مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 4.18 2.54 1.86 2.65
نرخ بیکاری 9.30 9.7 9.4 10.3 9.4 9
نرخ تورم 0.30 1.8 0.6 0.9 1 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
موازنه تجاری -16490.00 -16051 -15820 -15583 -15353 -13510
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70 67 67 65 65 70
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 9.43 9.22 9.12 9.03 8.94 7.91
بازار سهام 12416.64 11900 11800 11700 11600 10200
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 4.18 2.54 1.86 2.65
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4 4.3 3.5 3 5.5
تولید ناخالص داخلی 101.45 102 103 102 102 100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 231167.00 233723 238164 238199 239259 254575
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00 313976 321315 324430 327546 358323
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196.00 3274 3283 3288 3292 3390
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7265.80 7409 7437 7436 7436 7525
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30744.00 31299 30889 29848 29442 29790
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11317.00 11523 11514 11438 11447 11462
تولید ناخالص داخلی از معادن 3360.00 3308 3256 3192 3148 3158
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18895.00 18921 19080 18890 18805 18913
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27979.00 27296 27344 27623 27562 27518
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8701.00 8625 8692 8713 8658 8764
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4692.00 4637 4688 4633 4566 4523
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.30 9.7 9.4 10.3 9.4 9
افراد شاغل 10958.00 10768 10700 10814 10952 10842
افراد بیکار 1123.00 1191 1194 1238 1179 1196
جمعیت 34.70 35.5 35.5 35.5 35.8 34.99
نرخ بیکاری جوانان 23.50 23.03 23.51 25.25 23.89 25.32
نرخ اشتغال 47.30 42.18 42.12 43.1 46.59 42.72
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.30 1.8 0.6 0.9 1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.70 117 117 117 117 117
قیمت تولید 106.70 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.10 -1.4 -1.18 -1.3 -1.25 -1.27
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.23 0.08 0.15 0.12 0.13
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.20 109 110 110 110 110
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
عرضه پول M1 769253.00 778073 788354 798868 809290 910846
عرضه پول M2 918924.00 926326 927689 928024 927964 925055
عرضه پول M3 1223711.00 1232954 1237054 1238506 1238813 1234962
ذخایر ارزی 211341.00 208677 197147 190484 185217 171473
ترازنامه بانک 1242223.00 1255861 1267745 1279725 1291531 1401173
نرخ بهره سپرده 3.50 3.82 3.79 3.79 3.8 3.75
ترازنامه بانک مرکزی 283108.00 283509 283378 283398 283392 283394
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -16490.00 -16051 -15820 -15583 -15353 -13510
صادرات 16896.00 17475 17221 16983 16755 14915
واردات 33386.00 33929 33625 33344 33072 30665
حساب جاری -14232.20 -8948 -21574 -16130 -22172 -22117
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.7 -3.7 -3.2 -3.2 -2.5
گردش سرمایه -10914.80 -8053 -15170 -11111 -14376 -13020
ورود توریست 10331731.00 10346400 10318500 10229875 10141250 9506800
ذخایر طلا 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05
شاخص تروریسم 0.89 2.21 2.18 2.24 2.3 2.47
تولید نفت خام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5486.00 5464 5677 5220 5305 5249
بدهی خارجی 480293.54 509511 518679 528142 537334 618706
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70 67 67 65 65 70
بودجه دولت -4.40 -3.5 -3.5 -3.2 -3.2 -3.3
هزینه های دولت 195598.00 202337 203938 206006 208074 228556
مخارج نظامی 3292.60 3483 3498 3508 3517 3512
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 1.70 2.13 1.17 1.57 1.68 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00 24479 25447 26094 26741 24645
تولید فولاد 45.00 42.24 40.95 40.6 40.51 40.49
شاخص رقابتی 4.20 4.15 4.15 4.19 4.21 4.22
رتبه رقابتی 70.00 71 71 70 70 71
آسانی کسب و کار 68.00 62 60 58 56 42
شاخص فساد مالی 37.00 35 35 35 35 36
رتبه فساد مالی 90.00 93 93 95 96 108
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.80 86.58 84.88 83.42 82.42 79.47
هزینه های مصرف کننده 582809.00 595202 597665 600710 603755 634298
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 30.75 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 37.99 37.99 37.99 37.98
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5