شاخص یاب

کالدونیای جدید

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 101.80
104 106 108 110 119
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
2 2 3.2 3.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90
10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00
40500 40500 41000 41000 41500
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 14.80
15 15 14.5 14.5 14
افراد شاغل 90429.70
91371 90353 91407 90428 90427
افراد بیکار 2482.00
2371 2359 2362 2361 2361
جمعیت 0.28
0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
1 1.6 1 1 2.1
تورم مواد غذایی 0.50
1.12 1.02 0.99 1.02 1.01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.04
109 110 110 110 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
وام به بخش خصوصی 476840.00
479864 480259 480497 480826 482658
عرضه پول M1 340435.00
330966 347301 341096 336713 352053
عرضه پول M2 462507.00
456577 475486 468958 465414 490163
عرضه پول M3 667804.00
680167 685980 682377 684499 695405
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -7869.00
-7353 -7453 -7474 -7460 -7447
صادرات 18690.00
16657 16309 16256 16253 16255
واردات 26558.00
24010 23766 23730 23713 23702
حساب جاری -118.50
-74.03 -62.93 -60.63 -58.32 -39.34
ورود توریست 7696.00
9800 9600 9600 9600 9600
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5316.11
5478 5483 5473 5486 5496
آدرس های IP 58939.00
59824 59949 59991 60010 60141
اطمینان کسب و کار 92.90
92.66 92.08 91.73 91.91 92.44
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 459706.00
492384 497217 501233 505777 545132
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 60.00
59.8 59.71 59.67 59.63 60.39
میزان ساخت و ساز 0.50
0.22 0.09 0.05 0.03 0.02
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 20.44
20.18 22.95 25.45 23 23.25