شاخص یاب

نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 2018-03
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 4 2018-06
نرخ بهره 6.75 2018-06
موازنه تجاری -3843 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 13.2 2018-07
بازار سهام 1246 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 13.24 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27601 NAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 173755 NAD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729 NAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5855 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1002 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1289 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2647 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2732 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3149 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1635 USD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.8 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 164 نقاط شاخص 2016-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 134 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-06
عرضه پول M1 44528 NAD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 93965 NAD - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 30680 NAD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 5.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 32570 NAD - میلیون 2018-04
نرخ وام 10.5 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3843 NAD - میلیون 2017-12
صادرات 15130 NAD - میلیون 2017-12
واردات 18972 NAD - میلیون 2017-12
حساب جاری -521 NAD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 % 2016-12
گردش سرمایه -873 NAD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027 NAD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 122 نقاط شاخص 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 27999 NAD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 70472 NAD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -131 NAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2922 KBps 2017-03
آدرس های IP 170593 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 53 2017-12
آسانی کسب و کار 106 2017-12
استخراج معدن 19.51 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 86629 NAD - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 124051 NAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.45 mm 2015-12
درجه حرارت 25.25 celsius 2015-12