مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 4.1 4 4.1 4.2 4.2
نرخ بیکاری 10.20 9.5 9.9 9.7 9.8 9
نرخ تورم 1.90 1.8 1.6 1.3 1.8 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
موازنه تجاری -15413.00 -14686 -17209 -14910 -15844 -15403
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 67 67 67 67 70
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 9.19
9.35 9.45 9.56 9.66 10.11
بازار سهام 12989.75
12641 12348 12064 11785 9776
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90
4.1 4 4.1 4.2 4.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.5 3 4.1 3.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 101.45
92.5 92.5 92.5 92.5 85.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239277.20
240719 240550 240352 240069 238019
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00
342457 342457 342457 342457 356082
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196.00
3296 3296 3296 3296 3314
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7265.80
7437 7437 7437 7437 7373
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30520.10
29165 28886 28634 28393 26934
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11959.00
11472 11575 11659 11515 11212
تولید ناخالص داخلی از معادن 3646.80
3240 3029 2909 2870 3076
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19085.70
19007 18921 18846 18760 18131
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28525.80
28442 28383 28257 28129 27066
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9208.20
9253 9186 9221 9177 8993
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4977.70
4837 4801 4773 4751 4687
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 10.20
9.5 9.9 9.7 9.8 9
افراد شاغل 10699.00
10704 10703 10703 10703 10703
افراد بیکار 1044.00
1292 1075 1265 1098 1160
جمعیت 34.90
35.8 35.8 35.8 35.8 36.8
نرخ اشتغال 41.90
43.68 43.04 43.27 43.19 43.21
نرخ بیکاری جوانان 26.50
26.15 26.24 26.21 26.22 26.22
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
1.8 1.6 1.3 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.50
119 119 118 117 118
قیمت تولید 107.40
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 1.90
1.85 0.18 -0.53 -0.38 -0.09
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
-0.07 0.24 0.06 0.15 0.12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.60
111 111 111 111 111
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
عرضه پول M1 796556.00
805696 803937 803179 802766 799754
عرضه پول M2 951240.00
962258 961623 961282 960991 957246
عرضه پول M3 1249411.00
1256781 1234221 1220674 1221191 1230526
ذخایر ارزی 243655.00
239258 236320 235235 234835 234602
ترازنامه بانک 1292576.00
1277173 1269045 1275544 1277551 1275690
نرخ بهره سپرده 3.50
3.49 3.49 3.49 3.49 3.67
ترازنامه بانک مرکزی 297399.00
294000 291918 293506 293508 293251
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -15413.00
-14686 -17209 -14910 -15844 -15403
صادرات 20471.00
18623 20167 20118 18462 19995
واردات 35884.00
33308 37375 35028 35271 35398
حساب جاری 3328.60
-4879 -20660 -9204 -17520 -14097
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.5
گردش سرمایه -20786.40
-6966 -11148 -6314 -8317 -851
ورود توریست 10331731.00
10318500 10318500 10318500 10318500 9506800
ذخایر طلا 22.05
22.04 22.04 22.04 22.04 22.04
شاخص تروریسم 0.08
2.43 2.43 2.43 2.43 1.92
تولید نفت خام 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264.00
6064 5903 5473 5651 5328
بدهی خارجی 476476.78
469821 465324 460928 456339 418741
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00
67 67 67 67 70
بودجه دولت -3.60
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3
هزینه های دولت 195598.00
219652 219652 219652 219652 231104
مخارج نظامی 3292.60
3201 3201 3201 3201 3145
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.60
1.5 2.14 2.04 1.41 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00
21759 21759 21759 21759 18233
سرعت اینترنت 5168.47
5212 5169 5088 5014 4192
آدرس های IP 3732705.00
3571580 3556926 3515296 3503099 3126307
تولید فولاد 45.00
39.12 38.99 38.97 38.96 38.96
شاخص رقابتی 4.24
4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
رتبه رقابتی 71.00
71 71 71 71 72
آسانی کسب و کار 69.00
72 72 72 72 87
شاخص فساد مالی 40.00
39 39 39 39 35
رتبه فساد مالی 81.00
78 78 78 78 72
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.90
84.92 83.11 81.56 80.42 79.44
هزینه های مصرف کننده 582809.00
597456 597456 597456 597456 582468
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 39
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50
18.31 18.31 18.31 18.31 17.99
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 2.47
40.86 21.75 7.2 39.06 27.84
درجه حرارت 12.55
11.71 19.55 25.23 14.15 18.06