مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10 4.2 5.3 4.8 4 5.9
نرخ بیکاری 7.30 8.8 8.9 7.7 9.4 7.3
نرخ تورم 6.90 5.7 5.4 5.2 4.7 4
نرخ بهره 11.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری 62.70 70.36 55.29 41.34 31.66 -3.63
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 88 88 88 88 80
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 20024.55
19536 18352 17240 16196 9823
پول 2392.00
2445 2465 2484 2504 2584
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.10
4.2 5.3 4.8 4 5.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
5 5.3 5.8 6 5.9
تولید ناخالص داخلی 11.16
10.95 10.8 10.65 10.5 7.6
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1635801.00
1051990 961418 1107336 1200000 1450000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.90
3895 3888 3881 3875 3579
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328.50
11337 11313 11288 11263 9997
تولید ناخالص ملی 22266868.80
22017878 22171107 22324335 22477564 20052416
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4817082.20
3196750 4399242 4422430 4740000 5310000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2252190.30
147007 1138298 1814766 435000 459000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 545666.00
49021 162827 271339 191000 210000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1114636.00
187616 412505 722501 279000 308000
تولید ناخالص داخلی از معادن 3692752.90
806527 1550051 2592820 1780000 2490000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3464533.50
852455 1658139 2608896 744000 828000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564173.10
244808 236164 200922 538373 463234
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92746.10
91347 60918 51682 91550 88331
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.30
8.8 8.9 7.7 9.4 7.3
افراد بیکار 100300.00
102355 108280 107767 104426 103418
نرخ مشارکت نیروی کار 62.40
61.54 61.71 61.64 61.89 61.85
جمعیت 3.12
3.13 3.14 3.16 3.17 3.36
دستمزد 955.90
945 941 936 933 891
دستمزد در تولید 1058.80
1111 1079 1078 1097 1031
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 55 60 60
افراد شاغل 1266900.00
1212876 1214597 1209309 1230962 1205306
نرخ اشتغال 57.90
56.31 55.57 55.94 56.75 56.18
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 6.90
5.7 5.4 5.2 4.7 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40
0.9 0.59 0.64 0.71 0.69
قیمت تولید 240.90
241 238 231 224 178
تغییر قیمت تولید کننده 28.60
52.4 45 32 25 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.20
171 171 171 171 163
تورم مواد غذایی 5.80
7.4 7.2 7 6.4 5.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 11.00
10 10 10 10 8
ترازنامه بانک 27654750.20
27570372 27369236 27177871 26988549 24850806
نرخ بهره سپرده 13.30
18.2 18.28 18.35 18.42 46.39
عرضه پول M1 2825996.80
2787960 2769956 2755569 2741739 2586100
عرضه پول M2 15861198.50
16588380 16935507 17065704 17089699 16384863
نرخ بهره بین بانکی 13.63
13.53 13.26 13.06 12.93 12.74
ذخایر ارزی 2291.00
2384 2320 2246 1840 2290
ترازنامه بانک مرکزی 7266764.00
7213747 7149910 7077173 7004651 6218488
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 62.70
70.36 55.29 41.34 31.66 -3.63
صادرات 423.80
471 456 445 436 345
واردات 361.10
356 354 345 337 273
حساب جاری -317.50
-178 -190 -175 -164 -102
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20
-22 -22 -22 -22 -7.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16744.10
16980 17098 17170 17227 17137
گردش سرمایه -776.30
-30 -72 25 72 91
ذخایر طلا 3.09
2.69 2.73 2.94 2.97 2.99
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
حواله 11.90
8.94 8.56 8.16 7.82 6.93
تولید نفت خام 20.00
19.49 19.41 19.34 19.26 18.67
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40
88 88 88 88 80
بودجه دولت -17.00
-9.92 -12.18 -14.43 -16.69 -11.48
درآمدهای دولت 7922488.80
5528197 4162567 3254152 2656536 1512826
مخارج نظامی 108.90
100 103 105 107 87.44
هزینه های دولت 685437.70
508463 616131 492966 642000 703000
ارزش بودجه دولت -1741891.00
-1072463 -768022 -570587 -441373 -198035
هزینه های مالی 8980976.80
6104131 4580722 3571960 2913868 1683859
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -6.90
-1.07 -2.09 -1.23 2.2 4.1
تولید صنعتی -3.30
2.24 2.69 2.83 2.5 3.7
سرعت اینترنت 6625.86
5225 4934 4665 4420 2966
آدرس های IP 31363.00
34031 34233 34313 34033 30297
استخراج معدن -9.20
15.49 8.84 14.31 6.7 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10
2.47 3.11 2.71 1.8 1.1
آسانی کسب و کار 62.00
70 74 77 81 78
تولید الکتریسیته 545.80
505 420 353 316 300
تغییرات موجودی انبار 510357.20
352554 375542 362388 332114 321030
شاخص رقابتی 3.90
3.78 3.78 3.78 3.78 3.76
رتبه رقابتی 101.00
102 102 102 102 102
شاخص فساد مالی 38.00
38 37 37 37 33
رتبه فساد مالی 87.00
74 78 82 85 90
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 2295566.10
2119834 2174392 2257593 2274557 2181273
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 1.01
1.02 1.03 1.04 1.05 1.06
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 3.43
2.74 22.34 45.63 5.27 19.42
درجه حرارت -15.90
-16.35 8.94 14.38 -10.2 -0.82