هلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5 5 5 5.6
نرخ تورم 1.30 1.2 1.3 1.4 1.5 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 6620.00 4962 4866 4857 4856 4856
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30 62 62 61.5 61.5 59.6
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 521.87 507 502 497 492 435
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 0.67 0.67 0.68 0.69 0.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.4 3.2 3.3 3 2.3
تولید ناخالص داخلی 770.85 786 780 785 770 875
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173418.20 171285 174344 173120 175038 180334
تولید ناخالص ملی 169916.02 166655 173578 171155 170986 173495
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966.00 36416 36859 36673 36923 36928
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111.47 52399 52664 52755 52846 53641
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128.31 47376 47615 47692 47769 48421
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2207.00 2765 2765 2765 2765 2765
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9347.09 7574 8273 9281 9338 8485
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18570.00 18496 18685 18737 18742 18780
تولید ناخالص داخلی از معادن 1550.91 1604 3552 3665 1771 3464
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10230.00 10230 11316 10230 11316 11316
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33226.33 29746 31161 29748 31158 31147
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7273.00 7399 7672 7411 7462 7685
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 986.00 1071 1032 1040 1015 1033
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.80 5.1 5 5 5 5.6
افراد شاغل 8636.00 8637 8641 8642 8642 8642
افراد بیکار 436.00 422 406 392 382 338
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 1.84 1.75 1.76 1.65 0.95
نرخ بیکاری جوانان 8.80 8.43 8.11 7.88 7.72 7.36
هزینه های کار 99.40 99.4 109 99.41 109 109
بهره وری 32.58 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
پست های خالی شغلی 212.80 195 196 212 217 229
دستمزد 2245.00 2279 2289 2295 2300 2468
رشد دستمزد 1.39 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
دستمزد در تولید 111.30 112 112 113 113 118
حداقل دستمزد 1551.60 1558 1530 1571 1577 1560
جمعیت 17.08 17.08 17.08 17.16 17.16 17.41
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.75 65.75 65.86 65.94 66.67
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.75 65.75 65.86 65.94 66.67
تغییر اشتغال 0.60 0.72 0.68 0.71 0.72 0.71
نرخ اشتغال 75.10 75.95 75.86 75.79 76.15 76.66
استخدام تمام وقت 4154.20 4225 4227 4199 4210 4257
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2870.00 2841 2838 2835 2833 2824
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1560.00 1605 1605 1605 1605 1605
قسمت مدت زمان اشتغال 4128.40 4153 4180 4172 4193 4211
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90 63.9 63.95 63.9 63.95 63.95
هزینه زندگی خانواده 1196.30 1184 1183 1182 1182 1182
هزینه زندگی انفرادی 1098.80 1084 1083 1083 1083 1082
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.30 1.2 1.3 1.4 1.5 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00 103 103 103 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.05 103 102 103 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.31 103 103 104 104 107
اندازه اصل تورم 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.09 104 104 104 104 104
قیمت تولید 103.20 111 113 115 115 129
قیمت صادرات 99.70 102 102 102 102 102
قیمت واردات 98.30 101 100 100 100 100
CPI Housing Utilities 102.71 103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.11 102 102 102 102 102
تورم مواد غذایی 3.20 3.41 3.47 3.47 3.47 3.47
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 8.9 7.2 6.1 6.1 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.35 -0.05 0.2 0.02 0.1
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
عرضه پول M0 58850.00 59382 60006 60621 61224 66672
