شاخص یاب

هلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 3.80 3.8 4.2 4.4 4.5 5.1
نرخ تورم 2.10 1.8 2.1 2 2.3 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری 4813.00 6050 4520 6700 7100 5050
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 54.4 54.4 51.1 51.1 48
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.14
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 552.95
535 520 506 493 441
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43
0.54 0.64 0.76 0.91 1.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.9 2.7 2.8 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 826.20
851 851 875 875 888
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176317.10
176661 180125 181254 177942 188874
تولید ناخالص ملی 178247.47
171858 183478 183238 176067 192390
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38741.00
38313 38884 39826 37881 40773
تولید ناخالص داخلی سرانه 53597.83
53800 53800 54200 54200 54700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48472.54
48900 48900 49500 49500 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2578.00
3306 3541 2650 2244 3713
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9707.10
7553 8713 9979 9645 9136
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274.00
18725 19903 19814 18983 20870
تولید ناخالص داخلی از معادن 3334.55
1386 3131 3428 1638 3283
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10554.00
10651 11535 10850 12054 12096
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31189.68
34011 35141 32063 34097 36847
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7633.00
7597 8034 7847 7511 8424
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1043.00
1072 1048 1072 1011 1098
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.80
3.8 4.2 4.4 4.5 5.1
افراد شاغل 8776.00
8766 8766 8766 8766 8766
افراد بیکار 348.00
347 341 336 331 314
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.21 1.18 1.1 0.94 0.22
نرخ بیکاری جوانان 7.20
7.38 7.55 7.66 7.74 7.91
بهره وری 32.80
32.8 32.8 32.79 32.79 32.78
هزینه های کار 101.90
103 104 104 104 104
پست های خالی شغلی 237.80
249 254 266 275 291
حداقل دستمزد 1578.00
1590 1590 1614 1601 1626
رشد دستمزد 2.19
1.73 1.73 1.73 1.74 1.74
دستمزد در تولید 114.50
114 114 114 115 120
جمعیت 17.12
17.12 17.12 17.18 17.18 17.26
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66.25 66 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66.25 66 66.5
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90
63.92 63.95 63.91 63.96 63.95
هزینه زندگی خانواده 1450.00
1460 1460 1560 1460 1560
هزینه زندگی انفرادی 1080.00
1077 1075 1075 1075 1075
قسمت مدت زمان اشتغال 4225.60
4251 4276 4266 4288 4305
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670.00
1690 1690 1690 1620 1750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940.00
3000 3000 3000 2847 3050
تغییر اشتغال 0.80
0.8 0.8 0.79 0.8 0.8
نرخ اشتغال 76.20
76.97 76.95 76.87 77.13 77.75
استخدام تمام وقت 4207.70
4287 4259 4251 4286 4305
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
1.8 2.1 2 2.3 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.96
104 104 104 105 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.28
104 104 105 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.96
103 103 104 104 106
اندازه اصل تورم 1.60
1.21 1.18 1.21 1.18 1.19
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.17
108 108 108 109 110
قیمت تولید 105.90
107 108 106 108 113
قیمت صادرات 104.20
104 104 104 104 104
قیمت واردات 102.40
102 102 102 102 102
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
0.23 0.08 0.12 0.12 0.11
تغییر قیمت تولید کننده 4.64
2.5 2 2.1 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 106.22
105 105 106 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.91
103 105 104 108 109
تورم مواد غذایی 0.10
-0.29 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 61189.00
61652 62225 62789 63341 68288
عرضه پول M1 402264.00
404189 402144 404135 402153 402226
عرضه پول M2 852907.00
859243 853988 859219 854124 854666
