مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2017-03
نرخ بیکاری 9.3 2017-06
نرخ تورم 0.3 2017-08
نرخ بهره 2.25 2017-08
موازنه تجاری -16490 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 9.39 2017-09
بازار سهام 12438 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 101 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 231167 MAD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7266 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30744 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11317 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3360 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18895 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27979 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8701 MAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4692 MAD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.3 % 2017-06
افراد شاغل 10958 هزار 2017-06
افراد بیکار 1123 هزار 2017-06
جمعیت 34.7 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 47.3 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 23.5 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-02
تورم مواد غذایی -1.1 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2017-08
عرضه پول M1 769253 MAD - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 918924 MAD - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 1223711 MAD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 1242223 MAD - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 211341 MAD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 283108 MAD - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -16490 MAD - میلیون 2017-07
صادرات 16896 MAD - میلیون 2017-07
واردات 33386 MAD - میلیون 2017-07
حساب جاری -14232 MAD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 % 2016-12
گردش سرمایه -10915 MAD - میلیون 2017-03
ورود توریست 10331731 2016-12
ذخایر طلا 22.05 تن 2017-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 480294 MAD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5486 MAD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.89 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 % 2016-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3293 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.7 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 70 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 68 2016-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.8 2017-06
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2016-12