نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-06
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 5.4 2017-07
نرخ بهره 6.75 2017-08
موازنه تجاری -4161 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 13.14 2017-08
بازار سهام 1125 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 10.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 26900 NAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 155352 NAD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729 NAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6021 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 910 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 904 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2285 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2651 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3266 USD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1563 USD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.3 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.4 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.6 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-08
عرضه پول M1 40524 NAD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 91718 NAD - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 28510 NAD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 4.71 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 28877 NAD - میلیون 2017-05
نرخ وام 10.75 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4161 NAD - میلیون 2017-03
صادرات 12830 NAD - میلیون 2017-03
واردات 16991 NAD - میلیون 2017-03
حساب جاری -1889 NAD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 % 2016-12
گردش سرمایه -2540 NAD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 321 NAD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 % 2016-12
بودجه دولت -5.2 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 27999 NAD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 64539 NAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 500 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -131 NAD - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 84 2017-12
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 53 2016-12
آسانی کسب و کار 108 2016-12
استخراج معدن -11.38 % 2016-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 86629 NAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12