مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 4.3 3.7 4.2 5.3 5.9
نرخ بیکاری 9.60 8.9 9.3 8.8 8.9 7.3
نرخ تورم 3.40 4.7 5.2 5.7 5.4 4
نرخ بهره 12.00 12 12 10 10 8
موازنه تجاری 8.45 129 126 130 131 131
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 86 86 88 88 80
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 15375.97 12600 12400 12300 12200 10800
پول 2431.00 2374 2397 2421 2444 2703
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 4.3 3.7 4.2 5.3 5.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 4.3 3.7 4.2 5.3 5.9
تولید ناخالص داخلی 11.16 11.06 10.89 10.86 10.82 10.64
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 631762.10 918572 1113394 782942 820794 1450000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.90 3899 3896 3895 3894 3891
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328.50 11350 11338 11340 11343 11356
تولید ناخالص ملی 21048453.80 21819517 21730117 21761102 21792087 22368336
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3063900.60 3865487 469000 3885528 3886123 5310000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 127480.00 449984 423000 457944 458177 459000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32717.90 125809 183000 61119 136299 210000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 166558.50 255636 297846 180225 217993 308000
تولید ناخالص داخلی از معادن 764239.00 968830 1540000 968928 968928 2490000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 833168.30 886206 718000 851325 802928 828000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 227118.00 279803 280508 280431 280439 280439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92723.40 50087 91014 92858 59026 87394
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.60 8.9 9.3 8.8 8.9 7.3
افراد بیکار 131800.00 124967 116974 119514 125885 122143
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 60.57 60.26 59.93 60.06 60.16
جمعیت 3.12 3.15 3.15 3.17 3.18 3.3
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
افراد شاغل 1237700.00 1194338 1163799 1181396 1233012 1256835
نرخ اشتغال 54.00 55.25 55.06 54.3 54.38 54.79
دستمزد 959.10 983 1012 1007 1027 1052
دستمزد در تولید 1014.46 1082 1105 1129 1160 1414
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.40 4.7 5.2 5.7 5.4 4
قیمت تولید 205.40 215 216 216 216 216
تغییر قیمت تولید کننده 73.10 74.19 74.27 74.24 74.25 74.25
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.02 0.42 0.26 0.25 0.29
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.30 161 162 163 163 169
تورم مواد غذایی 0.40 -1.97 -2.35 -2.41 -2.43 -2.43
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 12.00 12 12 10 10 8
ترازنامه بانک 25197742.10 25506111 25637298 25744095 25831121 26169854
نرخ بهره سپرده 13.30 13.5 13.55 13.53 13.5 13.45
عرضه پول M1 2689390.90 2692529 2772064 2703247 2772015 2767756
عرضه پول M2 13454941.80 14039549 14626578 15165988 15662863 18913159
نرخ بهره بین بانکی 13.63 11.68 12.36 12.36 12.41 12.42
ذخایر ارزی 1231.00 1255 1690 1254 1254 2290
ترازنامه بانک مرکزی 5144289.50 5154990 5162252 5163274 5163237 5163129
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 8.45 129 126 130 131 131
صادرات 414.50 508 510 509 509 509
واردات 406.10 374 369 366 366 365
حساب جاری -69.90 -16.07 -27.97 -24.75 -25.26 -25.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -19 -19 -22 -22 -7.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12980.40 11932 11627 11341 11074 9194
گردش سرمایه -69.50 21 62 -30 -72 91
ذخایر طلا 1.46 1.59 1.33 1.58 1.23 1.36
حواله 9.30 9.32 8.77 8.8 8.86 8.85
تولید نفت خام 20.00 19.69 19.65 19.65 19.66 19.65
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.40 86 86 88 88 80
بودجه دولت -17.00 -16.14 -18.07 -18.16 -18.24 -19.42
درآمدهای دولت 2912786.90 3082782 2770928 2940404 2949644 2922066
مخارج نظامی 108.90 108 108 108 109 111
هزینه های دولت 484142.40 578553 624000 504618 617036 703000
ارزش بودجه دولت -412521.43 -268373 -246379 -213421 -220320 -223335
هزینه های مالی 3079131.83 4322819 3720849 3856211 3933958 3888271
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 8.50 11.37 -1.5 14.06 14.66 4.1
تولید صنعتی 3.30 19.19 -3.5 18.59 18.7 3.7
استخراج معدن 37.10 15.63 5.8 20.96 25.96 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.90 4.99 0.5 3.62 3.64 1.1
آسانی کسب و کار 64.00 68 68 72 75 76
تولید الکتریسیته 392.99 311 286 280 282 289
تغییرات موجودی انبار 408477.50 373837 319103 324828 314821 302956
شاخص رقابتی 3.84 3.85 3.85 3.78 3.76 3.79
رتبه رقابتی 102.00 96 96 106 110 110
شاخص فساد مالی 38.00 37 37 36 36 33
رتبه فساد مالی 87.00 82 85 86 88 90
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 2021652.60 2122553 2127513 2023791 2025298 2021655
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10