میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1351.00 1334 1320 1307 1293 1145
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 7.1 7.1 7.5 7.5 7.8
تولید ناخالص داخلی 67.40 69.33 71.76 71.57 71.37 76.12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420.50 1480 1500 1519 1537 1721
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5351.60 5566 5635 5705 5774 6453
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 4 4 4 4.2
حداقل دستمزد 3600.00 3600 3600 3600 3600 3600
جمعیت 52.89 53.26 53.38 53.51 53.63 54.88
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 6.26 6.8 6.1 6.3 6 4.2
تورم مواد غذایی 6.60 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.64 226 226 226 226 226
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.8 0.78 0.77 0.78 0.78
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00 7.95 7.85 7.86 7.86 7.87
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -310.10 -357 -356 -355 -355 -355
صادرات 766.40 992 992 991 991 991
واردات 1076.50 1339 1339 1339 1339 1339
حساب جاری -1818.00 -2564 -2496 -2486 -2476 -3065
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -6.1 -6.1 -5.7 -5.7 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 31.36 777 776 776 776 776
ورود توریست 268468.00 256300 252700 251500 251400 251700
شاخص تروریسم 4.17 4.3 4.27 4.29 4.32 4.43
تولید نفت خام 15.00 15.05 15.06 15.07 15.08 15.08
ذخایر طلا 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.79 37 37 40 40 36
بودجه دولت -4.60 -3.62 -3.21 -3.1 -2.99 -2.03
مخارج نظامی 3755.80 3883 4028 4093 4159 5016
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 170.00 173 173 173 173 173
شاخص رقابتی 3.32 3.24 3.23 3.24 3.24 3.25
رتبه رقابتی 131.00 135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 28.00 27 28 28 28 28
رتبه فساد مالی 136.00 137 136 135 135 140
شاخص PMI تولید 49.30 49.99 51.12 50.35 50.23 50.45
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 23.75 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25