هلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6
نرخ بیکاری 4.20 4.4 4.5 4.6 4.8 5.4
نرخ تورم 1.50 1.9 2 2.1 2.2 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4104.00 4815 4726 4625 4540 3762
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30 61.5 61.5 61.5 61.5 59.6
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 532.27
548 536 525 513 430
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75
0.95 1.15 1.39 1.68 3.59
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.7 0.6 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3.3 3 3.2 2.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 770.85
740 757 774 812 875
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175433.90
176173 176683 177077 177308 176682
تولید ناخالص ملی 169271.10
169943 170806 169868 170511 169880
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37850.00
37977 38038 37963 37915 36645
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111.47
53020 53020 53020 53020 53640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128.31
46774 47014 47254 47494 47563
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3476.00
2609 2197 3205 3473 3443
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8550.46
8888 9283 7671 8406 8210
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19378.00
18395 18365 18335 18304 17973
تولید ناخالص داخلی از معادن 3047.34
3828 1766 1556 3622 3757
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10478.00
10197 11679 10510 11166 11269
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34183.03
31533 32674 32692 33876 32881
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7488.00
7405 7357 7407 7455 7389
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1020.00
1034 988 1046 1017 1011
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.20
4.4 4.5 4.6 4.8 5.4
افراد شاغل 8680.00
8678 8673 8668 8662 8598
افراد بیکار 380.00
368 356 351 351 405
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.71 1.71 1.72 1.72 1.78
نرخ بیکاری جوانان 7.40
8.08 8.29 8.53 8.79 10.74
بهره وری 32.61
33.1 33.59 34.07 34.55 39.34
هزینه های کار 98.50
99.19 115 98.91 104 105
پست های خالی شغلی 218.60
203 199 193 188 158
حداقل دستمزد 1578.00
1578 1578 1590 1590 1626
رشد دستمزد 1.74
1.8 1.86 1.9 1.93 2.12
دستمزد در تولید 113.10
113 114 114 114 114
جمعیت 17.08
17.16 17.16 17.16 17.16 17.41
سن بازنشستگی زنان 65.75
66 66 66 66 66.67
سن بازنشستگی مردان 65.75
66 66 66 66 66.67
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20
64.23 64.25 64.25 64.24 64.16
هزینه زندگی خانواده 1450.00
1460 1460 1460 1460 1460
هزینه زندگی انفرادی 1080.00
1065 1066 1068 1069 1058
قسمت مدت زمان اشتغال 4171.60
4187 4193 4191 4192 4163
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670.00
1633 1614 1595 1576 1660
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940.00
2855 2837 2819 2801 2872
تغییر اشتغال 0.50
0.46 0.42 0.42 0.39 0.31
نرخ اشتغال 76.30
76.25 76.36 76.37 76.31 75.83
استخدام تمام وقت 4252.60
4259 4262 4265 4268 4298
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.50
1.9 2 2.1 2.2 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.12
101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.82
102 102 102 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.36
101 102 102 102 101
اندازه اصل تورم 1.00
1.06 1.13 1.2 1.26 1.56
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.05
106 106 106 106 106
قیمت تولید 106.10
115 115 105 118 129
قیمت صادرات 102.60
102 102 101 101 98.42
قیمت واردات 103.10
102 102 101 101 98.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.27 0.05 0.13 0.12 0.12
تغییر قیمت تولید کننده 2.51
3.1 3.3 3.4 3.2 2.6
CPI مسکن آب و برق 103.93
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.75
102 102 102 101 98.41
تورم مواد غذایی 2.20
1.83 1.6 1.54 1.54 1.6
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.3 -0.21 -0.09 0.03 1.38
عرضه پول M0 60334.00
60506 60528 60515 60493 60193
عرضه پول M1 451156.00
450907 450542 450169 449796 445359
عرضه پول M2 848125.00
847113 846545 846191 845853 841840
