نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.15 1.1 2.3 1.3 0.6 1.3
نرخ بیکاری 34.00 31.9 30.5 29.7 29 25.5
نرخ تورم 5.20 5.8 6 6.4 7.1 8
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.25 6 5.75
موازنه تجاری -5422.00 -7180 -5532 -5680 -5979 -5581
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 47 47 47 53
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 14.03 13.64 13.5 13.37 13.23 11.71
بازار سهام 1184.39 1140 1130 1120 1110 982
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.15 1.1 2.3 1.3 0.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 2.8 2.6 4.2 5.9 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.27 9.5 9.3 9.1 8.9 7.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25635.00 25614 25623 25509 25452 24826
تولید ناخالص ملی 155351.72 158526 159372 160217 161063 163695
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00 23237 22669 22101 21534 22485
تولید ناخالص داخلی سرانه 6020.90 6030 6029 6027 6026 5915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812.40 9856 9857 9857 9857 9699
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1151.00 1063 961 1062 1011 1038
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 606.00 603 426 345 416 476
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2530.00 2671 2555 2496 2474 2433
تولید ناخالص داخلی از معادن 2307.00 2287 2302 2247 2236 2108
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2462.00 2831 3143 2575 3099 2678
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1552.00 1547 1552 1549 1547 1538
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 34.00 31.9 30.5 29.7 29 25.5
جمعیت 2.30 2.34 2.35 2.36 2.36 2.42
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.20 5.8 6 6.4 7.1 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.90 128 129 129 129 129
تورم مواد غذایی 3.70 5.94 7.25 7.69 7.75 7.75
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.5 0.46 0.46 0.46 0.46
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.64 118 118 118 118 115
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.25 6 5.75
عرضه پول M1 44430.70 44052 44012 43973 43935 43589
عرضه پول M2 92842.00 91961 91821 91662 91502 90088
ذخایر ارزی 31463.49 31124 30839 30530 30223 27678
نرخ بهره سپرده 5.65 6.07 6.07 6.07 6.07 5.97
نرخ وام 10.50 10.53 10.66 10.81 10.97 12.11
ترازنامه بانک مرکزی 35727.90 34389 34191 33855 33492 30472
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -5422.00 -7180 -5532 -5680 -5979 -5581
صادرات 11598.90 12144 12459 12079 12248 11988
واردات 17020.90 18452 17930 17895 18018 17609
حساب جاری -668.80 -3673 -1916 -1979 -1119 -1417
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -8 -6 -6 -9.15 -4
گردش سرمایه -202.30 559 -431 -606 988 711
شاخص تروریسم 0.00 0.12 0.17 0.21 0.25 0.83
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1677.00 1192 1141 1155 1144 1140
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 47 47 47 53
بودجه دولت -6.30 -3.41 -2.82 -2.22 -1.62 -1.23
هزینه های دولت 27999.00 28534 28689 28844 28999 29299
بدهی های دولت 70472.00 72990 73644 73715 73412 63183
مخارج نظامی 499.70 492 496 499 503 460
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00 -1067 -862 -657 -451 -177
سرعت اینترنت 2922.00 3080 3028 3092 3067 2766
استخراج معدن 22.24 7.08 5.58 5.63 5.72 5.74
شاخص رقابتی 3.99 3.98 3.98 3.98 3.98 3.93
رتبه رقابتی 90.00 85 85 85 85 85
شاخص فساد مالی 52.00 51 51 51 50 48
رتبه فساد مالی 53.00 51 50 49 49 48
آسانی کسب و کار 106.00 105 104 104 103 93
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00 91304 92449 93593 94737 101949
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 25.00 21.54 18.93 19.17 21.2 20