موزامبیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.6 1.8 1.9 1.7 1.5
نرخ بیکاری 24.37 24.2 24 23.8 23.6 13.4
نرخ تورم 8.35 6 4 3 2 14.5
نرخ بهره 21.00 21 20 20 20 19
موازنه تجاری -371.00 -325 -349 -364 -366 -396
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 125 130 130 130 120
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 60.50 60.1 59.5 58.89 58.28 51.6
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.6 1.8 1.9 1.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 4.7 4.8 4.9 5.1 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.01 10.8 10.75 10.7 10.65 20.63
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 122701.00 120468 121818 124648 123572 121408
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116.00 99479 98491 97503 96514 89285
تولید ناخالص داخلی سرانه 515.40 522 523 524 525 526
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1128.30 1151 1154 1157 1161 1170
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23863.00 16935 25231 32109 23428 17268
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2609.00 2085 1812 2187 2338 2011
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9967.00 9805 10095 10437 10080 9802
تولید ناخالص داخلی از معادن 7509.00 5917 6182 6199 6062 5851
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8988.00 7397 4278 7542 7860 6881
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2873.00 3012 2958 2939 2928 2811
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 24.37 24.2 24 23.8 23.6 13.4
جمعیت 28.83 29.1 30.2 30.2 30.2 31.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600.00 19794 19837 19859 19881 19628
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400.00 8464 8589 8651 8713 8189
حداقل دستمزد 3642.00 3257 3413 3491 3569 3443
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 8.35 6 4 3 2 14.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 1.07 0.71 0.7 0.76 0.75
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.57 114 114 114 114 112
قیمت تولید 202.90 208 206 203 201 120
تغییر قیمت تولید کننده 43.30 32 27 22 20 9.5
تورم مواد غذایی 9.90 24 21 17 15 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.71 113 111 110 108 105
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 21.00 21 20 20 20 19
عرضه پول M3 369519.10 368999 369372 368606 367374 354140
ذخایر ارزی 2155.00 2243 2227 2211 2195 2075
نرخ بهره سپرده 10.80 11.88 12.38 12.89 13.39 15.84
نرخ وام 27.50 27.11 26.64 26.2 25.79 23.25
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -371.00 -325 -349 -364 -366 -396
صادرات 1193.00 919 941 936 898 902
واردات 1232.00 1166 1212 1215 1210 1127
حساب جاری -271.40 -476 -567 -483 -542 -511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.90 -36 -31 -31 -33.76 -27
ذخایر طلا 4.36 3.64 3.53 3.53 3.44 3.1
شاخص تروریسم 4.88 1.78 1.5 1.21 0.93 1.21
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 125 130 130 130 120
بودجه دولت -2.80 -5.75 -4.46 -3.18 -1.9 -4.75
مخارج نظامی 167.70 160 158 156 154 135
هزینه های دولت 111916.00 111713 111554 111395 111236 101047
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 93.70 95.03 95.42 95.81 96.14 97.66
تولید صنعتی 9.70 8.83 9.4 9.77 10.06 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.10 -0.76 2.87 1.18 0.28 1.3
سرعت اینترنت 2364.38 2300 2139 2202 2190 1934
آدرس های IP 60570.00 51484 51907 51097 50875 44243
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 0.9 0.55 0.84 0.71 0.73
استخراج معدن 38.30 32.04 32.43 32.66 32.85 33.16
آسانی کسب و کار 138.00 144 141 139 137 133
شاخص فساد مالی 27.00 26 26 26 26 28
رتبه فساد مالی 142.00 140 139 138 138 133
تغییرات موجودی انبار 153252.00 207693 208953 210214 211474 213465
شاخص رقابتی 2.89 3.12 3.12 3.12 3.12 3.15
رتبه رقابتی 136.00 132 132 132 132 135
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.20 0.73 0.69 0.69 0.69 0.69
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.11 5.55 5.04 5.06 5.08 5.08
هزینه های مصرف کننده 339125.00 336704 335258 333812 332366 305221
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4.00 4 4 4 4 4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 176.00 88.91 72.73 77.2 84.76 79.57
درجه حرارت 27.00 23.89 22.84 23.45 24.07 23.45