موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.7 3.7 3.7 3.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07
8.56 8.56 8.56 8.56 10.16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5568.80
5469 5469 5469 5469 5216
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جمعیت 0.04
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -156.40
-170 -183 -164 -264 -267
صادرات 193.90
202 191 212 121 136
واردات 350.30
371 374 376 380 402
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 18895.24
21302 21492 21603 21584 18826
آدرس های IP 19167.00
18614 18606 18611 18512 17977
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 12.98
79.23 89.1 76.36 110 90.7
درجه حرارت 5.92
2.04 12.07 17.29 4.88 9.27