شاخص یاب

مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-03
نرخ بیکاری 10.5 2018-03
نرخ تورم 2.6 2018-05
نرخ بهره 2.25 2018-06
موازنه تجاری -18124 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.5 2018-07
بازار سهام 11322 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 109 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 238482 MAD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31342 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11654 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3822 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19947 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28639 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8786 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 MAD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.5 % 2018-03
افراد شاغل 10882 هزار 2018-03
افراد بیکار 1272 هزار 2018-03
جمعیت 34.9 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 42.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 25.7 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2018-05
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 116 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-06
عرضه پول M1 809429 MAD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 965463 MAD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1266699 MAD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1306624 MAD - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 232043 MAD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 300441 MAD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -18124 MAD - میلیون 2018-05
صادرات 23809 MAD - میلیون 2018-05
واردات 41933 MAD - میلیون 2018-05
حساب جاری -7159 MAD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 11349347 2017-12
ذخایر طلا 22 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.16 BBL/D/1K 2018-03
بدهی خارجی 489155 MAD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 MAD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.3 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12