شاخص یاب

مغولستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 2640 2019-01
بازار سهام 21602 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-09
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
نرخ تورم 8.2 2018-12
نرخ بهره 11 2018-12
موازنه تجاری 27.5 2018-12
حساب جاری -154 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -17 2016-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 11.49 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1389913 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4801719 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 698142 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 116967 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 318223 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1052038 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1020183 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 319190 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57693 2018-09
تولید ناخالص ملی 24103349 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
افراد بیکار 92400 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2018-09
جمعیت 3.18 2017-12
افراد شاغل 1238900 2018-09
نرخ اشتغال 57 2018-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1026 2018-06
دستمزد در تولید 1164 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2018-12
تورم مواد غذایی 9.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2018-12
قیمت تولید 131 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 10.03 2018-09
ترازنامه بانک 31033349 2018-09
نرخ بهره سپرده 12.96 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8577379 2018-09
ذخایر ارزی 2894 2018-09
عرضه پول M1 3447022 2018-11
عرضه پول M2 18651363 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 27.5 2018-12
حساب جاری -154 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
صادرات 531 2018-12
واردات 503 2018-12
گردش سرمایه 25.2 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19379 2018-09
ذخایر طلا 15.1 2018-12
تولید نفت خام 20 2018-08
بدهی خارجی 27911254 2018-09
حواله 11.6 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -17 2016-12
درآمدهای دولت 8268067 2018-10
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 7177586 2018-10
ارزش بودجه دولت 100216 2018-10
هزینه های دولت 500082 2018-09
مخارج نظامی 90.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 21.5 2018-12
تولید صنعتی 17.2 2018-12
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 583533 2018-09
شاخص رقابتی 52.74 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 497 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 2018-12
استخراج معدن 24.1 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2407681 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 2018-04