میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1337.00
1361 1383 1405 1428 1523
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
7.5 7.5 7.5 7.5 7.8
تولید ناخالص داخلی 67.40
64.7 64.7 64.7 64.7 58.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1420.50
1633 1633 1633 1633 1762
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5351.60
6139 6139 6139 6139 6589
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4 4 4 4 4.2
حداقل دستمزد 4800.00
4800 4800 4800 4800 5300
جمعیت 52.89
52.84 52.84 52.84 52.84 52.8
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.23
6.3 6 7 6.5 4.2
تورم مواد غذایی 3.99
4.86 5.68 6.37 6.93 8.91
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.34
140 137 134 133 135
CPI مسکن آب و برق 143.34
146 148 148 147 135
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.80
106 107 106 105 96.85
نرخ تورم (ماهانه) 0.76
0.12 0.22 0.52 0.51 0.46
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 8.00
7.69 7.69 7.69 7.69 7.5
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -253.70
-442 -406 -374 -311 -218
صادرات 862.80
894 894 894 894 894
واردات 1116.50
1336 1300 1268 1242 1112
حساب جاری -1818.00
-825 -825 -825 -825 -404
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -4.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 656.28
631 631 631 631 631
ورود توریست 285262.00
253900 255600 256600 257000 256900
ذخایر طلا 7.27
7.26 7.26 7.26 7.26 7.25
تولید نفت خام 16.00
15.44 15.32 15.5 15.56 15.5
شاخص تروریسم 4.96
4.22 4.22 4.22 4.22 4.28
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.75
40 40 40 40 36
بودجه دولت -4.40
-4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
مخارج نظامی 3755.80
4684 4684 4684 4684 4878
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 4358.29
3871 3771 3656 3563 2843
آدرس های IP 4755.00
4565 4517 4501 4406 3723
شاخص PMI تولید 52.60
51.68 50.22 50.81 51.81 50.83
آسانی کسب و کار 171.00
172 172 172 172 172
شاخص رقابتی 3.32
3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
رتبه رقابتی 131.00
135 135 135 135 135
شاخص فساد مالی 30.00
30 30 30 30 30
رتبه فساد مالی 130.00
130 130 130 130 130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 23
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 6
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.73
14.76 207 340 80.24 164
درجه حرارت 19.32
20.13 25.42 24.96 21.4 23.49