نپال

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 104 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 21.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 682 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2288 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 825049 میلیون - روپیه 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 247691 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45672 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48510 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3401 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 15193 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 102898 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 81273 NPR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16037 NPR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 207263 NPR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2016-12
جمعیت 28.98 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2016-11
قیمت صادرات 156 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.2 % 2017-05
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -76457 میلیون - NPR 2017-04
صادرات 5809 میلیون - NPR 2017-04
واردات 82266 میلیون - NPR 2017-04
حساب جاری 896 میلیون - روپیه 2016-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.2 % 2016-12
ذخایر طلا 6.43 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5921 NPR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 152 نقاط شاخص 2017-08
شاخص تروریسم 4.42 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 93990 NPR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 304 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3369 KBps 2017-03
آدرس های IP 181620 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 240335 NPR - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 88 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 105 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 671545 میلیون - روپیه 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 85.26 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12