شاخص یاب

موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 5.02 2018-08
نرخ بهره 15 2018-08
موازنه تجاری -261 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 60.89 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 135459 MZN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36001 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11371 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 7836 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8206 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3053 MZN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 % 2017-12
جمعیت 29.5 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6100 MZN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 4150 MZN / ماه 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600 MZN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400 MZN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.02 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 123 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-08
قیمت تولید 217 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده -6.4 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2018-08
عرضه پول M3 392970 MZN - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 2972 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 17.1 % 2017-12
نرخ وام 21.75 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -261 USD - میلیون 2018-03
صادرات 1182 USD - میلیون 2018-03
واردات 1443 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -966 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 % 2017-12
ذخایر طلا 4.4 تن 2018-06
شاخص تروریسم 4.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 116736 MZN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 88.6 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 3.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-03
سرعت اینترنت 2364 KBps 2017-03
آدرس های IP 60570 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55713 MZN - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 2.89 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 138 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 % 2018-06
استخراج معدن 2 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 343086 MZN - میلیون 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.4 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.3 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 176 mm 2015-12
درجه حرارت 27.5 celsius 2015-12