شاخص یاب

مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-03
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 2.1 2018-07
نرخ بهره 2.25 2018-08
موازنه تجاری -18044 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.34 2018-09
بازار سهام 11196 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 109 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 238482 MAD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31342 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11654 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3822 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19947 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28639 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8786 MAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 MAD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد شاغل 11075 هزار 2018-06
افراد بیکار 1103 هزار 2018-06
جمعیت 34.9 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 42.8 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 28.8 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-07
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 116 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-08
عرضه پول M1 825440 MAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 982352 MAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1278546 MAD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1336429 MAD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 230113 MAD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 306931 MAD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -18044 MAD - میلیون 2018-07
صادرات 19230 MAD - میلیون 2018-07
واردات 37274 MAD - میلیون 2018-07
حساب جاری -7159 MAD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 11349347 2017-12
ذخایر طلا 22 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.16 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 489155 MAD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 MAD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 201198 MAD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 44284 MAD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
استخراج معدن -1.6 % 2018-06
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.3 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 610693 MAD - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12