موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1.2 1.6 1.7 1.8 1.5
نرخ بیکاری 25.04 24.25 24.22 24.2 23.92 13.4
نرخ تورم 2.33 2.4 3.7 3.5 4.5 8.5
نرخ بهره 16.50 15 13.5 12 10 10
موازنه تجاری -202.00 -678 -116 429 -114 639
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 130 130 130 132 120
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 60.40
66.5 72.26 78.51 85.32 119
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
1.2 1.6 1.7 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3 3 5.1 5.2 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.01
10.95 9.87 8.8 8.7 20.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 115204.00
133451 123939 121079 123044 135271
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00
105678 105678 112709 109530 125920
تولید ناخالص داخلی سرانه 515.40
525 533 526 535 533
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128.30
1147 1147 1148 1182 1185
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17969.00
34481 24436 18885 26711 21099
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2623.00
2143 2467 2757 1928 3080
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9314.00
12238 10125 9789 11224 10936
تولید ناخالص داخلی از معادن 5341.00
7068 7622 5613 6198 6271
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7990.00
8148 9032 8397 3744 9382
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2829.00
3108 2911 2973 3091 3322
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 25.04
24.25 24.22 24.2 23.92 13.4
جمعیت 29.50
30.2 30.2 30.2 30.21 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00
25600 25600 25600 26600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00
10900 10900 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4150.00
3800 3800 3800 4000 4000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.33
2.4 3.7 3.5 4.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.97
0.55 0.65 0.64 0.63 0.63
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.45
118 119 121 124 139
قیمت تولید 206.60
203 210 305 211 324
تغییر قیمت تولید کننده 6.00
2 1.5 1.8 2 3.5
تورم مواد غذایی -1.70
-1 -0.5 2.5 4.2 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.29
114 118 121 122 140
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 16.50
15 13.5 12 10 10
عرضه پول M3 389996.40
395502 395718 394908 393660 377184
ذخایر ارزی 2884.00
2535 2252 2419 2393 2394
نرخ بهره سپرده 17.10
10.23 10.43 10.63 10.87 10.65
نرخ وام 25.75
25.75 25.75 25.25 25.75 23.75
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -202.00
-678 -116 429 -114 639
صادرات 1265.00
1127 3085 1588 1040 1999
واردات 1467.00
1805 3201 1223 1155 1360
حساب جاری -950.80
-677 -580 -680 -606 -597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.90
-31 -31 -36 -29 -27
ذخایر طلا 4.40
4 4.33 4.17 4.31 4.24
شاخص تروریسم 4.88
3.99 4.27 4.55 4.27 2.08
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20
130 130 130 132 120
بودجه دولت -4.40
-4.26 -4.22 -4.18 -4.19 -4.2
مخارج نظامی 88.60
158 163 168 168 168
هزینه های دولت 111916.00
113595 113595 121152 117736 135353
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 103.70
99.7 99.8 102 102 102
تولید صنعتی 24.40
16.5 15.19 14.57 14.03 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.30
26.19 26.19 26.19 26.19 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2251 2402 2397 2288 2340
آدرس های IP 60570.00
58225 58757 58021 58408 58319
شاخص اقتصادی مقدم 6.90
0.99 0.94 0.92 0.92 0.92
استخراج معدن 24.90
33.04 33.72 34.51 34.98 35.69
آسانی کسب و کار 138.00
137 135 133 133 139
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 153.00
153 153 153 153 153
تغییرات موجودی انبار 153252.00
161383 184538 207693 208953 229358
شاخص رقابتی 2.89
3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 136.00
134 134 134 134 134
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50
1.56 -0.76 2.36 0.86 1.04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.90
-4.51 -2.43 -2.74 -1.45 1.06
هزینه های مصرف کننده 339125.00
344212 344212 367113 356760 410143
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 176.41
41.33 12.61 88.51 188 84.29
درجه حرارت 27.50
21.97 21.31 25.76 25.65 24.19