شاخص یاب

هلند

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 510 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 6983 2018-11
حساب جاری 20485 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
اطمینان کسب و کار 7.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 826 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186283 2018-09
تولید ناخالص ملی 178311 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39123 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3214 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7367 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19796 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1973 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10616 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34595 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1025 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
افراد شاغل 8869 2018-12
افراد بیکار 329 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 6.9 2018-11
هزینه های کار 102 2018-09
بهره وری 33.88 2018-09
پست های خالی شغلی 258 2018-09
حداقل دستمزد 1616 2019-06
رشد دستمزد 2.36 2018-12
دستمزد در تولید 115 2018-12
جمعیت 17.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
نرخ اشتغال 77 2018-06
استخدام تمام وقت 4226 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4292 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-09
قیمت تولید 106 2018-11
قیمت صادرات 103 2018-10
قیمت واردات 104 2018-10
CPI مسکن آب و برق 107 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
تورم مواد غذایی 1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.43 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 61961 2018-11
عرضه پول M1 406489 2018-11
عرضه پول M2 857141 2018-11
عرضه پول M3 891059 2018-11
ترازنامه بانک 2389691 2018-11
ذخایر ارزی 33631 2018-12
وام به بخش خصوصی 315123 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 365049 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6983 2018-11
حساب جاری 20485 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 2017-12
صادرات 44678 2018-11
واردات 37695 2018-11
بدهی خارجی 4085645 2018-09
رابطه مبادله 99.6 2018-10
گردش سرمایه 24486 2018-09
حواله 38.1 2018-06
ذخایر طلا 612 2018-12
تولید نفت خام 16 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24697 2018-06
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 1167 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12
بودجه دولت 1.1 2017-12
هزینه های دولت 44573 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 2017-12
درآمدهای دولت 53.9 2018-09
بدهی های دولت 413628 2018-06
هزینه های مالی 62.8 2018-09
درخواست پناهندگی 2030 2018-08
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت -8.9 2018-09
مخارج نظامی 9780 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7.5 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-11
تولید صنعتی 2.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 84.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار 278 2018-09
ورشکستگی 320 2018-12
ثبت خودرو 34785 2018-11
سرعت اینترنت 17388 2017-03
آدرس های IP 9382252 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 9720 2018-10
شاخص PMI تولید 57.2 2018-12
استخراج معدن -14.6 2018-11
تولید فولاد 578 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 82352 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 331011 2017-12
پس انداز های شخصی 9.52 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 1041162 2018-09
نرخ وام بانکی 0.85 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 15948 2018-09
قیمت گازوئیل 1.83 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 209 2017-12
هزینه های شخصی 1.7 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.7 2018-10
شاخص مسکن 126 2018-09
جواز ساختمان 9371 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 69.4 2017-12