موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.1 1.62 1.89 2.25 1.5
نرخ بیکاری 17.00 17.85 17.85 17.85 17.85 13.4
نرخ تورم 14.35 19.3 17 16.5 16 14.5
نرخ بهره 21.50 21.5 21 20.75 20.5 19
موازنه تجاری -371.00 -321 -204 -343 -327 -302
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 125 125 130 130 120
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 60.50 60.17 59.56 58.96 58.35 51.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.10 1.1 1.62 1.89 2.25 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 5 5.1 4.8 4.2 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.01 10.42 9.34 9.43 9.52 20.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 129706.00 119479 113957 117020 121787 117511
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00 108956 99479 98491 97503 89285
تولید ناخالص داخلی سرانه 515.40 522 522 523 524 532
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128.30 1147 1148 1151 1154 1182
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25491.00 22989 22980 22980 22980 22980
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1570.00 1922 1945 1951 1953 1953
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9862.00 9760 9756 10136 10301 10048
تولید ناخالص داخلی از معادن 5892.00 5451 5433 5437 5436 5436
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3558.00 6240 6243 6243 6243 6243
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2938.00 3205 3173 3136 3078 3118
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 17.00 17.85 17.85 17.85 17.85 13.4
جمعیت 28.83 28.5 28.5 28.5 29 30.02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16000.00 18639 18911 19164 19397 20956
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5500.00 5500 5500 5500 5500 5500
حداقل دستمزد 3642.00 3642 3642 3593 3576 3617
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 14.35 19.3 17 16.5 16 14.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 0.61 1.05 0.72 0.7 0.75
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.30 115 115 115 115 115
قیمت تولید 208.10 215 215 215 215 120
تغییر قیمت تولید کننده 37.40 39.98 39.94 39.93 39.95 39.94
تورم مواد غذایی 27.95 21.56 20.73 20.31 20.11 19.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.06 112 111 110 111 111
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 21.50 21.5 21 20.75 20.5 19
عرضه پول M3 357912.40 359499 359104 358111 356775 341611
ذخایر ارزی 2155.00 2165 2152 2139 2125 2012
نرخ بهره سپرده 10.80 10.43 10.63 10.87 11.11 10.86
نرخ وام 28.17 29.28 29.75 30.11 30.37 31.09
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -371.00 -321 -204 -343 -327 -302
صادرات 977.00 928 1012 996 1001 991
واردات 1348.00 1267 1140 1295 1279 1243
حساب جاری -271.40 -617 -476 -567 -483 -511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.90 -36 -36 -31 -31 -27
ذخایر طلا 4.36 3.09 2.69 3.55 3.36 3.28
شاخص تروریسم 3.54 2.14 1.78 1.5 1.21 1.21
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 125 125 130 130 120
بودجه دولت -11.10 -12.18 -13.65 -12.9 -12.15 -10.21
هزینه های دولت 111916.00 111136 111713 111554 111395 101047
مخارج نظامی 167.70 162 168 168 167 166
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 94.50 94.76 94.79 94.81 94.79 94.8
تولید صنعتی 4.70 3.79 3.91 3.87 3.88 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.40 -16.93 -16.93 -16.93 -16.93 1.3
شاخص اقتصادی مقدم 3.50 0.27 0.28 0.62 0.77 0.79
استخراج معدن 21.60 24.32 24.5 24.43 24.47 24.46
آسانی کسب و کار 137.00 143 144 141 139 133
شاخص فساد مالی 27.00 27 26 26 26 28
رتبه فساد مالی 142.00 137 143 143 143 146
تغییرات موجودی انبار 153252.00 184538 207693 208953 210214 213465
شاخص رقابتی 3.13 3.18 3.18 3.17 3.16 3.24
رتبه رقابتی 133.00 115 115 114 113 98
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 1.06 0.83 0.79 0.78 0.78
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.81 5.61 5.2 5.04 5.04 5.06
هزینه های مصرف کننده 339125.00 345403 340937 346054 351172 400476
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00 4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3