هلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.8 4.2 4.4 5.1
نرخ تورم 0.90 1.7 1.8 2.2 2 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 5280.00 6920 6050 4520 6700 5050
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 54.4 54.4 54.4 51.1 48
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 563.01
510 497 484 471 424
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59
0.77 0.92 1.1 1.32 2.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.6 0.5 0.4 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3 3.2 2.5 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 770.85
779 787 812 855 875
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176317.10
176002 176936 179852 174480 188037
تولید ناخالص ملی 178654.27
174179 172112 183121 173670 191454
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38741.00
37531 38343 38668 37381 40428
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111.47
53020 53020 53020 53360 53640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128.31
47137 47376 47615 48421 48570
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2578.00
2220 3311 3534 2655 3695
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9707.10
9541 7564 8696 9338 9091
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274.00
18780 18752 19865 18914 20768
تولید ناخالص داخلی از معادن 3334.55
1620 1388 3125 3788 3267
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11232.00
11925 10667 11513 10435 12037
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31189.68
33731 34061 35072 30685 36668
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7823.00
7431 7608 8019 7426 8383
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1043.00
1000 1074 1046 1060 1093
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.9 3.8 4.2 4.4 5.1
افراد شاغل 8724.00
8726 8728 8728 8728 8728
افراد بیکار 355.00
344 329 316 305 258
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
نرخ بیکاری جوانان 6.90
6.62 6.32 6.12 5.97 5.63
بهره وری 32.80
32.8 32.8 32.8 32.79 32.78
هزینه های کار 104.10
104 94.22 104 94.23 104
پست های خالی شغلی 237.80
253 249 254 266 291
حداقل دستمزد 1578.00
1578 1590 1590 1614 1626
رشد دستمزد 1.74
1.7 1.56 1.45 1.4 1.49
دستمزد در تولید 113.20
114 114 114 114 120
جمعیت 17.08
17.16 17.16 17.16 17.2 17.41
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66.25 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66.25 66.5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.00
64.06 64.06 64.06 64.06 64.06
هزینه زندگی خانواده 1450.00
1450 1450 1450 1560 1560
هزینه زندگی انفرادی 1080.00
1066 1068 1069 1068 1058
قسمت مدت زمان اشتغال 4228.70
4258 4260 4270 4270 4250
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670.00
1690 1690 1690 1690 1750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940.00
3000 3000 3000 3050 3050
تغییر اشتغال 0.60
0.49 0.47 0.42 0.42 0.32
نرخ اشتغال 76.30
76.36 76.37 76.31 76.28 75.83
استخدام تمام وقت 4210.20
4213 4236 4215 4234 4221
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.90
1.7 1.8 2.2 2 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.70
103 104 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.89
103 104 104 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 102.59
102 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 0.40
0.94 0.93 0.91 0.94 0.92
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.17
106 106 106 106 106
قیمت تولید 103.40
104 106 108 105 112
قیمت صادرات 103.50
104 104 104 104 104
قیمت واردات 101.20
101 102 102 102 102
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0 0.17 0.08 0.13 0.11
تغییر قیمت تولید کننده 0.58
0.5 1.1 1.5 1.6 2.1
CPI مسکن آب و برق 103.90
103 105 105 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.44
102 103 105 104 109
تورم مواد غذایی 1.00
1.23 1.25 1.34 1.43 1.59
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 60249.00
58833 58822 58951 59009 58974
عرضه پول M1 403625.00
404766 404080 403461 402847 396216
عرضه پول M2 851148.00
851598 851171 850749 850328 845727
