موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
3.7 3.7 3.7 3.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07
6.05 5.9 5.75 8.56 10.16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5420.30
5179 5263 5347 5431 4741
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جمعیت 0.04
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -156.40
-70.37 -103 -74.49 -88.76 -59.84
صادرات 193.90
202 191 212 121 128
واردات 350.30
371 374 376 380 397
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 18895.24
21302 21492 21603 21584 19946
آدرس های IP 19167.00
18614 18606 18611 18512 18151
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 12.98
79.23 89.1 76.36 110 90.7
درجه حرارت 5.92
2.04 12.07 17.29 4.88 9.27