موناکو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 6.07 USD - میلیارد 2011-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5420 EUR - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -156 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 194 EUR - میلیون 2017-06
واردات 350 EUR - میلیون 2017-06
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 18895 KBps 2017-03
آدرس های IP 19167 IP 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 12.98 mm 2015-12
درجه حرارت 5.92 celsius 2015-12