شاخص یاب

موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 1.6 2.1 1.7 1.5
نرخ بیکاری 25.04 24 23.8 23.72 23.65 13.4
نرخ تورم 4.40 3.9 4.1 4.5 4.7 8.5
نرخ بهره 15.75 15 13 11 9 10
موازنه تجاری -202.00 -1662 108 432 -366 6.45
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 130 130 132 132 120
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 58.35
60.15 61.52 62.93 64.37 70.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 1.6 2.1 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3 5.1 5.2 3.7 6.3
تولید ناخالص داخلی 12.33
12.9 12.9 13.4 13.4 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 115204.00
123939 121079 121195 136344 135271
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00
105678 109426 109530 107968 122252
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00
530 530 535 535 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10
1142 1140 1182 1182 1144
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17969.00
24436 18885 18903 35228 21099
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2623.00
2467 2757 2759 2189 3080
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9314.00
10125 9789 9798 12503 10936
تولید ناخالص داخلی از معادن 5341.00
7622 5613 5619 7222 6271
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7990.00
9032 8397 8405 8325 9382
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2829.00
2911 2973 2976 3175 3322
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 25.04
24 23.8 23.72 23.65 13.4
جمعیت 29.50
30.2 30.2 30.21 30.35 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00
25600 25600 25600 19760 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00
10900 10900 10900 8503 11500
حداقل دستمزد 4150.00
3800 3800 4000 4358 4000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.40
3.9 4.1 4.5 4.7 8.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.53
0.62 0.66 0.66 0.65 0.65
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.08
120 122 124 126 140
قیمت تولید 216.90
210 225 221 222 239
تغییر قیمت تولید کننده -6.40
1.5 1.8 2 2.3 3.5
تورم مواد غذایی -0.60
-0.5 2.5 4.2 4.8 5
CPI مسکن آب و برق 122.10
123 123 123 123 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.14
119 122 127 133 140
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 15.75
15 13 11 9 10
عرضه پول M3 386870.10
394506 401328 408169 414957 479492
ذخایر ارزی 2959.00
2962 2962 2962 2962 2962
نرخ بهره سپرده 17.10
16.35 14.35 12.35 10.35 11.35
نرخ وام 22.50
21.75 19.75 17.75 15.75 16.75
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -202.00
-1662 108 432 -366 6.45
صادرات 1265.00
1691 1689 1689 1689 1689
واردات 1467.00
3352 1554 1257 2055 1683
حساب جاری -965.70
-847 -958 -901 -855 -904
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20
-31 -36 -29 -29 -27
ذخایر طلا 4.40
4.62 4.41 4.5 4.42 4.46
شاخص تروریسم 4.88
4.27 4.55 4.27 3.99 2.08
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20
130 130 132 132 120
بودجه دولت -4.40
-4.22 -4.18 -4.19 -4.2 -4.2
مخارج نظامی 88.60
89.24 83.38 82.74 82.1 80.38
هزینه های دولت 111916.00
113595 117624 117736 116057 131411
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 103.00
99.8 103 103 103 103
تولید صنعتی 3.40
0.94 0.75 0.74 0.66 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
-0.19 -0.11 -0.07 -0.06 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2402 2397 2288 2330 2340
آدرس های IP 60570.00
58757 58021 58408 58159 58319
شاخص اقتصادی مقدم 3.10
1.16 0.5 0.69 0.68 0.68
استخراج معدن 2.00
1.59 2.04 1.78 1.87 1.84
آسانی کسب و کار 138.00
135 133 133 133 139
شاخص فساد مالی 25.00
26 25 26 26 29
رتبه فساد مالی 153.00
151 152 152 151 160
تغییرات موجودی انبار 153252.00
184538 207693 208953 210214 229358
شاخص رقابتی 2.89
3.14 3.14 3 2.95 3.04
رتبه رقابتی 136.00
132 132 135 136 133
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00
0.59 0.7 0.68 0.68 0.68
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.30
3.11 3.32 3.31 3.31 3.31
هزینه های مصرف کننده 339125.00
344212 356420 356760 351673 398197
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 176.41
12.61 88.51 188 80.37 84.29
درجه حرارت 27.50
21.31 25.76 25.65 24.43 24.19