عرضه پول M3 887566.00
890603 890659 890708 890702 890700
ترازنامه بانک 2410710.00
2427187 2416316 2428598 2416705 2417017
ذخایر ارزی 30947.00
31480 31316 31203 31103 30725
وام به بخش خصوصی 309543.00
310616 309429 310357 309605 309901
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 251.10
245 245 241 241 236
ترازنامه بانک مرکزی 374280.00
379432 380708 381015 381175 381348
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 4813.00
6050 4520 6700 7100 5050
صادرات 41527.00
42700 43200 45100 44500 46800
واردات 36714.00
36650 38680 38400 37400 41750
حساب جاری 21821.00
19100 22600 26900 19407 25100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20
7.4 7.4 6.9 6.9 6.5
بدهی خارجی 4035538.00
4018931 4006943 4042553 4011466 4034073
رابطه مبادله 101.80
102 102 102 102 102
گردش سرمایه 25810.00
15226 19751 22189 21573 19286
حواله 39.10
38.99 38.34 39.1 38.55 38.73
ذخایر طلا 612.50
612 612 613 613 613
شاخص تروریسم 2.41
2.41 2.67 2.58 2.49 0.7
فروش اسلحه 1167.00
842 873 860 846 634
تولید نفت خام 19.00
19.45 19.53 19.52 19.52 19.52
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33266.00
44632 47793 48213 48650 49041
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70
54.4 54.4 51.1 51.1 48
بودجه دولت 1.10
1.2 1.2 1.5 1.5 1.7
هزینه های دولت 42382.00
42807 43468 43569 43181 45579
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
42.2 42.2 42 42 41.9
درآمدهای دولت 47.40
49.74 47.31 54.15 52.46 48.96
بدهی های دولت 410892.00
409728 410022 409998 409945 409977
هزینه های مالی 51.00
45.54 47.06 44.21 49.45 47.28
مخارج نظامی 9780.20
10067 10215 10315 10415 10474
درخواست پناهندگی 1400.00
1423 1423 1423 1423 1423
ارزش بودجه دولت -3.60
4.2 0.39 9.94 3.01 1.68
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.30
8.1 7.7 6.9 6.5 2
تولید صنعتی -0.20
2.33 2.39 2.36 2.35 2.33
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20
-0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
تولید صنعتی 3.40
4.7 4.4 3.8 3.6 2
استفاده از ظرفیت 84.50
83.53 83.48 83.51 83.54 83.52
تغییرات موجودی انبار 231.00
439 357 258 221 234
ورشکستگی 367.00
351 326 357 328 328
ثبت خودرو 47117.00
38848 39074 40018 39886 39823
سرعت اینترنت 17387.85
17541 17577 17537 17585 17610
آدرس های IP 9382252.00
9392728 9345369 9387835 9350982 9363971
شاخص PMI تولید 58.00
59 58 57.4 56.9 55
استخراج معدن -48.90
-18.15 -14.44 -15.24 -14.52 -14.86
تولید فولاد 582.33
581 577 576 576 576
شاخص رقابتی 5.66
5.56 5.56 5.61 5.63 5.55
رتبه رقابتی 4.00
5 5 5 5 6
آسانی کسب و کار 32.00
31 31 31 31 27
تولید الکتریسیته 8971.00
9115 10120 9655 9131 9524
شاخص فساد مالی 82.00
81 81 82 83 83
رتبه فساد مالی 8.00
9 10 9 9 7
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.00
23 20 18 16 10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
0.44 1.1 0.29 0.29 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
3.4 4 3.8 3.4 2.5
هزینه های مصرف کننده 74980.00
74760 75718 77079 75145 79396
درآمد قابل تصرف شخص 317354.00
321667 323678 325461 327245 341772
پس انداز های شخصی 7.51
11.19 12.09 11.74 11.88 11.84
اعتبار بخش خصوصی 1057592.00
1052424 1042165 1044884 1048795 1037236
نرخ وام بانکی 1.08
1.08 1.08 1.08 1.08 1.83
هزینه های شخصی 1.90
2.28 1.1 2.27 2.27 1
تسهیلات اعتباری خریدار 16353.00
15950 15799 15661 15527 14689
قیمت گازوئیل 2.03
2.05 1.93 1.82 1.72 0.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 105.00
103 103 102 102 98.96
بدهی خانوار به درآمد 208.93
206 205 204 203 194
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 9.50
6.23 5.22 4.35 3.66 1.25
شاخص مسکن 122.50
124 126 128 129 136
جواز ساختمان 4246.00
5414 5269 5270 5274 5273
نرخ مالکیت مسکن 69.00
68.83 69.1 68.98 68.86 66.82
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00
52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.34
46.34 46.34 47 47 47
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69
18.5 18.5 18.48 18.47 18.53
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65
28.11 28.11 28.04 28.01 28.16
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.32
16.33 6.44 3.23 11.79 9.74