موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.7 3.7 3.7 3 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07
6.1 5.9 8.56 9.52 10.16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5568.80
5775 5775 6006 5736 6365
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -122.10
-156 -156 -156 -156 -156
صادرات 273.60
194 194 194 194 194
واردات 395.70
350 350 350 350 350
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 18895.24
23209 24046 24941 25893 34966
آدرس های IP 19167.00
19080 19175 19329 19433 20402
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 12.98
89.1 76.36 110 79.39 90.7
درجه حرارت 5.92
12.07 17.29 4.88 2.05 9.27