شاخص یاب

نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 1 1.4 1.6 0.8 1.8
نرخ بیکاری 34.00 29 28.9 35.67 35.85 25.5
نرخ تورم 4.40 4.2 4 4 4 6
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6 5.75
موازنه تجاری -2011.00 -2602 -1081 -788 -975 2038
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 47 47 50 50 53
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14.38
14.53 14.71 14.9 15.08 15.85
بازار سهام 1337.65
1321 1300 1279 1258 1179
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39
1 1.4 1.6 0.8 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20
0.5 0.9 1.3 1.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 13.24
14 14 15 15 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25893.00
27266 27855 27885 26281 29379
تولید ناخالص ملی 173754.81
155740 175319 176014 176361 184907
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147.00
30699 23355 23448 23494 24633
تولید ناخالص داخلی سرانه 5854.86
6000 6000 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9541.81
9597 9515 10150 10150 9369
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1205.40
1015 1017 1011 1223 1073
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 972.60
983 1281 1307 987 1351
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2402.30
2737 2676 2693 2438 2823
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699.00
2383 2660 2768 2739 2805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2667.00
3342 3040 3190 2707 3206
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2345.60
2350 2358 2369 2381 2453
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582.00
1519 1570 1656 1606 1656
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 647.40
510 540 590 549 554
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 34.00
29 28.9 35.67 35.85 25.5
جمعیت 2.44
2.47 2.48 2.49 2.5 2.6
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.40
4.2 4 4 4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.87
133 134 136 137 151
تورم مواد غذایی 2.70
2.1 2.37 2.42 2.39 2.39
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
قیمت واردات 127.80
133 132 134 135 146
CPI مسکن آب و برق 132.51
133 134 136 137 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.50
123 126 128 132 143
قیمت صادرات 174.00
178 180 181 182 193
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162.35
167 170 172 174 193
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.5 6.5 6 5.75
عرضه پول M1 45297.20
44425 44400 44441 44427 44430
عرضه پول M2 98208.60
98178 98252 98292 98285 98288
ذخایر ارزی 30843.36
29913 29822 29842 29849 29845
نرخ بهره سپرده 5.90
5.83 6.07 6.07 6.07 6.18
نرخ وام 10.50
10.91 11.06 11.2 11.34 12.46
ترازنامه بانک مرکزی 32907.20
32037 32118 32133 32134 32134
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -2011.00
-2602 -1081 -788 -975 2038
صادرات 14163.10
14517 15024 14910 14927 17015
واردات 16174.10
17118 16901 15698 15902 14976
حساب جاری -520.80
-541 -801 -640 -761 -704
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30
-6 -6 -9 -9 -4
گردش سرمایه -872.90
521 984 1359 1312 1509
رابطه مبادله 136.20
141 145 145 145 149
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007.20
2008 2058 2028 2022 2012
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
47 47 50 50 53
بودجه دولت -5.40
-4.37 -4.14 -4.16 -4.18 -6.05
هزینه های دولت 28749.00
28288 29008 29123 29180 30594
بدهی های دولت 74039.00
75793 76485 77077 77583 79951
مخارج نظامی 368.40
365 357 357 357 357
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات موجودی انبار 861.90
-286 -179 -147 -116 73.98
سرعت اینترنت 2922.00
3401 3415 3428 3477 3582
آدرس های IP 170593.00
142864 139837 136796 134179 119695
استخراج معدن -8.50
16.52 14.96 15.32 15.05 15.04
شاخص رقابتی 3.99
3.96 3.96 3.94 3.93 3.95
رتبه رقابتی 90.00
85 85 88 89 83
شاخص فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 53.00
51 51 51 51 52
آسانی کسب و کار 106.00
104 103 103 102 86
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 83929.00
88562 84684 85020 85188 89316
درآمد قابل تصرف شخص 136626.00
143535 144574 146424 148273 165264
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 29.45
1.03 21.98 60.93 22.55 23.52
درجه حرارت 25.25
17.26 23.35 23.64 21.23 21