هلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6
نرخ بیکاری 4.70 4.6 4.6 4.5 4.6 5.4
نرخ تورم 1.50 1.7 1.9 2 2.1 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4073.00 4576 4549 4495 4416 3789
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30 62 61.5 61.5 61.5 59.6
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 547.68 535 530 524 519 460
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.50 0.63 0.63 0.64 0.64 0.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.2 3.3 3 3.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 770.85 780 772 752 733 875
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173418.20 172823 171676 172460 171902 171188
تولید ناخالص ملی 171494.93 169428 168721 170092 168037 168687
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36966.00 37338 37404 37368 37375 36504
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111.47 52660 53020 53020 53020 53640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128.31 47494 47524 47555 47586 47686
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2207.00 3307 2600 2223 3155 3295
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9347.09 7873 8807 9224 7734 7840
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18570.00 18458 18428 18399 18369 18110
تولید ناخالص داخلی از معادن 1550.91 3739 3759 1762 1801 3890
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11736.00 11127 10194 11680 10445 11230
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33226.33 33150 30613 32611 31329 32317
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7322.00 7382 7320 7327 7266 7291
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 986.00 1016 1031 993 1029 1006
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.70 4.6 4.6 4.5 4.6 5.4
افراد شاغل 8607.00 8602 8596 8590 8585 8537
افراد بیکار 426.00 403 395 391 391 416
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.19 2.19 2.18 2.18 2.16
نرخ بیکاری جوانان 8.90 9.04 9.22 9.42 9.62 10.84
هزینه های کار 115.10 104 99.2 114 99.44 105
بهره وری 32.58 33.59 34.08 34.56 35.03 38.73
پست های خالی شغلی 212.80 204 203 200 193 163
دستمزد 2245.00 2289 2295 2300 2305 2468
رشد دستمزد 1.48 1.57 1.63 1.69 1.73 2
دستمزد در تولید 112.10 113 113 113 113 113
حداقل دستمزد 1551.60 1530 1570 1575 1579 1560
جمعیت 17.08 17.08 17.16 17.16 17.16 17.41
سن بازنشستگی زنان 65.75 65.75 65.79 65.84 65.88 66.67
سن بازنشستگی مردان 65.75 65.75 65.79 65.84 65.88 66.67
تغییر اشتغال 0.50 0.48 0.45 0.45 0.4 0.32
نرخ اشتغال 75.70 75.69 75.73 75.79 75.73 75.36
استخدام تمام وقت 4154.20 4202 4185 4196 4219 4254
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2870.00 2838 2835 2833 2831 2824
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1560.00 1456 1449 1444 1439 1426
قسمت مدت زمان اشتغال 4128.40 4144 4149 4148 4148 4128
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90 63.84 63.83 63.83 63.83 63.85
هزینه زندگی خانواده 1196.30 1183 1182 1182 1182 1182
هزینه زندگی انفرادی 1098.80 1083 1083 1083 1082 1082
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 1.7 1.9 2 2.1 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.75 101 102 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.03 102 102 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 102.10 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.90 0.99 1.08 1.15 1.22 1.52
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.09 105 105 105 105 105
قیمت تولید 103.50 113 115 115 103 129
قیمت صادرات 100.20 99.86 99.61 99.37 99.14 97.62
قیمت واردات 97.50 97.58 97.55 97.52 97.49 97.33
CPI مسکن آب و برق 102.71 103 103 103 103 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.39 101 100 99.96 99.63 97.85
تورم مواد غذایی 3.70 3.45 2.95 2.5 2.18 1.66
تغییر قیمت تولید کننده 4.02 3.2 3.1 3.3 3.4 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.34 0.1 0.21 0.16 0.18
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.27 -0.17 -0.04 0.08 1.14
عرضه پول M0 59069.00 59232 59218 59195 59170 58940
عرضه پول M1 452409.00 451763 451396 451020 450644 447282
