شاخص یاب

نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 1 1.4 1.6 0.8 1.8
نرخ بیکاری 34.00 29 28.9 35.67 35.85 25.5
نرخ تورم 4.00 3.9 4 4 4 6
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6.5 6 5.75
موازنه تجاری -3842.90 -2823 -1479 -1330 -1369 1419
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 47 47 50 50 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 13.39
14.17 14.66 15.16 15.69 17.98
بازار سهام 1270.82
1228 1171 1117 1065 882
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39
1 1.4 1.6 0.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10
1.3 1.1 2 2 4.3
تولید ناخالص داخلی 13.24
14 14 15 15 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27601.00
27447 27995 28153 26536 30045
تولید ناخالص ملی 173754.81
156362 175666 177230 158459 188533
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00
31935 32078 32364 32364 34428
تولید ناخالص داخلی سرانه 5854.86
6000 6000 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9541.81
9597 9515 10150 10150 9369
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1002.00
1023 1027 1022 1247 1102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1289.00
987 1284 1315 801 1378
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2647.00
2740 2674 2700 2793 2870
تولید ناخالص داخلی از معادن 2732.00
2392 2665 2787 2249 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3149.00
3356 3046 3212 2687 3269
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1635.00
1525 1573 1668 1583 1688
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 34.00
29 28.9 35.67 35.85 25.5
جمعیت 2.44
2.47 2.48 2.49 2.5 2.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.00
3.9 4 4 4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.13
133 134 136 137 151
تورم مواد غذایی 3.80
3.65 3.57 3.62 3.61 3.61
نرخ تورم (ماهانه) 0.25
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
قیمت واردات 133.60
138 141 142 143 150
CPI مسکن آب و برق 131.37
133 134 135 136 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.65
123 126 128 132 143
قیمت صادرات 163.60
171 177 178 179 191
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162.35
167 170 172 174 193
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.5 6.5 6 5.75
عرضه پول M1 44528.10
44691 44683 44684 44684 44684
عرضه پول M2 93964.60
93842 93835 93849 93846 93847
ذخایر ارزی 30680.17
29913 29822 29842 29849 29845
نرخ بهره سپرده 5.90
5.83 6.07 6.07 6.07 6.18
نرخ وام 10.50
10.91 11.06 11.2 11.34 12.46
ترازنامه بانک مرکزی 32570.20
31370 31441 31451 31452 31453
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3842.90
-2823 -1479 -1330 -1369 1419
صادرات 15129.50
14484 14987 14837 14880 16941
واردات 18972.40
17308 17183 16168 16250 15522
حساب جاری -520.80
-541 -801 -640 -761 -704
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80
-6 -6 -9 -9 -4
گردش سرمایه -872.90
521 984 1359 1312 1509
رابطه مبادله 122.40
123 123 123 123 129
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027.20
1958 1937 1884 1873 1879
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
47 47 50 50 53
بودجه دولت -5.40
-4.37 -4.14 -4.16 -4.18 -6.05
هزینه های دولت 27999.00
28181 28307 28559 28559 30380
بدهی های دولت 70472.00
78909 80011 80973 81813 86097
مخارج نظامی 368.40
365 357 357 357 357
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00
-1124 -1473 -1160 -847 -1113
سرعت اینترنت 2922.00
3401 3415 3428 3477 3582
آدرس های IP 170593.00
142864 139837 136796 134179 119695
استخراج معدن 19.51
18.85 18.73 18.75 18.74 18.74
شاخص رقابتی 3.99
3.96 3.96 3.94 3.93 3.95
رتبه رقابتی 90.00
85 85 88 89 83
شاخص فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 53.00
51 51 51 51 52
آسانی کسب و کار 106.00
104 103 103 102 86
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00
87192 87582 88362 88362 93997
درآمد قابل تصرف شخص 124051.00
128621 131037 132535 134033 150352
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.45
1.03 21.98 60.93 22.55 23.52
درجه حرارت 25.25
17.26 23.35 23.64 21.23 21