شاخص یاب

میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1592.00
1548 1555 1563 1570 1601
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
6 6 6.4 6.4 6.8
تولید ناخالص داخلی 69.32
74 74 79.4 79.4 80
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20
1535 1535 1700 1700 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60
5717 5717 6066 6066 6413
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.80
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
حداقل دستمزد 4800.00
4800 4800 4800 4800 5100
جمعیت 53.37
53.8 53.8 54.3 54.3 54.9
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71
65 65 67 67 64
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.57
6.1 6.3 6 5.8 4.2
تورم مواد غذایی 7.60
5.9 5.7 5.1 5.3 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.91
143 147 147 149 162
CPI مسکن آب و برق 147.19
146 152 154 155 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.71
106 109 110 115 120
نرخ تورم (ماهانه) 1.26
0.7 0.4 0.3 0.5 0.3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 8 8 8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -309.90
-393 -271 -510 -413 -170
صادرات 1282.20
1138 1152 980 1184 1450
واردات 1592.10
1531 1423 1490 1597 1620
حساب جاری -1818.00
-2100 -2100 -2300 -2300 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -5.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 267.15
290 340 382 410 450
ورود توریست 316677.00
293300 298900 301100 299900 299400
ذخایر طلا 7.30
7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
تولید نفت خام 11.00
11 11 10 10 10
شاخص تروریسم 4.96
4.59 4.59 4.37 4.37 4.13
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75
37.7 37.7 38.3 38.3 36
بودجه دولت -4.40
-4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -5.2
مخارج نظامی 2604.10
2300 2300 2150 2150 2000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4358.29
4503 4500 4508 4507 4512
آدرس های IP 4755.00
4557 4563 4517 4545 4568
شاخص PMI تولید 46.40
48.9 51.9 51.1 50.4 50.78
آسانی کسب و کار 171.00
173 173 175 175 174
شاخص رقابتی 3.32
3.34 3.34 3.35 3.35 3.33
رتبه رقابتی 131.00
135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 30.00
31 31 33 33 30
رتبه فساد مالی 130.00
128 128 125 125 123
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.73
340 80.24 14.79 136 164
درجه حرارت 19.32
24.96 21.4 20.17 23.2 23.49