نپال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 108.99
105 106 108 109 114
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
5.2 4.82 5.2 4 4.5
تولید ناخالص داخلی 21.14
24 24 24 25 26
تولید ناخالص داخلی سرانه 682.20
700 730 699 736 749
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2287.70
2326 2322 2317 2316 2307
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870.00
218041 217253 227853 215554 248344
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 825048.86
867951 864816 907009 858051 988581
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 247691.48
260571 259630 272297 257599 296786
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45672.00
48047 47873 50209 47499 54725
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408.00
51033 50848 53329 50450 58125
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949.00
3578 3565 3739 3537 4075
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560.00
15983 15925 16702 15801 18204
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493.00
108249 107858 113120 107014 123293
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785.00
85499 85190 89347 84524 97382
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070.00
16871 16810 17630 16678 19216
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.5 3.2 3.5 3.2 3.8
جمعیت 28.98
29.14 29.21 29.29 29.36 30.44
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.00
5.3 6.3 6.1 6.5 6.3
قیمت واردات 111.10
105 105 105 105 105
قیمت صادرات 162.90
161 154 162 156 158
تورم مواد غذایی -0.90
1.9 2.1 2.4 2.6 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10
122 127 127 128 144
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 6
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -95131.10
-82277 -82308 -82359 -82351 -82409
صادرات 7444.10
5624 5592 5568 5549 5491
واردات 102575.20
87900 87900 87900 87900 87900
حساب جاری -73627.60
8012 9968 10081 11196 11597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40
3.7 3.7 3.7 3.5 2.8
ذخایر طلا 6.40
6.43 6.45 6.47 6.48 6.55
رابطه مبادله 146.60
153 147 153 149 151
شاخص تروریسم 4.39
4.48 4.51 4.53 4.44 4.02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13503.90
13504 13504 13504 13504 13504
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80
30 30 30 25 22
بودجه دولت -6.40
-6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4
مخارج نظامی 359.50
307 307 306 306 304
هزینه های دولت 101188.00
98877 98520 103327 97750 112620
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3368.69
3294 3308 3349 3374 3492
آدرس های IP 181620.00
179420 205919 181299 203647 194980
آسانی کسب و کار 105.00
105 105 105 105 105
تغییرات موجودی انبار 311052.00
229523 233797 238072 242570 267643
شاخص رقابتی 4.02
3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
رتبه رقابتی 88.00
93 93 93 93 93
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
124 122 121 121 124
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 678045.11
706465 703913 738256 698406 804651
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26
85.11 85.03 84.96 84.88 82.26
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 21.19
19.38 20.21 11.08 8.65 15.17