کالدونیای جدید

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 100.71
98.49 100 102 104 112
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
2 2 2 3.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90
9.95 9.82 10.54 10.73 11.19
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00
39678 40500 40500 41000 41500
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 14.90
14.9 14.85 14.5 14.87 13.8
افراد شاغل 92639.15
92787 92787 92787 92787 92787
افراد بیکار 2126.00
2151 2156 2154 2155 2155
جمعیت 0.28
0.27 0.28 0.28 0.28 0.29
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.9 1.5 1.6 1.6 2.1
تورم مواد غذایی 1.40
1.12 1.35 1.53 1.64 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.74
110 109 110 110 115
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5
وام به بخش خصوصی 476840.00
479685 479864 480259 480497 482658
عرضه پول M1 340435.00
331467 330966 347301 341096 352053
عرضه پول M2 462507.00
456584 456577 475486 468958 490163
عرضه پول M3 667804.00
672551 671944 671276 670549 661985
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -3689.00
-7878 -8714 -9802 -9447 -12192
صادرات 15307.00
15652 15561 15553 15560 15563
واردات 18996.00
21444 21756 21897 21929 21939
حساب جاری -118.50
-85.13 -74.03 -62.93 -60.63 -39.34
ورود توریست 13899.00
11800 11700 11700 11700 11700
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 5316.11
5200 5145 5099 5049 4573
آدرس های IP 58939.00
59736 59824 59949 59991 60141
اطمینان کسب و کار 92.90
87 87 87 87 87
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تسهیلات اعتباری خریدار 459706.00
484469 487199 489573 491595 494799
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 60.00
59.88 59.8 59.71 59.67 60.39
میزان ساخت و ساز 1.00
1.05 1.08 1.08 1.09 1.09
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 20.44
22.44 20.18 22.95 25.45 23.25