مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
نرخ بیکاری 10.2 2017-12
نرخ تورم 1.9 2018-02
نرخ بهره 2.25 2018-03
موازنه تجاری -15413 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.19 2018-03
بازار سهام 13008 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 101 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239277 MAD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7266 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30520 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11959 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3647 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19086 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28526 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9208 MAD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4978 MAD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.2 % 2017-12
افراد شاغل 10699 هزار 2017-12
افراد بیکار 1044 هزار 2017-12
جمعیت 34.9 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 41.9 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 26.5 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-03
عرضه پول M1 796556 MAD - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 951240 MAD - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1249411 MAD - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 1292576 MAD - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 243655 MAD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 297399 MAD - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -15413 MAD - میلیون 2018-01
صادرات 20471 MAD - میلیون 2018-01
واردات 35884 MAD - میلیون 2018-01
حساب جاری 3329 MAD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 10331731 2016-12
ذخایر طلا 22.05 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.16 BBL/D/1K 2017-12
بدهی خارجی 476477 MAD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264 MAD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3293 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.9 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12