شاخص یاب

مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 5.6 5.2 5.4 5.7 5
نرخ بیکاری 7.50 8.1 8.4 8.5 8.2 8.3
نرخ تورم 6.00 5.9 8 8.4 7.9 6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری 18.23 110 85 95 105 220
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 88 88 83 83 80
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 19942.75
19045 18662 18287 17920 16522
پول 2490.00
2461 2466 2471 2476 2495
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10
5.6 5.2 5.4 5.7 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30
5.6 5.2 5.4 5.7 5
تولید ناخالص داخلی 11.49
12.1 12.1 12.8 12.8 11.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1384939.20
1138973 1738757 986163 1463881 1940713
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071.09
4208 4208 4312 4312 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11840.80
12051 12051 12340 12340 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30
22941170 25356723 25404930 23588343 28301907
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4793827.90
4626600 5074246 3418650 5067076 5663620
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1024271.20
689567 443796 134336 1082655 495343
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 146926.00
131971 294044 37704 155301 328197
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292467.10
314470 387976 199167 309138 433039
تولید ناخالص داخلی از معادن 822298.40
1092341 1151439 835497 869169 1285179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 889765.10
967007 895311 932678 940482 999301
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241046.50
269560 578395 246505 254786 645575
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 68226.80
53359 98429 106089 72116 109862
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.50
8.1 8.4 8.5 8.2 8.3
افراد بیکار 104100.00
120000 118000 120900 121200 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 61.00
61.2 61.7 62.1 62.3 62.5
جمعیت 3.18
3.23 3.23 3.25 3.25 3.28
دستمزد 1025.60
1000 1015 1040 1055 1110
دستمزد در تولید 1163.60
1120 1150 1084 1099 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
افراد شاغل 1274700.00
1180000 1220000 12340000 1247000 1300000
نرخ اشتغال 56.40
55.9 56.3 55.4 55.3 55.5
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.00
5.9 8 8.4 7.9 6
نرخ تورم (ماهانه) -0.80
0.5 0.6 0.7 0.8 0.5
قیمت تولید 243.30
263 275 289 284 368
تغییر قیمت تولید کننده 7.40
17.6 17.1 16.9 16.8 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.00
177 183 189 192 207
تورم مواد غذایی 11.10
7 6.4 8.4 10.2 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 8
ترازنامه بانک 30258805.30
29000000 29500000 29700000 29900000 32000000
نرخ بهره سپرده 12.96
12.96 12.96 12.96 12.96 10.96
عرضه پول M1 3086000.00
3500000 3650000 3700000 3730000 3900000
عرضه پول M2 17440800.00
17500000 17800000 18100000 18250000 19400000
نرخ بهره بین بانکی 13.83
13.83 13.83 13.83 13.83 11.83
ذخایر ارزی 2989.40
3280 3300 3350 3390 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8723127.10
7320000 7390000 7400000 7405000 7510000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 18.23
110 85 95 105 220
صادرات 554.58
680 650 605 580 730
واردات 536.35
570 565 510 475 510
حساب جاری -142.80
-80.6 -88 -50 -80.9 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90
-4.5 -4.5 -5.8 -5.8 -5.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18968.70
18500 19000 19300 19650 20100
گردش سرمایه -256.70
25 72 -19 37 91
ذخایر طلا 3.60
3.4 3.6 3.3 3.4 3.3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
حواله 10.44
14.5 16.1 16.3 15.7 17
تولید نفت خام 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40
88 88 83 83 80
بودجه دولت -17.00
-5.3 -5.3 -4.2 -4.2 -2.1
درآمدهای دولت 5619842.70
5500000 8000000 2000000 3700000 8500000
مخارج نظامی 90.20
89.8 89.8 89.5 89.5 90.4
هزینه های دولت 623568.90
519775 643151 562858 659112 717853
ارزش بودجه دولت 291318.20
-300000 -1000000 -100000 -450000 -840000
هزینه های مالی 4760811.10
5800000 9000000 2100000 4150000 9340000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -6.10
3.3 2.3 2.5 1.9 4.1
تولید صنعتی 22.30
14.3 2.5 12.2 11.6 3.7
سرعت اینترنت 6625.86
5513 5156 5359 5060 4932
آدرس های IP 31363.00
35126 35478 35724 35984 36904
استخراج معدن -14.30
2.1 6.7 -0.8 -1.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.90
1.4 1.8 1.5 1.7 1.1
آسانی کسب و کار 62.00
63 63 65 65 68
تولید الکتریسیته 390.70
393 560 507 366 583
تغییرات موجودی انبار 711101.10
455000 454000 542000 510000 400200
شاخص رقابتی 3.90
3.9 3.9 4 4 4.1
رتبه رقابتی 101.00
101 101 103 103 102
شاخص فساد مالی 36.00
35 35 37 37 38
رتبه فساد مالی 103.00
105 105 107 107 106
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 2385244.50
2447289 2562017 2320519 2521203 2859595
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1.03
1.03 1.04 1.04 1.04 1.05
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 3.43
45.63 5.27 2.75 18.73 19.42
درجه حرارت -15.90
14.38 -10.2 -16.38 13.56 -0.82