مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
نرخ بیکاری 10.50 9.9 9.7 9.8 9.8 9
نرخ تورم 2.70 1.6 1.3 1.8 2.4 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2 1.75
موازنه تجاری -15144.00 -17391 -12900 -16209 -13751 -16241
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 67 67 67 69 70
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 9.51
9.33 9.44 9.55 9.66 10.12
بازار سهام 12501.86
12590 12335 12086 11842 10914
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90
4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
3 4.1 3.3 4.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 101.45
101 101 100 97.1 96.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 244027.40
239428 244182 251237 240645 274332
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00
311514 313202 330037 319493 360375
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196.00
3247 3288 3271 3310 3277
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7265.80
7368 7396 7424 7471 7373
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29875.70
32000 31146 29273 32005 31964
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11795.40
11760 12204 12470 11781 13616
تولید ناخالص داخلی از معادن 3761.10
3995 3722 3441 3498 3757
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19338.20
19570 19477 20716 19670 22620
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28727.10
28481 29111 29185 29126 31868
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9359.20
8815 9397 9343 9058 10201
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5281.90
4968 5080 5177 4885 5653
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.50
9.9 9.7 9.8 9.8 9
افراد شاغل 10882.00
10678 10578 10663 10591 10630
افراد بیکار 1272.00
1068 1236 1088 1219 1141
جمعیت 34.90
35.8 35.8 35.8 35.39 36.8
نرخ اشتغال 42.20
42.59 43.06 42.8 42.94 42.89
نرخ بیکاری جوانان 25.70
26.68 27.34 26.8 27.24 27.02
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.70
1.6 1.3 1.8 2.4 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.00
120 120 122 122 126
قیمت تولید 108.80
107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 3.30
2.5 2.68 2.98 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.19 0.09 0.13 0.11 0.11
CPI مسکن آب و برق 116.00
116 116 116 116 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.80
112 112 113 114 117
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2 1.75
عرضه پول M1 810515.00
803898 803091 802626 802276 798990
عرضه پول M2 966145.00
976043 989204 1002516 1015785 1158478
عرضه پول M3 1263410.00
1240271 1237777 1236371 1235577 1234553
ذخایر ارزی 235338.00
225554 241999 229351 226217 232159
ترازنامه بانک 1292576.00
1281151 1281599 1280847 1281225 1281145
نرخ بهره سپرده 3.10
3.53 3.44 3.36 3.34 3.02
ترازنامه بانک مرکزی 297399.00
293230 294946 294297 294091 294306
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -15144.00
-17391 -12900 -16209 -13751 -16241
صادرات 24309.00
20639 19900 18179 20813 19827
واردات 39453.00
38030 32800 37324 34564 36068
حساب جاری -7159.00
-10412 -10412 -10412 -10412 -10412
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00
-3.2 -3.2 -3.2 -2.8 -2.5
گردش سرمایه -20786.40
-20786 -20786 -20786 -20786 -20786
ورود توریست 10331731.00
10374300 10346400 10318500 10229875 8979500
ذخایر طلا 22.00
22.01 21.99 21.99 21.98 21.93
شاخص تروریسم 0.08
1.81 1.75 1.69 1.86 1.92
تولید نفت خام 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425.00
9264 9264 9264 9264 9264
بدهی خارجی 489155.33
478556 478556 478556 478556 478556
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00
67 67 67 69 70
بودجه دولت -3.60
-3.2 -3.2 -3.2 -3.6 -3.3
هزینه های دولت 195598.00
198532 199608 210337 203618 229672
مخارج نظامی 3420.00
3260 3260 3260 3247 3103
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 2.60
2.07 2.05 1.41 2.05 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00
23470 24482 25494 26099 28188
سرعت اینترنت 5168.47
6003 6141 6280 6348 6980
آدرس های IP 3732705.00
3556926 3515296 3367319 3463663 3126307
تولید فولاد 45.00
45 45 45 45 45
شاخص رقابتی 4.24
4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
رتبه رقابتی 71.00
70 70 70 70 70
آسانی کسب و کار 69.00
69 69 69 69 69
شاخص فساد مالی 40.00
38 39 40 40 35
رتبه فساد مالی 81.00
81 81 81 81 81
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.30
85.88 85.47 85.86 85.49 85.79
هزینه های مصرف کننده 582809.00
591551 594757 626725 606704 684337
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00
38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 2.47
21.75 7.2 39.06 40.94 27.84
درجه حرارت 12.55
19.55 25.23 14.15 11.74 18.06