شاخص یاب

کالدونیای جدید

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 105.56
103 104 105 105 108
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
2 3.2 3.2 1.5 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90
10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00
40500 41000 41000 39209 41500
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.60
15 14.5 14.5 14.5 14
افراد شاغل 90429.70
90353 91407 90428 91231 90427
افراد بیکار 2308.00
2329 2332 2331 2332 2332
جمعیت 0.28
0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
نرخ بیکاری جوانان 36.00
35.45 35.37 35.28 35.2 34.78
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.6 1 0.9 0.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.07 0.04 0.06 0.06 0.06
تورم مواد غذایی -0.70
-0.15 -0.2 -0.22 -0.21 -0.22
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.85
110 110 109 110 115
CPI مسکن آب و برق 114.49
115 115 116 116 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.26
105 105 105 105 105
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M1 367046.00
389414 394962 398796 402642 429059
عرضه پول M2 490014.00
518843 527535 533338 539033 586725
عرضه پول M3 682493.00
689874 690002 692078 693314 699697
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -10981.00
-8349 -8218 -8190 -8193 -8196
صادرات 11560.00
14132 14382 14409 14409 14407
واردات 22541.00
22634 22600 22599 22602 22604
حساب جاری -78.60
-126 -118 -111 -103 -122
ورود توریست 7100.00
9700 9500 9500 9500 9500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 5316.11
5483 5473 5486 5492 5496
آدرس های IP 58939.00
59949 59991 60010 60044 60141
اطمینان کسب و کار 92.20
91.06 91.35 90.13 91.62 90.77
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 60.00
59.71 59.67 59.63 59.6 60.39
میزان ساخت و ساز 1.00
1.2 1.2 0.9 0.8 1.3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 20.44
22.95 25.45 23 22.87 23.25