میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1355.00
1349 1370 1391 1413 1502
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
7.5 7.05 7.5 6.97 7.8
تولید ناخالص داخلی 67.40
66.9 69.35 71.8 76.1 75.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420.50
1459 1635 1494 1700 1762
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5351.60
5493 5559 5625 6372 6589
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
4 4.1 4 4.1 4.2
حداقل دستمزد 4800.00
4800 4800 4800 5100 5100
جمعیت 52.89
53.13 53.26 53.38 53.51 55.36
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.42
6 6.2 6.5 6 4.2
تورم مواد غذایی 3.99
3.41 3.36 3.34 3.33 3.33
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.11
141 140 147 149 162
CPI مسکن آب و برق 145.52
144 144 152 153 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.63
103 104 109 112 120
نرخ تورم (ماهانه) -0.29
0.52 0.7 0.37 0.51 0.47
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
8 7.78 7.56 7.63 7.72
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 266.00
-254 -254 -254 -254 -254
صادرات 1757.30
863 863 863 863 863
واردات 1491.30
1116 1116 1116 1116 1116
حساب جاری -1818.00
-2046 -2162 -2278 -2368 -2607
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5.7 -5.7 -5.7 -5.1 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 440.57
656 656 656 656 656
ورود توریست 242916.00
285300 285300 285300 285300 285300
ذخایر طلا 7.30
7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
تولید نفت خام 11.00
15.9 15.86 15.82 15.78 15.47
شاخص تروریسم 4.96
4.36 4.44 4.51 4.49 4.52
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75
40 40 40 38 36
بودجه دولت -4.40
-4.08 -4.13 -4.18 -4.01 -3.27
مخارج نظامی 2604.10
3736 3882 4028 4093 5225
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 4358.29
3771 3656 3563 3471 2843
آدرس های IP 4755.00
4456 4557 4563 4517 4568
شاخص PMI تولید 55.50
53.61 53.7 53.62 53.68 53.65
آسانی کسب و کار 171.00
171 171 171 171 171
شاخص رقابتی 3.32
3.24 3.24 3.23 3.24 3.25
رتبه رقابتی 131.00
135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 18.73
207 340 80.24 14.79 164
درجه حرارت 19.32
25.42 24.96 21.4 20.17 23.49