نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 2017-09
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 5.2 2017-12
نرخ بهره 6.75 2017-12
موازنه تجاری -4790 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 12.25 2018-01
بازار سهام 1346 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 10.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27123 NAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 155352 NAD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729 NAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6021 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 999 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 815 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2520 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2505 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3211 USD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1515 USD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.3 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.4 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-12
عرضه پول M1 45467 NAD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 94446 NAD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 28546 NAD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 5.65 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 29597 NAD - میلیون 2017-11
نرخ وام 10.5 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4790 NAD - میلیون 2017-09
صادرات 13552 NAD - میلیون 2017-09
واردات 18341 NAD - میلیون 2017-09
حساب جاری -433 NAD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 % 2016-12
گردش سرمایه -261 NAD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3000 NAD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 % 2016-12
بودجه دولت -6.3 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 27999 NAD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 70472 NAD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 500 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -131 NAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2922 KBps 2017-03
آدرس های IP 170593 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 53 2016-12
آسانی کسب و کار 106 2017-12
استخراج معدن 8.27 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 86629 NAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.45 mm 2015-12
درجه حرارت 25.25 celsius 2015-12