شاخص یاب

مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 21601.66 21175 20887 20604 20323 19774
پول 2640.00 2653 2660 2668 2676 2691