شاخص یاب

موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 4.75 2018-10
نرخ بهره 15 2018-10
موازنه تجاری -161 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 60.9 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 135459 MZN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36001 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11371 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 7836 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8206 MZN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3053 MZN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 % 2017-12
جمعیت 29.5 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 MZN / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 4150 MZN / ماه 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 MZN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 MZN / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.75 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 123 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-10
قیمت تولید 219 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2018-10
عرضه پول M3 394728 MZN - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 2933 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 12.37 % 2018-08
نرخ وام 20.2 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -161 USD - میلیون 2018-06
صادرات 1356 USD - میلیون 2018-06
واردات 1517 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -630 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 % 2017-12
ذخایر طلا 4.4 تن 2018-09
گردش سرمایه -616 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 4.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 116736 MZN - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 88.6 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.3 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 3.1 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.5 % 2018-06
سرعت اینترنت 2364 KBps 2017-03
آدرس های IP 60570 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55713 MZN - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 39.75 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 133 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 135 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.3 % 2018-07
استخراج معدن 3 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 343086 MZN - میلیون 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 176 mm 2015-12
درجه حرارت 27.5 celsius 2015-12