شاخص یاب

موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.6 1.8 1.6 1.4 1.5
نرخ بیکاری 25.04 24 23.8 23.72 23.65 13.4
نرخ تورم 5.02 5.3 6.2 6.1 6 8.5
نرخ بهره 15.00 15 13 11 9 10
موازنه تجاری -261.00 -1870 -157 -91.64 -618 -322
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 130 130 132 132 120
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 60.19
60.32 60.79 61.26 61.74 63.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.6 1.8 1.6 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
3 3.5 5.2 3.7 6.3
تولید ناخالص داخلی 12.33
12.9 12.9 13.4 13.4 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 135459.00
122567 119020 129150 140471 132970
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049.00
115915 134601 136812 134861 150378
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00
530 530 535 535 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10
1142 1140 1182 1182 1144
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36001.00
24115 16829 29017 37333 18802
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758.00
2218 2649 1819 1823 2959
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11371.00
10148 10767 11939 11792 12029
تولید ناخالص داخلی از معادن 7836.00
7323 6478 7595 8126 7237
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8206.00
8875 8194 4265 8510 9155
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3053.00
3031 3058 3109 3166 3417
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 25.04
24 23.8 23.72 23.65 13.4
جمعیت 29.50
30.2 30.2 30.21 30.35 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00
25600 25600 25600 19760 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00
10900 10900 10900 8503 11500
حداقل دستمزد 4150.00
3800 3800 4000 4358 4000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.02
5.3 6.2 6.1 6 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.26
0.38 0.67 0.68 0.65 0.64
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.04
121 124 126 127 143
قیمت تولید 216.90
203 225 221 221 236
تغییر قیمت تولید کننده -6.40
-2 1.8 2 1.8 3.5
تورم مواد غذایی 1.60
1.8 2.5 4.2 4.8 5
CPI مسکن آب و برق 122.73
123 122 123 123 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.08
120 124 129 135 143
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 15.00
15 13 11 9 10
عرضه پول M3 392969.90
394506 401328 408169 414957 479492
ذخایر ارزی 2972.00
2971 2971 2971 2971 2971
نرخ بهره سپرده 17.10
17.1 15.1 13.1 11.1 12.1
نرخ وام 21.75
21.75 19.75 17.75 15.75 16.75
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -261.00
-1870 -157 -91.64 -618 -322
صادرات 1182.00
1484 1485 1485 1485 1485
واردات 1443.00
3354 1598 1576 2103 1806
حساب جاری -965.70
-847 -958 -901 -855 -904
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20
-31 -36 -29 -29 -27
ذخایر طلا 4.40
4.62 4.41 4.5 4.42 4.46
شاخص تروریسم 4.88
4.27 4.55 4.27 3.99 2.08
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20
130 130 132 132 120
بودجه دولت -4.40
-4.22 -4.18 -4.19 -4.2 -4.2
مخارج نظامی 88.60
89.24 83.38 82.74 82.1 80.38
هزینه های دولت 116736.00
113595 120822 122806 121055 134984
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 101.50
99.8 102 102 102 102
تولید صنعتی 3.40
0.94 0.75 0.74 0.66 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
-0.19 -0.11 -0.07 -0.06 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2402 2397 2288 2330 2340
آدرس های IP 60570.00
58757 58021 58408 58159 58319
شاخص اقتصادی مقدم 0.70
1.18 -0.04 0.78 0.61 0.68
استخراج معدن 2.00
1.59 2.04 1.78 1.87 1.84
آسانی کسب و کار 138.00
135 133 133 133 139
شاخص فساد مالی 25.00
26 25 26 26 29
رتبه فساد مالی 153.00
151 152 152 151 160
تغییرات موجودی انبار 55713.00
45683 27111 32592 38074 -13116
شاخص رقابتی 2.89
3.14 3.14 3 2.95 3.04
رتبه رقابتی 136.00
132 132 135 136 133
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.40
0.53 0.78 0.68 0.68 0.68
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30
5.55 4.52 4.38 4.39 4.39
هزینه های مصرف کننده 343086.00
336454 355094 360926 355780 396716
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 176.41
12.61 88.51 188 80.37 84.29
درجه حرارت 27.50
21.31 25.76 25.65 24.43 24.19