هلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-04
نرخ تورم 0.9 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 5280 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 563 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 771 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176317 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 178654 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38741 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2578 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9707 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3335 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11232 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31190 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7823 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1043 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-04
افراد شاغل 8724 هزار 2018-04
افراد بیکار 355 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 6.9 % 2018-04
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 32.8 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 238 هزار 2018-03
حداقل دستمزد 1578 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 1.74 % 2018-04
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-04
جمعیت 17.08 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-12
نرخ اشتغال 76.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 4210 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1450 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4229 هزار 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.58 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 60249 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 403625 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 851148 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 882458 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 2416928 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 31513 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 316313 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 375473 EUR - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 251 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5280 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 42976 EUR - میلیون 2018-03
واردات 37692 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 20904 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 % 2017-12
بدهی خارجی 3829562 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 14582 EUR - میلیون 2017-12
حواله 58.3 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 612 تن 2018-03
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59966 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 1167 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 42382 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2017-12
درآمدهای دولت 46.6 USD - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 406475 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 45.6 EUR - میلیارد 2017-12
درخواست پناهندگی 1220 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 1 EUR - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 9780 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8.2 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 5.9 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-03
تولید صنعتی 3.5 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 83.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 231 EUR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 329 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
ثبت خودرو 34290 2018-04
سرعت اینترنت 17388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9382252 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 32 2017-12
تولید الکتریسیته 10566 گیگاوات ساعت 2018-03
شاخص PMI تولید 60.7 2018-04
استخراج معدن 19 % 2018-03
تولید فولاد 573 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 74980 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 317354 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 11.61 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1057592 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 16560 EUR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 2.04 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 209 % 2017-12
هزینه های شخصی 3.2 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 % 2018-03
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-04
جواز ساختمان 5986 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 69 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.32 celsius 2013-08