مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 2017-06
نرخ بیکاری 9.6 2017-06
نرخ تورم 5.8 2017-09
نرخ بهره 12 2017-09
موازنه تجاری 104 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 2445 2017-10
بازار سهام 20938 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11.16 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1016640 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3895 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4504394 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1025846 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 139478 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 250465 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 810325 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 835008 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 233101 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 60884 MNT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 22266869 MNT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.6 % 2017-06
افراد بیکار 131800 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 % 2017-06
جمعیت 3.12 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1237700 2017-06
نرخ اشتغال 55.6 % 2017-06
سن بازنشستگی مردان 60 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
دستمزد 967 MNT هزار / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 1124 MNT هزار / ماه 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.8 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159 نقاط شاخص 2017-02
تورم مواد غذایی 6.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2017-08
قیمت تولید 223 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 72.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12 % 2017-09
ترازنامه بانک 27484053 MNT - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 5239692 MNT - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 1599 USD - میلیون 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 13.63 % 2017-10
عرضه پول M1 2759045 MNT - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 14526296 MNT - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 104 USD - میلیون 2017-09
صادرات 481 USD - میلیون 2017-09
واردات 377 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 24 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 % 2016-12
گردش سرمایه -330 USD - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16283 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 2.13 تن 2017-06
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2017-03
حواله 12.4 USD - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 4274496 MNT - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 4488865 MNT - میلیون 2017-07
ارزش بودجه دولت -412521 MNT - میلیون 2017-05
هزینه های دولت 605669 MNT - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 109 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 20.3 % 2017-09
تولید صنعتی 6.8 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 543619 MNT - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 87 2016-12
آسانی کسب و کار 64 2016-12
تولید الکتریسیته 383 گیگاوات ساعت 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2017-08
استخراج معدن 8.8 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2244952 MNT - میلیون 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.01 نقاط شاخص 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2016-12