شاخص یاب

مراکش

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 9.56 2019-01
بازار سهام 11193 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 10 2018-09
نرخ تورم 1.3 2018-11
نرخ بهره 2.25 2018-12
موازنه تجاری -18093 2018-11
حساب جاری -11082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245540 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31520 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11936 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3706 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20164 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29132 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9219 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5378 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10 2018-09
افراد شاغل 10525 2018-09
افراد بیکار 1172 2018-09
جمعیت 34.9 2017-12
نرخ اشتغال 40.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 27.5 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2018-11
قیمت تولید 111 2018-11
تورم مواد غذایی -0.5 2018-11
CPI مسکن آب و برق 117 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2018-12
عرضه پول M1 833386 2018-11
عرضه پول M2 992372 2018-11
عرضه پول M3 1300001 2018-11
ترازنامه بانک 1342373 2018-09
ذخایر ارزی 226250 2018-11
نرخ بهره سپرده 3.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 311755 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -18093 2018-11
حساب جاری -11082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
صادرات 22313 2018-11
واردات 40406 2018-11
گردش سرمایه -5823 2018-09
ورود توریست 11349347 2017-12
ذخایر طلا 22.1 2018-12
تولید نفت خام 0.16 2018-08
بدهی خارجی 483438 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
هزینه های دولت 201198 2017-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 2018-09
تغییرات موجودی انبار 44284 2017-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 58.49 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن 2.9 2018-09
تولید فولاد 45 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 610693 2017-12