عرضه پول M2 860454.00 861321 861059 860729 860394 857389
عرضه پول M3 886335.00 883554 883247 882878 882486 878920
ترازنامه بانک 2481517.00 2475738 2474593 2473155 2471699 2458665
ذخایر ارزی 32486.00 32384 32287 32190 32095 31305
وام به بخش خصوصی 315394.00 314358 313850 313351 312860 308832
ترازنامه بانک مرکزی 321484.00 313675 311535 309441 307369 289550
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266.14 265 265 265 265 263
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 4073.00 4576 4549 4495 4416 3789
صادرات 37219.00 38031 37948 37931 37894 37479
واردات 33146.00 33178 33094 33046 33001 32596
حساب جاری 15416.30 18278 18560 16510 16231 16479
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.40 7.8 7.4 7.4 7.4 6.5
بدهی خارجی 3916583.70 4031213 4068795 4081373 4094838 4043482
رابطه مبادله 102.80 102 101 101 100 99.11
گردش سرمایه 11615.00 8003 9064 10217 10151 9612
حواله 57.00 60.62 61.56 62.4 63.14 66.93
ذخایر طلا 612.45 614 615 616 617 628
تولید نفت خام 11.00 15.86 16.68 17.36 18.02 23.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 84137.00 49123 43401 45418 45711 45514
شاخص تروریسم 0.86 1.48 1.62 1.76 1.9 1.32
فروش اسلحه 466.00 511 508 504 500 514
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30 62 61.5 61.5 61.5 59.6
بودجه دولت 0.40 0.8 1.2 1.2 1.2 1.7
هزینه های دولت 42035.00 42167 42173 42192 42200 42011
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.60 43.52 43.56 43.6 43.63 44.37
درآمدهای دولت 53.10 48.38 54.55 52.82 49.27 48.99
بدهی های دولت 419100.00 418158 417547 416717 415604 406373
هزینه های مالی 56.00 50.28 43.83 52.8 49.46 49.16
درخواست پناهندگی 1395.00 1458 1441 1436 1436 1436
ارزش بودجه دولت -2.80 -0.88 8.07 -2.37 -3.99 -1.08
مخارج نظامی 9249.40 9472 9579 9686 9792 10486
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 8.50 4.5 5.74 4.38 3.33 2.9
تولید صنعتی -1.80 0.13 0.32 0.45 0.53 0.63
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30 -0.12 0.09 0.05 0.05 0.05
تولید صنعتی 3.90 1.9 2.21 1.9 1.69 1.2
استفاده از ظرفیت 83.40 83.3 83.16 83.07 83 82.6
میزان سفارشات جدید 120.40 98.66 98.16 97.69 97.24 94.26
تغییرات موجودی انبار 431.00 369 331 299 283 280
ورشکستگی 324.00 349 359 365 370 409
ثبت خودرو 29584.00 38988 39664 39844 39900 39922
شاخص رقابتی 5.66 5.56 5.56 5.56 5.56 5.58
رتبه رقابتی 4.00 5 5 5 5 6
آسانی کسب و کار 28.00 31 31 31 30 28
تولید الکتریسیته 7583.00 9098 9481 8956 8702 8966
شاخص فساد مالی 83.00 84 84 84 84 85
رتبه فساد مالی 8.00 8 8 9 9 8
تولید فولاد 622.00 566 547 534 526 507
استخراج معدن -28.30 -6.11 -5.91 -4.2 -3.19 -2.26
شاخص PMI تولید 60.00 58.68 57.66 56.85 56.21 54.03
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.00 8 15.66 13.37 11.47 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1 0.05 0.05 0.05 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 3.65 3.25 2.91 2.61 1.29
هزینه های مصرف کننده 73360.00 73692 73962 74037 74121 74028
درآمد قابل تصرف شخص 309260.00 311852 312131 312411 312690 312315
پس انداز های شخصی 24.21 9.82 6.29 23.99 7.19 10.46
اعتبار بخش خصوصی 1056870.00 1050780 1049110 1046766 1046052 1039137
نرخ وام بانکی 1.28 1.29 1.33 1.38 1.43 1.85
تسهیلات اعتباری خریدار 17409.00 17377 17448 17524 17600 18244
قیمت گازوئیل 1.95 1.94 1.94 1.93 1.93 1.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 107.50 105 104 104 103 101
بدهی خانوار به درآمد 212.90 208 207 206 205 192
هزینه های شخصی 2.80 0.8 1.86 1.67 1.51 1
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 0.10 1.53 1.3 1.11 0.97 0.53
شاخص مسکن 101.50 104 105 105 105 105
جواز ساختمان 5964.00 5756 5872 5948 6003 6130
نرخ مالکیت مسکن 69.00 69.1 68.98 68.86 68.73 67.39
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25.25 25.25 25.25 25.25 25.84
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52.38 52.47 52.57 52.66 53.41
نرخ مالیات بر فروش 21.00 20.78 20.78 20.78 20.78 20.41
نرخ تامین اجتماعی 46.84 46.81 47.4 47.99 48.58 51.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 19.57 19.56 19.54 19.53 20.26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 28.15 29.02 29.42 29.82 30.22 31.81