نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.90 4 0.4 2 1.5 1.3
نرخ بیکاری 34.00 34.7 35.47 35.66 35.85 36.86
نرخ تورم 5.40 5.8 5.8 6 6.4 8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25 5.75
موازنه تجاری -4161.00 -7290 -7613 -5444 -6839 -6426
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 42 47 47 53
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 13.24 12.86 12.73 12.6 12.47 11.04
بازار سهام 1135.70 1020 1010 1000 993 879
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.90 4 0.4 2 1.5 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 1 2.8 2.6 4.2 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.27 9.99 9.84 9.76 9.69 9.26
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 26900.00 27616 27934 28201 28496 31364
تولید ناخالص ملی 155351.72 160066 162395 164015 165636 180335
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00 31842 28774 29057 29341 29639
تولید ناخالص داخلی سرانه 6020.90 6123 6092 6118 6144 6353
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812.40 9980 9929 9964 9998 10150
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 910.00 958 965 935 996 974
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 904.00 766 733 531 448 266
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2285.00 2507 2546 2421 2423 2472
تولید ناخالص داخلی از معادن 2651.00 2466 2375 2333 2348 2386
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3266.00 3192 2899 3182 2798 2956
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1563.00 1574 1611 1633 1660 1829
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 34.00 34.7 35.47 35.66 35.85 36.86
جمعیت 2.30 2.34 2.35 2.35 2.35 2.4
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.40 5.8 5.8 6 6.4 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.26 128 129 131 132 147
تورم مواد غذایی 4.60 6.42 6.28 6.03 6.14 6.13
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.48 0.47 0.46 0.47 0.47
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.16 116 116 116 116 116
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25 5.75
عرضه پول M1 42956.20 42661 42592 42552 42512 42118
عرضه پول M2 94140.50 93958 93977 93826 93662 92052
ذخایر ارزی 33674.03 32485 32581 32299 31980 29005
نرخ بهره سپرده 5.65 5.83 6.07 6.07 6.07 5.97
نرخ وام 10.75 10.82 10.96 11.11 11.25 12.46
ترازنامه بانک مرکزی 35962.30 33379 33777 33600 33272 29900
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -4161.00 -7290 -7613 -5444 -6839 -6426
صادرات 12829.80 13039 13151 13367 13452 15067
واردات 16991.00 19502 19224 18829 19036 18662
حساب جاری -1889.20 -2968 -6103 -3534 -5314 -4638
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80 -8 -8 -6 -6 -4
گردش سرمایه -2539.50 2480 3202 1242 5134 4001
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 321.00 2218 2258 2149 1957 1990
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42 42 47 47 53
بودجه دولت -6.30 -4.09 -3.41 -2.82 -2.22 -1.23
هزینه های دولت 27999.00 29026 28865 29085 29306 31852
بدهی های دولت 64538.70 67380 68414 68627 69435 71106
مخارج نظامی 499.70 499 490 505 520 557
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00 -1145 -1507 -1182 -858 -398
استخراج معدن -11.38 -5.17 -5.17 -5.17 -5.17 -5.17
شاخص رقابتی 4.02 3.99 3.99 3.93 3.91 3.92
رتبه رقابتی 84.00 87 87 87 87 87
شاخص فساد مالی 52.00 52 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 53.00 51 52 51 51 51
آسانی کسب و کار 108.00 109 109 110 111 118
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00 106451 107617 112350 117083 161016
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32.25 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15