود توریست 8191 2017-06
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 KBps 2017-03
آدرس های IP 58939 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 87 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تسهیلات اعتباری خریدار 459706 CFP - فرانک - میلیون 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 % 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 60 % 2014-12