شاخص یاب

مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10 7.2 4 7.3 7.5 5.9
نرخ بیکاری 9.70 9.1 9.4 9.5 9.5 7.3
نرخ تورم 7.20 9 8.5 8 7.5 6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 9.75 8
موازنه تجاری 115.86 119 144 141 143 143
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 88 88 83 83 80
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 19633.64
18153 17008 15935 14929 11503
پول 2451.00
2476 2493 2510 2527 2595
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.10
7.2 4 7.3 7.5 5.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10
5.8 6 6.5 7.6 5.9
تولید ناخالص داخلی 11.49
12.1 12.1 12.8 12.8 11.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 935638.60
1129662 1733949 996455 1093904 1955608
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071.09
4208 4208 4312 4312 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11840.80
12051 12051 12340 12340 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30
22963486 25549550 25670067 24012353 28815677
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3247705.60
4622515 5106107 3458806 4846728 5758846
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 127773.30
694168 449866 136079 1103811 507374
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32605.40
112383 266707 34725 150079 300802
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185841.50
321131 400011 197921 269501 451146
تولید ناخالص داخلی از معادن 796284.70
1075098 1138231 848043 871910 1283736
تولید ناخالص داخلی از خدمات 884272.60
978851 898710 941750 898469 1013597
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 236269.10
222589 598023 251627 250817 674472
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 99321.50
52960 98311 105777 65511 110878
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.70
9.1 9.4 9.5 9.5 7.3
افراد بیکار 122900.00
120627 112878 120941 125264 120019
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60
61.24 61.67 61.13 61.32 61.34
جمعیت 3.18
3.21 3.23 3.24 3.25 3.36
دستمزد 998.40
1040 1040 1080 1009 1150
دستمزد در تولید 1079.90
1360 1450 1500 1084 1650
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 60 55 55 60
افراد شاغل 1142900.00
1225817 1267385 1208192 1245997 1323268
نرخ اشتغال 54.70
55.92 56.83 55.44 55.33 56
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 7.20
9 8.5 8 7.5 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.55 0.56 0.56 0.56 0.56
قیمت تولید 243.30
295 294 298 285 412
تغییر قیمت تولید کننده 18.50
32 25 20.32 17.05 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.60
182 184 185 184 207
تورم مواد غذایی 10.80
7 6.4 6.3 15.35 5.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 9.75 8
ترازنامه بانک 28881588.41
29863091 30294482 30678106 31016519 32828400
نرخ بهره سپرده 12.96
12.96 12.96 12.96 12.71 10.96
عرضه پول M1 3202500.00
3310292 3366269 3323008 3365166 3361249
عرضه پول M2 17041700.00
18060865 18855902 19612204 20331583 25855189
نرخ بهره بین بانکی 13.63
13.63 13.63 13.63 13.38 11.63
ذخایر ارزی 3256.30
3289 1840 3297 3297 2290
ترازنامه بانک مرکزی 7266764.00
7255606 7256098 7256131 7256129 7256127
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 115.86
119 144 141 143 143
صادرات 696.20
629 649 643 645 645
واردات 580.30
510 505 502 502 501
حساب جاری -38.20
-80.68 -81.02 -80.98 -80.99 -80.99
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90
-22 -22 -12 -12 -7.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18019.90
18590 18833 19091 19277 20126
گردش سرمایه -231.30
25 72 -172 -174 91
ذخایر طلا 3.60
3.46 3.29 3.31 3.42 3.38
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
حواله 17.52
14.56 14.2 14.19 14.21 14.21
تولید نفت خام 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40
88 88 83 83 80
بودجه دولت -17.00
-16.14 -18.07 -18.16 -18.24 -21.08
درآمدهای دولت 3659463.10
3824876 3449895 3649492 3662589 3630182
مخارج نظامی 90.20
90.58 89.8 89.51 89.22 89.9
هزینه های دولت 530950.10
498888 726564 565462 651700 819444
ارزش بودجه دولت 45435.80
-643877 -377581 -349440 -409318 -390492
هزینه های مالی 3260036.70
4468753 3818993 3998932 4071907 4020674
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -2.40
3.26 2.2 2.02 1.9 4.1
تولید صنعتی 7.40
14.34 2.5 12.24 11.64 3.7
سرعت اینترنت 6625.86
5513 5156 5359 5060 4932
آدرس های IP 31363.00
35126 35478 35724 35984 36904
استخراج معدن 2.70
2.12 6.7 -0.89 -1.97 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80
1.42 1.8 1.57 1.57 1.1
آسانی کسب و کار 62.00
71 74 73 72 68
تولید الکتریسیته 415.40
314 288 285 289 298
تغییرات موجودی انبار 433939.80
455568 454333 424565 423422 400238
شاخص رقابتی 3.90
3.79 3.79 3.88 3.91 3.91
رتبه رقابتی 101.00
103 103 100 99 102
شاخص فساد مالی 36.00
35 34 34 34 35
رتبه فساد مالی 103.00
109 116 119 122 126
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 2203179.20
2399205 2433300 2346386 2415568 2744361
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 1.03
1.03 1.04 1.04 1.04 1.05
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 3.43
45.63 5.27 2.75 18.73 19.42
درجه حرارت -15.90
14.38 -10.2 -16.38 13.56 -0.82