شاخص یاب

مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 2.3 2.4 2.9 3.5 3.2
نرخ بیکاری 10.50 10.4 9.9 10.5 9.3 9
نرخ تورم 2.50 2.5 2.4 2.5 2.2 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2.25 1.75
موازنه تجاری -18124.00 -17758 -18160 -18162 -18164 -18141
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 67 67 69 69 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 9.44
9.6 9.71 9.83 9.94 10.42
بازار سهام 11427.98
11438 11201 10970 10742 9879
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90
2.3 2.4 2.9 3.5 3.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3.3 3.6 3.4 3.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 109.14
110 110 112 112 114
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 238482.00
243225 252812 246590 243674 274985
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00
311974 317959 317345 317038 345845
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292.40
3300 3300 3344 3344 3361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485.01
7474 7477 7471 7471 7549
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31342.00
31024 30951 32408 32567 33666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11654.00
12156 12220 12050 11968 13292
تولید ناخالص داخلی از معادن 3822.00
3707 3896 3952 4066 4238
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19947.00
19401 20034 20625 19917 21791
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28639.00
28996 29761 29613 28986 32371
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8786.00
9360 9696 9085 8972 10547
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076.00
5060 5472 5249 5056 5952
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.50
10.4 9.9 10.5 9.3 9
افراد شاغل 10882.00
10493 10710 10880 10834 10753
افراد بیکار 1272.00
1219 1122 1210 1174 1179
جمعیت 34.90
35.8 35.8 35.39 35.49 36.8
نرخ اشتغال 42.20
40.38 42.03 42.62 45.49 42.82
نرخ بیکاری جوانان 25.70
29.08 27.98 27.73 28.07 31.51
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.5 2.4 2.5 2.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.90
122 123 123 124 127
قیمت تولید 108.70
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 2.60
2.68 2.98 2.5 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.08 0.14 0.11 0.12 0.12
CPI مسکن آب و برق 116.10
116 116 116 116 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.70
113 114 114 115 118
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2 2.25 1.75
عرضه پول M1 809429.00
825562 836124 846736 857304 960246
عرضه پول M2 965463.00
984563 997159 1009818 1022437 1146028
عرضه پول M3 1266699.00
1282397 1294807 1307137 1319353 1435562
ذخایر ارزی 232043.00
231759 231451 231727 231482 231562
ترازنامه بانک 1306624.00
1330165 1343386 1356327 1369124 1489434
نرخ بهره سپرده 3.10
3.1 3.1 2.85 3.1 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 300441.00
300479 300468 300468 300470 300470
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -18124.00
-17758 -18160 -18162 -18164 -18141
صادرات 23809.00
22218 22153 22186 22192 22191
واردات 41933.00
39976 40332 40348 40356 40332
حساب جاری -7159.00
2749 -6905 -5439 -14248 -7727
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-3.2 -3.2 -2.8 -2.8 -2.5
گردش سرمایه -20786.40
-13357 -17654 -14291 -17443 -16245
ورود توریست 11349347.00
11256975 11509900 11461200 11412500 12031700
ذخایر طلا 22.00
21.98 21.97 21.96 21.96 21.91
شاخص تروریسم 0.08
1.75 1.69 1.86 2.03 1.92
تولید نفت خام 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425.00
6216 6565 6503 6446 6487
بدهی خارجی 489155.33
497339 501916 507530 510168 524419
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00
67 67 69 69 70
بودجه دولت -3.60
-3.2 -3.2 -3.65 -3.72 -3.3
هزینه های دولت 195598.00
198825 202640 202248 202053 220412
مخارج نظامی 3420.00
3506 3506 3504 3502 3534
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 3.00
2.66 1.41 2.39 2.45 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00
24482 25494 26099 26704 28188
سرعت اینترنت 5168.47
6141 6280 6348 6439 6980
آدرس های IP 3732705.00
3515296 3367319 3463663 3463663 3126307
تولید فولاد 45.00
40.63 40.62 40.62 40.62 40.62
شاخص رقابتی 4.24
4.19 4.19 4.21 4.22 4.22
رتبه رقابتی 71.00
71 71 71 71 71
آسانی کسب و کار 69.00
62 62 60 58 53
شاخص فساد مالی 40.00
40 41 41 42 39
رتبه فساد مالی 81.00
83 83 83 84 83
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.30
85.47 84.59 83.79 83.07 80.69
هزینه های مصرف کننده 582809.00
592425 603790 602625 602042 656746
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 2.47
7.2 39.06 40.94 25.35 27.84
درجه حرارت 12.55
25.23 14.15 11.74 21.64 18.06