موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.9 1.2 1.6 1.7 1.5
نرخ بیکاری 24.37 23.1 23.1 23.1 23.1 13.4
نرخ تورم 2.93 2.6 2.4 3.7 3.5 8.5
نرخ بهره 18.00 18 18 18 17.5 16
موازنه تجاری -378.00 -89 -690 -102 405 648
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 130 130 130 130 120
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 62.20
63.55 69.23 75.4 82.12 116
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
1.9 1.2 1.6 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
4.8 4.9 5.1 5.1 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.01
10.5 10.5 10.5 10.5 20.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 122701.00
119753 122375 120089 118771 117915
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00
99479 99479 99479 99479 89285
تولید ناخالص داخلی سرانه 515.40
527 527 527 527 524
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128.30
1167 1167 1167 1167 1167
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23863.00
25037 32196 24217 17214 17804
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2609.00
1800 2197 2388 2054 2023
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9967.00
10082 10374 9948 9828 9682
تولید ناخالص داخلی از معادن 7509.00
6560 6693 6793 6686 6336
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8988.00
4236 7597 8695 7282 6978
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2873.00
2830 2853 2841 2823 2713
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 24.37
23.1 23.1 23.1 23.1 13.4
جمعیت 28.83
30.2 30.2 30.2 30.2 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00
25600 25600 25600 25600 27000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00
10900 10900 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 3642.00
3800 3800 3800 3800 4100
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.93
2.6 2.4 3.7 3.5 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.36
0.37 0.56 0.66 0.65 0.63
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.80
118 115 115 116 116
قیمت تولید 206.60
203 199 195 192 120
تغییر قیمت تولید کننده 6.00
27 22 20 16 9.5
تورم مواد غذایی 1.80
2.5 3.2 3.5 4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.14
117 115 114 114 114
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 18 17.5 16
عرضه پول M3 388920.40
384631 369539 359001 364546 375053
ذخایر ارزی 3036.00
2976 2572 2238 2411 2363
نرخ بهره سپرده 10.80
14.63 14.63 14.63 14.63 16.06
نرخ وام 27.25
27.17 27.35 27.67 28 27.94
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -378.00
-89 -690 -102 405 648
صادرات 3341.00
978 1111 3116 1595 2058
واردات 3719.00
1067 1801 3218 1259 1410
حساب جاری -950.80
-331 -610 -484 -541 -524
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.90
-36 -36 -36 -36 -27
ذخایر طلا 4.36
4.07 3.9 3.78 3.7 3.24
شاخص تروریسم 4.88
2.99 2.99 2.99 2.99 2.08
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00
130 130 130 130 120
بودجه دولت -2.80
-5.24 -5.24 -5.24 -5.24 -2.67
مخارج نظامی 167.70
144 144 144 144 128
هزینه های دولت 111916.00
107193 107193 107193 107193 94046
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 101.50
101 99.73 99.83 99.61 99.01
تولید صنعتی 24.40
17.03 16.5 15.19 14.57 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.30
17.15 16.26 -14.16 0.15 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2139 2202 2190 2105 1850
آدرس های IP 60570.00
51907 51097 50875 49462 42622
شاخص اقتصادی مقدم 6.90
-0.48 1.36 0.99 1 1.02
استخراج معدن 24.90
31.39 33.04 33.72 34.51 35.69
آسانی کسب و کار 138.00
134 134 134 134 139
شاخص فساد مالی 25.00
26 26 26 26 30
رتبه فساد مالی 153.00
146 146 146 146 141
تغییرات موجودی انبار 153252.00
202790 202790 202790 202790 229358
شاخص رقابتی 2.89
3.03 3.03 3.03 3.03 3.24
رتبه رقابتی 136.00
136 136 136 136 133
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50
0.48 -0.09 1.86 2.16 1.37
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.90
-1.78 1.35 1.26 2.13 2.21
هزینه های مصرف کننده 339125.00
320283 320283 320283 320283 288910
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 176.41
187 41.33 12.61 88.51 84.29
درجه حرارت 27.50
25.6 21.97 21.31 25.76 24.19