مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-03
نرخ تورم 6 2018-04
نرخ بهره 10 2018-04
موازنه تجاری 192 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2407 2018-05
بازار سهام 19938 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11.16 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635801 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3895 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4817082 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2252190 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 545666 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1114636 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3692753 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3464534 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564173 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92746 MNT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 22266869 MNT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-03
افراد بیکار 122900 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2018-03
جمعیت 3.18 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1142900 2018-03
نرخ اشتغال 57.9 % 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1039 MNT هزار / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 1104 MNT هزار / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 6.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-04
قیمت تولید 244 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 19.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-04
ترازنامه بانک 28934003 MNT - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 12.96 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7266764 MNT - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 2983 USD - میلیون 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 13.63 % 2018-05
عرضه پول M1 2777378 MNT - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 16069226 MNT - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 192 USD - میلیون 2018-04
صادرات 643 USD - میلیون 2018-04
واردات 452 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -41.2 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 % 2017-12
گردش سرمایه -116 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17245 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 3.1 تن 2018-03
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-01
حواله 9.28 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 1993794 MNT - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 1836624 MNT - میلیون 2018-03
ارزش بودجه دولت -25772 MNT - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 685438 MNT - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 90.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.4 % 2018-04
تولید صنعتی 9.5 % 2018-02
سرعت اینترنت 6626 KBps 2017-03
آدرس های IP 31363 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 581356 MNT - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 62 2017-12
تولید الکتریسیته 490 گیگاوات ساعت 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.3 % 2018-04
استخراج معدن -9.6 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2295566 MNT - میلیون 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.43 mm 2015-12
درجه حرارت -15.9 celsius 2015-12