شاخص یاب

کالدونیای جدید

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 104.44 105 105 106 107 108