شاخص یاب

موناکو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2016-12
موازنه تجاری -834 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.07 2011-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5569 2016-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -834 2018-09
صادرات 705 2018-09
واردات 1539 2018-09
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 18895 2017-03
آدرس های IP 19167 2017-03