عرضه پول M3 882458.00
879967 886148 884655 883559 884444
ترازنامه بانک 2416928.00
2436057 2449292 2438033 2449517 2438422
ذخایر ارزی 31513.00
32667 32373 32638 32647 32715
وام به بخش خصوصی 316313.00
315274 315798 315620 315714 315682
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 251.10
245 245 245 241 236
ترازنامه بانک مرکزی 375473.00
332110 328862 323015 331865 332971
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 5280.00
6920 6050 4520 6700 5050
صادرات 42976.00
42600 42700 43200 45100 46800
واردات 37692.00
35680 36650 38680 38400 41750
حساب جاری 20903.90
17800 19100 22600 26900 25100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.20
7.4 7.4 7.4 6.9 6.5
بدهی خارجی 3829562.00
3890431 3893160 3875484 3909286 3901659
رابطه مبادله 102.30
103 102 102 102 102
گردش سرمایه 14581.60
15798 10394 12773 14312 13564
حواله 58.30
44.35 44.35 44.35 44.35 44.35
ذخایر طلا 612.50
613 614 615 616 629
شاخص تروریسم 2.41
2.14 2.41 2.67 2.58 0.7
فروش اسلحه 1167.00
692 753 814 735 418
تولید نفت خام 20.00
17.64 16.7 16.84 16.81 16.79
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59966.00
43183 43183 43183 43183 43183
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70
54.4 54.4 54.4 51.1 48
بودجه دولت 1.10
1.2 1.2 1.2 1.5 1.7
هزینه های دولت 42382.00
42715 42871 43390 42664 45365
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60
42.2 42.2 42.2 42 41.9
درآمدهای دولت 46.60
50.95 50.95 50.95 50.95 50.95
بدهی های دولت 406475.00
415672 415672 415672 415672 415672
هزینه های مالی 45.60
52.34 44.59 49.1 43.52 46.76
مخارج نظامی 9780.20
9355 9526 9697 9838 10966
درخواست پناهندگی 1220.00
1178 1176 1176 1176 1176
ارزش بودجه دولت 1.00
-1.39 6.36 2.24 7.43 4.19
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.20
9.75 9.72 4 9.7 2.9
تولید صنعتی 5.90
0.11 1.93 1.65 1.51 1.52
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
-3.52 -1.32 2.01 2.15 0.51
تولید صنعتی 3.50
4.8 4.7 4.4 3.8 2
استفاده از ظرفیت 83.60
83.15 83.32 83.24 83.28 83.27
تغییرات موجودی انبار 231.00
25.71 -262 5.57 -243 -69.37
ورشکستگی 329.00
320 349 319 349 319
ثبت خودرو 34290.00
41817 38964 39392 39613 39531
سرعت اینترنت 17387.85
17149 16993 16843 16683 15003
آدرس های IP 9382252.00
9272298 9245067 9218329 9191901 8931344
شاخص PMI تولید 60.70
61.39 59.51 58.39 58.66 60.75
استخراج معدن 19.00
-19.75 -12.87 -14.52 -12.74 -13.3
تولید فولاد 573.38
575 575 574 574 574
شاخص رقابتی 5.66
5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
رتبه رقابتی 4.00
5 5 5 5 6
آسانی کسب و کار 32.00
32 32 32 32 32
تولید الکتریسیته 10566.00
8770 9092 10041 9777 9578
شاخص فساد مالی 82.00
82 82 82 82 82
رتبه فساد مالی 8.00
9 9 10 9 7
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.00
25 23 20 18 10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20
-1.04 0.85 1.1 0.77 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
3.7 3.4 4 3.8 2.5
هزینه های مصرف کننده 74980.00
74445 74820 75306 74308 78733
درآمد قابل تصرف شخص 317354.00
317354 317354 317354 317354 317354
پس انداز های شخصی 11.61
15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
اعتبار بخش خصوصی 1057592.00
1045837 1046450 1046340 1046360 1046357
نرخ وام بانکی 1.10
1.1 1.1 1.1 1.35 1.85
هزینه های شخصی 3.20
3.04 3.04 1.1 3.02 1
تسهیلات اعتباری خریدار 16560.00
16695 16782 16869 16956 17825
قیمت گازوئیل 2.04
1.96 1.84 1.74 1.64 1.14
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 106.00
105 104 104 104 103
بدهی خانوار به درآمد 208.93
210 209 208 207 193
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.80
3.43 3.04 2.59 2.22 0.99
شاخص مسکن 120.60
122 124 126 128 136
جواز ساختمان 5986.00
5668 5654 5678 5675 5675
نرخ مالکیت مسکن 69.00
68.55 68.83 69.1 68.98 66.82
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00
52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 46.34
46.34 46.34 46.34 46 46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69
18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65
27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.32
12.11 16.33 6.44 3.23 9.74