موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.9 1.2 1.6 1.7 1.5
نرخ بیکاری 24.37 24.12 24.15 24.17 24.2 13.4
نرخ تورم 5.65 4 3 2 2 14.5
نرخ بهره 19.50 19.5 19.5 19.5 19 19
موازنه تجاری -378.00 -247 -316 -316 -290 -346
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 130 130 130 130 120
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 58.33
63.55 69.23 75.4 82.12 116
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
1.9 1.2 1.6 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
4.8 4.9 5.1 5.1 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.01
13.5 12.6 11.7 10.8 20.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 122701.00
119753 122375 120089 118771 118506
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00
127910 118433 108956 99479 89285
تولید ناخالص داخلی سرانه 515.40
523 522 522 522 526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128.30
1148 1149 1150 1151 1170
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23863.00
25037 32196 24217 17214 17588
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2609.00
1800 2197 2388 2054 2027
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9967.00
10082 10374 9948 9828 9752
تولید ناخالص داخلی از معادن 7509.00
6560 6693 6793 6686 6445
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8988.00
4236 7597 8695 7282 7062
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2873.00
2830 2853 2841 2823 2738
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 24.37
24.12 24.15 24.17 24.2 13.4
جمعیت 28.83
30.2 30.2 30.2 30.2 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00
19816 19837 19859 19881 19628
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00
8526 8589 8651 8713 8189
حداقل دستمزد 3642.00
3335 3413 3491 3569 3443
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.65
4 3 2 2 14.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.10
0.93 0.68 0.65 0.69 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.91
119 120 120 120 119
قیمت تولید 206.60
203 199 195 192 120
تغییر قیمت تولید کننده 6.00
27 22 20 16 9.5
تورم مواد غذایی 1.80
21 17 15 12 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.23
117 115 113 112 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 19.50
19.5 19.5 19.5 19 19
عرضه پول M3 380715.40
388704 389910 389503 388414 376384
ذخایر ارزی 2448.00
2463 2444 2423 2402 2258
نرخ بهره سپرده 10.80
10.74 11.12 11.5 11.88 15.84
نرخ وام 27.50
27 26.56 26.15 25.76 23.53
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -378.00
-247 -316 -316 -290 -346
صادرات 3341.00
978 1111 3116 1595 1954
واردات 3719.00
1067 1801 3218 1259 1375
حساب جاری -347.60
-411 -391 -403 -403 -428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.90
-31 -31 -36.07 -36 -27
ذخایر طلا 4.36
4.07 3.9 3.78 3.7 3.24
شاخص تروریسم 4.88
3.71 3.99 4.27 4.55 2.59
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00
130 130 130 130 120
بودجه دولت -2.80
-4.88 -5.17 -5.46 -5.75 -4.75
مخارج نظامی 167.70
147 151 155 160 135
هزینه های دولت 111916.00
109983 110560 111136 111713 101047
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 96.30
96.76 97.02 97.26 97.42 98.15
تولید صنعتی 24.40
17.03 16.5 15.19 14.57 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.30
17.15 16.26 -14.16 0.15 1.3
سرعت اینترنت 2364.38
2139 2202 2190 2105 1934
آدرس های IP 60570.00
51907 51097 50875 49462 44243
شاخص اقتصادی مقدم 2.10
0.8 0.74 0.71 0.69 0.69
استخراج معدن 24.90
31.39 33.04 33.72 34.51 35.66
آسانی کسب و کار 138.00
138 137 135 133 136
شاخص فساد مالی 27.00
27 26 26 26 28
رتبه فساد مالی 142.00
118 125 133 140 133
تغییرات موجودی انبار 153252.00
138227 161383 184538 207693 213465
شاخص رقابتی 2.89
3.12 3.12 3.12 3.01 3.15
رتبه رقابتی 136.00
132 132 132 138 135
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.20
0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10
4.38 4.69 4.64 4.63 4.63
هزینه های مصرف کننده 339125.00
325517 329246 332975 336704 305221
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00
32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00
7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00
4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 176.41
187 41.33 12.61 88.51 84.29
درجه حرارت 27.50
25.6 21.97 21.31 25.76 24.19