نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 1.6 1.8 1.2 0.8 1.3
نرخ بیکاری 34.00 30.5 29.7 29 28.9 25.5
نرخ تورم 5.20 6 6.4 5.7 7 8
نرخ بهره 6.75 6.5 6.25 6 6 5.75
موازنه تجاری -4790.00 -5016 -5262 -4929 -5484 -4693
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 47 47 47 47 53
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 12.25
12.76 13.18 13.62 14.07 16.01
بازار سهام 1345.91
1251 1204 1158 1114 818
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56
1.6 1.8 1.2 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90
2.6 4.2 6.8 4.7 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.27
10.1 9.9 9.7 9.5 7.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27123.00
26726 26581 26540 26458 25929
تولید ناخالص ملی 155351.72
152971 154822 156674 158526 163695
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00
36447 32044 27640 23237 22485
تولید ناخالص داخلی سرانه 6020.90
6137 6102 6066 6030 5915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812.40
10017 9963 9910 9856 9699
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 999.00
950 1082 1002 1068 1042
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 815.00
639 598 713 677 616
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2520.00
2557 2500 2488 2564 2441
تولید ناخالص داخلی از معادن 2505.00
2365 2291 2284 2245 2127
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3211.00
3045 2635 3073 2769 2685
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1515.00
1534 1534 1529 1527 1520
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 34.00
30.5 29.7 29 28.9 25.5
جمعیت 2.30
2.32 2.33 2.34 2.34 2.42
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.20
6 6.4 5.7 7 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.43
129 129 129 130 130
تورم مواد غذایی 2.40
4.14 5.96 6.77 7.11 7.42
نرخ تورم (ماهانه) 0.16
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.62
122 122 121 121 119
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.25 6 6 5.75
عرضه پول M1 45467.40
45365 45325 45285 45246 44772
عرضه پول M2 94445.90
94257 94110 93956 93802 92001
ذخایر ارزی 28545.69
28632 28235 27873 27525 25012
نرخ بهره سپرده 5.65
5.36 5.6 5.83 6.07 5.97
نرخ وام 10.50
10.66 10.81 10.96 11.11 12.11
ترازنامه بانک مرکزی 29597.00
29615 29199 28772 28339 24048
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -4790.00
-5016 -5262 -4929 -5484 -4693
صادرات 13551.50
13042 12549 12930 12665 12495
واردات 18341.30
17872 17827 17934 17892 17384
حساب جاری -433.00
-1752 -1975 -890 -2023 -1329
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80
-6 -6 -11.18 -6 -4
گردش سرمایه -261.40
588 658 887 669 726
شاخص تروریسم 0.00
0.11 0.11 0.11 0.11 0.63
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2999.90
1428 1287 1244 1206 1176
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50
47 47 47 47 53
بودجه دولت -6.30
-5.43 -4.76 -4.09 -3.41 -1.23
هزینه های دولت 27999.00
29357 29083 28809 28534 29299
بدهی های دولت 70472.00
73644 73715 73412 72839 63183
مخارج نظامی 499.70
517 509 500 492 460
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00
-243 -518 -793 -1067 -177
سرعت اینترنت 2922.00
3028 3092 3067 3018 2766
آدرس های IP 170593.00
152829 149335 146680 144633 136081
استخراج معدن 8.27
5.18 5.47 5.52 5.52 5.51
شاخص رقابتی 3.99
3.98 3.98 3.98 3.94 3.93
رتبه رقابتی 90.00
85 85 85 90 85
شاخص فساد مالی 52.00
52 52 51 51 48
رتبه فساد مالی 53.00
46 48 49 51 48
آسانی کسب و کار 106.00
105 104 104 103 93
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00
87579 88821 90063 91304 101949
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
33 33 32 32 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.45
60.8 8.23 1.03 21.98 23.52
درجه حرارت 25.25
23.59 17.94 17.26 23.35 21