شاخص یاب

موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.8 1.6 1.4 1.3 1.5
نرخ بیکاری 25.04 23.8 23.72 23.65 23.57 13.4
نرخ تورم 4.75 5.6 6.1 6 6 8.5
نرخ بهره 15.00 13 11 9 9 10
موازنه تجاری -161.00 -198 -86.04 -247 -1558 -363
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 130 132 132 132 120
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 60.75
61.24 61.79 62.33 62.89 65.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.8 1.6 1.4 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
3.5 5.2 3.7 3.5 6.3
تولید ناخالص داخلی 12.33
12.9 13.4 13.4 13.4 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 135459.00
119020 129150 140471 140200 132970
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049.00
134601 136812 134861 134601 150378
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00
530 535 535 535 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10
1140 1182 1182 1140 1144
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36001.00
16829 29017 37333 37261 18802
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1758.00
2649 1819 1823 1820 2959
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11371.00
10767 11939 11792 11769 12029
تولید ناخالص داخلی از معادن 7836.00
6478 7595 8126 8110 7237
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8206.00
8194 4265 8510 8493 9155
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3053.00
3058 3109 3166 3160 3417
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 25.04
23.8 23.72 23.65 23.57 13.4
جمعیت 29.50
30.2 30.21 30.35 30.49 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00
25600 25600 25617 25749 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00
10900 10900 8461 8459 11500
هزینه زندگی انفرادی 7790.00
7790 7790 7790 7790 7790
حداقل دستمزد 4150.00
3800 4000 4358 4485 4000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.75
5.6 6.1 6 6 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.07
0.41 0.7 0.5 0.3 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.26
123 126 127 127 142
قیمت تولید 219.10
224 223 227 227 242
تغییر قیمت تولید کننده 4.50
4.7 4.1 3.8 3.6 4.2
تورم مواد غذایی 1.40
2.5 4.2 4.8 1.44 5
CPI مسکن آب و برق 122.83
122 123 123 123 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.03
124 129 135 138 142
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 15.00
13 11 9 9 10
عرضه پول M3 394727.90
401101 407819 414540 421204 478416
ذخایر ارزی 2933.00
2928 2928 2928 2928 2928
نرخ بهره سپرده 12.37
10.37 8.37 6.37 6.37 7.37
نرخ وام 20.20
19.75 17.75 15.75 15.75 16.75
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -161.00
-198 -86.04 -247 -1558 -363
صادرات 1356.00
1446 1447 1447 1447 1447
واردات 1517.00
1598 1533 1693 3005 1810
حساب جاری -630.30
-913 -865 -790 -871 -856
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20
-36 -29 -29 -29 -27
ذخایر طلا 4.40
4.24 4.36 4.32 4.36 4.33
شاخص تروریسم 4.88
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
گردش سرمایه -616.30
-898 -776 -706 -812 -786
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20
130 132 132 132 120
بودجه دولت -4.40
-4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
مخارج نظامی 88.60
83.38 82.74 82.1 81.46 80.38
هزینه های دولت 116736.00
120822 122806 121055 120822 134984
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 96.30
97.28 97.15 97.22 97.15 97.18
تولید صنعتی 3.10
-0.52 -0.32 -0.69 -0.48 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.50
3.12 1.68 1.1 0.87 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2397 2288 2330 2390 2340
آدرس های IP 60570.00
58021 58408 58159 58501 58319
شاخص اقتصادی مقدم -2.30
0.1 0.81 0.63 0.71 0.69
استخراج معدن 3.00
4.68 4.72 4.78 4.74 4.76
آسانی کسب و کار 135.00
133 133 132 132 137
شاخص فساد مالی 25.00
25 25 25 25 25
رتبه فساد مالی 153.00
153 153 153 153 153
تغییرات موجودی انبار 55713.00
27111 32592 38074 43556 -13116
شاخص رقابتی 39.75
40.25 40.25 40.25 40.25 42.75
رتبه رقابتی 133.00
133 133 133 133 133
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80
0.74 0.7 0.71 0.71 0.71
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50
4.69 4.49 4.5 4.51 4.51
هزینه های مصرف کننده 343086.00
355094 360926 355780 355094 396716
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 176.41
88.51 188 80.37 80.18 84.29
درجه حرارت 27.50
25.76 25.65 24.43 24.42 24.19