شاخص یاب

نپال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 110.14
111 112 114 115 120
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
2.75 5.2 2.47 2.95 4.5
تولید ناخالص داخلی 24.47
25.1 25.1 26 26 27.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.40
735 735 775 775 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2442.80
2500 2500 2620 2620 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870.00
241422 286007 278585 279890 311729
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 881798.30
852432 927652 903579 907811 1011080
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 254673.10
254749 267916 260964 262186 292011
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50878.40
47252 53524 52135 52379 58338
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408.00
49844 55133 53702 53954 60092
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949.00
3673 4154 4047 4065 4528
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560.00
15529 17421 16969 17049 18988
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493.00
105989 118343 115272 115812 128986
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785.00
83622 90246 87904 88316 98362
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070.00
17545 19010 18516 18603 20719
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.27 3.5 3.22 3.15 3.8
جمعیت 29.30
29.52 29.6 29.68 29.75 30.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.10
6.3 6.1 6.5 6.3 6.3
قیمت واردات 112.80
112 112 112 112 112
قیمت صادرات 163.40
162 162 162 162 162
تورم مواد غذایی 3.20
2.1 2.4 2.6 2.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.00
127 127 127 128 144
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -95131.10
-88968 -88880 -88849 -88864 -88864
صادرات 7444.10
6648 6656 6657 6657 6657
واردات 102575.20
95616 95552 95506 95521 95521
حساب جاری -73627.60
-47506 -52009 -56346 -51473 -51382
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40
3.7 3.7 3.5 3.5 2.8
ذخایر طلا 6.40
6.42 6.44 6.45 6.46 6.5
رابطه مبادله 144.80
145 145 145 145 145
شاخص تروریسم 4.39
4.51 4.53 4.44 4.35 4.02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13503.90
12164 12917 12531 12145 5030
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80
30 30 25 25 22
بودجه دولت -6.40
-4.22 -4.48 -4.92 -5.36 -6.1
مخارج نظامی 359.50
375 388 386 383 393
هزینه های دولت 101188.00
95027 106450 103687 104173 116023
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3368.69
3308 3349 3374 3384 3492
آدرس های IP 181620.00
205919 181299 203647 183742 194980
آسانی کسب و کار 105.00
111 112 113 114 116
تغییرات موجودی انبار 311052.00
349117 373592 384473 395355 489275
شاخص رقابتی 4.02
3.92 3.92 3.96 3.98 3.93
رتبه رقابتی 88.00
93 93 95 96 103
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 30 30
رتبه فساد مالی 122.00
121 121 121 121 123
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 678045.11
680880 713303 694793 698047 777454
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26
85.03 84.96 84.88 84.81 82.26
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.19
20.21 11.08 8.65 15.62 15.17