عرضه پول M1 444171.00 446587 442575 446368 442618 442884
عرضه پول M2 847259.00 850452 843286 849658 843309 843880
عرضه پول M3 886220.00 883473 882819 882739 882721 882718
ترازنامه بانک 2440382.00 2448018 2433568 2447383 2433604 2433948
ذخایر ارزی 32013.00 32783 32287 31967 31698 30661
وام به بخش خصوصی 314796.00 314838 314580 314621 314602 314606
ترازنامه بانک مرکزی 321484.00 326473 323503 322128 321808 321631
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.14 268 267 267 267 267
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 6620.00 4962 4866 4857 4856 4856
صادرات 40986.00 39479 39458 39452 39454 39455
واردات 34366.00 34059 34108 34140 34149 34150
حساب جاری 20180.90 15479 18305 18767 16126 17565
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.40 7.8 7.92 7.4 7.4 6.5
بدهی خارجی 3869774.30 3886258 3896737 3955031 3925756 4010409
رابطه مبادله 101.40 101 101 101 101 101
گردش سرمایه 20326.60 15763 16571 16998 18166 17096
حواله 57.00 56.9 56.79 56.94 56.82 56.86
ذخایر طلا 612.45 612 612 612 612 612
تولید نفت خام 21.00 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 84137.00 39532 47181 42273 43638 44161
شاخص تروریسم 0.86 1.27 1.46 1.59 1.72 1.36
فروش اسلحه 466.00 484 506 504 501 512
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30 62 62 61.5 61.5 59.6
بودجه دولت 0.40 -0.57 -1.3 -0.47 -0.74 -0.2
هزینه های دولت 42035.00 42165 42252 42312 42379 42957
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.60 43.73 43.27 43.23 43.19 43.16
درآمدهای دولت 56.70 50.31 51.11 57.41 55.65 54.25
بدهی های دولت 415357.00 413354 410930 411398 411744 411453
هزینه های مالی 40.80 49.64 49.28 44.21 45.71 47.44
درخواست پناهندگی 1225.00 1022 1018 1018 1018 1018
ارزش بودجه دولت 15.90 -3.05 -0.85 9.97 5.28 1.21
مخارج نظامی 9249.40 9382 9549 9626 9703 10003
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 6.60 6.65 4.5 6.48 6.45 2.9
تولید صنعتی 4.00 1.99 2.29 2.24 2.23 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.12 0.02 0.07 0.06 0.06
تولید صنعتی 3.30 3.34 1.9 3.43 3.44 1.2
استفاده از ظرفیت 83.40 83.21 83.56 83.14 83.42 83.51
میزان سفارشات جدید 120.40 115 113 115 113 113
تغییرات موجودی انبار 431.00 -700 -741 -576 -490 -521
ورشکستگی 336.00 409 384 415 386 387
ثبت خودرو 41309.00 36077 36179 36510 36448 36444
شاخص رقابتی 5.57 5.56 5.56 5.53 5.53 5.54
رتبه رقابتی 4.00 6 6 5 5 5
آسانی کسب و کار 28.00 30 31 31 31 28
تولید الکتریسیته 8345.00 9802 10027 9256 9201 9500
شاخص فساد مالی 83.00 85 84 84 84 83
رتبه فساد مالی 8.00 8 8 8 8 8
تولید فولاد 603.53 583 577 575 574 574
استخراج معدن 10.30 -5.53 -3.29 -1.64 -3.4 -2.69
شاخص PMI تولید 58.90 58.72 58.92 58.81 58.92 58.88
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 26.00 26.25 8 26.4 26.4 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.21 1 0.24 0.24 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 4.06 4 3.99 3.99 3.99
هزینه های مصرف کننده 73360.00 73001 73204 73438 73652 75338
درآمد قابل تصرف شخص 309260.00 314491 315759 317097 318436 332927
پس انداز های شخصی 6.06 11.15 12.57 12 12.23 12.16
اعتبار بخش خصوصی 1056870.00 1055260 1055220 1058304 1056493 1047735
نرخ وام بانکی 1.28 1.17 1.15 1.15 1.15 1.15
تسهیلات اعتباری خریدار 17409.00 16617 16370 16142 15938 14650
قیمت گازوئیل 1.91 1.97 1.99 1.98 1.97 1.97
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 109.60 109 108 107 107 105
بدهی خانوار به درآمد 212.90 211 209 208 208 202
هزینه های شخصی 2.20 2.27 0.8 2.29 2.29 1
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.20 3.34 2.75 2.31 1.96 0.77
شاخص مسکن 99.60 101 103 104 106 117
جواز ساختمان 4749.00 5049 5058 5033 5033 5033
نرخ مالکیت مسکن 69.00 68.83 69.1 68.98 68.86 67.39
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25.12 25.12 24.96 24.9 24.91
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.84 47.34 46.81 47.4 47.99 51.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 19.61 20.35 19.75 19.15 18.94
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 28.15 28.8 29.02 29.42 29.82 31.81