نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.72 1 1.1 1.4 1.6 1.8
نرخ بیکاری 34.00 29.7 29 28.9 35.67 25.5
نرخ تورم 3.60 3.9 4.3 6.2 5 6
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 6.5 5.75
موازنه تجاری -3842.90 -5006 -5006 -5006 -5006 -5006
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 47 47 47 50 53
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 12.49
12.23 12.63 13.05 13.48 15.33
بازار سهام 1334.44
1300 1246 1195 1146 969
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.72
1 1.1 1.4 1.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00
1.1 1.3 1.1 2 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.27
10.1 9.95 9.8 9.3 9.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27853.00
26202 27488 28159 28410 30222
تولید ناخالص ملی 173754.81
156206 156362 175666 177230 188533
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729.00
31904 31935 31918 32364 34255
تولید ناخالص داخلی سرانه 6020.90
6155 6218 6092 6228 6279
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812.40
10032 9980 9929 10150 10233
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1016.00
1230 1023 1027 1036 1102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1266.00
792 986 1280 1291 1374
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2657.00
2750 2734 2686 2710 2883
تولید ناخالص داخلی از معادن 2635.00
2216 2392 2664 2688 2859
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3013.00
2648 3356 3046 3073 3269
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1556.00
1561 1525 1573 1587 1688
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 34.00
29.7 29 28.9 35.67 25.5
جمعیت 2.44
2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.60
3.9 4.3 6.2 5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.30
132 133 136 137 154
تورم مواد غذایی 2.90
3.1 3.93 4.15 3.92 3.69
نرخ تورم (ماهانه) 0.32
0.51 0.48 0.46 0.46 0.46
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.13
123 123 129 130 146
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.75
6.75 6.75 6.75 6.5 5.75
عرضه پول M1 44528.10
44131 44573 43008 43958 43757
عرضه پول M2 94043.50
93959 93807 93655 93504 91876
ذخایر ارزی 26778.10
30317 30076 28404 29060 29218
نرخ بهره سپرده 5.90
5.6 5.83 6.07 6.07 6.18
نرخ وام 10.50
10.76 10.91 11.06 11.2 12.46
ترازنامه بانک مرکزی 30634.30
33016 29208 36631 29331 29346
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -3842.90
-5006 -5006 -5006 -5006 -5006
صادرات 15129.50
12675 12675 12675 12675 12675
واردات 18972.40
17681 17681 17681 17681 17681
حساب جاری -1094.30
-551 -551 -551 -551 -551
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.80
-6 -6 -6 -9 -4
گردش سرمایه -906.70
-232 -232 -232 -232 -232
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027.20
2753 2753 2753 2753 2753
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50
47 47 47 50 53
بودجه دولت -5.40
-5.27 -4.65 -4.03 -3.57 -3.13
هزینه های دولت 27999.00
28153 28181 28165 28559 30228
بدهی های دولت 70472.00
73715 73412 72839 72022 57708
مخارج نظامی 368.40
508 499 490 505 552
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات موجودی انبار -131.00
-508 -775 -1042 -842 -593
سرعت اینترنت 2922.00
3315 3401 3415 3428 3582
آدرس های IP 170593.00
149335 146680 144633 142847 134112
استخراج معدن 19.51
11.91 23.61 14.34 14.13 15.08
شاخص رقابتی 3.99
4 4 4 4 4
رتبه رقابتی 90.00
87 87 87 87 87
شاخص فساد مالی 51.00
51 51 51 51 51
رتبه فساد مالی 53.00
53 53 53 53 53
آسانی کسب و کار 106.00
106 106 106 106 106
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 86629.00
87105 87192 87144 88362 93527
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 29.45
8.23 1.03 21.98 60.93 23.52
درجه حرارت 25.25
17.94 17.26 23.35 23.64 21