میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1345.00
1361 1383 1405 1428 1523
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
7.5 7.5 7.15 7.5 7.8
تولید ناخالص داخلی 67.40
62.6 64.5 66.4 68.3 62.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420.50
1441 1459 1476 1494 1699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5351.60
5427 5493 5559 5625 6372
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4 4 4.1 4 4.2
حداقل دستمزد 3600.00
3600 3600 3600 3600 3600
جمعیت 52.89
52.5 52.62 52.75 52.87 52.82
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 7.98
6.3 6 6.5 6.5 4.2
تورم مواد غذایی 10.10
10.65 10.5 10.37 10.27 9.95
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.64
223 223 222 222 218
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.74 0.69 0.69 0.7 0.7
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
7.91 7.91 7.91 7.91 7.59
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -798.00
-205 -200 -198 -197 -196
صادرات 960.80
887 887 887 887 887
واردات 1758.80
1365 1333 1305 1279 1157
حساب جاری -1818.00
-1581 -1649 -1717 -1785 -632
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5.7 -5.7 -5.46 -5.7 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2308.37
640 639 639 639 639
ورود توریست 322159.00
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 7.27
7.26 7.26 7.26 7.26 7.25
تولید نفت خام 15.00
14.98 14.97 14.97 14.96 14.94
شاخص تروریسم 4.96
4.27 4.31 4.34 4.38 4.34
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.79
40 40 40.05 40 36
بودجه دولت -4.60
-4.81 -4.59 -4.36 -4.14 -3.19
مخارج نظامی 3755.80
3588 3762 3936 4110 4773
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 4358.29
3871 3771 3656 3563 3007
آدرس های IP 4755.00
4565 4517 4501 4406 3937
شاخص PMI تولید 51.10
50.04 50.27 50.74 50.4 50.45
آسانی کسب و کار 171.00
172 172 172 172 172
شاخص رقابتی 3.32
3.25 3.24 3.24 3.23 3.25
رتبه رقابتی 131.00
135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 28.00
24 25 25 26 22
رتبه فساد مالی 136.00
138 137 137 136 140
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
21 21 20 20 21
نرخ مالیات بر فروش 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.73
14.76 207 340 80.24 164
درجه حرارت 19.32
20.13 25.42 24.96 21.4 23.49