شاخص یاب

موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
3.7 3.7 3 4.1 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07
7 7 8 8 10
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5568.80
5775 5775 5736 5797 6121
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -194.80
-250 -202 -256 -274 -267
صادرات 222.90
210 269 208 189 235
واردات 417.70
459 453 464 463 503
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 18895.24
24046 24941 25893 26815 34966
آدرس های IP 19167.00
19175 19329 19433 19517 20402
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 12.98
76.36 110 79.39 81.15 90.7
درجه حرارت 5.92
17.29 4.88 2.05 13.03 9.27