عرضه پول M3 871134.00
871428 871475 871174 870793 866059
ترازنامه بانک 2344825.00
2340961 2339260 2337688 2336148 2317929
ذخایر ارزی 31532.00
31518 31461 31376 31294 30407
وام به بخش خصوصی 302474.00
301268 300926 300651 300385 297577
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261.31
264 263 262 261 261
ترازنامه بانک مرکزی 356813.00
354450 352967 351328 349684 330720
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4104.00
4815 4726 4625 4540 3762
صادرات 38299.00
39875 39823 39709 39645 39100
واردات 34195.00
34914 34896 34840 34792 34266
حساب جاری 18090.30
18433 17103 17765 18301 17034
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.40
7.4 7.4 7.4 7.4 6.5
بدهی خارجی 3888307.70
3908657 3914614 3907284 3903563 3801417
رابطه مبادله 99.50
101 101 101 100 99.05
گردش سرمایه 9610.10
9635 10091 9838 9705 9663
حواله 47.00
51.05 52.68 54.16 55.48 63.53
ذخایر طلا 612.45
613 614 615 616 625
شاخص تروریسم 2.41
1.89 2.11 2.33 2.55 0.69
فروش اسلحه 466.00
436 461 486 511 509
تولید نفت خام 15.00
16.4 17.12 17.77 18.41 22.94
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 57588.90
48045 50017 48797 48735 48557
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.30
61.5 61.5 61.5 61.5 59.6
بودجه دولت 0.40
1.2 1.2 1.2 1.2 1.7
هزینه های دولت 42246.00
42329 42382 42452 42482 42350
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.60
44.86 44.42 43.97 43.52 44.81
درآمدهای دولت 48.80
54.63 52.81 49.84 48.69 49.38
بدهی های دولت 412244.00
409211 407565 406306 405278 397176
هزینه های مالی 44.40
42.49 52.34 44.59 49.1 46.76
مخارج نظامی 9249.40
9014 9167 9319 9472 10698
درخواست پناهندگی 1330.00
1413 1431 1434 1433 1433
ارزش بودجه دولت 4.40
7.55 -2.26 1.9 -1.25 -1.11
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 10.30
9.3 7.68 5.97 4 2.9
تولید صنعتی 3.50
1.85 1.43 1.13 0.97 0.74
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
0.18 0.02 0.09 0.08 0.08
تولید صنعتی 5.20
4.2 3.33 2.7 1.7 1.2
استفاده از ظرفیت 83.50
83.16 83.47 83.36 83.25 82.61
تغییرات موجودی انبار 103.00
280 327 469 454 363
ورشکستگی 412.00
342 358 366 372 420
ثبت خودرو 59367.00
40542 39594 39920 39899 39896
سرعت اینترنت 17387.85
17268 17149 16993 16843 15003
آدرس های IP 9382252.00
9300822 9272298 9245067 9218329 8931344
شاخص PMI تولید 62.50
61.89 61.03 60.26 59.58 55.73
استخراج معدن -3.50
-5.24 -2.97 -2.72 -2.42 -2.14
تولید فولاد 573.67
553 539 529 522 507
شاخص رقابتی 5.66
5.56 5.56 5.56 5.56 5.55
رتبه رقابتی 4.00
5 5 5 5 6
آسانی کسب و کار 32.00
31 31 31 31 27
تولید الکتریسیته 10896.00
9546 7873 8712 9614 9030
شاخص فساد مالی 83.00
86 86 85 84 86
رتبه فساد مالی 8.00
7 8 8 8 7
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.00
21.98 19.13 16.55 9 7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
0.01 0.04 0.05 1.1 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50
3.03 2.78 2.55 2.33 1.1
هزینه های مصرف کننده 73395.00
73585 73585 73521 73535 72989
درآمد قابل تصرف شخص 309260.00
311042 311312 311582 311852 311093
پس انداز های شخصی 6.29
6.34 24.04 6.56 10.17 10.75
اعتبار بخش خصوصی 1030447.00
1022566 1021039 1017485 1014957 1005337
نرخ وام بانکی 1.09
1.03 1.04 1.07 1.12 1.65
هزینه های شخصی 2.60
2.02 1.8 1.63 1.1 1
تسهیلات اعتباری خریدار 16515.00
16617 16695 16782 16869 17825
قیمت گازوئیل 2.12
2.2 2.22 2.21 2.2 2.06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106.80
104 104 103 103 100
بدهی خانوار به درآمد 212.90
212 211 209 208 188
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 8.00
4.56 3.59 2.91 2.4 0.82
شاخص مسکن 103.40
104 105 105 105 104
جواز ساختمان 5935.00
6123 6132 6134 6134 6135
نرخ مالکیت مسکن 69.00
68.28 68.55 68.83 69.1 67.39
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00
52 52 52 52 53
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.34
47 47 47 47 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69
18.94 18.94 18.94 18.94 20.03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65
28.24 28.24 28.24 28.24 29.86
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.32
3.23 12.11 16.33 6.44 9.74