شاخص یاب

میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1422.00
1430 1451 1471 1492 1580
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
6.55 7.5 6.67 6.85 7.8
تولید ناخالص داخلی 69.32
74 74 79.4 79.4 80
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20
1535 1535 1700 1700 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60
5717 5717 6066 6066 6413
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.80
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
حداقل دستمزد 4800.00
4800 4800 5100 4800 5100
جمعیت 53.37
53.72 53.83 53.94 54.06 55.13
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71
64.05 63.33 63.35 63.37 63.41
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.90
6.2 6.5 6 5.8 4.2
تورم مواد غذایی 5.20
5.16 5.07 5.07 5.08 5.08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.24
143 147 147 148 162
CPI مسکن آب و برق 146.65
146 152 154 155 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.04
106 109 110 113 120
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.69 0.4 0.61 0.63 0.51
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 8 8 8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -470.80
-373 -369 -369 -369 -370
صادرات 937.70
1130 1135 1135 1134 1134
واردات 1408.50
1503 1503 1503 1503 1503
حساب جاری -1818.00
-2162 -2278 -2368 -2458 -2607
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5.7 -5.7 -5.1 -5.1 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 105.10
718 718 718 718 718
ورود توریست 288029.00
278600 280800 281900 281400 281200
ذخایر طلا 7.30
7.3 7.29 7.3 7.3 7.3
تولید نفت خام 11.00
11.79 12.02 12.13 12.19 12.25
شاخص تروریسم 4.96
4.44 4.51 4.49 4.48 4.52
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75
40 40 38 38 36
بودجه دولت -4.40
-4.07 -4.13 -3.98 -3.83 -3.3
مخارج نظامی 2604.10
2505 2327 2337 2348 2364
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4358.29
4503 4500 4508 4507 4512
آدرس های IP 4755.00
4557 4563 4517 4545 4568
شاخص PMI تولید 50.00
48.91 51.99 51.18 50.42 50.9
آسانی کسب و کار 171.00
171 171 171 171 171
شاخص رقابتی 3.32
3.24 3.23 3.24 3.24 3.25
رتبه رقابتی 131.00
135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 30.00
29 29 29 29 26
رتبه فساد مالی 130.00
128 126 125 124 129
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.73
340 80.24 14.79 136 164
درجه حرارت 19.32
24.96 21.4 20.17 23.2 23.49