شاخص یاب

میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1604.00
1540 1549 1559 1569 1609
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90
6 6.4 6.4 6.4 6.8
تولید ناخالص داخلی 69.32
74 79.4 79.4 79.4 80
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20
1535 1700 1700 1700 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60
5717 6066 6066 6066 6413
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.80
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
حداقل دستمزد 4800.00
4800 4800 4800 4800 5100
جمعیت 53.37
53.8 54.3 54.3 54.3 54.9
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71
65 67 67 67 64
هزینه زندگی خانواده 405700.00
405700 405700 405700 405700 405700
هزینه زندگی انفرادی 193400.00
193400 193400 193400 193400 193400
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 8.60
6.3 6 5.8 6.3 4.2
تورم مواد غذایی 8.60
5.7 5.1 5.3 5.7 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145.97
147 147 149 155 162
CPI مسکن آب و برق 150.37
152 154 155 160 168
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.19
109 110 115 122 120
نرخ تورم (ماهانه) 1.25
0.4 0.3 0.5 0.8 0.3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 8 8 8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -199.88
-271 -510 -413 -325 -170
صادرات 1631.15
1152 980 1184 1230 1450
واردات 1431.27
1423 1490 1597 1555 1620
حساب جاری -5738.00
-2100 -2300 -2300 -2300 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60
-5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -5.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176.02
340 382 410 287 450
ورود توریست 282645.00
281000 278600 276000 276300 276900
ذخایر طلا 7.30
7.3 7.3 7.29 7.29 7.29
تولید نفت خام 11.00
11 10 10 10 10
شاخص تروریسم 4.96
4.59 4.37 4.37 4.37 4.13
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64
34.2 38.3 38.3 38.3 36
بودجه دولت -4.40
-4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -5.2
مخارج نظامی 2604.10
2300 2150 2150 2150 2000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 4358.29
4500 4508 4507 4510 4512
آدرس های IP 4755.00
4563 4517 4545 4569 4568
شاخص PMI تولید 48.00
51.9 51.1 50.4 50.9 50.77
آسانی کسب و کار 171.00
173 175 175 175 174
شاخص رقابتی 3.32
3.82 3.82 3.82 3.82 6.32
رتبه رقابتی 131.00
131 131 131 131 131
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 18.73
80.24 14.79 136 131 164
درجه حرارت 19.32
21.4 20.17 23.2 23.21 23.49