مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 5.3 7.2 4 7.3 5.9
نرخ بیکاری 9.70 8.9 8.7 9.4 8.7 7.3
نرخ تورم 6.00 8 9 8.5 8 6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری 191.50 170 96.47 129 125 124
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 88 88 88 83 80
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 19937.65
18861 17682 16578 15542 12006
پول 2407.00
2403 2421 2439 2456 2529
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10
5.3 7.2 4 7.3 5.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10
5.3 5.8 6 6.5 5.9
تولید ناخالص داخلی 11.16
11.3 11.1 10.9 10.6 10.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635801.00
1043580 1129662 1733949 672827 1955608
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.90
3889 3708 3872 3576 3431
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328.50
11313 11288 11263 10414 9997
تولید ناخالص ملی 22266868.80
22856941 22912608 24830231 23714215 28004403
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4817082.20
4621216 4625430 5106107 3258630 5758846
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2252190.30
1183743 1880795 2387322 135614 2692505
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 545666.00
168225 281018 578406 25990 652346
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1114636.00
436454 758648 1181514 186078 1332553
تولید ناخالص داخلی از معادن 3692752.90
1615866 2694900 3914318 813475 4414705
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3464533.50
1714954 2697982 3672406 889991 4141867
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564173.10
239278 222589 598023 238728 674472
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92746.10
62497 52960 98311 97084 110878
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
8.9 8.7 9.4 8.7 7.3
افراد بیکار 122900.00
116960 116967 116967 116967 116967
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60
61.71 61.64 61.89 61.8 61.85
جمعیت 3.18
3.15 3.16 3.17 3.18 3.35
دستمزد 1038.90
1045 1040 1040 1080 1150
دستمزد در تولید 1104.40
1280 1360 1450 1500 1650
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
60 55 60 55 60
افراد شاغل 1142900.00
1258573 1189734 1251804 1195838 1230872
نرخ اشتغال 57.90
56.52 56.11 56.28 56.21 56.23
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 6.00
8 9 8.5 8 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.61 0.66 0.69 0.69 0.69
قیمت تولید 244.50
265 295 294 298 412
تغییر قیمت تولید کننده 19.10
32 32 25 20.32 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.60
112 114 112 116 122
تورم مواد غذایی 6.10
7.2 7 6.4 6.3 5.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 8
ترازنامه بانک 28934002.91
26829586 26687376 27081948 27369565 27128939
نرخ بهره سپرده 12.96
18.64 18.73 18.82 20.91 55.21
عرضه پول M1 2777378.10
2662223 2689054 2665961 2627421 2624877
عرضه پول M2 16069225.90
14346655 14010894 13893466 13942793 14351805
نرخ بهره بین بانکی 13.63
12.63 12.63 12.63 12.63 10.63
ذخایر ارزی 2983.10
2419 2276 1840 2105 2290
ترازنامه بانک مرکزی 7266764.00
7149910 7077173 7004651 6933206 6218488
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 191.50
170 96.47 129 125 124
صادرات 642.90
548 502 527 517 520
واردات 451.50
378 406 394 391 395
حساب جاری -41.20
-88.09 -43.97 -60.41 -54.37 -55.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90
-22 -22 -22 -12 -7.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17245.30
16757 16757 16757 16757 16757
گردش سرمایه -115.80
-72 25 72 -189 91
ذخایر طلا 3.10
2.91 2.99 3.06 3.04 3.02
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
حواله 9.28
10.47 9.13 10.15 9.59 9.77
تولید نفت خام 20.00
20 20 20 20 20
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40
88 88 88 83 80
بودجه دولت -17.00
-14.2 -16.14 -18.07 -18.16 -21.08
درآمدهای دولت 1993794.20
11508069 12417307 12611758 12087661 -595895
مخارج نظامی 90.20
108 108 108 108 111
هزینه های دولت 685437.70
621719 498888 726564 535057 819444
ارزش بودجه دولت -25771.90
-1509448 102402 4043395 4509566 -8148996
هزینه های مالی 1836624.40
13017517 12314905 10291843 7578096 7553102
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 1.40
6.12 8.7 2.2 8.35 4.1
تولید صنعتی 9.50
3.83 3.4 2.5 3.23 3.7
سرعت اینترنت 6625.86
4934 4665 4420 4199 2966
آدرس های IP 31363.00
34568 35126 35478 35724 36904
استخراج معدن -9.60
3.68 7.61 6.7 6.73 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.30
1.56 -0.79 1.8 0.11 1.1
آسانی کسب و کار 62.00
62 62 62 62 62
تولید الکتریسیته 490.43
420 353 316 300 300
تغییرات موجودی انبار 581355.80
565929 515131 555962 523142 539090
شاخص رقابتی 3.90
3.87 3.87 3.87 3.87 3.87
رتبه رقابتی 101.00
101 101 101 101 101
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 103
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 2295566.10
2304443 2399205 2433300 2141297 2744361
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 1.03
1 1 1 1 1
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 3.43
22.34 45.63 5.27 2.75 19.42
درجه حرارت -15.90
8.94 14.38 -10.2 -16.38 -0.82