شاخص یاب

مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.90 8.4 8.5 8.2 8.6 8.3
نرخ تورم 6.30 8 8.2 7.9 7.5 6
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری 137.50 85 95 105 135 220
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 88 83 83 83 80
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 20143.18
19988 19596 19211 18836 17402
پول 2562.00
2512 2517 2522 2527 2547
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
6.2 5.4 5.7 6.1 5
تولید ناخالص داخلی 11.49
12.1 12.8 12.8 12.8 11.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1389912.70
1755285 986163 1463881 1474697 1959161
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071.09
4208 4312 4312 4312 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11840.80
12051 12340 12340 12340 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30
25597757 25404930 25477240 25573654 28570936
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4801719.00
5122480 3418650 5064673 5094624 5717456
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 698142.10
448014 134336 1082655 740729 500051
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 116966.70
296839 37704 155301 124102 331317
تولید ناخالص داخلی از ساخت 318222.70
391664 199167 309138 337634 437155
تولید ناخالص داخلی از معادن 1052038.40
1162384 835497 869169 1116213 1297395
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1020182.70
903821 932678 940482 1082414 1008800
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 319189.70
583893 246505 254786 338660 651712
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57692.60
99365 106089 69713 61212 110906
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.90
8.4 8.5 8.2 8.6 8.3
افراد بیکار 92400.00
118000 120900 121200 119900 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30
61.7 62.1 62.3 62.5 62.5
جمعیت 3.18
3.23 3.25 3.25 3.25 3.28
دستمزد 1025.60
1015 1040 1055 1063 1110
دستمزد در تولید 1163.60
1150 1084 1099 1083 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
افراد شاغل 1238900.00
1220000 1234000 1247000 1254000 1300000
نرخ اشتغال 57.00
56.3 55.4 55.3 55.7 55.5
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 6.30
8 8.2 7.9 7.5 6
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
0.6 0.7 0.8 0.9 0.5
قیمت تولید 135.60
275 289 166 158 368
تغییر قیمت تولید کننده 2.50
17.1 16.9 16.8 16.4 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.00
183 189 192 190 209
تورم مواد غذایی 5.40
6.4 8.4 10.2 8.6 5.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 10 10 8
ترازنامه بانک 30258805.30
29500000 29700000 29900000 30600000 32000000
نرخ بهره سپرده 12.96
12.96 12.96 12.96 12.96 10.96
عرضه پول M1 3423121.50
3650000 3700000 3730000 3820000 3900000
عرضه پول M2 17920219.40
17800000 18100000 18250000 18300000 19400000
نرخ بهره بین بانکی 10.03
10.03 10.03 10.03 10.03 8.03
ذخایر ارزی 2854.10
3300 3350 3390 3420 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8368976.10
7390000 7400000 7405000 7420000 7510000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 137.50
85 95 105 135 220
صادرات 662.00
650 605 580 565 730
واردات 524.50
565 510 475 430 510
حساب جاری -132.30
-88 -50 -80.9 -103 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40
-8.3 -10.8 -10.8 -10.8 -5.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18968.70
19000 19300 19650 19900 20100
گردش سرمایه -34.10
72 -19 37 59 91
ذخایر طلا 6.70
3.6 3.3 3.4 3.2 3.3
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
حواله 10.41
16.1 16.3 15.7 16.2 17
بدهی خارجی 27745305.69
28509062 28900811 29200022 29488523 31618699
تولید نفت خام 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40
88 83 83 83 80
بودجه دولت -17.00
-5.3 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
درآمدهای دولت 5619842.70
8000000 2000000 3700000 5700000 8500000
مخارج نظامی 90.20
89.8 89.5 89.5 89.5 90.4
هزینه های دولت 500082.10
737051 562858 659112 530587 822659
ارزش بودجه دولت 291318.20
-1000000 -100000 -450000 -300000 -840000
هزینه های مالی 4760811.10
9000000 2100000 4150000 6000000 9340000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 17.00
2.3 2.5 8.32 2.9 4.1
تولید صنعتی 2.30
2.5 12.2 11.6 17.4 3.7
سرعت اینترنت 6625.86
5156 5359 5060 5265 4932
آدرس های IP 31363.00
35478 35724 35984 36188 36904
استخراج معدن 21.70
6.7 -0.8 -1.9 3.4 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.80
1.8 1.5 1.7 1.9 1.1
آسانی کسب و کار 74.00
63 65 65 65 68
تولید الکتریسیته 403.40
560 507 366 397 583
تغییرات موجودی انبار 583532.90
454000 542000 510000 424000 400200
شاخص رقابتی 52.74
53.24 53.24 53.24 53.24 55.74
رتبه رقابتی 99.00
99 99 99 99 99
شاخص فساد مالی 36.00
36 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 103.00
103 103 103 103 103
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 2407681.00
2498584 2320519 2502370 2554550 2788795
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 1.03
1.04 1.04 1.04 1.05 1.05
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 3.43
5.27 2.75 18.73 18.73 19.42
درجه حرارت -15.90
-10.2 -16.38 13.56 4.83 -0.82