موناکو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.2 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 6.07 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 144246 USD 2010-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5420 EUR - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54.8 EUR - میلیون 2017-03
صادرات 208 EUR - میلیون 2017-03
واردات 262 EUR - میلیون 2017-03
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12