شاخص یاب

مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.00 9.8 10.4 9.4 10.1 9
نرخ تورم 1.10 2.1 1.9 1.7 1.5 2
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2 2 1.75
موازنه تجاری -14734.00 -15845 -15857 -16083 -16010 -15977
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 67 69 69 69 70
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 9.47
9.5 9.53 9.56 9.6 9.74
بازار سهام 11143.56
11188 11109 11032 10955 10651
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
3.5 3.4 3.3 3.2 5.5
تولید ناخالص داخلی 109.14
110 112 112 112 114
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241292.60
252568 246590 249255 246934 274720
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226.00
312804 312502 312199 316731 340238
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292.40
3300 3344 3344 3344 3361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485.01
7477 7471 7471 7533 7549
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32315.30
30921 32408 33382 31497 33633
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11689.30
12208 12050 12075 12342 13279
تولید ناخالص داخلی از معادن 3611.90
3893 3952 3731 3763 4234
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20345.30
20015 20625 21017 19696 21770
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28896.30
29733 29613 29850 29439 32340
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8929.00
9687 9085 9224 9503 10536
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5059.30
5467 5249 5226 5137 5946
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.00
9.8 10.4 9.4 10.1 9
افراد شاغل 10525.00
10730 10926 11027 10625 10843
افراد بیکار 1172.00
1096 1198 1134 1165 1146
جمعیت 34.90
35.8 35.39 35.49 35.59 36.8
نرخ اشتغال 40.50
41.5 41.91 42.06 40.54 41.6
نرخ بیکاری جوانان 28.80
28.75 28.78 30.49 31.11 34.21
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.10
2.1 1.9 1.7 1.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.00
122 122 123 122 126
قیمت تولید 110.50
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.00
2.98 2.5 2.6 2.56 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0 0.17 0.07 0.13 0.11
CPI مسکن آب و برق 116.70
117 117 118 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.00
114 113 115 115 117
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.25 2.25 2 2 1.75
عرضه پول M1 837523.00
849079 860981 872949 884893 990101
عرضه پول M2 995702.00
1009270 1023160 1037122 1051064 1174452
عرضه پول M3 1287433.00
1303182 1316637 1330043 1343346 1458270
ذخایر ارزی 228127.00
227327 227148 227160 227150 227152
ترازنامه بانک 1342373.00
1359140 1373461 1388060 1402511 1526009
نرخ بهره سپرده 3.10
3.1 3.1 2.85 2.85 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 311755.00
311573 312369 312497 312508 312505
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -14734.00
-15845 -15857 -16083 -16010 -15977
صادرات 21056.00
21726 21637 21572 21579 21583
واردات 35790.00
37429 37494 37655 37589 37560
حساب جاری -20956.70
-8226 -10208 -18159 -1464 -10011
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-4.2 -4.6 -4.6 -4.6 -4.2
گردش سرمایه -11144.50
-6323 -12043 -9550 -7724 -8681
ورود توریست 11349347.00
11509900 11461200 11412500 11363800 12031700
ذخایر طلا 22.10
22.07 22.06 22.06 22.06 22.06
شاخص تروریسم 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
تولید نفت خام 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425.00
6565 6503 6446 6473 6487
بدهی خارجی 484056.94
488711 490737 487908 487493 491093
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00
67 69 69 69 70
بودجه دولت -3.60
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3
هزینه های دولت 201198.00
208240 208039 207838 201857 226504
مخارج نظامی 3420.00
3506 3504 3502 3501 3534
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 3.00
1.41 2.39 2.45 2.5 1.87
تغییرات موجودی انبار 44284.00
44506 43801 43097 42392 35365
سرعت اینترنت 5168.47
6280 6348 6439 6529 6980
آدرس های IP 3732705.00
3367319 3463663 3463663 3463663 3126307
تولید فولاد 45.00
40.62 40.62 40.62 40.62 40.62
استخراج معدن -1.60
3.79 4.85 5.44 5.76 6.16
شاخص رقابتی 58.49
58.99 58.99 58.99 58.99 61.49
رتبه رقابتی 75.00
75 75 75 75 75
آسانی کسب و کار 60.00
61 56 54 51 50
شاخص فساد مالی 40.00
40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.50
80.64 80.28 79.79 79.55 80.17
هزینه های مصرف کننده 610693.00
632067 631457 630846 601459 687503
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 2.47
39.06 40.94 25.35 25.35 27.84
درجه حرارت 12.55
14.15 11.74 21.64 18.74 18.06