مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.4 2018-04
نرخ تورم 2.9 2018-04
موازنه تجاری -185062 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 10208 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.17 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1051 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658 USD 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 328043 EUR هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.4 % 2018-04
افراد شاغل 181260 2018-03
دستمزد 761 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.62 میلیون 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.9 % 2017-12
دستمزد در تولید 616 EUR / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 165 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 138 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -0.1 % 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 999335 EUR هزار 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -185062 EUR هزار 2018-04
صادرات 35281 EUR هزار 2018-04
واردات 220342 EUR هزار 2018-04
حساب جاری -304468 EUR هزار 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 % 2016-12
گردش سرمایه -182314 EUR هزار 2018-03
ورود توریست 34531 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659233 EUR هزار 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -227834140 EUR 2017-12
هزینه های دولت 249154 EUR هزار 2017-12
درآمدهای دولت 1785041971 EUR 2017-12
بدهی های دولت 2665 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 2012876111 EUR 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 35.8 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.3 % 2018-04
تولید صنعتی 20.2 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 89870 EUR هزار 2017-12
سرعت اینترنت 6689 KBps 2017-03
آدرس های IP 73349 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 42 2017-12
استخراج معدن -32 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 860153 EUR هزار 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1166051 EUR هزار 2018-04
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.6 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1079 EUR / مربع متر 2017-12
جواز ساختمان 275 2017-12
میزان ساخت و ساز 46.8 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.16 mm 2015-12
درجه حرارت 1.8 celsius 2015-12