هلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-06
نرخ بیکاری 4.7 2017-09
نرخ تورم 1.5 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 4073 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 544 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.51 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 771 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173418 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 171495 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2207 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9347 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18570 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1551 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11736 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33226 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7322 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 986 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 % 2017-09
افراد شاغل 8626 هزار 2017-09
افراد بیکار 422 هزار 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 8.9 % 2017-08
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 32.58 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 213 هزار 2017-06
دستمزد 2245 EUR / ماه 2010-12
حداقل دستمزد 1552 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 1.48 % 2017-09
دستمزد در تولید 112 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 17.08 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.75 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.75 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 75.7 % 2017-06
استخدام تمام وقت 4154 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1196 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1099 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4128 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2870 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1560 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 97.5 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.7 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.02 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M0 59069 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 452409 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 860454 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 886335 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 2481517 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 32486 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 315394 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 353352 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4073 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 37219 EUR - میلیون 2017-08
واردات 33146 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 15416 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.4 % 2016-12
بدهی خارجی 3916584 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 11615 EUR - میلیون 2017-06
حواله 57 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 612 تن 2017-06
تولید نفت خام 11 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 84137 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.86 2015-12
فروش اسلحه 466 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 42035 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 53.1 USD - میلیارد 2017-06
بدهی های دولت 419100 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 56 EUR - میلیارد 2017-06
درخواست پناهندگی 1395 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت -2.8 EUR - میلیارد 2017-06
مخارج نظامی 9249 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8.5 2017-09
تولید صنعتی -1.8 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 % 2017-08
تولید صنعتی 3.9 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 83.4 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 120 نقاط شاخص 2013-12
تغییرات موجودی انبار 431 EUR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 324 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
ثبت خودرو 29584 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 83 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 8 2016-12
آسانی کسب و کار 28 2016-12
تولید الکتریسیته 7583 گیگاوات ساعت 2017-08
شاخص PMI تولید 60 2017-09
استخراج معدن -28.3 % 2017-08
تولید فولاد 622 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 73360 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 309260 EUR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 24.21 % 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 1056870 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 1.28 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 17409 EUR - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 1.95 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 108 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 213 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.8 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2017-08
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-08
جواز ساختمان 5964 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 69 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 46.84 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 28.15 % 2016-12