شاخص یاب

موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 61.22 61.89 62.44 62.98 63.54 64.66