مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
نرخ بیکاری 10.6 2017-09
نرخ تورم 1.3 2017-11
نرخ بهره 2.25 2017-12
موازنه تجاری -18199 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.22 2018-01
بازار سهام 12951 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 101 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239277 MAD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7266 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30520 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11959 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3647 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19086 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28526 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9208 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4978 MAD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 % 2017-09
افراد شاغل 10403 هزار 2017-09
افراد بیکار 1236 هزار 2017-09
جمعیت 34.7 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 40.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 29.3 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-11
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2017-12
عرضه پول M1 785220 MAD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 938431 MAD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1254352 MAD - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1288142 MAD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 234210 MAD - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 294975 MAD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -18199 MAD - میلیون 2017-11
صادرات 20910 MAD - میلیون 2017-11
واردات 39109 MAD - میلیون 2017-11
حساب جاری -24153 MAD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 % 2016-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 10331731 2016-12
ذخایر طلا 22.05 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-09
بدهی خارجی 476477 MAD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264 MAD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 % 2016-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3293 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.9 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.5 نقاط شاخص 2017-09
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12