شاخص یاب

مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10 2018-09
نرخ تورم 1.1 2018-09
نرخ بهره 2.5 2018-10
موازنه تجاری -14734 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 9.48 2018-11
بازار سهام 11210 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 109 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241293 MAD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226 MAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32315 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11689 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3612 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20345 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28896 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8929 MAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5059 MAD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10 % 2018-09
افراد شاغل 10525 هزار 2018-09
افراد بیکار 1172 هزار 2018-09
جمعیت 34.9 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 40.5 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 28.8 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -1 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 117 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-10
عرضه پول M1 837523 MAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 995702 MAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1287433 MAD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1342373 MAD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 228127 MAD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 3.1 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 311755 MAD - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14734 MAD - میلیون 2018-09
صادرات 21056 MAD - میلیون 2018-09
واردات 35790 MAD - میلیون 2018-09
حساب جاری -20957 MAD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
گردش سرمایه -11144 MAD - میلیون 2018-06
ورود توریست 11349347 2017-12
ذخایر طلا 22.1 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.16 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 484057 MAD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 MAD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 % 2017-12
بودجه دولت -3.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 201198 MAD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 44284 MAD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 58.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن -1.6 % 2018-06
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.5 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 610693 MAD - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2.47 mm 2015-12
درجه حرارت 12.55 celsius 2015-12