مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 4.1 4 4.1 4.2 4.1
نرخ بیکاری 10.60 10.5 9.7 10.4 10 9
نرخ تورم 1.30 0.9 1 1.2 1.3 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2 1.75
موازنه تجاری -18199.00 -16017 -15734 -15499 -15279 -13808
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70 67 67 67 67 70
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 9.24
9.35 9.45 9.56 9.66 10.11
بازار سهام 12950.73
12641 12348 12064 11785 9776
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90
4.1 4 4.1 4.2 4.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.5 3 4.1 3.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 101.45
100 100 100 100 89.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239277.20
240719 240550 240352 240069 238019
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00
295812 304770 313728 322685 350638
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196.00
3240 3249 3258 3267 3323
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7265.80
7340 7368 7396 7424 7471
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30520.10
29165 28886 28634 28393 26934
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11959.00
11472 11575 11659 11515 11212
تولید ناخالص داخلی از معادن 3646.80
3240 3029 2909 2870 3076
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19085.70
19007 18921 18846 18760 18131
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28525.80
28442 28383 28257 28129 27066
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9208.20
9253 9186 9221 9177 8993
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4977.70
4837 4801 4773 4751 4687
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.60
10.5 9.7 10.4 10 9
افراد شاغل 10403.00
10747 10826 10533 10589 10614
افراد بیکار 1236.00
1253 1189 1220 1217 1223
جمعیت 34.70
35.8 35.8 35.8 35.8 36.8
نرخ اشتغال 40.70
43.13 46.28 41.18 42.52 43.06
نرخ بیکاری جوانان 29.30
25.86 24.31 26.97 24.91 24.95
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.30
0.9 1 1.2 1.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10
119 119 119 119 118
قیمت تولید 107.40
107 106 105 105 103
تورم مواد غذایی 1.30
1.19 1.19 1.19 1.18 1.18
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.16 0.1 0.14 0.12 0.12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.00
110 110 110 110 109
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2 1.75
عرضه پول M1 785220.00
786174 785714 785416 785158 783199
عرضه پول M2 938431.00
940811 940592 940344 940063 937580
عرضه پول M3 1254352.00
1260441 1262845 1263508 1263488 1260171
ذخایر ارزی 234210.00
232773 232242 231673 231107 226751
ترازنامه بانک 1288142.00
1287208 1286293 1285372 1284449 1273479
نرخ بهره سپرده 3.50
3.74 3.64 3.53 3.43 3.55
ترازنامه بانک مرکزی 294975.00
294002 293606 293236 292869 288591
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -18199.00
-16017 -15734 -15499 -15279 -13808
صادرات 20910.00
20272 19989 19722 19463 17660
واردات 39109.00
37019 36735 36437 36144 33997
حساب جاری -24152.60
-11834 -20870 -9826 -17004 -15274
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20
-3.2 -3.2 -3.62 -3.2 -2.5
گردش سرمایه -20786.40
-6966 -11148 -6314 -8317 -2465
ورود توریست 10331731.00
10402200 10374300 10346400 10318500 9506800
ذخایر طلا 22.05
22.04 22.04 22.04 22.04 22.04
شاخص تروریسم 0.08
1.87 1.81 1.75 1.69 1.92
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264.00
6064 5903 5473 5651 5349
بدهی خارجی 476476.78
469821 465324 460928 456339 418741
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70
67 67 67 67 70
بودجه دولت -4.10
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3
هزینه های دولت 195598.00
201207 203415 205624 207832 227245
مخارج نظامی 3292.60
3295 3294 3293 3292 3177
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 1.90
2.36 2.54 2.67 1.41 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00
18460 19999 21538 23077 19315
سرعت اینترنت 5168.47
5212 5169 5088 5014 4423
آدرس های IP 3732705.00
3571580 3556926 3515296 3503099 3242941
تولید فولاد 45.00
39.12 38.99 38.97 38.96 38.96
شاخص رقابتی 4.24
4.22 4.22 4.22 4.17 4.18
رتبه رقابتی 71.00
70 70 70 72 72
آسانی کسب و کار 69.00
70 71 71 72 87
شاخص فساد مالی 37.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 90.00
88 87 85 84 78
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.90
84.92 83.11 81.56 80.42 79.44
هزینه های مصرف کننده 582809.00
585312 588154 590997 593839 592646
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
39 39 39 39 40
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50
18.26 18.26 18.26 18.26 17.58
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 2.47
40.86 21.75 7.2 39.06 27.84
درجه حرارت 12.55
11.71 19.55 25.23 14.15 18.06