مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 2017-12
نرخ بیکاری 7.3 2017-12
نرخ تورم 6.9 2018-01
نرخ بهره 11 2017-12
موازنه تجاری 62.7 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2394 2018-02
بازار سهام 21564 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.16 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635801 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3895 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4817082 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2252190 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 545666 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1114636 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3692753 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3464534 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564173 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92746 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 22266869 MNT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2017-12
افراد بیکار 100300 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 % 2017-12
جمعیت 3.12 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1266900 2017-12
نرخ اشتغال 57.9 % 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
دستمزد 956 MNT هزار / ماه 2017-09
دستمزد در تولید 1059 MNT هزار / ماه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.9 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.8 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 % 2018-01
قیمت تولید 241 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 28.6 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 % 2017-12
ترازنامه بانک 27654750 MNT - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7266764 MNT - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 2291 USD - میلیون 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 13.63 % 2018-02
عرضه پول M1 2825997 MNT - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 15861198 MNT - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 62.7 USD - میلیون 2018-01
صادرات 424 USD - میلیون 2018-01
واردات 361 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -318 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 % 2016-12
گردش سرمایه -776 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 3.09 تن 2017-12
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2017-03
حواله 11.9 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 7922489 MNT - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 8980977 MNT - میلیون 2017-12
ارزش بودجه دولت -1741891 MNT - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 685438 MNT - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 109 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.9 % 2018-01
تولید صنعتی -3.3 % 2018-01
سرعت اینترنت 6626 KBps 2017-03
آدرس های IP 31363 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 510357 MNT - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 62 2017-12
تولید الکتریسیته 546 گیگاوات ساعت 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-01
استخراج معدن -9.2 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2295566 MNT - میلیون 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.01 نقاط شاخص 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.43 mm 2015-12
درجه حرارت -15.9 celsius 2015-12