شاخص یاب

کالدونیای جدید

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 100.83
102 103 104 104 107
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
2 2 3.2 3.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90
10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00
40500 40500 41000 41000 41500
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.60
15 15 14.5 14.5 14
افراد شاغل 90429.70
91371 90353 91407 90428 90427
افراد بیکار 2482.00
2371 2359 2362 2361 2361
جمعیت 0.28
0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
نرخ بیکاری جوانان 36.00
35.66 35.45 35.37 35.28 34.78
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
1.2 1.6 1.1 1.1 2.1
تورم مواد غذایی 1.00
0.97 0.81 0.76 0.83 0.81
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.01
109 110 110 109 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.25
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
عرضه پول M1 367046.00
384418 389414 394962 398796 429059
عرضه پول M2 490014.00
512830 518843 527535 533338 586725
عرضه پول M3 682493.00
687701 689874 690002 692078 699697
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -7869.00
-7353 -7453 -7474 -7460 -7447
صادرات 18690.00
16657 16309 16256 16253 16255
واردات 26558.00
24010 23766 23730 23713 23702
حساب جاری -78.60
-113 -126 -118 -111 -122
ورود توریست 8851.00
9900 9700 9600 9600 9600
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5316.11
5478 5483 5473 5486 5496
آدرس های IP 58939.00
59824 59949 59991 60010 60141
اطمینان کسب و کار 92.90
92.66 92.08 91.73 91.91 92.44
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 60.00
59.8 59.71 59.67 59.63 60.39
میزان ساخت و ساز 0.50
0.22 0.09 0.05 0.03 0.02
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 20.44
20.18 22.95 25.45 23 23.25