موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 4.2 4.2 3.7 3.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07 6.3 7.19 6.12 5.95 10.16
تولید ناخالص داخلی سرانه 144246.37 144246 158043 144246 144246 170214
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5420.30 5533 5664 5656 5649 5637
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جمعیت 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -54.80 -110 -115 -90.65 -85.87 -96.23
صادرات 207.70 254 144 228 260 187
واردات 262.50 333 271 263 248 245
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20