شاخص یاب

هلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-06
نرخ تورم 1.7 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 5030 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 572 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 826 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176317 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 178247 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38741 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2578 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9707 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3335 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10554 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31190 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7633 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1043 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-06
افراد شاغل 8762 هزار 2018-06
افراد بیکار 354 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 7.2 % 2018-06
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 32.8 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 238 هزار 2018-03
حداقل دستمزد 1578 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 1.74 % 2018-06
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 17.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2018-03
نرخ اشتغال 76.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 4208 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1450 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4226 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.33 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 60469 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 411278 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 862826 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 897046 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 2476987 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 31669 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 318454 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 374280 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 251 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5030 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 41703 EUR - میلیون 2018-05
واردات 36675 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 21821 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 % 2017-12
بدهی خارجی 3829562 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 25810 EUR - میلیون 2018-03
حواله 58.3 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 612 تن 2018-06
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59966 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 1167 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 42382 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2017-12
درآمدهای دولت 46.6 USD - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 406475 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 45.6 EUR - میلیارد 2017-12
درخواست پناهندگی 1400 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 1 EUR - میلیارد 2017-12
مخارج نظامی 9780 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7.7 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.8 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.6 % 2018-05
تولید صنعتی 3.2 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 83.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 231 EUR - میلیون 2018-03
ورشکستگی 309 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 47117 2018-06
سرعت اینترنت 17388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9382252 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 32 2017-12
تولید الکتریسیته 8971 گیگاوات ساعت 2018-05
شاخص PMI تولید 60.1 2018-06
استخراج معدن -24 % 2018-05
تولید فولاد 624 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 74980 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 317354 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 7.51 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 1057592 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.08 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 16353 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 2.02 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 209 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.9 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 9.5 % 2018-05
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 4246 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 69 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.32 celsius 2013-08