موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 24.37 2016-12
نرخ تورم 2.93 2018-02
نرخ بهره 18 2018-02
موازنه تجاری -378 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 62.2 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 11.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 122701 MZN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116 MZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 515 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23863 MZN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2609 MZN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9967 MZN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 7509 MZN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8988 MZN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2873 MZN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 24.37 % 2016-12
جمعیت 28.83 میلیون 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 6100 MZN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 3642 MZN / ماه 2017-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600 MZN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400 MZN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.93 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.8 % 2017-12
قیمت تولید 207 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2018-02
عرضه پول M3 388920 MZN - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 3036 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 10.8 % 2016-12
نرخ وام 27.25 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -378 USD - میلیون 2017-09
صادرات 3341 USD - میلیون 2017-09
واردات 3719 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -951 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.9 % 2016-12
ذخایر طلا 4.36 تن 2017-12
شاخص تروریسم 4.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 % 2016-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 111916 MZN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 168 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 24.4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.3 % 2017-09
سرعت اینترنت 2364 KBps 2017-03
آدرس های IP 60570 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 153252 MZN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 2.89 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 138 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.9 % 2017-12
استخراج معدن 24.9 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 339125 MZN - میلیون 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.5 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 176 mm 2015-12
درجه حرارت 27.5 celsius 2015-12