مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.01 2017-09
نرخ تورم 2.8 2017-09
موازنه تجاری -159152 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 12247 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 4.17 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 925 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658 USD 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 238892 EUR هزار 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.01 % 2017-09
افراد شاغل 188161 2017-08
دستمزد 763 EUR / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.62 میلیون 2017-12
دستمزد در تولید 646 EUR / ماه 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت تولید 162 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 133 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1 % 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 % 2017-07
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 901672 EUR هزار 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -159152 EUR هزار 2017-08
صادرات 45328 EUR هزار 2017-08
واردات 204480 EUR هزار 2017-08
حساب جاری -310215 EUR هزار 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.3 % 2015-12
گردش سرمایه 201238 EUR هزار 2017-06
ورود توریست 178788 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435 EUR هزار 2015-12
شاخص تروریسم 0.15 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.7 % 2016-12
بودجه دولت -7 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -103311248 EUR 2017-06
هزینه های دولت 215947 EUR هزار 2016-12
درآمدهای دولت 769711347 EUR 2017-06
بدهی های دولت 2483 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 873022595 EUR 2017-06
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 66.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.7 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 23.2 % 2017-07
تولید صنعتی -1.8 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 28490 EUR هزار 2016-12
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 51 2016-12
استخراج معدن 124 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 822276 EUR هزار 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1089518 EUR هزار 2017-08
قیمت گازوئیل 1.47 USD / لیتر 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.1 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1172 EUR / مربع متر 2017-03
جواز ساختمان 299 2016-12
میزان ساخت و ساز 37.5 % 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2016-12