مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-03
نرخ بیکاری 10.5 2018-03
نرخ تورم 2.7 2018-04
نرخ بهره 2.25 2018-04
موازنه تجاری -15144 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.51 2018-05
بازار سهام 12502 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 101 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244027 MAD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7266 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29876 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11795 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3761 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19338 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28727 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9359 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5282 MAD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.5 % 2018-03
افراد شاغل 10882 هزار 2018-03
افراد بیکار 1272 هزار 2018-03
جمعیت 34.9 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 42.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 25.7 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 116 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-04
عرضه پول M1 810515 MAD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 966145 MAD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1263410 MAD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1292576 MAD - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 235338 MAD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 297399 MAD - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -15144 MAD - میلیون 2018-03
صادرات 24309 MAD - میلیون 2018-03
واردات 39453 MAD - میلیون 2018-03
حساب جاری -7159 MAD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 10331731 2016-12
ذخایر طلا 22 تن 2018-03
تولید نفت خام 0.16 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 489155 MAD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 MAD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.3 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12