شاخص یاب

نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 1.4 1.6 0.9 0.3 1.8
نرخ بیکاری 34.00 28.9 35.67 35.85 36.02 25.5
نرخ تورم 5.10 4 5.4 5.5 5.5 6
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6 6 5.75
موازنه تجاری -2805.60 -3503 -3351 -2420 -2915 -2569
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 47 50 50 50 53
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 14.02
14.58 14.78 14.97 15.17 16
بازار سهام 1285.29
1292 1271 1250 1229 1149
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20
1.4 1.6 0.9 0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20
0.9 1.3 1.5 1.7 3.3
تولید ناخالص داخلی 13.24
14 15 15 15 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25893.00
27855 27885 26281 27730 29379
تولید ناخالص ملی 173754.81
175319 176014 176361 158388 184907
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147.00
23355 23448 23494 31220 24633
تولید ناخالص داخلی سرانه 5854.86
6000 6200 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9541.81
9515 10150 10150 9509 9369
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1205.40
1017 1011 1223 1033 1073
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 972.60
1281 1307 987 1000 1351
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2402.30
2676 2693 2438 2783 2823
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699.00
2660 2768 2739 2423 2805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2667.00
3040 3190 2707 3399 3206
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2259.70
2263 2267 2271 2275 2296
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582.00
1570 1656 1606 1545 1656
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 647.40
537 612 614 551 575
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 34.00
28.9 35.67 35.85 36.02 25.5
جمعیت 2.44
2.48 2.49 2.5 2.51 2.6
هزینه زندگی خانواده 8590.00
8590 8590 8590 8590 8590
هزینه زندگی انفرادی 8360.00
8360 8360 8360 8360 8360
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240.00
2449 2658 2762 2867 2486
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.10
4 5.4 5.5 5.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.44
134 138 139 141 151
تورم مواد غذایی 3.00
3.34 3.21 3.19 3.21 3.21
قیمت واردات 127.80
132 134 135 136 146
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.5 0.45 0.45 0.45 0.45
CPI مسکن آب و برق 132.57
133 135 136 137 147
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.79
126 130 134 141 143
قیمت صادرات 174.00
180 181 182 182 193
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162.35
170 172 174 176 193
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.5 6 6 5.75
عرضه پول M1 45684.40
46087 45978 45982 45975 45976
عرضه پول M2 100456.20
100602 100613 100610 100612 100611
ذخایر ارزی 32516.66
32937 33006 33023 33026 33028
نرخ بهره سپرده 5.90
5.9 5.9 5.4 5.4 5.15
نرخ وام 10.50
10.5 10.5 10 10 9.75
عرضه پول M0 7310.33
7718 7771 7759 7762 7762
ترازنامه بانک مرکزی 32715.40
32763 32741 32723 32713 32704
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2805.60
-3503 -3351 -2420 -2915 -2569
صادرات 13564.40
13999 13879 13866 13910 13898
واردات 16370.00
17800 17230 16285 16825 16467
حساب جاری -613.50
-1415 -1414 -1027 -1176 -1146
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-6 -9 -9 -9 -4
گردش سرمایه -278.00
-1904 -1524 -1333 -1699 -1632
رابطه مبادله 136.20
145 145 145 146 149
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -344.10
389 430 479 462 540
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
47 50 50 50 53
بودجه دولت -5.40
-5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
هزینه های دولت 28749.00
29008 29123 29180 28768 30594
بدهی های دولت 74039.00
78353 79846 81317 82763 94506
مخارج نظامی 368.40
357 357 357 357 357
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات موجودی انبار 861.90
-179 -147 -116 -83.91 73.98
سرعت اینترنت 2922.00
3415 3428 3477 3500 3582
آدرس های IP 170593.00
139837 136796 134179 131775 119695
استخراج معدن -8.50
14.96 15.32 15.05 15.02 15.04
شاخص رقابتی 52.67
53.17 53.17 53.17 53.17 55.67
رتبه رقابتی 100.00
100 100 100 100 100
شاخص فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 53.00
53 53 53 53 53
آسانی کسب و کار 107.00
107 108 108 108 110
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 83929.00
84684 85020 85188 90067 89316
درآمد قابل تصرف شخص 136626.00
144574 146424 148273 150123 165264
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 29.45
21.98 60.93 22.55 22.53 23.52
درجه حرارت 25.25
23.35 23.64 21.23 21.5 21