شاخص یاب

نپال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 116.28
113 114 114 115 116
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
4.9 4.9 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.47
25.1 25.1 26 26 27.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.40
735 735 775 775 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2442.80
2500 2500 2620 2620 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870.00
246474 285192 286279 286279 316824
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 881798.30
870269 925006 928534 928534 1027604
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 254673.10
260080 267152 268171 268171 296783
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50878.40
48241 53371 53575 53575 59291
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408.00
50887 54976 55186 55186 61074
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949.00
3750 4143 4158 4158 4602
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560.00
15854 17371 17438 17438 19298
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493.00
108206 118005 118455 118455 131094
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785.00
85372 89988 90332 90332 99970
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070.00
17912 18955 19028 19028 21058
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.3 3.3 3.5 3.5 3.6
جمعیت 29.30
29.5 29.5 29.8 29.8 30.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.60
6.3 5.5 6.5 6.3 6.3
قیمت واردات 112.80
113 111 112 112 113
قیمت صادرات 163.40
163 164 164 164 164
تورم مواد غذایی 3.90
2.1 2.4 2.6 2.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.30
127 127 127 128 143
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -102619.00
-87600 -89000 -89900 -90750 -91900
صادرات 6316.10
8000 8500 8100 7850 9100
واردات 108935.20
95600 97500 98000 98600 101000
حساب جاری -74890.60
-47500 -52000 -53300 -55400 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40
-3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -2.8
ذخایر طلا 6.40
6.4 6.4 6.44 6.44 6.49
رابطه مبادله 144.80
145 147 147 147 145
شاخص تروریسم 4.39
4.38 4.38 4.35 4.35 4.31
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13503.90
12160 12160 11758 11758 11000
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80
27.5 27.5 28.3 25 28.5
بودجه دولت -6.40
-6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.1
مخارج نظامی 359.50
347 347 358 358 393
هزینه های دولت 101188.00
97016 106146 106551 106551 117919
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3368.69
3308 3349 3374 3384 3492
آدرس های IP 181620.00
205919 181299 203647 183742 194980
آسانی کسب و کار 105.00
108 108 107 107 109
تغییرات موجودی انبار 311052.00
390000 390000 450000 450000 510000
شاخص رقابتی 4.02
4.02 4.02 4.14 4.14 4.21
رتبه رقابتی 88.00
88 88 86 86 87
شاخص فساد مالی 31.00
30 30 31 31 32
رتبه فساد مالی 122.00
121 121 125 125 123
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 678045.11
695127 711269 713982 713982 790160
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26
83 83 82 82 80
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.19
20.21 11.08 8.65 15.62 15.17