میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1364.00 1350 1330 1320 1307 1157
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 7.1 7.5 7.5 7.42 7.8
تولید ناخالص داخلی 67.40 68.3 67.6 66.9 66.2 62.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420.50 1494 1512 1529 1547 1699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5351.60 5625 5691 5757 5823 6372
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 4 4 4.1 4.2
حداقل دستمزد 3600.00 3600 3600 3600 3600 3600
جمعیت 52.89 53.38 53.51 53.63 53.76 54.9
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 7.75 6.1 6.3 6 6.6 4.2
تورم مواد غذایی 9.73 9.23 9.33 9.4 9.45 9.63
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.64 224 223 223 222 218
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 0.76 0.73 0.74 0.74 0.74
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00 7.91 7.89 7.86 7.83 7.59
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -798.00 -193 -187 -185 -184 -183
صادرات 960.80 885 886 886 886 886
واردات 1758.80 1236 1209 1186 1165 1060
حساب جاری -1818.00 -1785 -1709 -1633 -1557 -632
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -6.1 -5.7 -5.7 -5.15 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2308.37 608 604 605 605 605
ورود توریست 322159.00 254000 252000 251800 252100 252500
ذخایر طلا 7.27 7.26 7.26 7.26 7.26 7.25
تولید نفت خام 15.00 14.98 14.98 14.97 14.97 14.94
شاخص تروریسم 4.17 4.17 4.18 4.18 4.19 4.17
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.79 37 40 40 47.6 36
بودجه دولت -4.60 -4.14 -4.13 -4.12 -4.11 -3.19
مخارج نظامی 3755.80 4110 4128 4146 4165 4773
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 4358.29 3995 3871 3771 3656 3007
شاخص PMI تولید 51.10 51.91 50.36 49.91 50.89 50.5
آسانی کسب و کار 171.00 173 173 173 173 173
شاخص رقابتی 3.32 3.23 3.24 3.24 3.25 3.25
رتبه رقابتی 131.00 135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 28.00 26 26 25 25 22
رتبه فساد مالی 136.00 136 135 135 134 140
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 20 21 21 21
نرخ مالیات بر فروش 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 18.00 119 140 148 134 137
درجه حرارت 19.00 22.78 22.7 22.51 22.64 22.62