موناکو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 4.2 3.7 3.7 3.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 6.07 7.19 6.12 5.95 5.77 10.16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5420.30 5431 5390 5349 5307 4741
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جمعیت 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -54.80 -72.66 -54.11 -54.2 -49.98 -36.51
صادرات 207.70 128 211 226 197 141
واردات 262.50 276 295 298 308 352
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 18895.24 21023 21302 21492 21603 19946
آدرس های IP 19167.00 18845 18614 18606 18611 18151
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 12.00 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3
درجه حرارت 5.00 6.14 8.28 13.37 11.26 7.74