نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56 1.6 1.8 1.2 1.4 1.8
نرخ بیکاری 34.00 28.9 28.9 28.9 28.9 25.5
نرخ تورم 3.50 3.7 5.6 4.3 6.2 6
نرخ بهره 6.75 6.5 6.25 6 6 5.75
موازنه تجاری -4790.00 -4830 -5278 -5004 -5144 -4889
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 47 47 47 47 53
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 11.84
12.76 13.18 13.62 14.07 16.01
بازار سهام 1406.93
1251 1204 1158 1114 818
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.56
1.6 1.8 1.2 1.4 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.90
0.3 1.1 1.3 1.1 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.27
7.9 7.9 7.9 7.9 6.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27123.00
26726 26581 26540 26458 25679
تولید ناخالص ملی 155351.72
163230 163230 163230 163230 162974
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00
21771 21771 21771 21771 22145
تولید ناخالص داخلی سرانه 6020.90
6030 6030 6030 6030 5915
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812.40
9776 9776 9776 9776 9600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 999.00
950 1082 1002 1068 1035
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 815.00
639 598 713 677 627
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2520.00
2557 2500 2488 2564 2404
تولید ناخالص داخلی از معادن 2505.00
2365 2291 2284 2245 2100
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3211.00
3045 2635 3073 2769 2651
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1515.00
1534 1534 1529 1527 1516
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 34.00
28.9 28.9 28.9 28.9 25.5
جمعیت 2.44
2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.50
3.7 5.6 4.3 6.2 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.73
132 132 130 129 129
تورم مواد غذایی 2.00
2.38 3.82 4.24 4.36 4.59
نرخ تورم (ماهانه) 0.15
0.52 0.51 0.48 0.46 0.46
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.07
123 121 119 118 119
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.75
6.5 6.25 6 6 5.75
عرضه پول M1 44528.10
42530 42795 43958 43725 43568
عرضه پول M2 94142.80
92791 91989 92133 92428 92391
ذخایر ارزی 28333.72
27658 29232 30615 28903 28309
نرخ بهره سپرده 5.65
5.94 5.94 5.94 5.94 6.18
نرخ وام 10.50
10.63 10.66 10.62 10.6 10.62
ترازنامه بانک مرکزی 27507.10
29767 30383 30551 30597 30614
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -4790.00
-4830 -5278 -5004 -5144 -4889
صادرات 13551.50
13042 12549 12930 12665 12495
واردات 18341.30
17872 17827 17934 17892 17384
حساب جاری -433.00
-1752 -1975 -890 -2023 -1159
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80
-6 -6 -6 -6 -4
گردش سرمایه -261.40
588 658 887 669 730
شاخص تروریسم 0.00
0.46 0.46 0.46 0.46 0.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2999.90
1428 1287 1244 1206 1176
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50
47 47 47 47 53
بودجه دولت -6.30
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -2.63
هزینه های دولت 27999.00
28534 28534 28534 28534 29299
بدهی های دولت 70472.00
73644 73715 73412 72839 57708
مخارج نظامی 499.70
489 489 489 489 441
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00
-385 -385 -385 -385 -615
سرعت اینترنت 2922.00
3028 3092 3067 3018 2621
آدرس های IP 170593.00
152829 149335 146680 144633 134112
استخراج معدن 19.51
16.93 16.93 16.93 16.93 16.93
شاخص رقابتی 3.99
3.94 3.94 3.94 3.94 3.95
رتبه رقابتی 90.00
89 89 89 89 83
شاخص فساد مالی 51.00
49 49 49 49 48
رتبه فساد مالی 53.00
51 51 51 51 49
آسانی کسب و کار 106.00
100 100 100 100 86
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00
99080 99080 99080 99080 104261
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 29.45
60.8 8.23 1.03 21.98 23.52
درجه حرارت 25.25
23.59 17.94 17.26 23.35 21