شاخص یاب

موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.7 3 4.1 4.15 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07
7 8 8 8 10
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5568.80
5775 5736 5797 6015 6121
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -488.90
-511 -434 -670 -824 -725
صادرات 531.40
280 287 473 128 373
واردات 1020.30
707 721 1143 952 1098
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 18895.24
24941 25893 26815 27686 34966
آدرس های IP 19167.00
19329 19433 19517 19620 20402
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 12.98
110 79.39 81.15 81.15 90.7
درجه حرارت 5.92
4.88 2.05 13.03 11.2 9.27