موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 2.33 2018-04
نرخ بهره 16.5 2018-04
موازنه تجاری -202 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 60.4 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 115204 MZN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116 MZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 515 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17969 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2623 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9314 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5341 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7990 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2829 MZN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 % 2017-12
جمعیت 29.5 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6100 MZN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 4150 MZN / ماه 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600 MZN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400 MZN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.33 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -1.7 % 2018-02
قیمت تولید 207 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.5 % 2018-04
عرضه پول M3 389996 MZN - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 2884 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 17.1 % 2017-12
نرخ وام 25.75 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -202 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1265 USD - میلیون 2017-12
واردات 1467 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -951 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.9 % 2016-12
ذخایر طلا 4.4 تن 2018-03
شاخص تروریسم 4.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 111916 MZN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 88.6 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 24.4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.3 % 2017-09
سرعت اینترنت 2364 KBps 2017-03
آدرس های IP 60570 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 153252 MZN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 2.89 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 138 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.9 % 2017-12
استخراج معدن 24.9 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 339125 MZN - میلیون 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.5 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 176 mm 2015-12
درجه حرارت 27.5 celsius 2015-12