موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2017-03
نرخ بیکاری 17 2007-12
نرخ تورم 14.35 2017-08
نرخ بهره 21.5 2017-08
موازنه تجاری -371 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 60.69 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 129706 MZN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116 MZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 515 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25491 MZN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1570 MZN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9862 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5892 MZN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3558 MZN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2938 MZN - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17 % 2007-12
جمعیت 28.83 میلیون 2016-12
حداقل دستمزد 3642 MZN / ماه 2017-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16000 MZN / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5500 MZN / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.35 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 27.95 % 2017-02
قیمت تولید 208 نقاط شاخص 2016-12
تغییر قیمت تولید کننده 37.4 % 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 21.5 % 2017-08
عرضه پول M3 357912 MZM - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 2155 USD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 10.8 % 2016-12
نرخ وام 28.17 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -371 USD - میلیون 2017-03
صادرات 977 USD - میلیون 2017-03
واردات 1348 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -271 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.9 % 2016-12
ذخایر طلا 4.36 تن 2017-06
شاخص تروریسم 3.54 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120 % 2016-12
بودجه دولت -11.1 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 111916 MZN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 168 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 94.5 2017-07
تولید صنعتی 4.7 % 2016-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.4 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 153252 MZN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 3.13 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 133 2017-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 142 2016-12
آسانی کسب و کار 137 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 % 2017-02
استخراج معدن 21.6 % 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 339125 MZN - میلیون 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.81 % 2017-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12